Γλωσσική Πολιτική Κέντρου Γλωσσών

To ΤΕΠΑΚ ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2004 και άνοιξε τις πόρτες του στους πρώτους φοιτητές τον Σεπτέμβριο του 2007. Σε όλα τα προγράμματα του έχουν συμπεριληφθεί τόσο υποχρεωτικά όσο και επιλεγόμενα γλωσσικά μαθήματα από την αρχή της λειτουργίας του ως αναπόσπαστο και απαραίτητο μέρος των προγραμμάτων σπουδών.

ΚΓ του ΤΕΠΑΚ

Το Κέντρο Γλωσσών (ΚΓ) ιδρύθηκε ως αυτόνομη οντότητα του Πανεπιστημίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή εφαρμογή της γλωσσικής πολιτικής. Οι θεμελιώδεις στόχοι ήταν να βασιστεί το αναλυτικό πρόγραμμα της γλώσσας πάνω στις σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές εκμάθησης μιας δεύτερης γλώσσας και να σχεδιαστούν τα μαθήματα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες των φοιτητών και ανάλογα με τους τομείς των σπουδών τους. Επίσης, το Κέντρο Γλωσσών είχε και έχει ως κύριο στόχο να βασίσει όλες τις δραστηριότητες του πάνω στις θεωρίες και πρακτικές της ανάπτυξης γλωσσικής πολιτικής σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά αλλά και τα Κυπριακά δεδομένα. Ο στόχος της πολιτικής του Κέντρου Γλωσσών είναι να ανταποκρίνεται στο μέγιστο βαθμό στην εκπλήρωση των στόχων του πανεπιστημίου και να εξυπηρετεί την ακαδημαϊκή και γενικά την ευρύτερη κοινότητα.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γλωσσική πολιτική του ΚΓ συνεπώς εμπίπτει στο πλαίσιο των στόχων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτή έχει ως στόχο την προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας και της εκμάθησης γλωσσών στον τομέα της εκπαίδευσης (Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Γλωσσικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση.). Εκτός από τη μητρική γλώσσα του φοιτητή, προωθεί επίσης την εκμάθηση τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών από κάθε Ευρωπαίο πολίτη (Ευρωπαϊκή Γλωσσική Πολιτική του 2009).

Στη γλωσσική ημερήσια διάταξη του ΚΓ περιλαμβάνονται 6 από τις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και 6 από τις γλώσσες που προσφέρονται από το εκπαιδευτικό σύστημα της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου (Γλωσσική Εκπαιδευτική Πολιτική Κύπρος 2004, 2003-2005). Στο μέλλον ενδέχεται να προστεθούν περισσότερες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τις ανάγκες και τη ζήτηση.

Τα μαθήματα γλώσσας προσφέρονται στους φοιτητές, ώστε να τους βοηθήσουν να εναρμονίσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με την πολιτική του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις γλώσσες, τις γλωσσικές απαιτήσεις του πανεπιστημίου, καθώς και τις προσωπικές , εκπαιδευτικές, ερευνητικές και επαγγελματικές τους ανάγκες. Τα ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα γλώσσας προσφέρονται, επίσης στο διοικητικό και διδακτικό προσωπικό, καθώς και σε επαγγελματίες και μέλη της ευρύτερης κοινότητας.

Τα μέσα διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται κυμαίνονται από έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό σε εξειδικευμένο, εκπαιδευτικό - διδακτικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις όπως αίθουσες πολυμέσων (Davies et al., 2005, 2007; Stevens 2000). Επιπλέον, ειδικά σχεδιασμένο διδακτικό υλικό και γλωσσικά προγράμματα αναπτύσσονται για επιπλέον εξατομικευμένη προσωπική ανάπτυξη.

