Ενεργειακά Συστήματα

Ενδιαφέρομαι για αυτό το πρόγραμμα!Δομή και περιεχόμενο

Το πρόγραμμα Μάστερ σε Ενεργειακά Συστήματα αποσκοπεί στην υψηλού επιπέδου επιμόρφωση σε θέματα μηχανικής ενέργειας και ενεργειακών υλικών. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται τόσο στις υφιστάμενες όσο και στις μελλοντικές ανάγκες της βιομηχανίας ενέργειας και της έρευνας σε ενεργειακά θέματα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σε βάθος μελέτη και εμβάθυνση σε προηγμένα θέματα ενέργειας/θερμοδυναμικής, ηλιομηχανικής, ρευστομηχανικής, υδρογονάνθρακες, χαρακτηρισμού υλικών και φυσικής στερεάς κατάστασης, καθώς και σε επιλεγμένα θέματα μοριακών ηλεκτρονικών, νανοτεχνολογίας, αυτόματου ελέγχου και άλλων. Παράλληλα, οι φοιτητές θα εξειδικευτούν σε τομείς σύγχρονης τεχνολογικής αιχμής με την εκπόνηση διατριβής
Μάστερ, υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος.

Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις σε θέματα ενέργειας, καθώς επίσης και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο. Το Μάστερ απευθύνεται σε απόφοιτους αναγνωρισμένου ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης που προέρχονται
από τους Κλάδους Μηχανικής και Φυσικών Επιστημών.


Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος
I. Να μπορούν οι απόφοιτοι να συνεχίζουν με ευκολία σε μεταπτυχιακό διδακτορικού επιπέδου και σε αυτοδύναμη έρευνα.
II. Να αναπτυχθούν και εμπεδωθούν σε ανώτατο επίπεδο οι θεμελιώδεις έννοιες και γνώσεις σε θέματα βασικής μηχανικής υποδομής καθώς και σε θέματα ενέργειας (Υπολογιστικές μέθοδοι, Ανώτερα μαθηματικά, Προχωρημένη ρευστομηχανική, Προχωρημένη θερμοδυναμική).
III. Να αναπτυχθούν και εμπεδωθούν σε ανώτατο επίπεδο οι θεμελιώδεις έννοιες της δομής των υλικών, των ιδιοτήτων τους και των προηγμένων εφαρμογών τους σε θέματα ενέργειας.
IV. Να ενισχυθεί η δυνατότητα επικέντρωσης σε εξειδικευμένα θέματα υδρογονανθράκων, φωτοβολταϊκών, αυτοματοποίησης, υλικών, και ενέργειας.
V. Να αναπτυχθεί η ικανότητα για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας ανώτατου επιπέδου.
VI. Να αναπτυχθεί η ικανότητα για συγγραφή και δημοσίευση εργασιών.
VII. Να αναπτυχθεί η ικανότητα για ανεξάρτητη και εφευρετική προσέγγιση σε θέματα προτυποποίησης και σχεδιασμού ενεργειακών μηχανολογικών συστημάτων.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού προγράμματος (με Διατριβή) απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον 90 ECTS συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης Διατριβής Μάστερ η οποία λαμβάνει 35 ECTS. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα περιορισμένης επιλογής.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε πλήρη ή μερική φοίτηση. Στη πλήρη φοίτηση, ολοκληρώνεται σε δεκατρείς μήνες, στους οποίους περιλαμβάνονται δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και η θερινή περίοδος (η οποία αρχίζει αμέσως μετά τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου και περιλαμβάνει τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο).

