Διδακτορικές Σπουδές

Δομή και περιεχόμενο

Σκοπός του προγράμματος σπουδών

Το διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος παρέχει εξειδικευμένη γνώση και ερευνητικές δεξιότητες σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται στον ευρύτερο τομέα των Γεωπονικών Επιστημών, της Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων. Πρωταρχικός σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση επιστημονικής επάρκειας, η εξειδίκευση και η καλλιέργεια υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων και γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα που εξειδικεύεται το ακαδημαϊκό δυναμικό του Τμήματος, με έμφαση στην προώθηση της έρευνας των αντίστοιχων επιστημονικών πεδίων.

Οι Διδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν στην εκπόνηση υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας, καθώς και στην ανάπτυξη επιστημονικού ερευνητικού δυναμικού, για την προαγωγή της επιστήμης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει να καταστήσει τους/τις απόφοιτους ανεξάρτητους/τες ερευνητές/τριες, ικανούς/ές να εργάζονται αυτόνομα για τη διεκπεραίωση μιας ερευνητικής μελέτης, τόσο σε πρακτικό όσο και σε συγγραφικό επίπεδο.

Η φιλοσοφία και το περιεχόμενο του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών αντανακλούν τις πλέον πρόσφατες τάσεις του τομέα των Γεωπονικών Επιστημών στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Στην υλοποίηση του Προγράμματος ενσωματώνονται συνεχώς οι σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και όλες οι αντίστοιχες διδακτικές μέθοδοι.

Το Διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δίνει την ευκαιρία σε πτυχιούχους/χες φοιτητές/τριες διαφόρων ειδικοτήτων (Γεωπόνους, Βιολόγους, Μικροβιολόγους, Χημικούς, Τεχνολόγους Τροφίμων, Κτηνίατρους, Φαρμακοποιούς, Επιστήμονες Περιβάλλοντος, Διατροφολόγους κ.ά) να ειδικευτούν σε ένα από τους πιο κάτω τομείς, με τους οποίους ασχολούνται ερευνητικά οι ακαδημαϊκοί του Τμήματος:

 • Μοριακή Γενετική και Βελτίωση Καλλιεργήσιμων Φυτών
 • Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών
 • Φυσιολογία Φυτών και Αβιοτικές Καταπονήσεις
 • Γεωργική Μικροβιολογία και Βιοτεχνολογία
 • Μετασυλλεκτική Φυσιολογία
 • Τεχνολογία Οπωροκηπευτικών Προϊόντων
 • Δενδροκομία
 • Λαχανοκομία
 • Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά
 • Εντομολογία και Ακαρεολογία
 • Επιδημιολογία και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Φυτοπαθογόνων
 • Εδαφολογία και Θρέψη φυτών
 • Αειφόρος Γεωργία και Κτηνοτροφία
 • Επιδράσεις Κλιματικής Αλλαγής στη Γεωργία
 • Μοριακή Γενετική και Βελτίωση Αγροτικών Ζώων
 • Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων και Ζωοτροφές
 • Βιοποικιλότητα και Φυτικοί ή Ζωικοί Γενετικοί Πόροι
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Γαλακτοκομικών Προϊόντων
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Προϊόντων Κρέατος
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης
 • Βιοτεχνολογία και Μικροβιολογία Τροφίμων
 • Χημεία Τροφίμων
 • Ανάλυση Τροφίμων
 • Οινολογία

 

Εν κατακλείδι, ο στόχος του προγράμματος σπουδών είναι οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος, να παράγουν πρωτότυπη και καινοτόμο επιστημονική έρευνα σε όλους τους τομείς/αντικείμενα στα οποία εστιάζει το Τμήμα. Μέσα από αυτή την εμπειρία, θα προετοιμαστούν κατάλληλα για να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή ή ευρύτερα ερευνητική σταδιοδρομία. Ως αποτέλεσμα, οι απόφοιτοι/ες του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να στελεχώσουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Κύπρο και διεθνώς.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του Διδακτορικού προγράμματος σπουδών, οι απόφοιτοι/ες αναμένεται να:

 1. Είναι κατάλληλα εφοδιασμένοι/ες, ώστε να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του τομέα εξειδίκευσης τους με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα
 2. Έχουν ισχυρό γνωστικό υπόβαθρο στον ευρύτερο τομέα που ειδικεύονται, καθώς και ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο της εξειδίκευσής τους
 3. Έχουν άποψη για θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο εμπίπτει η διδακτορική τους διατριβή και επί των σύγχρονων εξελίξεων αιχμής του γνωστικού τους πεδίου
 4. Μπορούν να αναπτύξουν διάλογο υψηλού επιπέδου με άλλους/άλλες επιστήμονες του χώρου και το κοινό, σε θέματα που άπτονται της ειδικότητας τους
 5. Είναι ικανοί/ές να συνεχίσουν την έρευνα τους περαιτέρω, έχοντας  μεγάλο βαθμό αυτονομίας
 6. Μπορούν να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν πειραματικές διαδικασίες και ερευνητικές μελέτες
 7. Μπορούν να βελτιστοποιούν ερευνητικές διαδικασίες και πρωτόκολλα
 8. Παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση, καθώς και να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να συγγράφουν και να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά έργα
 9. Είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων και στη διαδικασία λήψης απόφασης για θέματα που αφορούν στον τομέα εξειδίκευσής τους
 10. Είναι ικανοί/ές να επικοινωνήσουν τα επιστημονικά τους ευρήματα με γραπτό και προφορικό λόγο, σε ειδικευμένο και μη ειδικευμένο ακροατήριο
 11. Είναι ικανοί/ές και αποτελεσματικοί/ές καθηγητές/τριες σε προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες
 12. Μπορούν να διαφοροποιούνται και να προσαρμόζονται σε καινούρια ερευνητικά αντικείμενα, ακόμα και αν αυτά αποκλίνουν σε κάποιο βαθμό από το βασικό ερευνητικό τους πεδίο.

Γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος: Ελληνική γλώσσα

Η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής και η προφορική υποστήριξή της δύναται να ολοκληρωθεί στην αγγλική γλώσσα, κάτι το οποίο αποτελεί τη συνήθη πρακτική στο Τμήμα.

Εισδοχή

Κριτήρια εισδοχής φοιτητών/τριών

Οι θέσεις διδακτορικών σπουδών καθορίζονται από το Τμήμα και δημοσιεύονται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η εγγραφή και έναρξη φοίτησης ξεκινάει από το επόμενο εξάμηνο. Οι θέσεις Διδακτορικών φοιτητών αναρτώνται στη σχετική ιστοσελίδα: https://www.cut.ac.cy/studies/phd/phd-posts/abf-pg/.

Για να υποβάλουν αίτηση, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), ενώ θα κληθούν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

 • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Φωτοαντίγραφα αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ ή πιστοποιητικών που να επιβεβαιώνουν ότι ο τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του διδακτορικού προγράμματος.
 • Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (σημ.: για τα ελληνόφωνα προγράμματα απαιτείται πιστοποιητικό επάρκειας μόνο για την αγγλική γλώσσα)*
 • Αναλυτική βαθμολογία Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ.
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Σύντομη έκθεση (500 λέξεις) σχετικά με τους λόγους επιλογής του προγράμματος, τους ερευνητικούς στόχους και τα ενδιαφέροντα του/της υποψηφίου/υποψήφιας.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άτομα που κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών (πτυχίο), καθώς επίσης άτομα τα οποία αναμένεται ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας που προηγείται της έναρξης των μαθημάτων, θα κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή βεβαίωση αποφοίτησης. Ανάλογα με τα απαιτούμενα προσόντα, τα οποία αναγράφονται στην περιγραφή των θέσεων όταν αυτές προκηρύσσονται, δικαίωμα υποβολής έχουν και άτομα που δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο, αλλά κατέχουν πτυχίο σε συναφή αντικείμενο με βαθμό «Άριστα».

* Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/επιπέδου Ο’ level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/ 82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι/ες αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή. Για την ελληνική γλώσσα, τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυτήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

 

Κριτήρια αξιολόγησης αιτήσεων

Η Υπηρεσία ελέγχει τις υποβληθείσες αιτήσεις  και προωθεί στο αρμόδιο Τμήμα όσες πληρούν τα βασικά κριτήρια για αξιολόγηση από τριμελή επιτροπή και από την επιτροπή σπουδών, η οποία απαρτίζεται από ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος. Στην τριμελή επιτροπή προεδρεύει ο ακαδημαϊκός που έχει προκηρύξει τη θέση. Όλες οι εγκεκριμένες αιτήσεις διαβιβάζονται / υποβάλλονται μαζί με την έκθεση της επιτροπής και τα σχόλια, καθώς και την αντίστοιχη σύσταση της Επιτροπής Σπουδών, προς έγκριση από το Συμβούλιο του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες αξιολογούνται με βάση την ποιότητα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών τους, τη συνάφεια των πτυχίων τους με το αντικείμενο των ανακοινωθεισών θέσεων και τα συνολικά ακαδημαϊκά / ερευνητικά τους προσόντα.

Το Τμήμα αποφασίζει για την έκβαση των αιτήσεων και την προσφορά θέσεων με τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια:

 • Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο και βαθμολογία/ποιότητα σχετικών πτυχίων.
 • Συνάφεια των ενδιαφερόντων του υποψηφίου με το αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης.
 • Περιεχόμενο τουλάχιστον δύο συστατικών επιστολών.
 • Προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο.
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ποιότητα συνοδευτικής επιστολή στην οποία αναφέρονται οι λόγοι για την υποβολή αίτησης για αυτό το πρόγραμμα.
 • Επάρκεια γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

 

Μετεγγραφές διδακτορικών φοιτητών

Το Πανεπιστήμιο αποδέχεται μετεγγραφές φοιτητών σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΠΑΚ, εάν πληρούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στους κανονισμούς για τις μεταγραφές φοιτητών επιπέδου διδακτορικού (Παράρτημα 3)

Μαθήματα

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 242 ECTS ως εξής:

1.         Μαθήματα Μεταπτυχιακού Επιπέδου (62 ECTS) – Πίνακες 1,2 και Παράρτημα

2.         Περιεκτική Εξέταση και Κατάθεση Ερευνητικής Πρότασης (30 ECTS)

3.         Ερευνητικό Μέρος / Εκπόνηση ∆ιατριβής (120 ECTS)

4.         Συγγραφή, Υποβολή, δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της ∆ιατριβής        (30 ECTS)

Τα μαθήματα του διδακτικού μέρους του προγράμματος είναι τα ίδια που προσφέρονται στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Γεωπονική Βιοτεχνολογία». Η πλήρης παρουσίαση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στη «Γεωπονική Βιοτεχνολογία» γίνεται στο σχετικό έντυπο «Αξιολόγησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών» του Τμήματος ΓΕΒΕΤ (Παράρτημα 1).

Η κατοχή τίτλου μάστερ απαλλάσσει τους φοιτητές από την υποχρέωση παρακολούθησης του διδακτικού μέρους του διδακτορικού προγράμματος, με εξαίρεση το μάθημα «Πειραματικός Σχεδιασμός και Βιοστατιστική, ABF 509 – 7 ECTS» και το μάθημα «Μεταπτυχιακό Σεμινάριο, ABF 512 – 2 ECTS”. Φοιτητές/τριες που έχουν παρακολουθήσει αντίστοιχο μάθημα με το «Πειραματικός Σχεδιασμός και Βιοστατιστική, ABF 509 – 7 ECTS» κατά τη διάρκεια μεταπτυχιακών σπουδών, μπορούν να εξαιρεθούν από την υποχρέωση παρακολούθησης του.

Φοιτητές/τριες χωρίς τίτλο μάστερ γίνονται δεκτοί/ές στο διδακτορικό πρόγραμμα μόνο στην περίπτωση που ο βαθμός πτυχίου τους είναι «Άριστα» και ακολούθως, είναι υποχρεωμένοι/ες να παρακολουθήσουν και το διδακτικό μέρος του προγράμματος (Πίνακες 1-4, τα Διαγράμματα Μαθημάτων παρουσιάζονται στην Αίτηση Αξιολόγησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος – Παράρτημα 1). 

Η δομή των διδακτορικών σπουδών στο Τμήμα ΓΕΒΕΤ ακολουθεί τους κανόνες μεταπτυχιακής φοίτησης του ΤΕΠΑΚ (https://www.cut.ac.cy/digitalAssets/79/79220_100III_Rules_Postgraduate.pdf). Με την είσοδο στο διδακτορικό πρόγραμμα, κάθε φοιτητής/τρια επιβλέπεται από τριμελή Επιτροπή Επίβλεψης. Η τριμελής  Επιτροπή  Επίβλεψης  ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Σπουδών του Τμήματος και του/της Ερευνητικού/ής Συμβούλου του/της φοιτητή/τριας, ο/η οποίος/α προεδρεύει της Επιτροπής και αποτελείται από: α)  Τον/την Ερευνητικό/ή Σύμβουλο του/της φοιτητή/τριας (Πρόεδρο της Επιτροπής) και β) Δύο μέλη από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος ή από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου σε συναφές γνωστικό αντικείμενο ή από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο, εάν δεν υπάρχουν μέλη από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος ή από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου με συναφές γνωστικό αντικείμενο. Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας των διδακτορικών σπουδών αναφέρονται στο σημείο 9 της παρούσας αίτησης.

Ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να πετύχει σε περιεκτική εξέταση από το τρίτο (3ο) μέχρι και το έκτο (6ο) ακαδημαϊκό  εξάμηνο  σπουδών. Η  φύση και η διαδικασία διεξαγωγής και αξιολόγησης, καθώς επίσης η φύση και το περιεχόμενο, ρυθμίζονται από την Επιτροπή Επίβλεψης. Η ύλη που καλύπτεται κατά την περιεκτική εξέταση περιλαμβάνει αντικείμενα συναφή με τον ερευνητικό τομέα του/της φοιτητή/τριας, αλλά όχι κατ’ ανάγκην άμεσα σχετικά με τη διδακτορική του/της έρευνα. Το Τμήμα προσφέρει τη δυνατότητα  περιεκτικής  εξέτασης  τουλάχιστον μια φορά κάθε ακαδημαϊκό έτος, ώστε κάθε φοιτητής/τρια να έχει τουλάχιστον δύο ευκαιρίες μέχρι και το έκτο (6ο) ακαδημαϊκό εξάμηνο των σπουδών του/της.

Η περιεκτική εξέταση είναι κατά κανόνα προφορική και τηρείται πρακτικό, το οποίο υποβάλλεται στο Συμβούλιο Τμήματος και καταχωρείται στο Μητρώο Φοιτητή/τριας που τηρεί η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Η περιεκτική εξέταση βαθμολογείται με Επιτυχία ή Αποτυχία.  Κάθε διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια έχει δύο ευκαιρίες για περιεκτική εξέταση, νοουμένου ότι αυτές πραγματοποιούνται μέχρι και το έκτο (6ο) ακαδημαϊκό εξάμηνο φοίτησης. Νοείται ότι σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας σε περιεκτική εξέταση ή μη πραγματοποίησης περιεκτικής εξέτασης στον καθορισμένο χρόνο, ο/η διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια διαγράφεται. 