Εντός του ΚΓ λειτουργεί επίσης Κέντρο Συνεργατικής και Διαδραστικής Μάθησης (Interactive Language Learning Centre (ReCILLC) με στόχο να καλύψει άλλες γλωσσικές ανάγκες, των φοιτητών πέραν από το περιβάλλον της τάξης (για παράδειγμα, φοιτητές με ειδικές ικανότητες, φοιτητές με χαμηλές επιδόσεις , ή φοιτητές που ευνοούν την εξατομικευμένη εκμάθηση μια ξένης γλώσσας).

Μέρος της αποστολής του Κέντρου είναι επίσης να προσφέρει υπηρεσίες που σχετίζονται με τη γλώσσα στην ευρύτερη κοινότητα, όπως γλωσσικές εξετάσεις , διερμηνεία και μετάφραση. Σε συνεργασία με τις αντίστοιχες σχολές και τα τμήματα και άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, το ΚΓ διερευνά επίσης τις δυνατότητες επισκέψεων των φοιτητών τόσο σε πανεπιστήμια και χώρους εργασίας στο εσωτερικό όσο και σε πανεπιστήμια και χώρους εργασίας του εξωτερικού, συνδυάζοντας έτσι την εκμάθηση γλωσσών των φοιτητών με την ειδίκευση στον τομέα τεχνογνωσίας τους.

Οι προαναφερθείσες πρακτικές και πολιτικές του ΚΓ εφαρμόζονται πάντα με βάση ένα σταθερό σύστημα διαχείρισης και διεύθυνσης, το οποίο εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του Κέντρου. Το ΚΓ αποσκοπεί στην εξασφάλιση της μέγιστης ποιότητας γλωσσικής κατάρτισης τόσο των εκπαιδευτών του Κέντρου όσο και των εκπαιδευτών άλλων γλωσσικών ιδρυμάτων, καθώς και την εξοικείωσή τους με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και τεχνικών μέσων αξιολόγησης. Χρησιμοποιεί εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης και ελέγχου ποιότητας για την διασφάλιση της ποιότητας σε όλες τις πτυχές και παραμέτρους της λειτουργίας του.

 

 

 

Γλωσσική Πολιτική Κέντρου Γλωσσών

To ΤΕΠΑΚ ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2004 και άνοιξε τις πόρτες του στους πρώτους φοιτητές τον Σεπτέμβριο του 2007. Σε όλα τα προγράμματα του έχουν συμπεριληφθεί τόσο υποχρεωτικά όσο και επιλεγόμενα γλωσσικά μαθήματα από την αρχή της λειτουργίας του ως αναπόσπαστο και απαραίτητο μέρος των προγραμμάτων σπουδών.

ΚΓ του ΤΕΠΑΚ

Το Κέντρο Γλωσσών (ΚΓ) ιδρύθηκε ως αυτόνομη οντότητα του Πανεπιστημίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή εφαρμογή της γλωσσικής πολιτικής. Οι θεμελιώδεις στόχοι ήταν να βασιστεί το αναλυτικό πρόγραμμα της γλώσσας πάνω στις σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές εκμάθησης μιας δεύτερης γλώσσας και να σχεδιαστούν τα μαθήματα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες των φοιτητών και ανάλογα με τους τομείς των σπουδών τους. Επίσης, το Κέντρο Γλωσσών είχε και έχει ως κύριο στόχο να βασίσει όλες τις δραστηριότητες του πάνω στις θεωρίες και πρακτικές της ανάπτυξης γλωσσικής πολιτικής σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά αλλά και τα Κυπριακά δεδομένα. Ο στόχος της πολιτικής του Κέντρου Γλωσσών είναι να ανταποκρίνεται στο μέγιστο βαθμό στην εκπλήρωση των στόχων του πανεπιστημίου και να εξυπηρετεί την ακαδημαϊκή και γενικά την ευρύτερη κοινότητα.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γλωσσική πολιτική του ΚΓ συνεπώς εμπίπτει στο πλαίσιο των στόχων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτή έχει ως στόχο την προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας και της εκμάθησης γλωσσών στον τομέα της εκπαίδευσης (Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Γλωσσικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση.). Εκτός από τη μητρική γλώσσα του φοιτητή, προωθεί επίσης την εκμάθηση τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών από κάθε Ευρωπαίο πολίτη (Ευρωπαϊκή Γλωσσική Πολιτική του 2009).

