Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Ενδιαφέρομαι για αυτό το πρόγραμμα!Δομή και περιεχόμενο

Το πρόγραμμα Μάστερ αποσκοπεί στην υψηλού επιπέδου επιμόρφωση των φοιτητών σε ένα από τα κορυφαία αντικείμενα εξειδίκευσης στο χώρο της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο αντικείμενο της Επιστήμης και Μηχανικής Δεδομένων.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της βιομηχανίας και της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο και να προσφέρει στο φοιτητή όλα τα εφόδια για πρωτότυπη έρευνα και συνεισφορά στον τομέα της Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:

 • Η συνέχιση των σπουδών των αποφοίτων σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου Διδακτορικού καθώς επίσης και η ενεργή εμπλοκή τους σε αυτοδύναμη έρευνα.
 • Η ανάπτυξη και εμπέδωση σε ανώτατο επίπεδο των θεμελιωδών εννοιών και γνώσεων σε βασικά θέματα του κάθε κλάδου.
 • Η ανάπτυξη της ικανότητας των αποφοίτων για διεξαγωγή ανεξάρτητης επιστημονικής έρευνας ανωτάτου επιπέδου.
 • Η ανάπτυξη της ικανότητας συγγραφής και δημοσίευσης εργασιών και η παραγωγή ερευνητικού έργου.
 • Η διασφάλιση της δυνατότητας των φοιτητών για περαιτέρω διεύρυνση των γνώσεων τους σε επιμέρους προχωρημένα θέματα του κάθε κλάδου.
 • Η ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης και κατάρτισης των αποφοίτων με απώτερο στόχο τη διάκρισή τους σε τομείς του εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο θα δραστηριοποιηθούν.

Περαιτέρω, στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσει επαγγελματίες και μηχανικούς με δεξιότητες περιζήτητες στην εποχή μας από εταιρείες-κολοσσούς διεθνώς, που θα μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί για τις επόμενες δεκαετίες. Ειδικότερα, οι φοιτητές θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε προηγμένα θέματα γύρω από τους εξής πέντε επι- στημονικούς άξονες: Ανάλυση Δεδομένων με χρήση προηγμένων στατιστικών μεθόδων (Statistical Machine Learning), Λογισμικό και Κατανεμημένα Συστήματα (Software and Distributed Systems), Δίκτυα και Επικοινωνίες Υπολογιστών (Computer Networks and Communications), Βάσεις Δεδομένων (Databases) και Υλισμικό Υπολογιστών (Hardware).

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν άριστα στις σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις, είτε αυτές θα αφορούν κάποιο εργασιακό και επαγγελματικό περιβάλλον, είτε τη συνέχιση των σπουδών τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους αναγνωρισμένων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίοι προέρχονται από τις Επιστήμες της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, της Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, ή από άλλους συναφείς κλάδους.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα περιορισμένης επιλογής.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 90 ECTS η οποία μπορεί να διασφαλιστεί με τον εξής τρόπο:

 • Ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς oκτώ (8) μαθήματα του προγράμματος σπουδών τα οποία λαμβάνουν 60 ECTS και θα πρέπει επίσης να εκπονήσει Διατριβή Μάστερ η οποία λαμβάνει 30 ECTS.
 • Στην πλήρη φοίτηση το πρόγραμμα ολοκληρώνεται το ελάχιστο σε δεκατρείς (13) μήνες στους οποίους περιλαμβάνονται δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και η θερινή περίοδος η οποία ορίζεται ως οι μήνες Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος.
 • Στη μερική φοίτηση το πρόγραμμα ολοκληρώνεται το μέγιστο σε σαρανταοκτώ (48) μήνες οι οποίοι περιλαμβάνουν οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα.
 • Ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών είναι οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Μαθήματα

Περιγραφές Μαθημάτων 

1ο ΕΤΟΣ

 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

1ο Εξάμηνο

 

ECTS

2ο Εξάμηνο

ECTS

 

CEI 521  Προχωρημένα Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού

Υποχρεωτικό

7

CEI 525

Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας

ή

CEI 528

Βαθιά Μάθηση

 

8

 

 

8

 

Υποχρεωτικό Επιλογής

 

 

 

Υποχρεωτικό Επιλογής

CEI 522  Προχωρημένα και Κατανεμημένα Λειτουργικά Συστήματα

Υποχρεωτικό

8

CEI 526  Προχωρημένα Θέματα Συστημάτων Επεξεργασίας  Δεδομένων

8

Υποχρεωτικό
CEI 523  Επιστήμη Δεδομένων Υποχρεωτικό    8 CEI 527  Ερευνητικές Μέθοδοι  στη Μηχανική Η/Υ και Πληροφορική    7 Υποχρεωτικό

CEI 524  Επιστήμη Δικτύων

Υποχρεωτικό

7

EEN 512 Προχωρημένη Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ι

8

Επιλογής

CEI 573 Πληροφοριακά Συστήματα Οργάνωσης Παραγωγής

Επιλογής

   7

EEN 544 Προχωρημένη Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων II

8

Επιλογής
      CEI 563 Προχωρημένα Θέματα Παράλληλης Επεξεργασίας και Κατανεμημένων 8 Επιλογής
      CEI 565 Διαχείριση Έργων Λογισμικού 7 Επιλογής
      CEI 569 Ασφάλεια Υπολογιστών και Κρυπτογραφία 8 Επιλογής
      CEI 571 Διαχείριση Έργων και Χρονικός Προγραμματισμός 7 Επιλογής
      EEN 543 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 8 Επιλογής

Σύνολο    

 

30(+7)

Σύνολο

23 (+7  ή +8)

 

 

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ECTS

CEI 590 Διατριβή Μάστερ

30

Σύνολο

30

 

Εισδοχή

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Για την κατοχύρωση θέσης που έχει προσφερθεί προϋπόθεση είναι η πληρωμή προκαταβολής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Δείτε εδώ το ύψος της προκαταβολής και τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου. Δημιουργήστε εδώ μια αίτηση.

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

 • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος).
 • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
 • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια.
 • Συστατικές Επιστολές δεν είναι απαραίτητες. Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν αναφορά και το Τμήμα αν κρίνει θα αποταθεί το ίδιο απευθείας κοντά τους.
 • Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας: Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της ελληνικής γλώσσας θεωρούνται το απολυτήριο αναγνωρισμένης εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή της Κύπρου ή Λυκείου που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.

Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα. 

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος