Πολιτική απαλλαγών

Το Κέντρο Γλωσσών έχει αναπτύξει την ακόλουθη πολιτική απαλλαγών από γλωσσικά μαθήματα.

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

‘Όσον αφορά τα υποχρεωτικά γλωσσικά μαθήματα, απαλλαγή δύναται να δοθεί στους/στις φοιτητές/τριες που εισέρχονται στο ΤΕΠΑΚ ως φοιτητές/τριες δευτέρου πτυχίου ή ως φοιτητές/τριες μετεγγραφής. Απαλλαγές παραχωρούνται μόνο στις περιπτώσεις όπου πληρούνται τα συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ορίζονται πιο κάτω.

 • Κριτήρια

Για να παραχωρηθεί απαλλαγή από υποχρεωτικό γλωσσικό μάθημα του ΚΓ του ΤΕΠΑΚ, θα πρέπει οι φοιτητές/τριες να έχουν παρακολουθήσει μαθήματα των οποίων :

 • το περιεχόμενο,
 • το γλωσσικό επίπεδο (π.χ. Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες),
 • η διάρκεια, και
 • οι πιστωτικές μονάδες (ECTS)

να συνάδουν κατά 80% με τα γλωσσικά μαθήματα του ΤΕΠΑΚ.  

Στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι το περιεχόμενο των μαθημάτων που προσφέρονται από το ΚΓ του ΤΕΠΑΚ δεν είναι μαθήματα γενικής, αλλά ειδικής χρήσης της γλώσσας, ανάλογα με το κάθε πρόγραμμα σπουδών, που προσφέρεται από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ΚΓ έχει το δικαίωμα να ζητήσει  από τον/την φοιτητή/τρια να παρακαθίσει σε εξέταση απαλλαγής, σύμφωνα με το ελάχιστο ποσοστό επιτυχίας που καθορίζεται από το ΤΕΠΑΚ.  Στις εν λόγω περιπτώσεις, το ΚΓ θα καθορίζει την ακριβή ημερομηνία και ώρα της εξέτασης απαλλαγής, η οποία θα είναι πριν την έναρξη του εκάστοτε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Κάθε φοιτητής/τρια δικαιούται να παρακαθίσει σε εξέταση απαλλαγής ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ.

Σε περιπτώσεις αιτήσεων μετεγγραφών μεταξύ τμημάτων εντός της ίδιας σχολής του ΤΕΠΑΚ, η διαδικασία αίτησης για παραχώρηση απαλλαγής, συμπληρώνεται κανονικά όπως περιγράφεται πιο κάτω.  Μετά από αξιολόγηση του αιτήματος από την αρμόδια επιτροπή του ΚΓ, και νοουμένου ότι όλα τα κριτήρια πληρούνται, το ΚΓ θα επιτρέπει την παραχώρηση απαλλαγής.  

Η αξιολόγηση των αιτήσεων απαλλαγής από γλωσσικό μάθημα θα γίνεται από το Κέντρο Γλωσσών μόνο δύο φορές το χρόνο, όπως αυτές καθορίζονται από την ΥΣΦΜ του ΤΕΠΑΚ.  Το ΚΓ δεν έχει υποχρέωση να παραχωρεί απαλλαγές για αιτήματα που υποβάλλονται εκτός του χρονικού πλαισίου.

 • Διαδικασία

Η διαδικασία αίτησης για παραχώρηση απαλλαγής από γλωσσικό μάθημα του ΤΕΠΑΚ αποτελείται από δύο βήματα:

(α) τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης (Ηλεκτρονική Αίτηση Απαλλαγής ΚΓ), η οποία είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο  https://forms.gle/bPCzMnv1GGjuAw8d8

(β) την προσκόμιση απαραίτητων εγγράφων που να τεκμηριώνουν την παρακολούθηση αντίστοιχου μαθήματος/ προγράμματος σπουδών με αυτό για το οποίο αιτούνται απαλλαγής.  Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει απαραιτήτως τόσο (1) την αναλυτική βαθμολογία (Transcript / Academic Record) από το ακαδημαϊκό ίδρυμα από το οποίο προέρχονται οι φοιτητές, όσο και (2) περιγραφή μαθήματος (course description) ή/ και διάγραμμα μαθήματος (Course Outline/ Syllabus). 

Μετά την εξέταση των αιτήσεων, το ΚΓ αποστέλλει σχετική ενημέρωση στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ), η οποία σε συνεννόηση με τα αρμόδια τμήματα, ενημερώνει τους/τις φοιτητές/τριες για παραχώρηση ή μη παραχώρηση απαλλαγής.

2. ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ /  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Το ΚΓ του ΤΕΠΑΚ δεν παραχωρεί απαλλαγή από γλωσσικά μαθήματα επιλογής ή/ και ελεύθερης επιλογής. Γίνονται, όμως δεκτά αιτήματα για περιπτώσεις φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει επιλεγόμενο γλωσσικό μάθημα στο προηγούμενο ακαδημαϊκό τους ίδρυμα και θα ήθελαν να προχωρήσουν με την παρακολούθηση επιλεγόμενου μαθήματος σε επόμενο επίπεδο.  Στις περιπτώσεις αυτές θα μπορεί να παρακάμπτεται η αλυσίδα. 

3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΕΡΑΣΜΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Σε περιπτώσεις όπου Ερασμιακοί φοιτητές αιτούνται παράκαμψη αλυσίδας, αφήνεται στην κρίση του διδάσκοντος κατά πόσον ο/η φοιτητής/τρια κατέχει το απαιτούμενο επίπεδο / γνώση / αντιστοιχία του προαπαιτούμενου μαθήματος.

Τα κριτήρια που τίθενται σε περιπτώσεις Erasmus:  

 1. Γλώσσα διδασκαλίας Πανεπιστημίου προέλευσης
 2. Κλάδος Σπουδών
 3. Προηγούμενα μαθήματα αγγλικής γλώσσας που τυχόν να παρακολούθησε στο πανεπιστήμιο προέλευσης, που να καλύπτουν το 80% του προαπαιτούμενου.

Αν δεν τηρούνται τα πιο πάνω, να γίνεται δεκτός/ή κατά παρέκκλιση ο/η συγκεκριμένος/η φοιτητής/τρια ως Erasmus student αφού του ζητηθεί να παρακαθίσει σε εξέταση εφ’ όλης της ύλης του προαπαιτούμενου.

Πολιτική απαλλαγών

Το Κέντρο Γλωσσών έχει αναπτύξει την ακόλουθη πολιτική απαλλαγών από γλωσσικά μαθήματα.

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

‘Όσον αφορά τα υποχρεωτικά γλωσσικά μαθήματα, απαλλαγή δύναται να δοθεί στους/στις φοιτητές/τριες που εισέρχονται στο ΤΕΠΑΚ ως φοιτητές/τριες δευτέρου πτυχίου ή ως φοιτητές/τριες μετεγγραφής. Απαλλαγές παραχωρούνται μόνο στις περιπτώσεις όπου πληρούνται τα συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ορίζονται πιο κάτω.

 • Κριτήρια

Για να παραχωρηθεί απαλλαγή από υποχρεωτικό γλωσσικό μάθημα του ΚΓ του ΤΕΠΑΚ, θα πρέπει οι φοιτητές/τριες να έχουν παρακολουθήσει μαθήματα των οποίων :

 • το περιεχόμενο,
 • το γλωσσικό επίπεδο (π.χ. Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες),
 • η διάρκεια, και
 • οι πιστωτικές μονάδες (ECTS)

να συνάδουν κατά 80% με τα γλωσσικά μαθήματα του ΤΕΠΑΚ.  

Στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι το περιεχόμενο των μαθημάτων που προσφέρονται από το ΚΓ του ΤΕΠΑΚ δεν είναι μαθήματα γενικής, αλλά ειδικής χρήσης της γλώσσας, ανάλογα με το κάθε πρόγραμμα σπουδών, που προσφέρεται από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ΚΓ έχει το δικαίωμα να ζητήσει  από τον/την φοιτητή/τρια να παρακαθίσει σε εξέταση απαλλαγής, σύμφωνα με το ελάχιστο ποσοστό επιτυχίας που καθορίζεται από το ΤΕΠΑΚ.  Στις εν λόγω περιπτώσεις, το ΚΓ θα καθορίζει την ακριβή ημερομηνία και ώρα της εξέτασης απαλλαγής, η οποία θα είναι πριν την έναρξη του εκάστοτε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Κάθε φοιτητής/τρια δικαιούται να παρακαθίσει σε εξέταση απαλλαγής ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ.

