Αποτίμηση Έργου και Προτεραιότητες των Πρυτανικών Αρχών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (2020)

Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, Πρύτανης / Καθηγητής Παντελής Κελίρης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων / Καθηγητής Παναγιώτης Θεοδοσίου, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. 

Στα κείμενα που ακολουθούν παρουσιάζεται συνοπτικά προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα το έργο που επιτέλεσαν οι νέες Πρυτανικές Αρχές κατά τους πρώτους μήνες της θητείας τους. Επίσης, παρατίθενται οι προτεραιότητες τους μέχρι το τέλος του 2020. Από τον Ιανουάριο 2021 όλες οι δράσεις θα ενταχθούν στον Στρατηγικό Προγραμματισμό του Πανεπιστημίου ο οποίος βρίσκεται υπό διαμόρφωση στο πλαίσιο της συλλογικής διαβούλευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.   

Οι νέες Πρυτανικές αρχές εκλέγηκαν τον Νοέμβριο του 2019 και ανέλαβαν επισήμως καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2020. Με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον του Πανεπιστημίου μας, εργάζονται για τη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας, με επίκεντρο τη συναδελφική αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό και την ελευθερία έκφρασης.  Τον ακρογωνιαίο λίθο για τις νέες πολιτικές οι οποίες έχουν δρομολογηθεί, αποτελούν οι θεμελιώδεις αξίες της διαφάνειας, της δικαιοσύνης και της χρηστής διοίκησης. Σταθερός συλλογικός στόχος είναι η εδραίωση του Πανεπιστημίου ως ένα σύγχρονο, πρωτοπόρο και ανθρωποκεντρικό Πανεπιστήμιο, με διεθνή παρουσία και αναγνώριση,  με υψηλής ποιότητας  προγράμματα σπουδών και ερευνητική δραστηριότητα σπουδών και έρευνας και πολυσχιδή πολιτισμική και κοινωνική προσφορά.

Οι τομείς προτεραιότητας εντάχθηκαν σε ένα στρατηγικό πλαίσιο τεσσάρων πυλώνων:

Α. Ανάπτυξη Πανεπιστημίου, Διαρθρωτικές Αλλαγές και Μεταρρυθμίσεις

Β. Εκπαίδευση, Φοιτητές και Ποιότητα Πανεπιστημιακής Ζωής

Γ. Ερευνητική Δραστηριότητα, Ακαδημαϊκή Αριστεία και Καινοτομία

Δ. Διεθνοποίηση, Εξωστρέφεια, Διασύνδεση με την Πολιτεία και τον Επιχειρηματικό Κόσμο

Οι Πρυτανικές Αρχές ενημερώνουν την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, η οποία κρίνει και αξιολογεί το έργο το οποίο επιτελείται. Στο έως τώρα παραχθέν έργο, η συνεργασία με τα θεσμικά όργανα, τις οργανωμένες οντότητες και την φοιτητική κοινότητα υπήρξε πολύτιμη. Ιδιαίτερα θετική και σημαντική υπήρξε η συμβολή ακαδημαϊκών και διοικητικών αξιωματούχων όπως είναι οι Κοσμήτορες Σχολών, οι Πρόεδροι Τμημάτων, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, οι Προϊστάμενοι Υπηρεσιών, το Συμβούλιο Πανεπιστημίου και δεκάδες άλλα Μέλη του Πανεπιστημίου τα οποία ανταποκρίνονται θετικά στην έκκληση για συμμετοχή και προσφορά στις νέες δράσεις και πρωτοβουλίες.  Στο πρώτο στάδιο της θητείας των νέων Πρυτανικών Αρχών αξιολογήθηκε ως πρώτιστη προτεραιότητα ή έμφαση σε εκκρεμούντα θέματα / προβλήματα προηγούμενων περιόδων, η χάραξη και υιοθέτηση νέων πολιτικών και η καθιέρωση ενός παραγωγικότερου συστήματος εσωτερικής διακυβέρνησης.

Αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Αντιπρυτανείας Ακαδημαϊκών Υποθέσεων επιγραμματικά αναφέρουμε τα σημαντικότερα επιτεύγματα: στα θέματα της Εκπαίδευσης και Διασφάλισης Ποιότητας, τις υποτροφίες ακαδημαϊκής αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου διδακτορικού, τους Κανόνες Προπτυχιακής Φοίτησης, τη βελτίωση της λειτουργικότητας του Ωρολογίου Προγράμματος, την ενεργοποίηση του θεσμού του Επισκέπτη Καθηγητή και την σύσταση του Δικτύου Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης.  Στον τομέα της Έρευνας, την προκήρυξη εσωτερικών προγραμμάτων «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ», τη σύσταση της Ειδικής Ad hoc  Επιτροπής για καταγραφή και αποδοχή ερευνητικών έργων εξωτερικής χρηματοδότησης, τον ορισμό ρόλων στα έργα του ΙδΕΚ και την υλοποίηση της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου για μετακίνηση του Γραφείου Οικονομικής Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων από την Υπηρεσία Οικονομικών στη νέα Υπηρεσία Έρευνας.   

Αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Αντιπρυτανείας Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  επιγραμματικά αναφέρουμε τα σημαντικότερα επιτεύγματα: ολοκληρώθηκαν διαδικασίες αποδέσμευσης ενοικιαζόμενων κτιρίων και μείωσης ενοικίων κατά €202,000 ετησίως, προκηρύχθηκε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τις ιδιόκτητες Φοιτητικές Εστίες δυναμικότητας 500 κλινών. Επίσης, εκπονήθηκε ενδελεχής μελέτη βιωσιμότητας για την εξασφάλιση δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Συμβουλίου της Ευρώπης για την ανέγερση των Φοιτητικών Εστιών. Επιπρόσθετα, εξασφαλίστηκαν κτίρια για κάλυψη των αναγκών στέγασης των Τμημάτων Καλών Τεχνών, Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών και Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων και προχώρησαν οι εργασίες των υπό ανέγερση κτιρίων Καλών Τεχνών, Κέντρου Γλωσσών και Δράκος στο κέντρο της πόλης της Λεμεσού. Επίσης συστάθηκε, για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο, Ομάδα Ανάπτυξης Λογισμικών Προγραμμάτων  για την ικανοποίηση αναγκών που άπτονται ακαδημαϊκών θεμάτων και έρευνας ως επίσης και εργασιών των Διοικητικών Υπηρεσιών. 

Κατά την περίοδο της πανδημίας, δοκιμάστηκαν τα αντανακλαστικά, οι ικανότητες και οι ψυχικές δυνάμεις όλων και αναδειχθήκαμε νικητές, αντιμετωπίζοντας επιτυχώς και από κοινού μια  πρωτόγνωρη και πιεστική εμπειρία.  Με αποφασιστικότητα, συλλογικά και συγκροτημένα, εφαρμόσαμε με επιτυχία μέτρα για προστασία της υγείας των φοιτητών και των συναδέλφων.  Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε εναλλακτικές μεθόδους μάθησης και αξιολόγησης αξιοποιώντας γνώσεις, εμπειρίες και τεχνολογίες.  Αποδείξαμε ότι όλοι εμείς στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μπορούμε να θέσουμε τον πήχη των στόχων μας πολύ ψηλότερα και να τα καταφέρουμε.  Πέραν από τα όρια της Πανεπιστημιακής μας κοινότητας, αρκετοί φοιτητές και συνάδελφοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή ως εθελοντές, συμμετέχοντες στην προσπάθεια αντιμετώπισης των ευρύτερων διαστάσεων της πανδημίας σε εθνικό επίπεδο.

Στα χρόνια που έρχονται, μαζί με άλλα 7 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο μας εντάσσεται στα «Πανεπιστήμια του Μέλλοντος» όπως τα περιγράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα δυναμικό και φιλόδοξο Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, με τους φοιτητές στο επίκεντρο και ανθρωποκεντρική προσέγγιση σε όλα τα θέματα. Τους νέους μας μεγάλους στόχους θα περιγράψουμε μαζί, μέσα από τη διαβούλευση που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διαμόρφωση του Στρατηγικού Προγραμματισμού του Πανεπιστημίου μας. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν, όλοι μπορούν να συμβάλουν.