Στη γλωσσική ημερήσια διάταξη του ΚΓ περιλαμβάνονται 6 από τις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και 6 από τις γλώσσες που προσφέρονται από το εκπαιδευτικό σύστημα της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου (Γλωσσική Εκπαιδευτική Πολιτική Κύπρος 2004, 2003-2005). Στο μέλλον ενδέχεται να προστεθούν περισσότερες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τις ανάγκες και τη ζήτηση.

Τα μαθήματα γλώσσας προσφέρονται στους φοιτητές, ώστε να τους βοηθήσουν να εναρμονίσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με την πολιτική του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις γλώσσες, τις γλωσσικές απαιτήσεις του πανεπιστημίου, καθώς και τις προσωπικές , εκπαιδευτικές, ερευνητικές και επαγγελματικές τους ανάγκες. Τα ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα γλώσσας προσφέρονται, επίσης στο διοικητικό και διδακτικό προσωπικό, καθώς και σε επαγγελματίες και μέλη της ευρύτερης κοινότητας.

Τα μέσα διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται κυμαίνονται από έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό σε εξειδικευμένο, εκπαιδευτικό - διδακτικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις όπως αίθουσες πολυμέσων (Davies et al., 2005, 2007; Stevens 2000). Επιπλέον, ειδικά σχεδιασμένο διδακτικό υλικό και γλωσσικά προγράμματα αναπτύσσονται για επιπλέον εξατομικευμένη προσωπική ανάπτυξη.

Εντός του ΚΓ λειτουργεί επίσης Κέντρο Συνεργατικής και Διαδραστικής Μάθησης (Interactive Language Learning Centre (ReCILLC) με στόχο να καλύψει άλλες γλωσσικές ανάγκες, των φοιτητών πέραν από το περιβάλλον της τάξης (για παράδειγμα, φοιτητές με ειδικές ικανότητες, φοιτητές με χαμηλές επιδόσεις , ή φοιτητές που ευνοούν την εξατομικευμένη εκμάθηση μια ξένης γλώσσας).

Μέρος της αποστολής του Κέντρου είναι επίσης να προσφέρει υπηρεσίες που σχετίζονται με τη γλώσσα στην ευρύτερη κοινότητα, όπως γλωσσικές εξετάσεις , διερμηνεία και μετάφραση. Σε συνεργασία με τις αντίστοιχες σχολές και τα τμήματα και άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, το ΚΓ διερευνά επίσης τις δυνατότητες επισκέψεων των φοιτητών τόσο σε πανεπιστήμια και χώρους εργασίας στο εσωτερικό όσο και σε πανεπιστήμια και χώρους εργασίας του εξωτερικού, συνδυάζοντας έτσι την εκμάθηση γλωσσών των φοιτητών με την ειδίκευση στον τομέα τεχνογνωσίας τους.

Οι προαναφερθείσες πρακτικές και πολιτικές του ΚΓ εφαρμόζονται πάντα με βάση ένα σταθερό σύστημα διαχείρισης και διεύθυνσης, το οποίο εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του Κέντρου. Το ΚΓ αποσκοπεί στην εξασφάλιση της μέγιστης ποιότητας γλωσσικής κατάρτισης τόσο των εκπαιδευτών του Κέντρου όσο και των εκπαιδευτών άλλων γλωσσικών ιδρυμάτων, καθώς και την εξοικείωσή τους με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και τεχνικών μέσων αξιολόγησης. Χρησιμοποιεί εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης και ελέγχου ποιότητας για την διασφάλιση της ποιότητας σε όλες τις πτυχές και παραμέτρους της λειτουργίας του.