Επιτροπή Ισότητας

Όροι Εντολής της Επιτροπής Ισότητας

ΣΚΟΠΟΣ

Κύριος σκοπός της Επιτροπής είναι η προώθηση θεμάτων ισότητας, ποικιλομορφίας, ενσωμάτωσης και συμπερίληψης, αποδοχής, κατανόησης και εκτίμησης της διαφορετικότητας, η καταπολέμηση προκαταλήψεων, διακρίσεων και ανισοτήτων που αναπαράγονται λόγω εμφανών και μη εμφανών χαρακτηριστικών (φυσιολογικά/φυσικά, κοινωνικά/τρόπος ζωής, γνωστικά) της ταυτότητας του ατόμου που συνυπάρχουν με το φύλο - όπως ηλικία, φύλο, σεξουαλικός προσανατολισμός, αναπηρία, εμφάνιση, κοινωνική τάξη, θρησκεία, πεποιθήσεις, εθνικότητα, χρώμα, χώρα καταγωγής, προσωπικότητα, τρόπος σκέψης, εμπειρίες - ώστε το Πανεπιστήμιο να καταστεί ένα συμπεριληπτικό, θετικό, ασφαλές, ενδυναμωτικό και δίκαιο εργασιακό και μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο παρέχει ίσες ευκαιρίες και υποστηρίζει όλα τα άτομα - συμπεριλαμβανομένων υποεκπροσωπούμενων - για την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη.

ΡΟΛΟΣ

Η Επιτροπή αποτελεί συμβουλευτικό όργανο προς τον Πρύτανη και δρα για τη βελτίωση των επιδόσεων του Πανεπιστημίου στα ζητήματα Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης, Ισότητας και Πολυμορφίας. Λαμβάνει υπόψη θέματα στρατηγικού προγραμματισμού και ανάπτυξης πολιτικής. Καλλιεργεί αγαστή συνεργασία με άλλες συναφείς πανεπιστημιακές επιτροπές, υπηρεσίες, οντότητες και ομάδες εργασίας τόσο εντός όσο και εκτός του Πανεπιστημίου και βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Γραφείο Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Με βάση τα πιο πάνω, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής εμπίπτουν στους εξής τρεις πυλώνες:

Α) Χάραξη Πολιτικής

 • Διαμόρφωση και εισήγηση στον Πρύτανη πολιτικών και διαδικασιών του Πανεπιστημίου που σχετίζονται με την ισότητα και τη διαφορετικότητα, την πολυμορφία και συμπερίληψη για το προσωπικό, τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του, ειδικότερα όπου οι επιδόσεις είναι περιορισμένες, και όπου είναι απαραίτητη η υποστήριξη υποεκπροσωπούμενων ατόμων/ομάδων.
 • Διαμόρφωση θεσμικών Σχεδίων Δράσης για να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές ισότητας και διαφορετικότητας μεταφράζονται αποτελεσματικά σε προγράμματα δράσης.
 • Μελέτη οποιουδήποτε θέματος ανατεθεί από τη Σύγκλητο/Συμβούλιο ή αυτεπάγγελτα όπου υπάρχουν ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

Β) Συμβουλευτική και Υποστήριξη

 • Ενθάρρυνση και παροχή συμβουλών στα ακαδημαϊκά Τμήματα και Σχολές και στην πανεπιστημιακή κοινότητα γενικότερα σχετικά με ανάπτυξη στρατηγικών πολιτικών και αποτελεσματική ενσωμάτωση και εφαρμογή των πολιτικών αυτών για την ισότητα και τη διαφορετικότητα, πολυμορφία και συμπερίληψη.
 • Συγκρότηση και συντονισμό ad hoc ομάδων έργου όπως απαιτείται για τη διερεύνηση, την αναφορά και την υλοποίηση εργασιών σε συγκεκριμένες διαστάσεις ζητημάτων ισότητας και διαφορετικότητας, πολυμορφίας και συμπερίληψης (π.χ. ομάδα για την ηλικιακή ισότητα, ομάδα για την έμφυλη ισότητα, ομάδα για την ψυχική υγεία, ομάδα για τη φυλετική ισότητα, ομάδα για τη θρησκευτική ισότητα, lgbtqi ομάδα, ομάδα ισότητας για την αναπηρία)
 • Αναθεώρηση πολιτικών, διαδικασιών και σχεδίων του Πανεπιστημίου που σχετίζονται με την ισότητα και τη διαφορετικότητα, πολυμορφία και συμπερίληψη.

Γ) Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση

 • Εισήγηση για οργάνωση δραστηριοτήτων για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ως προς τα ζητήματα ισότητας και διαφορετικότητας, πολυμορφίας και συμπερίληψης.
 • Εισήγηση για προώθηση σχετικού ενημερωτικού υλικού στα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας.
 • Διασφάλιση της αποτελεσματικής διάδοσης και προώθησης των πανεπιστημιακών πολιτικών και διαδικασιών για την ισότητα και τη διαφορετικότητα, πολυμορφία και συμπερίληψη.