Όταν ο/η φοιτητής/τρια πετύχει στην περιεκτική του εξέταση, μπορεί να προχωρήσει στην παρουσίαση της πρότασης για Διδακτορική Διατριβή ενώπιον της Επιτροπής Επίβλεψης. Η παρουσίαση της πρότασης γίνεται έως και τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα μετά από την επιτυχία στην περιεκτική  εξέταση. Η πρόταση για Διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με Επιτυχία ή Αποτυχία. Κάθε φοιτητής/τρια έχει δύο ευκαιρίες για την παρουσίαση της πρότασής του/της.

Εφόσον ο/η φοιτητής/τρια παρουσιάσει επιτυχώς την πρόταση για Διδακτορική διατριβή, προχωράει στο ερευνητικό και συγγραφικό στάδιο της διατριβής του/της. H υποβολή  Διδακτορικής Διατριβής και ακολούθως, η δημόσια παρουσίαση της διατριβής του/της φοιτητή/τριας, μπορούν να ολοκληρωθούν από το έκτο (6ο) ακαδημαϊκό εξάμηνο μετά την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας στο Διδακτορικό Πρόγραμμα.

Για να συμπληρώσει τις διδακτορικές σπουδές του/της, ένας/μία φοιτητής/τρια, πρέπει να υποστηρίξει τη Διατριβή του/της ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπής, αποτελούμενης από τρία (3) μέλη. Η Επιτροπή αυτή ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Σπουδών του Τμήματος και του/της Ερευνητικού/ής  Συμβούλου και αποτελείται από:

α) τον/την Ερευνητικό/ή Σύμβουλο του/της φοιτητή/τριας

β) Ένα μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του πανεπιστημίου σε συναφές αντικείμενο σε βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ακαδημαϊκό προσωπικό σε συναφές αντικείμενο, μπορεί να αντικατασταθεί με Αναπληρωτή/τρια Καθηγητή ή Καθηγητή/τρια με συνάφεια αντικειμένου από άλλο πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο πανεπιστημιακού επιπέδου.

γ) Ένα μέλος από άλλο πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο πανεπιστημιακού επιπέδου σε συναφές γνωστικό αντικείμενο σε οποιαδήποτε ακαδημαϊκή βαθμίδα.

Δεν μπορεί να προεδρεύει της Επιτροπής ο/η Ερευνητικός/ή Σύμβουλος. Επίσης, δεν μπορεί να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στον/στη φοιτητή/τρια και στους αξιολογητές του/της, σύμφωνα με τους κανόνες διδακτορικών σπουδών.

Η διαδικασία υποστήριξης της Διδακτορικής Διατριβής  περιλαμβάνει τρία στάδια:

1. Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής σε ανοικτή διάλεξη

2. Συζήτηση και διευκρινίσεις της Διατριβής σε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τα μέλη της Επιτροπής

3. Σύσκεψη της Επιτροπής και διαμόρφωση της τελικής εισήγησής της.

Μετά τη λήξη της υποστήριξης, η Επιτροπή υποβάλλει γραπτώς στον/στην Πρόεδρο του Τμήματος μια τεκμηριωμένη εισήγηση με ενδεχόμενες  υποδείξεις  προς  τον/την  υποψήφιο/α  Διδάκτορα. Ο/η Πρόεδρος προωθεί την εισήγηση της Επιτροπής στη Σύγκλητο για έγκριση μέσω του/της οικείου/ας Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας της Σχολής.

Σε περίπτωση που η εισήγηση της Εξεταστικής Επιτροπής δεν είναι ομόφωνη, η Σύγκλητος δύναται να την παραπέμψει πίσω στο Τμήμα και να ζητήσει από το Συμβούλιο του Τμήματος να οριστούν δύο (2) άλλοι εξωτερικοί κριτές από τους/τις οποίους/ες να ζητηθούν οι απόψεις τους για τη διατριβή. Οι εισηγήσεις των δύο (2) νέων εξωτερικών     κριτών     υποβάλλονται     στον/στην     Πρόεδρο     του Τμήματος.  Ο/η   Πρόεδρος   προωθεί   τις εισηγήσεις τους στο Συμβούλιο του Τμήματος και ακολούθως, στη Σύγκλητο για τελική έγκριση.

Σε περίπτωση που η Εξεταστική Επιτροπή εισηγείται αλλαγές ή βελτιώσεις, η τελική έγκριση της Συγκλήτου για απονομή του τίτλου δίνεται αφού ο/η Ερευνητικός/ή Σύμβουλος διαβεβαιώσει γραπτώς ότι οι εισηγήσεις της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν υλοποιηθεί. Νοείται ότι οι βελτιώσεις και οι γραπτές διαβεβαιώσεις θα υποβληθούν στη Σύγκλητο εντός των οκτώ (8) ακαδημαϊκών ετών (δεκαέξι εξάμηνα), η οποία είναι η μέγιστη διάρκεια της φοίτησης ενός/μιας διδακτορικού/ής φοιτητή/τριας.

Σε περίπτωση απόρριψης της   Διδακτορικής  Διατριβής, η Εξεταστική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την επανάληψη της διαδικασίας για ακόμη μια φορά. Οι όροι της επανυποβολής καθορίζονται γραπτώς από την Εξεταστική Επιτροπή.  Νοείται ότι η επανυποβολή της διατριβής θα πρέπει να γίνει εντός των οκτώ (8) ακαδημαϊκών ετών (δεκαέξι εξάμηνα), η οποία είναι η μέγιστη διάρκεια της φοίτησης ενός/μιας διδακτορικού/ής φοιτητή/τριας.

Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος διαβιβάζει στον/στην Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσα  της Σχολής την έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, το Έντυπο Υποβολής Δικαιολογητικών για την απονομή Διδακτορικού Τίτλου, το Δελτίο Παραλαβής της Διδακτορικής Διατριβής από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και ένα αντίτυπο της διατριβής. Περίληψη της διατριβής προσκομίζεται στην αίθουσα της Συγκλήτου κατά τη συζήτηση της έκθεσης της Επιτροπής. Ο/η Κοσμήτορας/Κοσμητόρισσα της Σχολής, αφού ελέγξει ότι έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ότι έχει ακολουθηθεί η ορθή διαδικασία, υποβάλλει στη Σύγκλητο περιληπτική πρόταση για τελική έγκριση για απονομή Διδακτορικού Τίτλου, στην οποία περιλαμβάνεται και η εισήγηση της Εξεταστικής Επιτροπής.

Το Τμήμα ΓΕΒΕΤ απαιτεί τη δημοσίευση μιας τουλάχιστον επιστημονικής εργασίας σε επιστημονικό περιοδικό με δείκτη απήχησης και σύστημα κριτών, όπως επίσης με πρώτο συγγραφέα τον/τη φοιτητή/τρια για την απονομή διδακτορικού τίτλου. Επιπρόσθετα, ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να έχει παρουσιάσει μια τουλάχιστον εργασία σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο και να έχει διδάξει ένα τουλάχιστον μάθημα στο πρόγραμμα του ΓΕΒΕΤ ως βοηθός διδασκαλίας.

Παρέχεται η δυνατότητα απονομής Τίτλου Μάστερ σε φοιτητές/τριες Διδακτορικού προγράμματος, οι οποίοι/ες για ειδικούς λόγους είτε διακόπτουν τη φοίτησή τους από το Διδακτορικό πρόγραμμα  είτε δεν ολοκληρώνουν τις απαιτήσεις του διδακτορικού προγράμματος σπουδών τους (νοουμένου ότι υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον/τη φοιτητή/τρια και πληρούνται όλες τις προϋποθέσεις του Τμήματος για την απονομή Τίτλου Μάστερ).

Οι απαιτήσεις του διδακτορικού προγράμματος, όπως και οι λεπτομερείς κανόνες διδακτορικών σπουδών, βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΤΕΠΑΚ: - https://www.cut.ac.cy/studies/phd/phd-prereq/  και 

https://www.cut.ac.cy/digitalAssets/79/79220_100III_Rules_Postgraduate.pdf .

 

Επιπρόσθετα, αναρτημένος βρίσκεται και ο οδηγός διδακτορικών σπουδών για τους/τις φοιτητές/τριες στην ιστοσελίδα του ιδρύματος: –

https://www.cut.ac.cy/digitalAssets/135/135154_1Odigos-PHD.pdf .

 

Επιπρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες για το Τμήμα κατατέθηκαν με την αίτηση για Τμηματική Αξιολόγηση του Τμήματος ΓΕΒΕΤ, η οποία είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στο CD που υποβλήθηκε με την παρούσα αίτηση στον φάκελο «Supplement Departmental Evaluation ABF».

Προκήρυξη θέσεων

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριο 2023

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη, 16 Μαΐου 2023 (2 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002436 | Φαξ.: 25002767

Μία (1) θέση στο θέμα: «Μελέτη της φαινολικής σύστασης και βιοδραστικότητας αυτοφυών φαρμακευτικών φυτών με την χρήση προηγμένων χρωματογραφικών τεχνικών

Περιγραφή: Τα φαρμακευτικά φυτά αποτελούν ανεξάντλητη πηγή βιοενεργών ενώσεων με πληθώρα φαρμακολογικών δράσεων. Η Κύπρος λόγω της πλεονεκτικής γεωγραφικής της θέσης (σταυροδρόμι τριών ηπείρων) φιλοξενεί μεγάλο αριθμό αυτοφυών και ενδημικών φυτών. Σκοπός της διατριβής είναι η ανάπτυξη συνδυαστικών μεθοδολογιών χρωματογραφικών τεχνικών, φασματοσκοπικών τεχνικών και τεχνικών εκτίμησης των φαρμακολογικών δράσεων  για την μελέτη της σύστασης και της βιοδραστικότητας των αυτοφυών φυτών. Οι προηγμένες αυτές μεθοδολογίες επιτρέπουν την αναζήτηση των βιοδραστικών ενώσεων στα φαρμακευτικά φυτά χωρίς να απαιτούνται οι χρονοβόρες και κοστοβόρες τεχνικές της απομόνωσης και χαρακτηρισμού όλων των συστατικών τους. Με την ανάπτυξη των παραπάνω τεχνικών παρέχεται μια πλατφόρμα υψηλής διακριτικής ικανότητας για τον έλεγχο των φαρμακολογικών ιδιοτήτων των φαρμακευτικών φυτών της Κυπριακής χλωρίδας.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι/ες για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γεωπονικές Επιστήμες, Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων, Χημείας, Φαρμακευτικής ή άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερόμενων.

Χρηματοδότηση: Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του εσωτερική υποτροφία από το Πανεπιστήμιο ή άλλη πηγή, ενώ μπορεί να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, που δύναται να του εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Βλάσιος Γούλας, Επίκουρος Kαθηγητής, vlasios.goulas@cut.ac.cy,

 

Μια (1) θέση στο θέμα: «Θερμοκηπιακές καλλιέργειες και εντατικά συστήματα ανάπτυξης (π.χ. Υδροπονίας) λαχανικών και αρωματικών φυτών»

Απαιτούμενα Προσόντα: Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Γεωπονικές/Βιολογικές Επιστήμες ή άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη όλων των ενδιαφερομένων.

Χρηματοδότηση: Δεν προβλέπεται χρηματοδότηση για αυτή τη θέση στο παρόν στάδιο. Ο/Η υποψήφιος/α δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του/της όποτε και αν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο ή να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Νικόλαος Τζωρτζάκης, Επίκουρος Καθηγητής, nikolaos.tzortzakis@cut.ac.cy

 

Μία (1) θέση στο θέμα: «Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Τεχνολογία νωπών προϊόντων/ Εναλλακτικοί τρόποι επεξεργασίας και επιδράσεις στην ποιότητα και ασφάλεια»

Απαιτούμενα Προσόντα: Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Γεωπονικές / Βιολογικές Επιστήμες / Τεχνολογία Τροφίμων / Επιστήμη Τροφίμων / Χημείας Τροφίμων. Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη όλων των ενδιαφερομένων.

Χρηματοδότηση: Δεν προβλέπεται χρηματοδότηση για αυτή τη θέση στο παρόν στάδιο. Ο/Η υποψήφιος/α δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του/της όποτε και αν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο ή να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Νικόλαος Τζωρτζάκης, Επίκουρος Καθηγητής, nikolaos.tzortzakis@cut.ac.cy

 

Μία (1) θέση στο θέμα: «Προσαρμογή της κυπριακής γεωργίας στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνει η Στρατηγική από το Αγρόκτημα στο Πιάτο».

Περιγραφή: Η νέα στρατηγική της ΕΕ «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος παραγωγής τροφίμων. Η αειφορία του συστήματος παραγωγής τροφίμων είναι σημαντικό κομμάτι της βιωσιμότητας του, αλλά υπάρχει ακόμη ένας μακρύς δρόμος προκειμένου να επιτευχθεί ο σημαντικός στόχος της μείωσης κατά 50% της χρήσης γεωργικών φαρμάκων μέχρι το 2030. Στόχος της έρευνας αυτής είναι να αναπτυχθούν και να αξιολογηθούν νέες μέθοδοι και εργαλεία ως προς την προοπτική τους να συνεισφέρουν στη μείωση χρήσης γεωργικών φαρμάκων σε σημαντικές καλλιέργειες. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούν να αξιοποιηθούν από κυβερνητικές υπηρεσίες και οργανισμούς για τη χάραξη πολιτικής και από παραγωγούς για την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών φυτοπροστασίας. 

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γεωπονικές Επιστήμες ή Οικολογία ή άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία, ειδικά σε θέματα μοντελοποίησης, θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μενέλαος Σταυρινίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, m.stavrinides@cut.ac.cy

 

Μία (1) θέση στο θέμα: «Διερεύνηση του ρόλου του ACC στην άμυνα των φυτών κατά του παθογόνου μύκητα Verticillium dahliae»

Περιγραφή: Ο μύκητας Verticillium dahliae είναι ένα εδαφογενές παθογόνο που προσβάλλει ένα ευρύ φάσμα ξενιστών συμπεριλαμβανομένων πολλών οικονομικά σημαντικών καλλιεργειών. Η αντιμετώπιση της ασθένειας που προκαλεί είναι ιδιαίτερα δύσκολη καθώς δεν υπάρχουν αποτελεσματικά θεραπευτικά μέτρα μετά τη μόλυνση των φυτών. Η διερεύνηση των αμυντικών αποκρίσεων των φυτών εναντίον του παθογόνου μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις για την ανάπτυξη νέων μεθόδων διαχείρισης του προβλήματος στα πλαίσια της αειφορικής γεωργίας. Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση του ρόλου του 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC) στην αλληλεπίδραση των φυτών με το μύκητα Verticillium dahliae και στην επαγωγή των αμυντικών μηχανισμών των φυτών.

Απαιτούμενα Προσόντα: Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στις Γεωπονικές/Βιολογικές Επιστήμες ή άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος). Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων.

