Διάρκεια μεταπτυχιακής φοίτησης

Ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος για την  ολοκλήρωση προγράμματος Μάστερ είναι οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.  Η διάρκεια αναστολής ή διακοπής φοίτησης δεν συμπεριλαμβάνεται στο χρονικό διάστημα των οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Ο φόρτος εργασίας προγράμματος Μάστερ δεν μπορεί να είναι λιγότερος από  90 π.μ.

Η ελάχιστη διάρκεια ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών το οποίο οδηγεί σε απονομή Διδακτορικού Τίτλου, είναι έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ η μέγιστη διάρκεια σπουδών είναι δεκαέξι (16) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διάρκεια αναστολής ή διακοπής φοίτησης δεν συμπεριλαμβάνεται στο χρονικό διάστημα των δεκαέξι (16)  ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Διάρκεια μεταπτυχιακής φοίτησης

Ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος για την  ολοκλήρωση προγράμματος Μάστερ είναι οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.  Η διάρκεια αναστολής ή διακοπής φοίτησης δεν συμπεριλαμβάνεται στο χρονικό διάστημα των οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Ο φόρτος εργασίας προγράμματος Μάστερ δεν μπορεί να είναι λιγότερος από  90 π.μ.

Η ελάχιστη διάρκεια ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών το οποίο οδηγεί σε απονομή Διδακτορικού Τίτλου, είναι έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ η μέγιστη διάρκεια σπουδών είναι δεκαέξι (16) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διάρκεια αναστολής ή διακοπής φοίτησης δεν συμπεριλαμβάνεται στο χρονικό διάστημα των δεκαέξι (16)  ακαδημαϊκών εξαμήνων.