Γραφείο Πρύτανη

Το Γραφείο Πρύτανη προσφέρει διοικητική στήριξη στα θέματα που απορρέουν από τις αρμοδιότητες του Πρύτανη, ως ο ανώτατος ακαδημαϊκός και εκτελεστικός αξιωματούχος του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης παρακολουθεί θέματα που προκύπτουν από τον τετραετή στρατηγικό προγραμματισμό του Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με τον Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο του 2003 (198(Ι)/2003), ο Πρύτανης έχει τη διαχείριση των τρεχουσών εργασιών του Ιδρύματος, προΐσταται των διοικητικών υπηρεσιών του και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολιτικής του Πανεπιστημίου. Παράλληλα, ο Πρύτανης, μεριμνά για την εκτέλεση αποφάσεων του Συμβουλίου, της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου καθώς και των ακόλουθων Επιτροπών που προεδρεύει:

  • Επιτροπή Στρατηγικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
  • Επιτροπή Κανόνων και Κανονισμών
  • Επιτροπή Εκδοτικής Πολιτικής, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και Εκδηλώσεων

Ως αρμοδιότητα του Γραφείου Πρύτανη είναι η επικοινωνία και η συνεργασία του Πρύτανη, τόσο με την πανεπιστημιακή κοινότητα, όσο και με την Πολιτεία, την κυπριακή και διεθνή κοινωνία γενικότερα.

Επιπρόσθετα, το Γραφείο Πρύτανη επιλαμβάνεται των ενεργειών που αφορούν στην εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου από τον Αξιωματούχο του και την ουσιαστική του συμβολή στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της τοπικής και διεθνής κοινότητας. Παράλληλα, έχοντας ως μοναδικό γνώμονα την απρόσκοπτη επιτέλεση του διδακτικού και ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου καθώς και την εύρυθμη διοικητική λειτουργία του, το Γραφείο Πρύτανη είναι υπεύθυνο για την έγκαιρη διαβίβαση της πληροφόρησης και των θεμάτων στα αρμόδια όργανα, εντός και εκτός του Ιδρύματος με σκοπό την ορθή και αποτελεσματική διεκπεραίωσή τους.


Μήνυμα από τον Πρύτανη


 

Γραφείο Πρύτανη

Το Γραφείο Πρύτανη προσφέρει διοικητική στήριξη στα θέματα που απορρέουν από τις αρμοδιότητες του Πρύτανη, ως ο ανώτατος ακαδημαϊκός και εκτελεστικός αξιωματούχος του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης παρακολουθεί θέματα που προκύπτουν από τον τετραετή στρατηγικό προγραμματισμό του Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με τον Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο του 2003 (198(Ι)/2003), ο Πρύτανης έχει τη διαχείριση των τρεχουσών εργασιών του Ιδρύματος, προΐσταται των διοικητικών υπηρεσιών του και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολιτικής του Πανεπιστημίου. Παράλληλα, ο Πρύτανης, μεριμνά για την εκτέλεση αποφάσεων του Συμβουλίου, της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου καθώς και των ακόλουθων Επιτροπών που προεδρεύει:

  • Επιτροπή Στρατηγικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
  • Επιτροπή Κανόνων και Κανονισμών
  • Επιτροπή Εκδοτικής Πολιτικής, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και Εκδηλώσεων

Ως αρμοδιότητα του Γραφείου Πρύτανη είναι η επικοινωνία και η συνεργασία του Πρύτανη, τόσο με την πανεπιστημιακή κοινότητα, όσο και με την Πολιτεία, την κυπριακή και διεθνή κοινωνία γενικότερα.

Επιπρόσθετα, το Γραφείο Πρύτανη επιλαμβάνεται των ενεργειών που αφορούν στην εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου από τον Αξιωματούχο του και την ουσιαστική του συμβολή στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της τοπικής και διεθνής κοινότητας. Παράλληλα, έχοντας ως μοναδικό γνώμονα την απρόσκοπτη επιτέλεση του διδακτικού και ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου καθώς και την εύρυθμη διοικητική λειτουργία του, το Γραφείο Πρύτανη είναι υπεύθυνο για την έγκαιρη διαβίβαση της πληροφόρησης και των θεμάτων στα αρμόδια όργανα, εντός και εκτός του Ιδρύματος με σκοπό την ορθή και αποτελεσματική διεκπεραίωσή τους.


Μήνυμα από τον Πρύτανη


 

Προσωπικό Γραφείου Πρυτάνεως

Email

dia.evagorou@cut.ac.cy

Phone

25002477

Ντία Ευαγόρου

Εκπρόσωπος Τύπου

Email

olympia.markidou@cut.ac.cy

Phone

2500 2302

Ολυμπία Μαρκίδου

Λειτουργός Πανεπιστημίου

Email

maria.stavrou@cut.ac.cy

Phone

2500 2159

Mαρία Σταύρου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Email

elena.onisiforou@cut.ac.cy

Phone

2500 2538

Έλενα Ονησιφόρου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Email

constantia.kyratzi@cut.ac.cy

Phone

25002489

Νάντια Κυρατζή

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Email

zoe.papagregoriou@cut.ac.cy

Phone

2500 2528

Ζωή Παπαγρηγορίου

Εσωτερικός Νομικός Σύμβουλος