Η εκπόνηση της Διατριβής Μάστερ στην πλήρη φοίτηση ξεκινά κατά το δεύτερο εξάμηνο και ολοκληρώνεται με το τέλος της θερινής περιόδου, η οποία ακολουθεί τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου, εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία το διδακτικό μέρος του προγράμματος. Στην περίπτωση μερικής φοίτησης, το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 48 μηνών.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού προγράμματος χωρίς Διατριβή, απαιτείται η επιτυχής ολοκλή-
ρωση τουλάχιστον 90 ECTS. Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται σε πλήρη ή μερική φοίτηση και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα περιορισμένης επιλογής. Στη πλήρη φοίτηση το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 18 μήνες ενώ στην περίπτωση μερικής φοίτησης μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 48 μηνών.

Μαθήματα

Για την απονομή πτυχίου MSc στα Ενεργειακά Συστήματα οι φοιτήτριες/φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον ενενήντα (90) ECTS ως ακολούθως:

Πρόγραμμα με Διατριβή

Πρόγραμμα χωρίς Διατριβή

1ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΜΕΜ 501 Ειδικά Κεφάλαια Ανώτερων Μαθηματικών

7

ΜΕΜ 501 Ειδικά Κεφάλαια Ανώτερων Μαθηματικών

7

ΜΕΜ 532 Προχωρημένη Θερμοδυναμική 

7

ΜΕΜ 532 Προχωρημένη Θερμοδυναμική 

7

ΜΕΜ 504 Ερευνητικές Μέθοδοι

5

ΜΕΜ 555 Ειδικά Θέματα στη Μηχανολογική Μηχανική & Επιστήμη και Μηχανική Υλικών 

5

Μάθημα Επιλογής

7

Μάθημα Επιλογής

7

Μάθημα Επιλογής

7

Μάθημα Επιλογής

7

 

 

 

 

Σύνολο

33

Σύνολο

33

 

2ο Εξάμηνο

 

 

ECTS

 

ECTS

ΜΕΜ 582 Διατριβή Μάστερ (προετοιμασία)

5

ΜΕΜ 505 Σεμινάριο  

2

ΜΕΜ 505 Σεμινάριο 

2

Μάθημα Επιλογής

5

Μάθημα Επιλογής

7

Μάθημα Επιλογής

7

Μάθημα Επιλογής

7

Μάθημα Επιλογής

7

Μάθημα Επιλογής

7

Μάθημα Επιλογής

7

 

 

 

 

Σύνολο

28

Σύνολο

28

 

3ο Εξάμηνο

 

 

ECTS

 

ECTS

ΜΕΜ 583 Διατριβή Μάστερ

30

Μάθημα Επιλογής

7

 

 

Μάθημα Επιλογής

7

 

 

Μάθημα Επιλογής

7

 

 

Μάθημα Επιλογής

7

 

 

 

 

Σύνολο

30

Σύνολο

28

Σημείωση:

  1. Απαλλαγή ή εξαίρεση μπορεί να δοθεί το πολύ σε δύο μαθήματα (12 -14 ECTS), υπό την προϋπόθεση ότι η/ο φοιτήτρια/φοιτητής θα έχει προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία στα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει παρακολουθήσει στο παρελθόν ισότιμα και αντίστοιχα μαθήματα σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
  2. Το Τμήμα ΜΗΜΕΜΥ δεν είναι υποχρεωμένο να προσφέρει όλα τα μαθήματα επιλογής σε κάθε εξάμηνο.

 

 

Υποχρεωτικά μαθήματα

Πρόγραμμα με Διατριβή

ECTS

Πρόγραμμα χωρίς Διατριβή

ECTS

Φθινοπωρινό Εξάμηνο

Εαρινό Εξάμηνο

Φθινοπωρινό Εξάμηνο

Εαρινό Εξάμηνο

MEM 501 Ειδικά Κεφάλαια Ανώτερων Μαθηματικών

 

7

MEM 501 Ειδικά Κεφάλαια Ανώτερων Μαθηματικών

 

7

MEM 532 Προχωρημένη Θερμοδυναμική

 

7

MEM 532 Προχωρημένη Θερμοδυναμική

 

7

MEM 504 Ερευνητικές Μέθοδοι

 

