Όραμα-Στόχοι

Όραμα Τμήματος

Όραμα του Τμήματος είναι να εξελιχθεί και να εδραιωθεί ως ένα κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης στον τομέα των Γεωπονικών Επιστημών, της Βιοτεχνολογίας και της Επιστήμης των Τροφίμων. Επίσης, μέρος του οράματος είναι και η διεθνής αναγνώριση του Τμήματος για την καινοτομία και την αριστεία. Πρωταρχικός στόχος είναι η παραγωγή και διάδοση των επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ορθολογική και αειφόρο ανάπτυξη της Κυπριακής αγροτικής παραγωγής και μεταποίησης τροφίμων. Ο πιο πάνω στόχος θα επιτευχθεί με την επιστημονική έρευνα και την εκπαίδευση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, τα οποία θα μπορούν να υπηρετήσουν τους συγκεκριμένους τομείς, αλλά και την ευρύτερη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

 

Στόχοι Τμήματος

Οι στόχοι του Τμήματος είναι να:

 • Προσελκύει εξειδικευμένο ακαδημαϊκό και υποστηρικτικό προσωπικό υψηλής κατάρτισης και αναγνωρισμένου κύρους.
 • Παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες σύγχρονη επιστημονική κατάρτιση στις Γεωπονικές Επιστήμες, τη Βιοτεχνολογία και την Επιστήμη Τροφίμων.
 • Προσφέρει υψηλής ποιότητας προπτυχιακή και μεταπτυχιακή ακαδημαϊκή εκπαίδευση, προσελκύοντας φοιτητές/τριες από την Κύπρο γειτονικές χώρες, καθώς και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Διεξάγει έρευνα υψηλής ποιότητας, να ανακαλύπτει και να διαδίδει τη γνώση των ολοκληρωμένων γεωργικών και περιβαλλοντικών συστημάτων στους/στις φοιτητές/τριες, την αγροτική κοινότητα και την κοινωνία.
 • Δημιουργεί και να διατηρεί στενούς δεσμούς συνεργασίας με την τοπική, αλλά και τη διεθνή βιομηχανία παραγωγής και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, ώστε να μπορέσει να εξελιχθεί σε ένα διεθνές κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης στον συγκεκριμένο τομέα.
 • Προωθεί την ορθολογική και αειφόρο αγροτική ανάπτυξη σε σχέση με τους φυσικούς και βιολογικούς πόρους, τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον.
 • Ενισχύει την επισιτιστική ασφάλεια της Κύπρου και την υγιεινή διατροφή του πληθυσμού στο νησί.
 • Διευκολύνει και να διευρύνει τη διεθνή συνεργασία και την εκπαιδευτική κινητικότητα και διακίνηση φοιτητών/τριών και ακαδημαϊκών, κυρίως στον Ευρωπαϊκό χώρο.
 • Παρέχει τη βάση για την προώθηση της διά βίου μάθησης.

 

Ειδικότερα, ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής του Τμήματος εστιάζει στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της φυτικής παραγωγής, με στόχο την επίτευξη αυτάρκειας σε βασικά προϊόντα και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η καλλιέργεια της επιστημονικής γνώσης και η ερευνητική προσπάθεια του Τομέα επικεντρώνονται σε δύο βασικούς άξονες:

 • Την ανάπτυξη και προώθηση νέων μεθόδων φυτικής παραγωγής και φυτοπροστασίας, οι οποίες να
  είναι αποτελεσματικές, αλλά και περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποδεκτές.
 • Τη βελτίωση των καλλιεργούμενων φυτών (οπωροκηπευτικών, καλλωπιστικών και φυτών
  μεγάλης καλλιέργειας) μέσω της δημιουργίας και προώθησης νέων, βελτιωμένων ποικιλιών και
  καλλιεργητικών τεχνικών.

 

Ο Τομέας Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας εστιάζει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της παραγωγής γάλακτος και κρέατος μέσω βέλτιστων πρακτικών γενετικής βελτίωσης ζώων, διατροφής, τεχνολογίας ζωοτροφών και διαχείρισης κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, καθώς και με αξιοποίηση της τεχνολογίας τροφίμων. Συμπεριλαμβάνονται, επίσης, η μικροβιολογία τροφίμων, η τεχνολογία γάλακτος, η τυροκομία, η ασφάλεια και η υγιεινή τροφίμων. Η προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για την ανάπτυξη της απαραίτητης τεχνογνωσίας που θα συνεισφέρει στην κερδοφορία, την ανταγωνιστικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη της κυπριακής κτηνοτροφίας, όπως και των βιομηχανιών που στηρίζονται σε αυτήν, αλλά και ειδικότερα η ποιοτική αναβάθμιση των γαλακτοκομικών προϊόντων, αποτελούν ύψιστες προτεραιότητες του Τομέα.

Ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων εστιάζει στην επιστημονική έρευνα και στην υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, οι οποίες θα διασφαλίζουν την παραγωγή υγιεινών, ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων, καθώς και τον αποτελεσματικό ποιοτικό έλεγχο σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας (farm to fork). Μέσω της έρευνας, επιδιώκεται η προώθηση καινοτομιών και νέων πρακτικών διεργασιών που θα προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα στους/στις καταναλωτές/τριες, τη βιομηχανία και την κοινωνία. Οι κύριες θεματικές προτεραιότητες του Τομέα είναι οι εξής:

 • Μηχανική της διεργασίας και βιοδιεργασίας τροφίμων
 • Χημεία, Φυσική και Μικροβιολογία τροφίμων
 • Σχεδιασμός νέων προϊόντων και διαχείριση ποιότητας.