Χρηματοδότηση: Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας θα χρηματοδοτηθεί μέσω κονδυλίων από την ερευνητική δραστηριότητα του υπεύθυνου Ερευνητικού Συμβούλου. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του υποψηφίου, να χρηματοδοτηθεί ως βοηθός διδασκαλίας εργαστηριακών μαθημάτων του Τμήματος, να λαμβάνει, με βάση την αριστεία του, εσωτερικές υποτροφίες του Πανεπιστημίου και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ιάκωβος Παντελίδης, Επίκουρος Καθηγητής. iakovos.pantelides@cut.ac.cy

 

Μία (1) θέση στο θέμα: «Διερεύνηση της κατασταλτικότητας των εδαφών της Κύπρου κατά των παθογόνων των αδρομυκώσεων»

Περιγραφή: Οι αδρομυκώσεις είναι ασθένειες που οφείλονται σε εδαφογενή παθογόνα που προσβάλλουν πολλές σημαντικές καλλιέργειες προκαλώντας μεγάλες οικονομικές απώλειες. Η πολυετής παραμονή των παθογόνων στο έδαφος και η απουσία χημικών σκευασμάτων περιορισμού της ανάπτυξης τους μέσα στα αγγεία του ξενιστή, καθιστούν την αντιμετώπιση τους ιδιαίτερα δύσκολη. Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της κατασταλτικότητας των εδαφών της Κύπρου εναντίον των παθογόνων των αδρομυκώσεων, των παραγόντων που αυτή οφείλεται και των πρακτικών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της. Απώτερος στόχος είναι η ανάδειξη εναλλακτικών στρατηγικών διαχείρισης των καλλιεργειών που καθιστούν τα φυτά πιο ανθεκτικά στα παθογόνα των αδρομυκώσεων.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στις Γεωπονικές/Βιολογικές Επιστήμες ή άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος). Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων.

Χρηματοδότηση: Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας θα χρηματοδοτηθεί μέσω κονδυλίων από την ερευνητική δραστηριότητα του υπεύθυνου Ερευνητικού Συμβούλου. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του υποψηφίου, να χρηματοδοτηθεί ως βοηθός διδασκαλίας εργαστηριακών μαθημάτων του Τμήματος, να λαμβάνει, με βάση την αριστεία του, εσωτερικές υποτροφίες του Πανεπιστημίου και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ιάκωβος Παντελίδης, Επίκουρος Καθηγητής. iakovos.pantelides@cut.ac.cy

 

Μία (1) θέση στο θέμα: «Πιθανές εφαρμογές καινοτόμων νανοϋλικών σε αλληλεπιδράσεις φυτών-μικροοργανισμών»

Περιγραφή: η διδακτορική μελέτη αποσκοπεί στην ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνολογιών έναυσης φυτών σε συνδυασμό με προηγμένα νανοϋλικά, με απώτερο στόχο την επίτευξη βελτιωμένης ανάπτυξης και παραγωγής υπό συνθήκες βιοτικής καταπόνησης (όπως βακτηριακές επιμολύνσεις) και τη μελέτη πιθανών αλληλεπιδράσεων με συμβιωτικούς μικροοργανισμούς. Οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με τον ερευνητικό σύμβουλο για περαιτέρω πληροφορίες.

Απαιτούμενα Προσόντα: Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Γεωπονικές/Βιολογικές Επιστήμες. Απαιτείται καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι: Βασίλης Φωτόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, vassilis.fotopoulos@cut.ac.cy

 

Μία (1) θέση στο θέμα: «Έρευνα στην χρήση εναλλακτικών κτηνοτροφικών φυτών, και παραπροϊόντων, στην διατροφή των μηρυκαστικών με σκοπό τη δημιουργία προϊόντων βελτιωμένης ποιότητας»

