Χρηματοδότηση μεταπτυχιακών φοιτητών

Υποτροφίες

Από  τα  ακαθάριστα  έσοδα  που  προκύπτουν  κάθε  χρόνο  από  τα  δίδακτρα  των  μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών καθώς και με άλλους πόρους από Ίδια έσοδα, το  Πανεπιστήμιο παραχωρεί  τα ακόλουθα είδη υποτροφιών:  

1.1  Υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης για φοιτητές /τριες επιπέδου Μάστερ

1.2  Υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης για διδακτορικούς/ές  φοιτητές/τριες 

1.3  Υποτροφίες  Ακαδημαϊκής  Αριστείας  για  νεοεισερχόμενους/ες  διδακτορικούς φοιτητές/τριες 

Ο αριθμός, τα κριτήρια και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης περιγράφονται σε Κανόνα.

Σημαντικός αριθμός υποτροφιών προσφέρεται κάθε χρόνο για φοιτητές (όλων των Πανεπιστημίων) μέσα από διαδικασίες που χειρίζονται Ιδρύματα και Φορείς. 

Επιχορήγηση Διδακτορικών Φοιτητών για Παρουσίαση σε Συνέδριο

Kάθε διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια δικαιούται να αιτηθεί επιχορήγηση μέχρι του ποσού των €1,000 για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με παρουσίαση (προφορική παρουσίαση ή παρουσίαση αφίσας) σε ένα ή περισσότερα επιστημονικά συνέδρια.

Η παρουσίαση πρέπει να πραγματοποιείται αφού προηγουμένως ο/η φοιτητής/τρια ολοκληρώσει με επιτυχία την περιεκτική εξέταση και προτού ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του διδακτορικού προγράμματος.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά από σχετική προκήρυξη της ΥΣΦΜ τις πρώτες δύο βδομάδες κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και μπορεί να αφορούν παρουσιάσεις που είτε ήδη πραγματοποιήθηκαν είτε θα πραγματοποιηθούν σε μελλοντικό χρόνο, με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

Δείτε εδώ τη σχετική πολιτική και αναλυτική διαδικασία.

Εργοδότηση

Το Πανεπιστήμιο χρηματοδοτεί μεταπτυχιακούς φοιτητές έναντι προσφοράς βοηθητικού έργου για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος στο οποίο φοιτά ή άλλων Τμημάτων. Βοηθητικό έργο σημαίνει βοηθητικό διδακτικό έργο, διδασκαλία φροντιστηρίων, διδασκαλία ασκήσεων, επιτήρηση εργαστηρίων, διόρθωση γραπτών κ.α. Οι μηνιαίες απολαβές μπορούν να ανέλθουν στα 683 ευρώ με μέγιστη περίοδο εργοδότησης τις 8 ώρες εβδομαδιαίως. Σε περίπτωση απασχόλησης λιγότερο των 8 ωρών δίνεται κατ΄ αναλογία μισθός.

Οι διδακτορικοί φοιτητές μπορούν να εργοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας. Οι προκηρύξεις για βοηθούς διδασκαλίας ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Στην περίπτωση εργοδότησής τους, οι φοιτητές λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα από την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού με την οποία ενημερώνονται για τις διαδικασίες τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουν για τις ανάγκες της μισθοδοσίας τους.

Τα Τμήματα προκηρύσσουν θέσεις ερευνητικών συνεργατών ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα των υποψηφίων καθορίζονται στις προκηρύξεις και διαφέρουν ανάλογα με το αντικείμενο.

Ακόμη, το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης εργοδοτεί μεταπτυχιακούς φοιτητές για την προσφορά φροντιστηριακών μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Τέλος, όλοι οι φοιτητές μπορούν, εφόσον δεν εργάζονται ταυτόχρονα με άλλο καθεστώς, να εργαστούν στο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της πολιτικής για Ωρομίσθια Φοιτητική Απασχόληση.