Όραμα-Στόχοι

Όραμα Τμήματος

Όραμα του Τμήματος είναι να εξελιχθεί και να εδραιωθεί ως ένα κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης στον τομέα των Γεωπονικών Επιστημών, της Βιοτεχνολογίας και της Επιστήμης των Τροφίμων. Επίσης, μέρος του οράματος είναι και η διεθνής αναγνώριση του Τμήματος για την καινοτομία και την αριστεία. Πρωταρχικός στόχος είναι η παραγωγή και διάδοση των επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ορθολογική και αειφόρο ανάπτυξη της Κυπριακής αγροτικής παραγωγής και μεταποίησης τροφίμων. Ο πιο πάνω στόχος θα επιτευχθεί με την επιστημονική έρευνα και την εκπαίδευση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, τα οποία θα μπορούν να υπηρετήσουν τους συγκεκριμένους τομείς, αλλά και την ευρύτερη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

 

Στόχοι Τμήματος

Οι στόχοι του Τμήματος είναι να:

 • Προσελκύει εξειδικευμένο ακαδημαϊκό και υποστηρικτικό προσωπικό υψηλής κατάρτισης και αναγνωρισμένου κύρους.
 • Παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες σύγχρονη επιστημονική κατάρτιση στις Γεωπονικές Επιστήμες, τη Βιοτεχνολογία και την Επιστήμη Τροφίμων.
 • Προσφέρει υψηλής ποιότητας προπτυχιακή και μεταπτυχιακή ακαδημαϊκή εκπαίδευση, προσελκύοντας φοιτητές/τριες από την Κύπρο γειτονικές χώρες, καθώς και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Διεξάγει έρευνα υψηλής ποιότητας, να ανακαλύπτει και να διαδίδει τη γνώση των ολοκληρωμένων γεωργικών και περιβαλλοντικών συστημάτων στους/στις φοιτητές/τριες, την αγροτική κοινότητα και την κοινωνία.
 • Δημιουργεί και να διατηρεί στενούς δεσμούς συνεργασίας με την τοπική, αλλά και τη διεθνή βιομηχανία παραγωγής και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, ώστε να μπορέσει να εξελιχθεί σε ένα διεθνές κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης στον συγκεκριμένο τομέα.
 • Προωθεί την ορθολογική και αειφόρο αγροτική ανάπτυξη σε σχέση με τους φυσικούς και βιολογικούς πόρους, τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον.
 • Ενισχύει την επισιτιστική ασφάλεια της Κύπρου και την υγιεινή διατροφή του πληθυσμού στο νησί.
 • Διευκολύνει και να διευρύνει τη διεθνή συνεργασία και την εκπαιδευτική κινητικότητα και διακίνηση φοιτητών/τριών και ακαδημαϊκών, κυρίως στον Ευρωπαϊκό χώρο.
 • Παρέχει τη βάση για την προώθηση της διά βίου μάθησης.

 

Ειδικότερα, ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής του Τμήματος εστιάζει στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της φυτικής παραγωγής, με στόχο την επίτευξη αυτάρκειας σε βασικά προϊόντα και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η καλλιέργεια της επιστημονικής γνώσης και η ερευνητική προσπάθεια του Τομέα επικεντρώνονται σε δύο βασικούς άξονες:

 • Την ανάπτυξη και προώθηση νέων μεθόδων φυτικής παραγωγής και φυτοπροστασίας, οι οποίες να
  είναι αποτελεσματικές, αλλά και περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποδεκτές.
 • Τη βελτίωση των καλλιεργούμενων φυτών (οπωροκηπευτικών, καλλωπιστικών και φυτών
  μεγάλης καλλιέργειας) μέσω της δημιουργίας και προώθησης νέων, βελτιωμένων ποικιλιών και
  καλλιεργητικών τεχνικών.

 

Ο Τομέας Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας εστιάζει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της παραγωγής γάλακτος και κρέατος μέσω βέλτιστων πρακτικών γενετικής βελτίωσης ζώων, διατροφής, τεχνολογίας ζωοτροφών και διαχείρισης κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, καθώς και με αξιοποίηση της τεχνολογίας τροφίμων. Συμπεριλαμβάνονται, επίσης, η μικροβιολογία τροφίμων, η τεχνολογία γάλακτος, η τυροκομία, η ασφάλεια και η υγιεινή τροφίμων. Η προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για την ανάπτυξη της απαραίτητης τεχνογνωσίας που θα συνεισφέρει στην κερδοφορία, την ανταγωνιστικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη της κυπριακής κτηνοτροφίας, όπως και των βιομηχανιών που στηρίζονται σε αυτήν, αλλά και ειδικότερα η ποιοτική αναβάθμιση των γαλακτοκομικών προϊόντων, αποτελούν ύψιστες προτεραιότητες του Τομέα.

Ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων εστιάζει στην επιστημονική έρευνα και στην υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, οι οποίες θα διασφαλίζουν την παραγωγή υγιεινών, ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων, καθώς και τον αποτελεσματικό ποιοτικό έλεγχο σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας (farm to fork). Μέσω της έρευνας, επιδιώκεται η προώθηση καινοτομιών και νέων πρακτικών διεργασιών που θα προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα στους/στις καταναλωτές/τριες, τη βιομηχανία και την κοινωνία. Οι κύριες θεματικές προτεραιότητες του Τομέα είναι οι εξής:

 • Μηχανική της διεργασίας και βιοδιεργασίας τροφίμων
 • Χημεία, Φυσική και Μικροβιολογία τροφίμων
 • Σχεδιασμός νέων προϊόντων και διαχείριση ποιότητας.