Χρήση αιθουσών στο Κέντρο Φοιητικής Ανάπτυξης

Στο χώρο του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης υπάρχουν τέσσερις αίθουσες μελέτης, εκ των οποίων οι τρεις είναι για χρήση κατά προτεραιότητα για την φροντιστηριακή στήριξη και γενικά τα προγράμματα που οργανώνει και προσφέρει το Κέντρο. Μία από τις τέσσερις αίθουσες μελέτης είναι για αποκλειστική χρήση για μελέτη και φροντιστηριακή στήριξη από φοιτητές με αναπηρίες λόγω του εξειδικευμένου εξοπλισμού και επίπλωσης του χώρου (Αίθουσα Μελέτης για Φοιτητές με Αναπηρίες/Disability Center).

1. Κράτηση και Χρήση Κοινών Αιθουσών Μελέτης

 1. Δικαίωμα κράτησης και χρήσης έχουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου για κάλυψη αναγκών ομαδικής μελέτης. Για την εξέταση αιτήματος κράτησης, ο αριθμός ατόμων πρέπει να αφορά τουλάχιστον σε τρία (3) άτομα.
 2. Η κράτηση αίθουσας γίνεται μέσω γραπτού αιτήματος προς το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης, με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης. Ακυρώσεις κράτησης αίθουσας θα πρέπει να γίνονται 24 ώρες πριν την μέρα και ώρα της κράτησης.
 3. Η κράτηση θα γίνεται από ένα μόνο άτομο το οποίο θα εκπροσωπεί την ομάδα η οποία θα ευρίσκεται στην αίθουσα στην συγκεκριμένη ώρα και μέρα. Ο/η εκπρόσωπος της ομάδας θα δηλώνει τα στοιχεία των υπολοίπων στην αίτηση. Δεν επιτρέπεται η πέραν της μίας κράτησης την ημέρα από ομάδα που αποτελείται απότα ίδια άτομα.
 4. Η μέγιστη χωρητικότητα είναι δώδεκα (12) στην Αίθουσα 4, οκτώ (8) ατόμων στην Αίθουσα 3 και δέκα (10) ατόμων στην Αίθουσα 2.
 5. Η μέγιστη ώρα κράτησης από την ίδια ομάδα είναι δύο (2) ώρες την ίδια μέρα και η μικρότερη τα 30 λεπτά. Σε περίπτωση που η ομάδα επιθυμεί παράταση, μπορεί να παραμείνει στην αίθουσα μέχρι να υπάρξει αίτημα από άλλη ομάδα που επιθυμεί να μελετήσει εκεί.
 6. Όλοι έχουν την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων χρήσης των αιθουσών και θεωρούνται υπεύθυνοι για τυχόν υλικές ζημιές ή πρόκληση ακαθαρσίας στο χώρο. Ως εκ τούτου, όλοι θα επωμιστούν την οικονομική ευθύνη αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης ή καθαριότητας του χώρου.
 7. Ο χώρος προσφέρεται για ομαδική μελέτη και προετοιμασία εργασιών. Για το λόγο αυτό, η έκαστη ομάδα οφείλει να σέβεται τις ομάδες στις υπόλοιπες αίθουσες αλλά και τα προγράμματα στήριξης που λαμβάνουν χώρο στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, πρέπει να υπάρχει ησυχία (να μην γίνεται χρήση μουσικής, τα κινητά να είναι στο αθόρυβο, η ένταση ομιλίας να είναι χαμηλή).
 8. Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση φαγητού και ποτού στο χώρο των αιθουσών ή στο χώρο αναμονής.
 9. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά επίπλωσης από τη μία αίθουσα στην άλλη και δεν επιτρέπεται η χρήση της γραφικής ύλης και άλλων αντικειμένων του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης.
 10. Μετά τη χρήση αίθουσας από κάθε ομάδα, θα πραγματοποιείται έλεγχος επίπλωσης και καθαριότητας της αίθουσας. Όπου παρατηρηθεί ζημιά/ακαθαρσία (πχ γραφή σε έπιπλα, ακαθαρσίες σε έπιπλα και σε τοίχους, σπασμένα έπιπλα), την ευθύνη θα αναλαμβάνει η ομάδα με τον/την εκπρόσωπο της.
 11. Εκπρόσωποι ομάδων και μέλη ομάδων που προκαλούν οχλαγωγία στο χώρο και δεν ακολουθούν τουςκανόνες χρήσης αιθουσών μελέτης θα τυγχάνουν παρατήρησης. Εάν δεν συμμορφωθούν με τους κανόνες, το όνομα τους θα καταγραφεί και δεν θαγίνει δεκτό μελλοντικό αίτημα τους για χρήση αίθουσας.
 12. Δεν υπάρχει χρέωση για τη χρήση αίθουσας από τους φοιτητές.
 13. Οι αίθουσες 2,3 και 4 δεν δίνονται για κράτηση/χρήση για άλλους σκοπούς πέραν της φροντιστηριακής στήριξης και ομαδικής μελέτης κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Μπορούν να δοθούν για σεμινάρια, εκδηλώσεις και άλλες χρήσεις κατά τις περιόδους των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα και κατά τον μήνα Αύγουστο.
 14. Σε περιόδους αιχμής, είναι δυνατό να χρησιμοποιείται μία αίθουσα από αριθμό ξεχωριστών ατόμων για ατομική μελέτη (πχ. 10 διαφορετικά άτομα μελετούν ατομικά στην ίδια αίθουσα).