5

MEM 555 Ειδικά Θέματα στη Μηχανολογική Μηχανική & Επιστήμη και Μηχανική Υλικών

 

5

MEM 505 Σεμινάριο

MEM 505 Σεμινάριο

2

MEM 505 Σεμινάριο

ΜΕΜ 505 Σεμινάριο

2

 

Μαθήματα ειδίκευσης επιλογής

Πρόγραμμα με Διατριβή

ECTS

Πρόγραμμα χωρίς Διατριβή

ECTS

Φθινοπωρινό Εξάμηνο

Εαρινό Εξάμηνο

Φθινοπωρινό Εξάμηνο

Εαρινό Εξάμηνο

 

MEM 503 Προχωρημένη Μηχανική Υλικών

7

 

MEM 503 Προχωρημένη Μηχανική Υλικών

7

 

MEM 514 Υπολογιστική Ρευστοδυναμική

7

 

MEM 514 Υπολογιστική Ρευστοδυναμική

7

 

MEM 531 Υπολογιστικές Μέθοδοι

7

 

MEM 531 Yπολογιστικές Μέθοδοι

7

MEM 533 Οργανικά Φωτοβολταϊκά

 

7

MEM 533 Οργανικά Φωτοβολταϊκά

 

7

 

MEM 536 Προχωρημένη Ρευστοδυναμική

7

 

MEM 536 Προχωρημένη Ρευστοδυναμική

7

MEM 537 Μηχανική Ηλιακής Ενέργειας

 

7

MEM 537 Μηχανική Ηλιακής Ενέργειας

 

7

 

MEM 538 Φυσική Στερεάς Κατάστασης και Ενεργειακά Υλικά

7

 

MEM 538 Φυσική Στερεάς Κατάστασης και Ενεργειακά Υλικά

7

MEM 539 Θερμοκινητική Υλικών: Ενεργειακή Προσέγγιση

 

7

MEM 539 Θερμοκινητική Υλικών: Ενεργειακή Προσέγγιση

 

 

7

MEM 552 Προχωρημένη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Ταμιευτήρων

 

7

MEM 552 Προχωρημένη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Ταμιευτήρων

 

7

 

ΜΕΜ 553 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων

7

 

MEM 553 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων

7

 

 

 

 

MEM 554 Επιχειρηματικότητα

7

 

 

 

 

MEM 556 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική

7

 

 

 

 

MEM 557 Ιατρική Φυσική

7

 

 

 

 

MEM 558 Βιοϋλικά

7

Σημείωση:

Η Τμηματική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας δύναται να εγκρίνει κατ’ εξαίρεση κι άλλα μαθήματα επιλογής, συναφή με τους τομείς της Μηχανολογικής Μηχανικής, Μηχανικής και Επιστήμης των Υλικών, Ενεργειακών Συστημάτων· είτε αυτά προέρχονται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ είτε από προγράμματα σπουδών σε αδελφά Τμήματα του ΤΕΠΑΚ.

 

Περιγραφές Μαθημάτων Msc Ενεργειακά Συστήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Περιγραφή Μαθήματος

ΜΕΜ 501

Ειδικά Κεφάλαια Ανώτερων Μαθηματικών

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει μια πλατιά γνώση σε Μηχανικούς ως προς βασικές μαθηματικές έννοιες οι οποίες μπορούν να καταστούν εργαλεία καλύτερης κατανόησης και επίλυσης εξειδικευμένων και προχωρημένων προβλημάτων Μηχανικής. Το μάθημα αποσκοπέι στην απόκτηση επιπλέον μαθηματικού υπόβαθρου για χρήση σε εφαρμογές στη Μηχανική.

ΜΕΜ 532

Προχωρημένη Θερμοδυναμική

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η βαθύτερη κατανόηση των βασικών Νόμων της Θερμοδυναμικής καθώς και ενεργειακή ανάλυση ενεργειακών συστημάτων παραγωγής ή/και μετατροπής ενέργειας.

