Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας, της οποίας η σύνθεση, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας καταγράφονται στους σχετικούς Κανόνες Σύνθεσης και Λειτουργίας της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας οι οποίοι εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο κατά την 65η Συνεδρία της (06/07/2016), και επικυρώθηκαν από το Συμβούλιο κατά την 61η Συνεδρία του (28/07/2016).

Αρμοδιότητες της Επιτροπής:

(α) Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εφαρμογή των προτύπων που προβλέπονται στο άρθρο 12 του Ν. 136 (Ι)/2015 «Ο Περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμος του 2015», για σκοπούς διασφάλισης της εσωτερικής ποιότητας.

(β) Η Επιτροπή συντονίζει την ετοιμασία των ειδικών εκθέσεων αυτοαξιολόγησης σε σχέση με τις Εξωτερικές Αξιολογήσεις που αφορούν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν για τις εν λόγω εκθέσεις τα οποία καθορίζονται και εκδίδονται από το Φορέα με βάση τα κριτήρια και τους δείκτες ποιότητας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 και σύμφωνα με τις διατάξεις, του Ν. 136 (Ι)/2015 «Ο Περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμος του 2015», αναφορικά με τις εξωτερικές αξιολογήσεις.

(γ) Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την κατάρτιση των γενικών εκθέσεων αξιολόγησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προς υποβολή στο Φορέα, οι οποίες αφορούν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην ολότητά του, και περιλαμβάνουν στοιχεία για αριθμό κεντρικών δεικτών ποιότητας τους οποίους ο Φορέας εκδίδει.

(δ) Στις γενικές εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης πρέπει να γίνεται αναφορά στους εσωτερικούς μηχανισμούς διαχείρισης της ποιότητας που έχει θεσπίσει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στις τυχόν βελτιώσεις στους μηχανισμούς αυτούς που έχουν εισαχθεί κατά την περίοδο που ακολουθεί την υποβολή της προηγούμενης Γενικής Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης.

Σύνθεση Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας

Η Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας αποτελείται από:

  • τον Αντιπρύτανη που είναι αρμόδιος για τις ακαδημαϊκές υποθέσεις,
  • ένα (1) μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού από κάθε Σχολή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου,
  • δύο (2) μέλη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, με εξειδίκευση σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας,
  • δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ένα προπτυχιακό και ένα μεταπτυχιακό φοιτητή,
  • ένα (1) εκπρόσωπο από το διοικητικό προσωπικό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας, της οποίας η σύνθεση, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας καταγράφονται στους σχετικούς Κανόνες Σύνθεσης και Λειτουργίας της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας οι οποίοι εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο κατά την 65η Συνεδρία της (06/07/2016), και επικυρώθηκαν από το Συμβούλιο κατά την 61η Συνεδρία του (28/07/2016).

Αρμοδιότητες της Επιτροπής:

(α) Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εφαρμογή των προτύπων που προβλέπονται στο άρθρο 12 του Ν. 136 (Ι)/2015 «Ο Περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμος του 2015», για σκοπούς διασφάλισης της εσωτερικής ποιότητας.

(β) Η Επιτροπή συντονίζει την ετοιμασία των ειδικών εκθέσεων αυτοαξιολόγησης σε σχέση με τις Εξωτερικές Αξιολογήσεις που αφορούν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν για τις εν λόγω εκθέσεις τα οποία καθορίζονται και εκδίδονται από το Φορέα με βάση τα κριτήρια και τους δείκτες ποιότητας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 και σύμφωνα με τις διατάξεις, του Ν. 136 (Ι)/2015 «Ο Περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμος του 2015», αναφορικά με τις εξωτερικές αξιολογήσεις.

(γ) Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την κατάρτιση των γενικών εκθέσεων αξιολόγησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προς υποβολή στο Φορέα, οι οποίες αφορούν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην ολότητά του, και περιλαμβάνουν στοιχεία για αριθμό κεντρικών δεικτών ποιότητας τους οποίους ο Φορέας εκδίδει.

(δ) Στις γενικές εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης πρέπει να γίνεται αναφορά στους εσωτερικούς μηχανισμούς διαχείρισης της ποιότητας που έχει θεσπίσει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στις τυχόν βελτιώσεις στους μηχανισμούς αυτούς που έχουν εισαχθεί κατά την περίοδο που ακολουθεί την υποβολή της προηγούμενης Γενικής Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης.

Σύνθεση Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας

Η Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας αποτελείται από:

  • τον Αντιπρύτανη που είναι αρμόδιος για τις ακαδημαϊκές υποθέσεις,
  • ένα (1) μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού από κάθε Σχολή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου,
  • δύο (2) μέλη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, με εξειδίκευση σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας,
  • δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ένα προπτυχιακό και ένα μεταπτυχιακό φοιτητή,
  • ένα (1) εκπρόσωπο από το διοικητικό προσωπικό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.