Χρηματοδότηση μεταπτυχιακών φοιτητών

Υποτροφίες

Από  τα  ακαθάριστα  έσοδα  που  προκύπτουν  κάθε  χρόνο  από  τα  δίδακτρα  των  μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών καθώς και με άλλους πόρους από Ίδια έσοδα, το  Πανεπιστήμιο παραχωρεί  τα ακόλουθα είδη υποτροφιών:  

1.1  Υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης για φοιτητές /τριες επιπέδου Μάστερ

1.2  Υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης για διδακτορικούς/ές  φοιτητές/τριες 

1.3  Υποτροφίες  Ακαδημαϊκής  Αριστείας  για  νεοεισερχόμενους/ες  διδακτορικούς φοιτητές/τριες 

Ο αριθμός, τα κριτήρια και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης περιγράφονται σε Κανόνα.

Σημαντικός αριθμός υποτροφιών προσφέρεται κάθε χρόνο για φοιτητές (όλων των Πανεπιστημίων) μέσα από διαδικασίες που χειρίζονται Ιδρύματα και Φορείς. 

Επιχορήγηση Διδακτορικών Φοιτητών για Παρουσίαση σε Συνέδριο

Kάθε διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια δικαιούται να αιτηθεί επιχορήγηση μέχρι του ποσού των €1,000 για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με παρουσίαση (προφορική παρουσίαση ή παρουσίαση αφίσας) σε ένα ή περισσότερα επιστημονικά συνέδρια.

Η παρουσίαση πρέπει να πραγματοποιείται αφού προηγουμένως ο/η φοιτητής/τρια ολοκληρώσει με επιτυχία την περιεκτική εξέταση και προτού ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του διδακτορικού προγράμματος.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά από σχετική προκήρυξη της ΥΣΦΜ τις πρώτες δύο βδομάδες κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και μπορεί να αφορούν παρουσιάσεις που είτε ήδη πραγματοποιήθηκαν είτε θα πραγματοποιηθούν σε μελλοντικό χρόνο, με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

Δείτε εδώ τη σχετική πολιτική και αναλυτική διαδικασία.

Εργοδότηση

Το Πανεπιστήμιο χρηματοδοτεί μεταπτυχιακούς φοιτητές έναντι προσφοράς βοηθητικού έργου για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος στο οποίο φοιτά ή άλλων Τμημάτων. Βοηθητικό έργο σημαίνει βοηθητικό διδακτικό έργο, διδασκαλία φροντιστηρίων, διδασκαλία ασκήσεων, επιτήρηση εργαστηρίων, διόρθωση γραπτών κ.α. Οι μηνιαίες απολαβές μπορούν να ανέλθουν στα 683 ευρώ με μέγιστη περίοδο εργοδότησης τις 8 ώρες εβδομαδιαίως. Σε περίπτωση απασχόλησης λιγότερο των 8 ωρών δίνεται κατ΄ αναλογία μισθός.

Οι διδακτορικοί φοιτητές μπορούν να εργοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας. Οι προκηρύξεις για βοηθούς διδασκαλίας ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Στην περίπτωση εργοδότησής τους, οι φοιτητές λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα από την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού με την οποία ενημερώνονται για τις διαδικασίες τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουν για τις ανάγκες της μισθοδοσίας τους.

Τα Τμήματα προκηρύσσουν θέσεις ερευνητικών συνεργατών ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα των υποψηφίων καθορίζονται στις προκηρύξεις και διαφέρουν ανάλογα με το αντικείμενο.

Ακόμη, το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης εργοδοτεί μεταπτυχιακούς φοιτητές για την προσφορά φροντιστηριακών μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Τέλος, όλοι οι φοιτητές μπορούν, εφόσον δεν εργάζονται ταυτόχρονα με άλλο καθεστώς, να εργαστούν στο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της πολιτικής για Ωρομίσθια Φοιτητική Απασχόληση.