ΜΕΜ 504

Ερευνητικές Μέθοδοι

Σκοπός του μαθήματος είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές να εκτελούν οργανωμένα την έρευνα τους, να βρίσκουν πληροφορίες που αφορούν επιστημονικά άρθρα από την βιβλιοθήκη και να τους βοηθήσει να γράφουν ένα καλό επιστημονικό άρθρο για συνέδριο ή επιστημονικό περιοδικό και καλές ερευνητικές προτάσεις. Θα τους βοηθήσει επίσης να αντιληφθούν τη σημασία της κρίσης των επιστημονικών άρθρων και την σημασία των διαφόρων δεικτών μέτρησης του ερευνητικού και δημοσιευμένου έργου των επιστημόνων. Άλλα θέματα περιλαμβάνουν την σχεδίαση πειραμάτων, την συλλογή δεδομένων, τις σχέσεις με τον επιβλέποντα καθηγητή και την διαχείριση του κινδύνου. Στην συνέχεια οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στην συγγραφή επιστημονικών διατριβών.

ΜΕΜ 514

Υπολογιστική Ρευστοδυναμική

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η εισαγωγή στην υπολογιστική ρευστοδυναμική στη ολότητα της αλλά θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε προβλήματα που βρίσκονται στη Μηχανολογία. Το μάθημα θα βοηθήσει τους φοιτητές να χρησιμοποιήσουν διαφορικές εξισώσεις που υπάρχουν στην ρευστοδυναμική. Θα γίνει επίλυση των εξισώσεων Navier-Stokes σε διάφορα προβλήματα με το λογισμικό OpenFOAM. Οι στόχοι του μαθήματος είναι: - Να διδάξει στους φοιτητές τις αρχές της υπολογιστικής ρευστοδυναμικής – ακρίβεια, σταθερότητα, συνέπεια. - Να διδάξει στους φοιτητές τις μαθηματικές εξισώσεις που χρησιμοποιούνται στην υπολογιστική ρευστοδυναμική. - Να διδάξει στους φοιτητές πως επιλύονται οι εξισώσεις με την χρήση υπολογιστικών μεθόδων. - Να εκπαιδεύσει του φοιτητές στη λύση πραγματικών προβλημάτων σε θέματα διαφόρων εφαρμογών. - Να δώσει στους φοιτητές τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τον κόσμο της υπολογιστικής ρευστοδυναμικής.

ΜΕΜ 531

Υπολογιστικές Μέθοδοι

Σκοπός του μαθήματος είναι η μοντελοποίηση και επίλυση πρακτικά προσανατολισμένων προβλημάτων της μηχανικής μέσω αριθμητικών μεθόδων. Το μάθημα θα καλύψει: (α) Αδιαστατοποίηση του φυσικού μοντέλου ενός προβλήματος, την εξεύρεση των κλιμάκων (χρόνου, χώρου κλπ) που το χαρακτηρίζουν καθώς και τα σχετικά αδιάστατα σύνολα. (β) Εισαγωγή στην επίλυση διαφορικών εξισώσεων με ασυμπτωτικές τεχνικές. (γ) Επίλυση μερικών διαφορικών εξισώσεων με τη μέθοδο πεπερασμένων διαφορών. (δ) Επίλυση διαφορικών εξισώσεων με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων.

