Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση των Φοιτητών/τριών του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου.

Έχει μεγάλη σημασία ως θεσμός, διότι συνδέει άμεσα τη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση που απέκτησαν οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους με την εφαρμογή τους στο εργασιακό περιβάλλον. Με αυτό τον τρόπο, αποτελεί βασική συνιστώσα της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης των αποφοίτων.

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται μετά το πέρας του τρίτου (3ου) ακαδημαϊκού έτους. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε οκτώ (8) εβδομάδες και πρέπει να πραγματοποιηθεί την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό Τομέα. στους/στις φοιτητές/τριες δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν ένα φορέα από τον κατάλογο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και οργανισμών του Τμήματος ή να προτείνουν οι ίδιοι/ίδιες τις θέσεις που θέλουν να απασχοληθούν. Στην περίπτωση αυτή, η επιτροπή πρακτικής άσκησης, αφού ελέγξει την καταλληλόλητα της επιχείρησης, δίνει τη θέση στον/στη φοιτητή/τρια.

 

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση των Φοιτητών/τριών του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου.

Έχει μεγάλη σημασία ως θεσμός, διότι συνδέει άμεσα τη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση που απέκτησαν οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους με την εφαρμογή τους στο εργασιακό περιβάλλον. Με αυτό τον τρόπο, αποτελεί βασική συνιστώσα της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης των αποφοίτων.

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται μετά το πέρας του τρίτου (3ου) ακαδημαϊκού έτους. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε οκτώ (8) εβδομάδες και πρέπει να πραγματοποιηθεί την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό Τομέα. στους/στις φοιτητές/τριες δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν ένα φορέα από τον κατάλογο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και οργανισμών του Τμήματος ή να προτείνουν οι ίδιοι/ίδιες τις θέσεις που θέλουν να απασχοληθούν. Στην περίπτωση αυτή, η επιτροπή πρακτικής άσκησης, αφού ελέγξει την καταλληλόλητα της επιχείρησης, δίνει τη θέση στον/στη φοιτητή/τρια.