Περιγραφή: Ο σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η μελέτη της χρήσης εναλλακτικών κτηνοτροφικών φυτών και παραπροϊόντων στην διατροφή των μηρυκαστικών τόσο για την βελτίωση των προϊόντων (πχ χαλλούμι), όσο και για τις πολλαπλές επιπτώσεις που έχει αυτό στο περιβάλλον, το έδαφος και την τοπική κοινωνία. Έτσι ένα μέρος της έρευνας αφορά τη χρήση των βοσκών και κτηνοτροφικών λειμώνων, όπως εφαρμόζεται σήμερα στην Κύπρο, ενώ το κύριο μέρος της έρευνας αφορά πειράματα πεδίου με νέες καλλιεργητικές πρακτικές (πχ ακαλλιέργεια), με εναλλακτικά φυτά (κτηνοτροφικά ψυχανθή, μίγματα) προσαρμοσμένα σε ξηροθερμικά κλίματα για την παραγωγή χορτονομής και τη χρήση τους στα μηρυκαστικά. Η χρήση εναλλακτικών ζωοτροφών στη διατροφή των ζώων, όπως και παραπροϊόντων πλούσιων σε ωφέλιμα λιπαρά οξέα και φαινολών (πχ παρα-προϊόντα ελαιόλαδου), έχουν διερευνηθεί στο εργαστήριο μας και έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον της βιομηχανίας και των παραγωγών. Το διδακτορικό αυτό διερευνά (α) πιθανά εναλλακτικά χορτοδοτικά φυτά και τρόπους καλλιέργειά τους στην Κύπρο, (β) τη χρήση τους για τη διατροφή των  μηρυκαστικών, σε συνδυασμό με παραπροϊόντα, για τη δημιουργία ιδιαίτερων προϊόντων, (πχ grass-fed χαλλουμιού) (γ) την επίδραση που ενδεχομένως έχουν  στη φυσιολογία της πέψης τους, την ποσότητα/ποιότητα του γάλακτος, καθώς και στην έκφραση γονιδίων που εμπλέκονται στον μεταβολισμό, και (γ) την συνολική επίδραση που έχει αυτή η χρήση των νομευτικών φυτών σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο (ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα, χρήση ντόπιων ζωοτροφών, αύξηση παραγωγής χορτομάζας και δέσμευσης άνθρακα, υγεία εδαφών και βελτίωσης συγκράτησης νερού κ.α.).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο (ή μόνο Πτυχίο με βαθμό άνω του 8.5/10) από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γενική Γεωπονία ή Ζωική παραγωγή ή Φυτική παραγωγή ή Κτηνιατρική ή Βιολογία ή άλλο συναφή κλάδο και να θέλουν να πραγματοποιήσουν έρευνα στα χορτοδοτικά φυτά και τα μηρυκαστικά ζώα. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C1-C2), ενώ προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Ο υποψήφιος θα λαμβάνει χρηματοδότηση 1200 ευρώ μηνιαίως από χρηματοδότηση που έχει εξασφαλιστεί στα πλαίσια ερευνητικού έργου, ενώ δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί και ως βοηθός διδασκαλίας, ή να λαμβάνει, με βάση την αριστεία, εσωτερική υποτροφία από το Πανεπιστήμιο ή άλλη πηγή.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Oυράνιος Τζαμαλούκας, Αναπληρωτής Καθηγητής, ouranios.tzamaloukas@cut.ac.cy,

 

Μία (1) θέση στο θέμα: «Πρωτεομική μελέτη και ανάλυση έκφρασης γονιδίων του μεταβολισμού του λίπους των γαλακτοκομικών προϊόντων».

Περιγραφή: Η ποιότητα του λίπους των γαλακτοκομικών προϊόντων συσχετίζεται με την υγεία των καταναλωτών. Στόχος της έρευνας είναι να μελετήσει σε επίπεδο μεταγραφικής και μεταφραστικής έκφρασης γονιδίων, τα μεταβολικά μονοπάτια που εμπλέκονται στις μοριακές διεργασίες καθορισμού της περιεκτικότητας του λίπους του γάλακτος σε λιπαρά οξέα, τα οποία συσχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία. Αποτελεί έρευνα για όσους διαθέτουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αντικείμενα της Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας και θα διεξαχθεί σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γεωπονία ή Κτηνιατρική ή Βιολογία ή άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες, να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή να παρέχουν τεχνική και διοικητική υποστήριξη όταν προκύπτουν ανάγκες. Ένα μέρος του διδακτορικού θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του Εξωτερικού αξιοποιώντας χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+.

Ερευνητική Σύμβουλος: Δέσποινα Μιλτιάδους, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια despoina.miltiadou@cut.ac.cy

Δύο (2) θέσεις με θέμα: «Γεωργική Μικροβιολογία και Βιοτεχνολογία»

Περιγραφή: Η έρευνα μπορεί να αφορά θέματα της Γεωργικής Μικροβιολογίας και Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας όπως ενδεικτικά μελέτη μικροβιακών κοινοτήτων διαφόρων αγροδιατροφικών συστημάτων,  αγροβιομηχανικές ζυμώσεις (ανάπτυξη νέων προϊόντων, μελέτη και βελτιστοποίηση υφιστάμενων), βιοαισθητήρες για ανίχνευση μικροοργανισμών, αντιμικροβιακή αντοχή σε αγροδιατροφικά και περιβαλλοντικά οικοσυστήματα.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι/ες για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γεωπονικές Επιστήμες ή Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων ή Μικροβιολογία ή άλλο σχετικό πεδίο. Έμφαση στη Μικροβιολογία ή Βιοτεχνολογία ή Μοριακή Βιολογία καθώς και σχετική εργαστηριακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων. Οι αιτητές/τήτριες συστήνεται να υποβάλλουν επιστολή των ενδιαφερόντων τους στη Γεωργική Μικροβιολογία και Μικροβιακή Βιοτεχνολογία όπου αναμένεται να παρουσιάσουν πρωτοβουλία σκέψης και απόψεων.

Η ομάδα της Γεωργικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας απασχολεί και λειτουργεί με κύριο γνώμονα τις ίσες ευκαιρίες προς όλους/ες τους/τις αιτητές/τήτριες και μέλη της.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δημήτρης Τσάλτας, Αναπληρωτής Καθηγητής, dimitris.tsaltas@cut.ac.cy

 

Ενδιαφέρομαι για αυτό το πρόγραμμα!