ΜΕΜ 533

Οργανικά Φωτοβολταϊκά

Το μάθημα εστιάζεται στη σχέση μεταξύ των ιδιοτήτων των υλικών, των μεθόδων επεξεργασίας τους και τη λειτουργία των συσκευών για την επίτευξη οργανικών φωτοβολταϊκών υψηλής επίδοσης. Οι οργανικοί ημιαγωγοί (πολυμερή και μικρά μόρια με ημιαγώγιμες ιδιότητες) παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθόσον αποτελούν νέα υλικά για ηλεκτρονικές και φωτονικές εφαρμογές. Τα οργανικά φωτοβολταϊκά (organic photovoltaics) αποτελούν μία ιδιαίτερα ενεργή περιοχή έρευνας, η οποία σκοπεύει στην αντιμετώπιση της ανάγκης για δραστική μείωση του κόστους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προκειμένου να επιτύχει η παραγωγή αποδοτικών φωτοβολταϊκών συσκευών, οι οποίες να βασίζονται σε οργανικούς ημιαγωγούς, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τόσο τη λειτουργία των συσκευών όσο και τις ιδιότητες των υλικών. Το μάθημα αναδεικνύει τους τρόπους βελτιστοποίησης στο σχεδιασμό των νέου τύπου Φ/Β συσκευών για την επίτευξη όχι μόνο υψηλότερων αλλά και σταθερότερων ενεργειακών αποδόσεων. Το μάθημα συμπεριλαμβάνει επίσης εισαγωγή στην έρευνα και ανάπτυξη φωτοβολταϊκών βασισμένα σε υβριδικό περοβσκίτη.

ΜΕΜ 536

Προχωρημένη Ρευστοδυναμική

Το μάθημα της Προχωρημένης Ρευστοδυναμικής στοχεύει να εμπλουτίσει περεταίρω τις γνώσεις των φοιτητών σε θέματα δυναμικής ανάλυσης ρευστών ούτως ώστε να μπορούν να μελετούν πιο σύνθετα προβλήματα ιξωδών, μη-Νευτώνειων, και συμπιεστών ροών. Θέματα: Ιξώδης ροή, ακριβείς λύσεις των εξισώσεων Navier Stokes για μη-μόνιμες, παλμικές ροές, αιμοδυναμικές ροές, ροές σε μικροκλίμακα, κ.α. Ροή σε οριακά στρώματα. Μη-Νευτώνεια μηχανική ρευστών, ρεολογία, εμβιορεολογία και αιμορεολογία. Συμπιεστή ροή, Μach number, αδιαβατική και ισεντροπική μόνιμη ροή. Κρουστικό κύμα, ροές σε συγκλίνοντα και αποκλίνοντα ακροφύσια, συμπιεστή ροή με τριβή, δισδιάστατη υπερηχητική ροή, κ.α.

ΜΕΜ 537

Μηχανική Ηλιακής Ενέργειας

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αντιληφθούν τη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικότερα της ηλιακής ενέργειας στην όλη προσπάθεια για εξοικονόμηση ενέργειας και αειφόρο ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό, το μάθημα θα ενδιατρίψει σε θέματα που αφορούν τη συλλογή και αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας και τους τρόπους αξιοποίησης της για σκοπούς θέρμανσης και κλιματισμού και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπρόσθετα, θα ενδιατρίψει και σε θέματα που αφορούν τα μεγάλα ηλιοθερμικά συστήματα, την αφαλάτωση με ηλιακή ενέργεια, τα φωτοβολταϊκά και την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας. Η οικονομική πτυχή των εν λόγω εφαρμογών θα εξετασθεί παράλληλα με τους τρόπους αξιοποίησης τους.

ΜΕΜ 538

Φυσική Στερεάς Κατάστασης και Ενεργειακά Υλικά

 Το μάθημα αυτό προσφέρει στον μεταπτυχιακό φοιτητή επιπέδου μάστερ του τμήματος μια προχωρημένη εικόνα επιλεγμένων θεμάτων φυσικής στερεάς κατάστασης και συμπυκνωμένης ύλης. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα μάστερ το παρακολουθούν φοιτητές προερχόμενοι από προπτυχιακά προγράμματα μηχανικής αλλά και βασικών επιστημών (φυσικής, χημείας, κλπ.), διδάσκεται αρχικά μια θεμελιώδης θεωρία υποβάθρου που είναι απαραίτητη για την βαθύτερη ανάλυση των κεφαλαίων που ακολουθούν. Αυτά περιλαμβάνουν θέματα σχετικά τόσο με μηχανικές και θερμικές ιδιότητες όσο και οπτοηλεκτρονικές ιδιότητες των υλικών, δηλαδή καλύπτουν ενδιαφέροντα φοιτητών που επιθυμούν να ασχοληθούν με γενική μηχανολογία, ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και μικρο/νανοηλεκτρονική και φωτονική. Άρα, ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι διττός: να δώσει στον φοιτητή τα απαραίτητα θεωρητικά εφόδια και να αναπτύξει τις αναλυτικές του ικανότητες, αλλά και να τον βοηθήσει να εμβαθύνει σε σύγχρονα θέματα αιχμής στην μηχανολογία και επιστήμη υλικών.