Σχετικά με τη νέα ταυτότητα της Επιτροπής Ισότητας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Επιτροπή Ισότητας

Όροι Εντολής της Επιτροπής Ισότητας

ΣΚΟΠΟΣ

Κύριος σκοπός της Επιτροπής είναι η προώθηση θεμάτων ισότητας, ποικιλομορφίας, ενσωμάτωσης και συμπερίληψης, αποδοχής, κατανόησης και εκτίμησης της διαφορετικότητας, η καταπολέμηση προκαταλήψεων, διακρίσεων και ανισοτήτων που αναπαράγονται λόγω εμφανών και μη εμφανών χαρακτηριστικών (φυσιολογικά/φυσικά, κοινωνικά/τρόπος ζωής, γνωστικά) της ταυτότητας του ατόμου που συνυπάρχουν με το φύλο - όπως ηλικία, φύλο, σεξουαλικός προσανατολισμός, αναπηρία, εμφάνιση, κοινωνική τάξη, θρησκεία, πεποιθήσεις, εθνικότητα, χρώμα, χώρα καταγωγής, προσωπικότητα, τρόπος σκέψης, εμπειρίες - ώστε το Πανεπιστήμιο να καταστεί ένα συμπεριληπτικό, θετικό, ασφαλές, ενδυναμωτικό και δίκαιο εργασιακό και μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο παρέχει ίσες ευκαιρίες και υποστηρίζει όλα τα άτομα - συμπεριλαμβανομένων υποεκπροσωπούμενων - για την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη.

ΡΟΛΟΣ

Η Επιτροπή αποτελεί συμβουλευτικό όργανο προς τον Πρύτανη και δρα για τη βελτίωση των επιδόσεων του Πανεπιστημίου στα ζητήματα Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης, Ισότητας και Πολυμορφίας. Λαμβάνει υπόψη θέματα στρατηγικού προγραμματισμού και ανάπτυξης πολιτικής. Καλλιεργεί αγαστή συνεργασία με άλλες συναφείς πανεπιστημιακές επιτροπές, υπηρεσίες, οντότητες και ομάδες εργασίας τόσο εντός όσο και εκτός του Πανεπιστημίου και βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Γραφείο Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Με βάση τα πιο πάνω, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής εμπίπτουν στους εξής τρεις πυλώνες:

Α) Χάραξη Πολιτικής

 • Διαμόρφωση και εισήγηση στον Πρύτανη πολιτικών και διαδικασιών του Πανεπιστημίου που σχετίζονται με την ισότητα και τη διαφορετικότητα, την πολυμορφία και συμπερίληψη για το προσωπικό, τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του, ειδικότερα όπου οι επιδόσεις είναι περιορισμένες, και όπου είναι απαραίτητη η υποστήριξη υποεκπροσωπούμενων ατόμων/ομάδων.
 • Διαμόρφωση θεσμικών Σχεδίων Δράσης για να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές ισότητας και διαφορετικότητας μεταφράζονται αποτελεσματικά σε προγράμματα δράσης.
 • Μελέτη οποιουδήποτε θέματος ανατεθεί από τη Σύγκλητο/Συμβούλιο ή αυτεπάγγελτα όπου υπάρχουν ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

Β) Συμβουλευτική και Υποστήριξη

 • Ενθάρρυνση και παροχή συμβουλών στα ακαδημαϊκά Τμήματα και Σχολές και στην πανεπιστημιακή κοινότητα γενικότερα σχετικά με ανάπτυξη στρατηγικών πολιτικών και αποτελεσματική ενσωμάτωση και εφαρμογή των πολιτικών αυτών για την ισότητα και τη διαφορετικότητα, πολυμορφία και συμπερίληψη.
 • Συγκρότηση και συντονισμό ad hoc ομάδων έργου όπως απαιτείται για τη διερεύνηση, την αναφορά και την υλοποίηση εργασιών σε συγκεκριμένες διαστάσεις ζητημάτων ισότητας και διαφορετικότητας, πολυμορφίας και συμπερίληψης (π.χ. ομάδα για την ηλικιακή ισότητα, ομάδα για την έμφυλη ισότητα, ομάδα για την ψυχική υγεία, ομάδα για τη φυλετική ισότητα, ομάδα για τη θρησκευτική ισότητα, lgbtqi ομάδα, ομάδα ισότητας για την αναπηρία)
 • Αναθεώρηση πολιτικών, διαδικασιών και σχεδίων του Πανεπιστημίου που σχετίζονται με την ισότητα και τη διαφορετικότητα, πολυμορφία και συμπερίληψη.

Γ) Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση

 • Εισήγηση για οργάνωση δραστηριοτήτων για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ως προς τα ζητήματα ισότητας και διαφορετικότητας, πολυμορφίας και συμπερίληψης.
 • Εισήγηση για προώθηση σχετικού ενημερωτικού υλικού στα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας.
 • Διασφάλιση της αποτελεσματικής διάδοσης και προώθησης των πανεπιστημιακών πολιτικών και διαδικασιών για την ισότητα και τη διαφορετικότητα, πολυμορφία και συμπερίληψη.

Σχετικά με τη νέα ταυτότητα της Επιτροπής Ισότητας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου