Εργαλεία Κινητικότητας

Εργαλεία κινητικότητας

 1. Συμμετοχή σε προγράμματα σπουδών του εξωτερικού (Erasmus)
 2. Απασχόληση φοιτητών σε Ιδρύματα/Οργανισμούς στο εξωτερικό για σκοπούς εκπόνησης πρακτικής άσκησης (Erasmus placement)

Διαδικασία συμμετοχής σε προγράμματα σπουδών του εξωτερικού (Erasmus)

 1. Υποβολή αίτησης στο Γραφείο Erasmus
 2. Αξιολόγηση των αιτήσεων με βάση τα προαπαιτούμενα να που έχει θέσει το Τμήμα (Σταθμισμένος μέσος όρος και % ποσοστό επιτυχώς εξεταζόμενων μαθημάτων)
 3. Επικοινωνία Τμηματικού Υπευθύνου Erasmus με τον φοιτητή για την αντιστοίχιση μαθημάτων 

Άτομα επικοινωνίας:

Διαδικασία Συμμετοχή σε ίδρυμα/ιδιωτικούς φορείς για εκπόνηση πρακτικής άσκησης (Erasmus Placement)

Πριν την τοποθέτηση

 • Υποβολή Δήλωσης Ενδιαφέροντος
 • Επικοινωνία του ενδιαφερόμενου με οργανισμούς υποδοχής και εξασφάλιση αποδοχής για πρακτική άσκηση
 •  Ετοιμασία και υπογραφή προγράμματος εργασίας του δικαιούχου (Learning Agreement for Traineeships) και εντύπου αποδοχής (acceptance letter)
 •  Υπογραφή Χρηματοδοτικής Σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου και του Πανεπιστημίου Κύπρου για την χορηγία.

Μετά την τοποθέτηση

 • Εντολή πληρωμής στο προσωπικό λογαριασμό του δικαιούχου για την πρώτη δόση χορηγίας
 • Επιστροφή στην Κύπρο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
 • Έκδοση Πιστοποιητικού EUROPASS Κινητικότητα
 • Υποβολή EU Survey και καταβολή τελευταίας δόσης

Διευκρινήσεις

 • Ελάχιστη διάρκεια τοποθέτησης: 2 μήνες
 • Μέγιστη διάρκεια τοποθέτησης: 12 μήνες
 • Η τοποθέτηση θα μπορεί να πραγματοποιείται την καλοκαιρινή περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη και ελάχιστη διάρκεια σε μήνες.
 • Η διάρκεια της τοποθέτησης δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τις ημερομηνίες ταξιδιού.
 • Επιλέξιμοι φορείς: Εταιρείες, Πανεπιστήμια, ΜΚΟ, Κέντρα Κατάρτισης, Ερευνητικά Κέντρα, Πρεσβείες χωρών Ε.Ε

Χρηματοδότηση

Εργαλεία Κινητικότητας

Εργαλεία κινητικότητας

 1. Συμμετοχή σε προγράμματα σπουδών του εξωτερικού (Erasmus)
 2. Απασχόληση φοιτητών σε Ιδρύματα/Οργανισμούς στο εξωτερικό για σκοπούς εκπόνησης πρακτικής άσκησης (Erasmus placement)

Διαδικασία συμμετοχής σε προγράμματα σπουδών του εξωτερικού (Erasmus)

 1. Υποβολή αίτησης στο Γραφείο Erasmus
 2. Αξιολόγηση των αιτήσεων με βάση τα προαπαιτούμενα να που έχει θέσει το Τμήμα (Σταθμισμένος μέσος όρος και % ποσοστό επιτυχώς εξεταζόμενων μαθημάτων)
 3. Επικοινωνία Τμηματικού Υπευθύνου Erasmus με τον φοιτητή για την αντιστοίχιση μαθημάτων 

Άτομα επικοινωνίας:

Διαδικασία Συμμετοχή σε ίδρυμα/ιδιωτικούς φορείς για εκπόνηση πρακτικής άσκησης (Erasmus Placement)

Πριν την τοποθέτηση

 • Υποβολή Δήλωσης Ενδιαφέροντος
 • Επικοινωνία του ενδιαφερόμενου με οργανισμούς υποδοχής και εξασφάλιση αποδοχής για πρακτική άσκηση
 •  Ετοιμασία και υπογραφή προγράμματος εργασίας του δικαιούχου (Learning Agreement for Traineeships) και εντύπου αποδοχής (acceptance letter)
 •  Υπογραφή Χρηματοδοτικής Σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου και του Πανεπιστημίου Κύπρου για την χορηγία.

Μετά την τοποθέτηση

 • Εντολή πληρωμής στο προσωπικό λογαριασμό του δικαιούχου για την πρώτη δόση χορηγίας
 • Επιστροφή στην Κύπρο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
 • Έκδοση Πιστοποιητικού EUROPASS Κινητικότητα
 • Υποβολή EU Survey και καταβολή τελευταίας δόσης

Διευκρινήσεις

 • Ελάχιστη διάρκεια τοποθέτησης: 2 μήνες
 • Μέγιστη διάρκεια τοποθέτησης: 12 μήνες
 • Η τοποθέτηση θα μπορεί να πραγματοποιείται την καλοκαιρινή περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη και ελάχιστη διάρκεια σε μήνες.
 • Η διάρκεια της τοποθέτησης δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τις ημερομηνίες ταξιδιού.
 • Επιλέξιμοι φορείς: Εταιρείες, Πανεπιστήμια, ΜΚΟ, Κέντρα Κατάρτισης, Ερευνητικά Κέντρα, Πρεσβείες χωρών Ε.Ε

Χρηματοδότηση