ΜΕΜ 539

Θερμοκινητική Υλικών: Ενεργειακή Προσέγγιση

Ισορροπία αντίδρασης αερίου-αερίου, στερεού-στερεού και στερεού-αερίου. Τα διάφορα θέματα ανά τομέα είναι τα ακόλουθα. Αέρια συστήματα αντίδρασης: ελεγχόμενες καταστάσεις ισορροπίας τόσο σε σταθερή πίεση ή τάση διαφυγής όσο και σε σταθερό όγκο, θερμοδυναμική μοντελοποίηση, αλγοριθμικές προσομοιώσεις. Αντιδράσεις στερεάς κατάστασης: Raoultian και Henrian διαλύματα, ελεγχόμενες καταστάσεις ισορροπίας σε ισοθερμικές ισοβαρικές και ισοθερμικές ισοχορικές συνθήκες και ταχεία θερμική ανόπτηση, θερμοδυναμική μοντελοποίηση, αλγοριθμικές προσομοιώσεις. Ισορροπία αντίδρασης στερεού αερίου: έλεγχος της ισορροπίας στερεάς κατάστασης και μικροδομικών χαρακτηριστικών της στερεάς φάσης ρυθμίζοντας τις αντίστοιχες καταστάσεις ισορροπίας στη φάση ατμού, αλγοριθμικές προσομοιώσεις.

ΜΕΜ 552

Προχωρημένη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Ταμιευτήρων

Σκοπός του μαθήματος είναι να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με τη Μηχανική Πετρελαίων. - Να γνωρίζουν πως δημιουργήθηκαν τα πετρέλαια και τα διάφορα είδη κοιτασμάτων. - Να γνωρίζουν τις μεθόδους όρυξης χερσαίων και υποθαλάσσιων γεωτρήσεων. - Να κατανοούν τις διάφορες φάσεις στις οποίες υπάρχουν οι υδρογονάνθρακες σε σχέση με την πίεση και τη θερμοκρασία. - Να υπολογίζουν τα αρχικά αποθέματα πετρελαίου/αερίου σε ένα κοίτασμα. - Να έχουν αντίληψη των οικονομικών δεδομένων της Πετρελαϊκής Βιομηχανίας.

ΜΕΜ 553

Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων

Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις από την αλόγιστη χρήση ενέργειας στα κτίρια και να εκτιμήσουν τη σημασία στην εξοικονόμηση ενέργειας.Οι ειδικότεροι στόχοι του μαθήματος είναι: Να αποκτήσουν οι φοιτητές τις βασικές γνώσεις σε σχέση με τις αρχές και την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, τις σχετικές νομοθεσίες, κανονισμούς και διατάγματα και να είναι σε θέση να εκπονούν μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και να εκδίδουν τα σχετικά πιστοποιητικά και εκθέσεις. Να μπορούν να εκπονούν τεχνοοικονομικές μελέτες για πιθανές εισηγήσεις που θα κάνουν για τροποποιήσεις στα κτίρια. Τέλος να ενημερώσει τους φοιτητές για τους ενεργειακούς πόρους και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις κτηρίων.

