Ακαδημαϊκός στήριξης φοιτητών με ειδικές ανάγκες

Ο Ακαδημαϊκός Στήριξης είναι ένα μέλος ΔΕΠ ή ΕΕΠ σε κάθε Τμήμα στον οποίο ανατίθεται από το Συμβούλιο Τμήματος ο συντονισμός και η παρακολούθηση της στήριξης που παρέχεται στους φοιτητές του Τμήματος  με ειδικές ανάγκες και άλλα προβλήματα.

Ο ρόλος του συμπεριλαμβάνει τα εξής:

  • Ενημερώνεται εμπιστευτικά από το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης για την ύπαρξη φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο Τμήμα του.
  • Παρακολουθεί την εφαρμογή των διευκολύνσεων που έχουν καθορίσει από το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο των Κανόνων Στήριξης.
  • Συνεργάζεται με το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης για την επίλυση διαφόρων διοικητικών, τεχνικών ή άλλων προβλημάτων, δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο φοιτητής κατά τη φοίτησή του.
  • Συνεργάζεται με τους διδάσκοντες Ακαδημαϊκούς του φοιτητή για επίλυση τυχόν ακαδημαϊκών προβλημάτων

Ακαδημαϊκός στήριξης φοιτητών με ειδικές ανάγκες

Ο Ακαδημαϊκός Στήριξης είναι ένα μέλος ΔΕΠ ή ΕΕΠ σε κάθε Τμήμα στον οποίο ανατίθεται από το Συμβούλιο Τμήματος ο συντονισμός και η παρακολούθηση της στήριξης που παρέχεται στους φοιτητές του Τμήματος  με ειδικές ανάγκες και άλλα προβλήματα.

Ο ρόλος του συμπεριλαμβάνει τα εξής:

  • Ενημερώνεται εμπιστευτικά από το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης για την ύπαρξη φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο Τμήμα του.
  • Παρακολουθεί την εφαρμογή των διευκολύνσεων που έχουν καθορίσει από το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο των Κανόνων Στήριξης.
  • Συνεργάζεται με το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης για την επίλυση διαφόρων διοικητικών, τεχνικών ή άλλων προβλημάτων, δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο φοιτητής κατά τη φοίτησή του.
  • Συνεργάζεται με τους διδάσκοντες Ακαδημαϊκούς του φοιτητή για επίλυση τυχόν ακαδημαϊκών προβλημάτων