Σε περιπτώσεις αιτήσεων μετεγγραφών μεταξύ τμημάτων εντός της ίδιας σχολής του ΤΕΠΑΚ, η διαδικασία αίτησης για παραχώρηση απαλλαγής, συμπληρώνεται κανονικά όπως περιγράφεται πιο κάτω.  Μετά από αξιολόγηση του αιτήματος από την αρμόδια επιτροπή του ΚΓ, και νοουμένου ότι όλα τα κριτήρια πληρούνται, το ΚΓ θα επιτρέπει την παραχώρηση απαλλαγής.  

Η αξιολόγηση των αιτήσεων απαλλαγής από γλωσσικό μάθημα θα γίνεται από το Κέντρο Γλωσσών μόνο δύο φορές το χρόνο, όπως αυτές καθορίζονται από την ΥΣΦΜ του ΤΕΠΑΚ.  Το ΚΓ δεν έχει υποχρέωση να παραχωρεί απαλλαγές για αιτήματα που υποβάλλονται εκτός του χρονικού πλαισίου.

 • Διαδικασία

Η διαδικασία αίτησης για παραχώρηση απαλλαγής από γλωσσικό μάθημα του ΤΕΠΑΚ αποτελείται από δύο βήματα:

(α) τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης (Ηλεκτρονική Αίτηση Απαλλαγής ΚΓ), η οποία είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο  https://forms.gle/bPCzMnv1GGjuAw8d8

(β) την προσκόμιση απαραίτητων εγγράφων που να τεκμηριώνουν την παρακολούθηση αντίστοιχου μαθήματος/ προγράμματος σπουδών με αυτό για το οποίο αιτούνται απαλλαγής.  Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει απαραιτήτως τόσο (1) την αναλυτική βαθμολογία (Transcript / Academic Record) από το ακαδημαϊκό ίδρυμα από το οποίο προέρχονται οι φοιτητές, όσο και (2) περιγραφή μαθήματος (course description) ή/ και διάγραμμα μαθήματος (Course Outline/ Syllabus). 

Μετά την εξέταση των αιτήσεων, το ΚΓ αποστέλλει σχετική ενημέρωση στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ), η οποία σε συνεννόηση με τα αρμόδια τμήματα, ενημερώνει τους/τις φοιτητές/τριες για παραχώρηση ή μη παραχώρηση απαλλαγής.

2. ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ /  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Το ΚΓ του ΤΕΠΑΚ δεν παραχωρεί απαλλαγή από γλωσσικά μαθήματα επιλογής ή/ και ελεύθερης επιλογής. Γίνονται, όμως δεκτά αιτήματα για περιπτώσεις φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει επιλεγόμενο γλωσσικό μάθημα στο προηγούμενο ακαδημαϊκό τους ίδρυμα και θα ήθελαν να προχωρήσουν με την παρακολούθηση επιλεγόμενου μαθήματος σε επόμενο επίπεδο.  Στις περιπτώσεις αυτές θα μπορεί να παρακάμπτεται η αλυσίδα. 

3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΕΡΑΣΜΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Σε περιπτώσεις όπου Ερασμιακοί φοιτητές αιτούνται παράκαμψη αλυσίδας, αφήνεται στην κρίση του διδάσκοντος κατά πόσον ο/η φοιτητής/τρια κατέχει το απαιτούμενο επίπεδο / γνώση / αντιστοιχία του προαπαιτούμενου μαθήματος.

Τα κριτήρια που τίθενται σε περιπτώσεις Erasmus:  

 1. Γλώσσα διδασκαλίας Πανεπιστημίου προέλευσης
 2. Κλάδος Σπουδών
 3. Προηγούμενα μαθήματα αγγλικής γλώσσας που τυχόν να παρακολούθησε στο πανεπιστήμιο προέλευσης, που να καλύπτουν το 80% του προαπαιτούμενου.

Αν δεν τηρούνται τα πιο πάνω, να γίνεται δεκτός/ή κατά παρέκκλιση ο/η συγκεκριμένος/η φοιτητής/τρια ως Erasmus student αφού του ζητηθεί να παρακαθίσει σε εξέταση εφ’ όλης της ύλης του προαπαιτούμενου.