 

2.  Αίθουσα Φοιτητών με Αναπηρίες (Αίθουσα 1)

Ισχύουν όλα τα πιο πάνω με τη διαφορά πως:

2.1  Άτομα με αναπηρίες, μαθησιακές δυσκολίες ή ιατρικά προβλήματα έχουν την ευχέρεια να αιτούνται κράτησης για ατομική μελέτη και χρήση της Αίθουσας Φοιτητών με Αναπηρίες. Δεν γίνεται κράτηση από άλλα άτομα.

2.2 Η αίθουσα χρησιμοποιείται και για ατομική εξέταση μόνο σε φοιτητές ΑΜΕΑ.

 

3. Ατομική εξέταση

Φοιτητές με σοβαρά μαθησιακά ή ιατρικά προβλήματα μπορούν μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους μαθήματος  να παρακαθίσουν σε ατομική εξέταση για κάθε μάθημα στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης. Η εξέταση θα λαμβάνει χώρο σε εργάσιμη ώρα και μέρα (Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:30- 15:00 και Τετάρτη 8:30 – 14:30, 15:00-18:00). Η επιτήρηση της εξέτασης αναλαμβάνεται οικονομικά από το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης το οποίο θα συνεργάζεται με μεταπτυχιακό φοιτητή ή ΕΕΠ  ή ΕΕ συνεργάτη του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης ή άτομο το οποίο θα υποδείξει ο/η εκάστοτε υπεύθυνος μαθήματος Αν απαιτείται μεταγραφέας, είναι προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός φοιτητή ή ΕΕΠ  ή ΕΕ συνεργάτης του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης ή άτομο το οποίο θα υποδείξει ο/η εκάστοτε υπεύθυνος μαθήματος.  Ο μεταγραφέας ή ο επιτηρητής της εξέτασης δεν κατέχουν γνωστικά την εξεταστέα ύλη. Το γραπτό θα παραδίδεται στον επιτηρητή της εξέτασης από το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης, 15 λεπτά πριν την εξέταση, και θα επιστρέφεται από τον επιτηρητή στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης με το τέλος της εξέτασης.

Χρήση αιθουσών στο Κέντρο Φοιητικής Ανάπτυξης

Στο χώρο του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης υπάρχουν τέσσερις αίθουσες μελέτης, εκ των οποίων οι τρεις είναι για χρήση κατά προτεραιότητα για την φροντιστηριακή στήριξη και γενικά τα προγράμματα που οργανώνει και προσφέρει το Κέντρο. Μία από τις τέσσερις αίθουσες μελέτης είναι για αποκλειστική χρήση για μελέτη και φροντιστηριακή στήριξη από φοιτητές με αναπηρίες λόγω του εξειδικευμένου εξοπλισμού και επίπλωσης του χώρου (Αίθουσα Μελέτης για Φοιτητές με Αναπηρίες/Disability Center).

1. Κράτηση και Χρήση Κοινών Αιθουσών Μελέτης

 1. Δικαίωμα κράτησης και χρήσης έχουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου για κάλυψη αναγκών ομαδικής μελέτης. Για την εξέταση αιτήματος κράτησης, ο αριθμός ατόμων πρέπει να αφορά τουλάχιστον σε τρία (3) άτομα.
 2. Η κράτηση αίθουσας γίνεται μέσω γραπτού αιτήματος προς το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης, με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης. Ακυρώσεις κράτησης αίθουσας θα πρέπει να γίνονται 24 ώρες πριν την μέρα και ώρα της κράτησης.
 3. Η κράτηση θα γίνεται από ένα μόνο άτομο το οποίο θα εκπροσωπεί την ομάδα η οποία θα ευρίσκεται στην αίθουσα στην συγκεκριμένη ώρα και μέρα. Ο/η εκπρόσωπος της ομάδας θα δηλώνει τα στοιχεία των υπολοίπων στην αίτηση. Δεν επιτρέπεται η πέραν της μίας κράτησης την ημέρα από ομάδα που αποτελείται απότα ίδια άτομα.
 4. Η μέγιστη χωρητικότητα είναι δώδεκα (12) στην Αίθουσα 4, οκτώ (8) ατόμων στην Αίθουσα 3 και δέκα (10) ατόμων στην Αίθουσα 2.
 5. Η μέγιστη ώρα κράτησης από την ίδια ομάδα είναι δύο (2) ώρες την ίδια μέρα και η μικρότερη τα 30 λεπτά. Σε περίπτωση που η ομάδα επιθυμεί παράταση, μπορεί να παραμείνει στην αίθουσα μέχρι να υπάρξει αίτημα από άλλη ομάδα που επιθυμεί να μελετήσει εκεί.
 6. Όλοι έχουν την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων χρήσης των αιθουσών και θεωρούνται υπεύθυνοι για τυχόν υλικές ζημιές ή πρόκληση ακαθαρσίας στο χώρο. Ως εκ τούτου, όλοι θα επωμιστούν την οικονομική ευθύνη αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης ή καθαριότητας του χώρου.
 7. Ο χώρος προσφέρεται για ομαδική μελέτη και προετοιμασία εργασιών. Για το λόγο αυτό, η έκαστη ομάδα οφείλει να σέβεται τις ομάδες στις υπόλοιπες αίθουσες αλλά και τα προγράμματα στήριξης που λαμβάνουν χώρο στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, πρέπει να υπάρχει ησυχία (να μην γίνεται χρήση μουσικής, τα κινητά να είναι στο αθόρυβο, η ένταση ομιλίας να είναι χαμηλή).
 8. Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση φαγητού και ποτού στο χώρο των αιθουσών ή στο χώρο αναμονής.
 9. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά επίπλωσης από τη μία αίθουσα στην άλλη και δεν επιτρέπεται η χρήση της γραφικής ύλης και άλλων αντικειμένων του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης.
 10. Μετά τη χρήση αίθουσας από κάθε ομάδα, θα πραγματοποιείται έλεγχος επίπλωσης και καθαριότητας της αίθουσας. Όπου παρατηρηθεί ζημιά/ακαθαρσία (πχ γραφή σε έπιπλα, ακαθαρσίες σε έπιπλα και σε τοίχους, σπασμένα έπιπλα), την ευθύνη θα αναλαμβάνει η ομάδα με τον/την εκπρόσωπο της.
 11. Εκπρόσωποι ομάδων και μέλη ομάδων που προκαλούν οχλαγωγία στο χώρο και δεν ακολουθούν τουςκανόνες χρήσης αιθουσών μελέτης θα τυγχάνουν παρατήρησης. Εάν δεν συμμορφωθούν με τους κανόνες, το όνομα τους θα καταγραφεί και δεν θαγίνει δεκτό μελλοντικό αίτημα τους για χρήση αίθουσας.
 12. Δεν υπάρχει χρέωση για τη χρήση αίθουσας από τους φοιτητές.
 13. Οι αίθουσες 2,3 και 4 δεν δίνονται για κράτηση/χρήση για άλλους σκοπούς πέραν της φροντιστηριακής στήριξης και ομαδικής μελέτης κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Μπορούν να δοθούν για σεμινάρια, εκδηλώσεις και άλλες χρήσεις κατά τις περιόδους των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα και κατά τον μήνα Αύγουστο.
 14. Σε περιόδους αιχμής, είναι δυνατό να χρησιμοποιείται μία αίθουσα από αριθμό ξεχωριστών ατόμων για ατομική μελέτη (πχ. 10 διαφορετικά άτομα μελετούν ατομικά στην ίδια αίθουσα).

 

2.  Αίθουσα Φοιτητών με Αναπηρίες (Αίθουσα 1)

Ισχύουν όλα τα πιο πάνω με τη διαφορά πως:

2.1  Άτομα με αναπηρίες, μαθησιακές δυσκολίες ή ιατρικά προβλήματα έχουν την ευχέρεια να αιτούνται κράτησης για ατομική μελέτη και χρήση της Αίθουσας Φοιτητών με Αναπηρίες. Δεν γίνεται κράτηση από άλλα άτομα.

2.2 Η αίθουσα χρησιμοποιείται και για ατομική εξέταση μόνο σε φοιτητές ΑΜΕΑ.

 

3. Ατομική εξέταση

Φοιτητές με σοβαρά μαθησιακά ή ιατρικά προβλήματα μπορούν μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους μαθήματος  να παρακαθίσουν σε ατομική εξέταση για κάθε μάθημα στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης. Η εξέταση θα λαμβάνει χώρο σε εργάσιμη ώρα και μέρα (Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:30- 15:00 και Τετάρτη 8:30 – 14:30, 15:00-18:00). Η επιτήρηση της εξέτασης αναλαμβάνεται οικονομικά από το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης το οποίο θα συνεργάζεται με μεταπτυχιακό φοιτητή ή ΕΕΠ  ή ΕΕ συνεργάτη του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης ή άτομο το οποίο θα υποδείξει ο/η εκάστοτε υπεύθυνος μαθήματος Αν απαιτείται μεταγραφέας, είναι προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός φοιτητή ή ΕΕΠ  ή ΕΕ συνεργάτης του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης ή άτομο το οποίο θα υποδείξει ο/η εκάστοτε υπεύθυνος μαθήματος.  Ο μεταγραφέας ή ο επιτηρητής της εξέτασης δεν κατέχουν γνωστικά την εξεταστέα ύλη. Το γραπτό θα παραδίδεται στον επιτηρητή της εξέτασης από το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης, 15 λεπτά πριν την εξέταση, και θα επιστρέφεται από τον επιτηρητή στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης με το τέλος της εξέτασης.