 

Αποτίμηση Έργου και Προτεραιότητες των Πρυτανικών Αρχών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (2020)

Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, Πρύτανης / Καθηγητής Παντελής Κελίρης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων / Καθηγητής Παναγιώτης Θεοδοσίου, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. 

Στα κείμενα που ακολουθούν παρουσιάζεται συνοπτικά προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα το έργο που επιτέλεσαν οι νέες Πρυτανικές Αρχές κατά τους πρώτους μήνες της θητείας τους. Επίσης, παρατίθενται οι προτεραιότητες τους μέχρι το τέλος του 2020. Από τον Ιανουάριο 2021 όλες οι δράσεις θα ενταχθούν στον Στρατηγικό Προγραμματισμό του Πανεπιστημίου ο οποίος βρίσκεται υπό διαμόρφωση στο πλαίσιο της συλλογικής διαβούλευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.   

Οι νέες Πρυτανικές αρχές εκλέγηκαν τον Νοέμβριο του 2019 και ανέλαβαν επισήμως καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2020. Με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον του Πανεπιστημίου μας, εργάζονται για τη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας, με επίκεντρο τη συναδελφική αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό και την ελευθερία έκφρασης.  Τον ακρογωνιαίο λίθο για τις νέες πολιτικές οι οποίες έχουν δρομολογηθεί, αποτελούν οι θεμελιώδεις αξίες της διαφάνειας, της δικαιοσύνης και της χρηστής διοίκησης. Σταθερός συλλογικός στόχος είναι η εδραίωση του Πανεπιστημίου ως ένα σύγχρονο, πρωτοπόρο και ανθρωποκεντρικό Πανεπιστήμιο, με διεθνή παρουσία και αναγνώριση,  με υψηλής ποιότητας  προγράμματα σπουδών και ερευνητική δραστηριότητα σπουδών και έρευνας και πολυσχιδή πολιτισμική και κοινωνική προσφορά.

Οι τομείς προτεραιότητας εντάχθηκαν σε ένα στρατηγικό πλαίσιο τεσσάρων πυλώνων:

Α. Ανάπτυξη Πανεπιστημίου, Διαρθρωτικές Αλλαγές και Μεταρρυθμίσεις

Β. Εκπαίδευση, Φοιτητές και Ποιότητα Πανεπιστημιακής Ζωής

Γ. Ερευνητική Δραστηριότητα, Ακαδημαϊκή Αριστεία και Καινοτομία

Δ. Διεθνοποίηση, Εξωστρέφεια, Διασύνδεση με την Πολιτεία και τον Επιχειρηματικό Κόσμο

Οι Πρυτανικές Αρχές ενημερώνουν την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, η οποία κρίνει και αξιολογεί το έργο το οποίο επιτελείται. Στο έως τώρα παραχθέν έργο, η συνεργασία με τα θεσμικά όργανα, τις οργανωμένες οντότητες και την φοιτητική κοινότητα υπήρξε πολύτιμη. Ιδιαίτερα θετική και σημαντική υπήρξε η συμβολή ακαδημαϊκών και διοικητικών αξιωματούχων όπως είναι οι Κοσμήτορες Σχολών, οι Πρόεδροι Τμημάτων, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, οι Προϊστάμενοι Υπηρεσιών, το Συμβούλιο Πανεπιστημίου και δεκάδες άλλα Μέλη του Πανεπιστημίου τα οποία ανταποκρίνονται θετικά στην έκκληση για συμμετοχή και προσφορά στις νέες δράσεις και πρωτοβουλίες.  Στο πρώτο στάδιο της θητείας των νέων Πρυτανικών Αρχών αξιολογήθηκε ως πρώτιστη προτεραιότητα ή έμφαση σε εκκρεμούντα θέματα / προβλήματα προηγούμενων περιόδων, η χάραξη και υιοθέτηση νέων πολιτικών και η καθιέρωση ενός παραγωγικότερου συστήματος εσωτερικής διακυβέρνησης.

Αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Αντιπρυτανείας Ακαδημαϊκών Υποθέσεων επιγραμματικά αναφέρουμε τα σημαντικότερα επιτεύγματα: στα θέματα της Εκπαίδευσης και Διασφάλισης Ποιότητας, τις υποτροφίες ακαδημαϊκής αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου διδακτορικού, τους Κανόνες Προπτυχιακής Φοίτησης, τη βελτίωση της λειτουργικότητας του Ωρολογίου Προγράμματος, την ενεργοποίηση του θεσμού του Επισκέπτη Καθηγητή και την σύσταση του Δικτύου Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης.  Στον τομέα της Έρευνας, την προκήρυξη εσωτερικών προγραμμάτων «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ», τη σύσταση της Ειδικής Ad hoc  Επιτροπής για καταγραφή και αποδοχή ερευνητικών έργων εξωτερικής χρηματοδότησης, τον ορισμό ρόλων στα έργα του ΙδΕΚ και την υλοποίηση της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου για μετακίνηση του Γραφείου Οικονομικής Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων από την Υπηρεσία Οικονομικών στη νέα Υπηρεσία Έρευνας.   

Αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Αντιπρυτανείας Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  επιγραμματικά αναφέρουμε τα σημαντικότερα επιτεύγματα: ολοκληρώθηκαν διαδικασίες αποδέσμευσης ενοικιαζόμενων κτιρίων και μείωσης ενοικίων κατά €202,000 ετησίως, προκηρύχθηκε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τις ιδιόκτητες Φοιτητικές Εστίες δυναμικότητας 500 κλινών. Επίσης, εκπονήθηκε ενδελεχής μελέτη βιωσιμότητας για την εξασφάλιση δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Συμβουλίου της Ευρώπης για την ανέγερση των Φοιτητικών Εστιών. Επιπρόσθετα, εξασφαλίστηκαν κτίρια για κάλυψη των αναγκών στέγασης των Τμημάτων Καλών Τεχνών, Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών και Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων και προχώρησαν οι εργασίες των υπό ανέγερση κτιρίων Καλών Τεχνών, Κέντρου Γλωσσών και Δράκος στο κέντρο της πόλης της Λεμεσού. Επίσης συστάθηκε, για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο, Ομάδα Ανάπτυξης Λογισμικών Προγραμμάτων  για την ικανοποίηση αναγκών που άπτονται ακαδημαϊκών θεμάτων και έρευνας ως επίσης και εργασιών των Διοικητικών Υπηρεσιών. 

Κατά την περίοδο της πανδημίας, δοκιμάστηκαν τα αντανακλαστικά, οι ικανότητες και οι ψυχικές δυνάμεις όλων και αναδειχθήκαμε νικητές, αντιμετωπίζοντας επιτυχώς και από κοινού μια  πρωτόγνωρη και πιεστική εμπειρία.  Με αποφασιστικότητα, συλλογικά και συγκροτημένα, εφαρμόσαμε με επιτυχία μέτρα για προστασία της υγείας των φοιτητών και των συναδέλφων.  Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε εναλλακτικές μεθόδους μάθησης και αξιολόγησης αξιοποιώντας γνώσεις, εμπειρίες και τεχνολογίες.  Αποδείξαμε ότι όλοι εμείς στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μπορούμε να θέσουμε τον πήχη των στόχων μας πολύ ψηλότερα και να τα καταφέρουμε.  Πέραν από τα όρια της Πανεπιστημιακής μας κοινότητας, αρκετοί φοιτητές και συνάδελφοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή ως εθελοντές, συμμετέχοντες στην προσπάθεια αντιμετώπισης των ευρύτερων διαστάσεων της πανδημίας σε εθνικό επίπεδο.

Στα χρόνια που έρχονται, μαζί με άλλα 7 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο μας εντάσσεται στα «Πανεπιστήμια του Μέλλοντος» όπως τα περιγράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα δυναμικό και φιλόδοξο Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, με τους φοιτητές στο επίκεντρο και ανθρωποκεντρική προσέγγιση σε όλα τα θέματα. Τους νέους μας μεγάλους στόχους θα περιγράψουμε μαζί, μέσα από τη διαβούλευση που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διαμόρφωση του Στρατηγικού Προγραμματισμού του Πανεπιστημίου μας. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν, όλοι μπορούν να συμβάλουν.