Προφίλ Κέντρου Γλωσσών

ΣΤΟΧΟΙ

Από τις πρώτες μέρες της λειτουργίας του τον Σεπτέμβριο του 2007, το Κέντρο Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει στους φοιτητές, στο προσωπικό και στο ευρύ κοινό την ευκαιρία να μάθει ξένες γλώσσες σε ένα πολύ φιλικό περιβάλλον και με τη χρήση των πιο σύγχρονων θεωριών, μεθόδων και υλικών που χρησιμοποιούνται στην εκμάθηση και διδασκαλία της γλώσσας, συμπεριλαμβανομένων και των νέων τεχνολογιών.

 

Ο στόχος του Κέντρου Γλωσσών είναι να αναπτυχθεί σε ένα πρότυπο Κέντρο Γλωσσών, διεθνώς αναγνωρισμένο στον τομέα της εκμάθησης και της διδασκαλίας γλωσσών. Τα μαθήματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στις πέντε Σχολές (Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Διοίκησης και Οικονομίας, Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας, Μηχανικής και Τεχνολογίας, και Επιστημών Υγείας) διδάσκονται στην Κοινή Ελληνική, μια από τις δύο επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας (Country Report, Cyprus, 2004). Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή γλωσσική πολιτική, ο στόχος του Κέντρου Γλωσσών περιλαμβάνει τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών ως αναπόσπαστο και απαραίτητο μέρος των σπουδών όλων των φοιτητών. Αυτή η πολιτική συνάδει με τους στόχους του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο προωθεί τη γλωσσική ποικιλία καθώς και την εκμάθηση διαφόρων γλωσσών στον τομέα της εκπαίδευσης. Ο σκοπός του Κέντρου συσχετίζεται και με τη Γλωσσική Πολιτική της Κύπρου (2003-2005), και εστιάζεται στο να βοηθήσει τους φοιτητές να ικανοποιήσουν το πάγιο αίτημα του πανεπιστημίου, το οποίο είναι οι φοιτητές του να κατέχουν τουλάχιστο δύο ξένες γλώσσες. Το Κέντρο προωθεί τη διδασκαλία και την εκμάθηση των γλωσσών που βασίζονται κυρίως στις ανάγκες των χρηστών της. Ο στόχος είναι να διευρυνθεί ο γλωσσικός ορίζοντας των φοιτητών για να μπορούν έτσι να αντεπεξέρχονται γλωσσικά στις διάφορες ανάγκες που θα προκύπτουν στις σπουδές τους, στην έρευνα, στα προγράμματα διεθνών ανταλλαγών, στη μελλοντική σταδιοδρομία τους καθώς και στην προσωπική και κοινωνική τους ζωή. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, ο αριθμός των φοιτητών είναι μικρότερος από είκοσι ανά τμήμα.

 

Τα προγράμματα σπουδών έχουν δημιουργηθεί με σκοπό να ικανοποιήσουν πλήρως τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας μας και ταυτόχρονα να παρέχουν την ευελιξία ενσωμάτωσης των νέων μεθοδολογικών και τεχνολογικών εξελίξεων.

 

Μέσω των προγραμμάτων του, το Κέντρο Γλωσσών προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες τουλάχιστο σε μια ή δύο ξένες γλώσσες και τη δυνατότητα να εκτιμήσουν σαφέστερα τη σημασία της εκμάθησης μιας ή περισσοτέρων γλωσσών στον κλάδο επιλογής τους και στη μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία. Τα γλωσσικά προγράμματα στοχεύουν στην γλωσσική επάρκεια. Αναπόσπαστο μέρος των γλωσσικών προγραμμάτων είναι και η γενική καλλιέργεια, ο εμπλουτισμός των γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών των φοιτητών, τόσο στη γλώσσα που μαθαίνουν όσο και σε άλλους τομείς όπως την διαπολιτισμική αγωγή, τον ψηφιακό αλφαβητισμό, και την αυτόνομη και δια βίου μάθηση

Προφίλ Κέντρου Γλωσσών

ΣΤΟΧΟΙ

Από τις πρώτες μέρες της λειτουργίας του τον Σεπτέμβριο του 2007, το Κέντρο Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει στους φοιτητές, στο προσωπικό και στο ευρύ κοινό την ευκαιρία να μάθει ξένες γλώσσες σε ένα πολύ φιλικό περιβάλλον και με τη χρήση των πιο σύγχρονων θεωριών, μεθόδων και υλικών που χρησιμοποιούνται στην εκμάθηση και διδασκαλία της γλώσσας, συμπεριλαμβανομένων και των νέων τεχνολογιών.

 

Ο στόχος του Κέντρου Γλωσσών είναι να αναπτυχθεί σε ένα πρότυπο Κέντρο Γλωσσών, διεθνώς αναγνωρισμένο στον τομέα της εκμάθησης και της διδασκαλίας γλωσσών. Τα μαθήματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στις πέντε Σχολές (Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Διοίκησης και Οικονομίας, Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας, Μηχανικής και Τεχνολογίας, και Επιστημών Υγείας) διδάσκονται στην Κοινή Ελληνική, μια από τις δύο επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας (Country Report, Cyprus, 2004). Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή γλωσσική πολιτική, ο στόχος του Κέντρου Γλωσσών περιλαμβάνει τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών ως αναπόσπαστο και απαραίτητο μέρος των σπουδών όλων των φοιτητών. Αυτή η πολιτική συνάδει με τους στόχους του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο προωθεί τη γλωσσική ποικιλία καθώς και την εκμάθηση διαφόρων γλωσσών στον τομέα της εκπαίδευσης. Ο σκοπός του Κέντρου συσχετίζεται και με τη Γλωσσική Πολιτική της Κύπρου (2003-2005), και εστιάζεται στο να βοηθήσει τους φοιτητές να ικανοποιήσουν το πάγιο αίτημα του πανεπιστημίου, το οποίο είναι οι φοιτητές του να κατέχουν τουλάχιστο δύο ξένες γλώσσες. Το Κέντρο προωθεί τη διδασκαλία και την εκμάθηση των γλωσσών που βασίζονται κυρίως στις ανάγκες των χρηστών της. Ο στόχος είναι να διευρυνθεί ο γλωσσικός ορίζοντας των φοιτητών για να μπορούν έτσι να αντεπεξέρχονται γλωσσικά στις διάφορες ανάγκες που θα προκύπτουν στις σπουδές τους, στην έρευνα, στα προγράμματα διεθνών ανταλλαγών, στη μελλοντική σταδιοδρομία τους καθώς και στην προσωπική και κοινωνική τους ζωή. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, ο αριθμός των φοιτητών είναι μικρότερος από είκοσι ανά τμήμα.

 

Τα προγράμματα σπουδών έχουν δημιουργηθεί με σκοπό να ικανοποιήσουν πλήρως τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας μας και ταυτόχρονα να παρέχουν την ευελιξία ενσωμάτωσης των νέων μεθοδολογικών και τεχνολογικών εξελίξεων.

 

Μέσω των προγραμμάτων του, το Κέντρο Γλωσσών προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες τουλάχιστο σε μια ή δύο ξένες γλώσσες και τη δυνατότητα να εκτιμήσουν σαφέστερα τη σημασία της εκμάθησης μιας ή περισσοτέρων γλωσσών στον κλάδο επιλογής τους και στη μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία. Τα γλωσσικά προγράμματα στοχεύουν στην γλωσσική επάρκεια. Αναπόσπαστο μέρος των γλωσσικών προγραμμάτων είναι και η γενική καλλιέργεια, ο εμπλουτισμός των γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών των φοιτητών, τόσο στη γλώσσα που μαθαίνουν όσο και σε άλλους τομείς όπως την διαπολιτισμική αγωγή, τον ψηφιακό αλφαβητισμό, και την αυτόνομη και δια βίου μάθηση