ΜΕΜ 555

Ειδικά Θέματα στη Μηχανολογική Μηχανική & Επιστήμη και Μηχανική Υλικών

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές/τριες των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Μηχανολογικής Μηχανικής και της Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών που ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις γνώσεις τους ή να ενδιατρίψουν σε συγκεκριμένο αντικείμενο της Μηχανολογικής Μηχανικής ή της Επιστήμης/Μηχανικής Υλικών για το οποίο δεν προσφέρεται αντίστοιχο μεταπτυχιακό μάθημα σε τακτική βάση. Αφού τους ανατεθεί Ακαδημαικός Σύμβουλος, οι φοιτητές/τριες καλούνται να παραδώσουν έκθεση ή να παρακαθήσουν σε 3-ωρη τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Σε περίπτωση εξέτασης, ο Σύμβουλος ενημερώνει τους φοιτηές/τριες αναφορικά με τη σχετική βιβλιογραφία.

ΜΕΜ 554

Επιχειρηματικότητα

 Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές ιδέες, αρχές και διαδικασίες της τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Καλύπτονται εξίσου θέματα δράσης εντός υπάρχουσας τεχνολογικής εταιρίας ή η δημιουργία νέας εταιρίας.

ΜΕΜ 556

Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της εμβιομηχανικής και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν το απαραίτητο υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα κτιστούν άλλα μαθήματα της βιοϊατρικής μηχανικής. Συγκεκριμένα, το μάθημα καταπιάνεται με τις εφαρμογές της μηχανικής (στατικής και δυναμικής) στερεών σωμάτων και ρευστομηχανικής σε προβλήματα βιοϊατρικής τεχνολογίας όπως: τη μη-Νευτώνεια συμπεριφορά του αίματος και ανάλυση της ροής στο καρδιαγγειακό σύστημα, μηχανική αλληλεπίδραση μυών/οστών και μοντέλα κίνησης, τεχνικές μέτρησης μηχανικών ιδιοτήτων κυττάρων, μοντέλα μηχανικής συμπεριφοράς κυττάρων. Δίνεται έμφαση στη μοντελοποίηση και σε κλινικές εφαρμογές.

MEM 558

Βιοϋλικά

Στόχος του μαθήματος είναι να διδάξει στους φοιτητές τις βασικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά των βιοϋλικών ούτως ώστε να αντιλαμβάνονται την απόκριση τους στα διάφορα βιολογικά συστήματα και ερεθίσματα. Το μάθημα εξετάζει τις διάφορες φυσικές, χημικές και μηχανικές ιδιότητες υλικών όπως μετάλλων, κεραμικών, πολυμερών, συνθέτων, και φυσικών υλικών που χρησιμοποιούνται σε βιοϊατρικές εφαρμογές, την απόκριση των βιοϋλικών σε βιολογικά συστήματα όπως μηχανική αστοχία, διάβρωση, διάλυση, απόπλυση, χημική υποβάθμιση και φθορά, και τη συμπεριφορά απόκρισης (όπως φλεγμονή, επούλωση τραυμάτων, καρκινογένεια, ανοσογονικότητα, κυτταροτοξικότητα, λοίμωξη, τοπικές/διασυστηματικές επιδράσεις) των ιστών στα βιοϋλικά κλπ.

MEM 557

Iατρική Φυσική

 
 

Εισδοχή

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Για την κατοχύρωση θέσης που έχει προσφερθεί προϋπόθεση είναι η πληρωμή προκαταβολής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Δείτε εδώ το ύψος της προκαταβολής και τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου. Δημιουργήστε εδώ μια αίτηση.

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

  • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος).
  • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
  • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια.
  • Συστατικές Επιστολές δεν είναι απαραίτητες. Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν αναφορά και το Τμήμα αν κρίνει θα αποταθεί το ίδιο απευθείας κοντά τους.
  • Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας: Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της ελληνικής γλώσσας θεωρούνται το απολυτήριο αναγνωρισμένης εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή της Κύπρου ή Λυκείου που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.

Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα. 

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος