Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Διοίκησης, Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακού Επιχειρείν

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002596 | Φαξ: 25002750

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Metaverse and Data management (Μετασύμπαντα και διαχείριση δεδομένων)

Αριθμός θέσεων:

 

  1

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Η θέση αποτελεί μέρος του έργου Marie Skłodowska-Curie Doctoral Network AGORA – “trAining younG researchers On shaping Metaverse for business and social vAlue” (https://agora-mariecurie.eu/).

 

Καθώς τα μετασύμπαντα (metaverses) λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο, η ευρεία υιοθέτησή τους αναμένεται να δημιουργήσει ψηφιακούς δημόσιους χώρους αλληλεπίδρασης στους οποίους οι ήδη πιθανές διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις εντείνονται και αναμειγνύονται με τον φυσικό κόσμο όσο ποτέ άλλοτε.

 

Η εκτεταμένη υιοθέτηση τους θα οδηγήσει πιθανώς σε αύξηση του χρόνου που δαπανάται στην χρήση ψηφιακών μέσων και δικτύων. Ως αποτέλεσμα, οι χρήστες θα δημιουργούν μεγαλύτερο όγκο δεδομένων καθώς χρησιμοποιούν περιβάλλοντα metaverse, για εργασία, παιχνίδι και άλλες δραστηριότητες. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση των metaverses μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία εμπορικής αξίας προϊόντων και υπηρεσιών. Η διατριβή αυτή θα επικεντρωθεί στο πώς και ποια δεδομένα θα μπορούσαν να συλλεχθούν για αυτό τον σκοπό, ποιες θα πρέπει να είναι οι πρακτικές διαχείρισης των δεδομένων αυτών, ποιες πολιτικές διαχείρισης δεδομένων θα είναι κατάλληλες και ηθικές, και σε ποιο βαθμό τέτοια δεδομένα θα μπορούσαν να εχουν εμπορική αξία, διασφαλίζοντας παράλληλα την υπεύθυνη χρήση τους

 

 

Χρηματοδότηση:

Η χρηματοδότηση για αυτό το διδακτορικό είναι διαθέσιμη μέσω του έργου AGORA MSCA για τρία χρόνια (κανόνες κινητικότητας*). Ο μισθός περιλαμβάνει επίδομα διαβίωσης, κινητικότητας και οικογενειακό επίδομα (εάν υπάρχει οικογένεια), σύμφωνα με τους κανονισμούς MSCA της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Διδακτορικούς Ερευνητές.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • *Κανόνες Κινητικότητας: Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να διαμένουν ή να έχουν ασκήσει την κύρια δραστηριότητά τους (εργασία, σπουδές κ.λπ.) στην Κύπρο για περισσότερο από 12 μήνες κατά τους 36 μήνες πριν από την ημερομηνία πρόσληψής τους.
 • Πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επίπεδου Μάστερ από διαπιστευμένα πανεπιστήμια στην Πληροφορική, στη Διοίκηση ή σε άλλο συναφή με το αντικείμενο τομέα
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στα Αγγλικά.
 • Δεν είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

Προαιρετικά προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη ικανότητα ανάληψης ερευνητικών πρωτοβουλιών και εργασίας συνεργατικά και ατομικά.
 • Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Υπόβαθρο σε ποιοτικές και άλλες εμπειρικές μεθόδους έρευνας.
 • Εμπειρία στην ακαδημαϊκή συγγραφή (εάν υπάρχει).
 • Αρχείο επιστημονικών δημοσιεύσεων (εάν υπάρχουν).
 • Ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα και με ακρίβεια.
 • Ισχυρές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, προσοχή στη λεπτομέρεια και υψηλής ποιότητας αποτελέσματα.
 • Άριστες δεξιότητες γραφής και επικοινωνίας στα Αγγλικά.


Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και να περιλαμβάνουν:

 • Βιογραφικό σημείωμα (CV)
 • Σύντομη έκθεση (500 λέξεις, γραμμένη στην αγγλική γλώσσα) στην οποία να περιγράφουν τους λόγους για τους οποίους θα θέλατε να γίνετε μέλος ενός διδακτορικού δικτύου και πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να συνεισφέρετε σε αυτή τη θέση.
 • Αντίγραφα πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Εάν δεν έχετε ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό, θα πρέπει να υποβάλετε αντίγραφο των μαθημάτων που έχετε ολοκληρώσει και την εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης των μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας.
 • Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων από τα οποία δύναται να ζητηθεί συστατική επιστολή.
 • Ερευνητική πρόταση (έως 2000 λέξεις, γραμμένη στην αγγλική γλώσσα), που περιγράφει το προτεινόμενο ερευνητικό θέμα & στόχους, προτεινόμενη μεθοδολογία και χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.
 • Δημοσιεύσεις και άλλες επιστημονικές εργασίες, εάν υπάρχουν.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Αριάνα Πολυβίου

Βαθμίδα:

Λέκτορας

Email:

Ariana.polyviou@cut.ac.cy

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Metaverse Adoption in Small and Medium Enterprises (SMEs) (Υιοθέτηση του Metaverse στις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις)

Αριθμός θέσεων:

 

  1

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Η θέση αποτελεί μέρος του έργου Marie Skłodowska-Curie Doctoral Network AGORA – “trAining younG researchers On shaping Metaverse for business and social vAlue” (https://agora-mariecurie.eu/).

 

Καθώς τα μετασύμπαντα (metaverses) λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο, η ευρεία υιοθέτησή τους αναμένεται να δημιουργήσει ψηφιακούς δημόσιους χώρους αλληλεπίδρασης στους οποίους οι ήδη πιθανές διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις εντείνονται και αναμειγνύονται με τον φυσικό κόσμο όσο ποτέ άλλοτε.

 

Ενώ η χρήση του metaverse αναμένεται να μεταμορφώσει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν με τους πελάτες τους, η μετάβαση στο metaverse επιβάλλει αλλαγές στη στρατηγική, τις λειτουργίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα των ΜΜΕ. Η εργασία αυτή θα επικεντρωθεί στις ΜΜΕ και θα εξετάσει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την υιοθέτηση τεχνολογιών που σχετίζονται με το metaverse, λαμβάνοντας υπόψη των περιορισμών πόρων τους και τον αντίκτυπό που έχουν στη διαμόρφωση της επιχειρηματικής στρατηγικής των ΜΜΕ στη χρήση του metaverse.

 

Χρηματοδότηση:

Η χρηματοδότηση για αυτό το διδακτορικό είναι διαθέσιμη μέσω του έργου AGORA MSCA για τρία χρόνια (κανόνες κινητικότητας*). Ο μισθός περιλαμβάνει επίδομα διαβίωσης, κινητικότητας και οικογενειακό επίδομα (εάν υπάρχει οικογένεια), σύμφωνα με τους κανονισμούς MSCA της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Διδακτορικούς Ερευνητές.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • *Κανόνες Κινητικότητας: Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να διαμένουν ή να έχουν ασκήσει την κύρια δραστηριότητά τους (εργασία, σπουδές κ.λπ.) στην Κύπρο για περισσότερο από 12 μήνες κατά τους 36 μήνες πριν από την ημερομηνία πρόσληψής τους.
 • Πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επίπεδου Μάστερ από διαπιστευμένα πανεπιστήμια στην Πληροφορική, στη Διοίκηση ή σε άλλο συναφή με το αντικείμενο τομέα
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στα Αγγλικά.
 • Δεν είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

Προαιρετικά προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη ικανότητα ανάληψης ερευνητικών πρωτοβουλιών και εργασίας συνεργατικά και ατομικά.
 • Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Υπόβαθρο σε ποιοτικές και άλλες εμπειρικές μεθόδους έρευνας.
 • Εμπειρία στην ακαδημαϊκή συγγραφή (εάν υπάρχει).
 • Αρχείο επιστημονικών δημοσιεύσεων (εάν υπάρχουν).
 • Ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα και με ακρίβεια.
 • Ισχυρές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, προσοχή στη λεπτομέρεια και υψηλής ποιότητας αποτελέσματα.
 • Άριστες δεξιότητες γραφής και επικοινωνίας στα Αγγλικά.


Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και να περιλαμβάνουν:

 • Βιογραφικό σημείωμα (CV)
 • Σύντομη έκθεση (500 λέξεις, γραμμένη στην αγγλική γλώσσα) στην οποία να περιγράφουν τους λόγους για τους οποίους θα θέλατε να γίνετε μέλος ενός διδακτορικού δικτύου και πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να συνεισφέρετε σε αυτή τη θέση.
 • Αντίγραφα πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Εάν δεν έχετε ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό, θα πρέπει να υποβάλετε αντίγραφο των μαθημάτων που έχετε ολοκληρώσει και την εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης των μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας.
 • Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων από τα οποία δύναται να ζητηθεί συστατική επιστολή.
 • Ερευνητική πρόταση (έως 2000 λέξεις, γραμμένη στην αγγλική γλώσσα), που περιγράφει το προτεινόμενο ερευνητικό θέμα & στόχους, προτεινόμενη μεθοδολογία και χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.
 • Δημοσιεύσεις και άλλες επιστημονικές εργασίες, εάν υπάρχουν.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Αριάνα Πολυβίου

Βαθμίδα:

Λέκτορας

Email:

Ariana.polyviou@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

"Metaverse and Responsible Business Models (Metaverse και Υπέθυνα Επιχειρηματικά Μοντέλα)"

Αριθμός θέσεων:

 

  1

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Η θέση αποτελεί μέρος του έργου Marie Skłodowska-Curie Doctoral Network AGORA – “trAining younG researchers On shaping Metaverse for business and social vAlue” (https://agora-mariecurie.eu/).

 

Καθώς τα μετασύμπαντα (metaverses) λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο, η ευρεία υιοθέτησή τους αναμένεται να δημιουργήσει ψηφιακούς δημόσιους χώρους αλληλεπίδρασης στους οποίους οι ήδη πιθανές διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις εντείνονται και αναμειγνύονται με τον φυσικό κόσμο όσο ποτέ άλλοτε.

 

Η ευρεία χρήση των metaverses δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις. Τους επιτρέπει να επωφεληθούν από το περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες, τους δίνει τη δυνατότητα συλλογής μεγάλων δεδομένων και τους παρέχει πρόσθετα μέσα ώστε να προσεγγίσουν υφιστάμενους καθώς και υποψήφιους πελάτες.. Η διατριβή αυτή θα επικεντρωθεί πώς τα επιχειρηματικά μοντέλα μπορούν να επανασχεδιαστούν και να προσαρμοστούν για τη δημιουργία αξίας, ενώ θα είναι ταυτόχρονα ηθικά και υπέυθυνα.

 

Χρηματοδότηση:

Η χρηματοδότηση για αυτό το διδακτορικό είναι διαθέσιμη μέσω του έργου AGORA MSCA για τρία χρόνια (κανόνες κινητικότητας*). Ο μισθός περιλαμβάνει επίδομα διαβίωσης, κινητικότητας και οικογενειακό επίδομα (εάν υπάρχει οικογένεια), σύμφωνα με τους κανονισμούς MSCA της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Διδακτορικούς Ερευνητές.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • *Κανόνες Κινητικότητας: Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να διαμένουν ή να έχουν ασκήσει την κύρια δραστηριότητά τους (εργασία, σπουδές κ.λπ.) στην Κύπρο για περισσότερο από 12 μήνες κατά τους 36 μήνες πριν από την ημερομηνία πρόσληψής τους.
 • Πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επίπεδου Μάστερ από διαπιστευμένα πανεπιστήμια στην Πληροφορική, στη Διοίκηση ή σε άλλο συναφή με το αντικείμενο τομέα
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στα Αγγλικά.
 • Δεν είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

Προαιρετικά προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη ικανότητα ανάληψης ερευνητικών πρωτοβουλιών και εργασίας συνεργατικά και ατομικά.
 • Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Υπόβαθρο σε ποιοτικές και άλλες εμπειρικές μεθόδους έρευνας.
 • Εμπειρία στην ακαδημαϊκή συγγραφή (εάν υπάρχει).
 • Αρχείο επιστημονικών δημοσιεύσεων (εάν υπάρχουν).
 • Ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα και με ακρίβεια.
 • Ισχυρές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, προσοχή στη λεπτομέρεια και υψηλής ποιότητας αποτελέσματα.
 • Άριστες δεξιότητες γραφής και επικοινωνίας στα Αγγλικά.


Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και να περιλαμβάνουν:

 • Βιογραφικό σημείωμα (CV)
 • Σύντομη έκθεση (500 λέξεις, γραμμένη στην αγγλική γλώσσα) στην οποία να περιγράφουν τους λόγους για τους οποίους θα θέλατε να γίνετε μέλος ενός διδακτορικού δικτύου και πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να συνεισφέρετε σε αυτή τη θέση.
 • Αντίγραφα πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Εάν δεν έχετε ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό, θα πρέπει να υποβάλετε αντίγραφο των μαθημάτων που έχετε ολοκληρώσει και την εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης των μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας.
 • Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων από τα οποία δύναται να ζητηθεί συστατική επιστολή.
 • Ερευνητική πρόταση (έως 2000 λέξεις, γραμμένη στην αγγλική γλώσσα), που περιγράφει το προτεινόμενο ερευνητικό θέμα & στόχους, προτεινόμενη μεθοδολογία και χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.
 • Δημοσιεύσεις και άλλες επιστημονικές εργασίες, εάν υπάρχουν.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Αριάνα Πολυβίου

Βαθμίδα:

Λέκτορας

Email:

Ariana.polyviou@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Οικογενειακές Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικότητα/ Καινοτομία

Αριθμός θέσεων:

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Το Τμήμα Διοίκησης, Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακού Επιχειρείν του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να εμβαθύνετε στον περίπλοκο κόσμο των οικογενειακών επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας/ καινοτομίας.

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν την κύρια επιχειρηματική οντότητα σε όλο τον κόσμο, συνθέτοντας περίπλοκες αφηγήσεις παράδοσης, καινοτομίας και ανθεκτικότητας. Αυτές οι επιχειρήσεις υπερβαίνουν τους οικονομικούς στόχους , ενσωματώνοντας κοινωνικό-συναισθηματικούς στόχους και αξίες και μια βαθιά αίσθηση επιμέλειας της επιχείρησης. Στο σημερινό ταχέως εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από τεχνολογικές εξελίξεις και αυξημένη διασυνδεσιμότητα, η ανθεκτικότητα και η καινοτόμος ικανότητα των οικογενειακών επιχειρήσεων δεν ήταν ποτέ πιο κρίσιμες. Η κατανόηση της περίπλοκης δυναμικής των οικογενειακών επιχειρήσεων και η αξιοποίηση του δυναμικού της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας σε αυτό το πλαίσιο είναι υψίστης σημασίας για την οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος και την προώθηση της οικονομικής ευημερίας.

Το διδακτορικό μας πρόγραμμα παρέχει ένα ολοκληρωμένο και εις-βάθος πρόγραμμα εκπαίδευσης που καλύπτει διάφορες ερευνητικές μεθόδους και εργαλεία. Η φύση του συγκεκριμένου θέματος απαιτεί πλήρη αφοσίωση στην έρευνα, συνεπώς η θέση προκηρύσσεται στη βάση της πλήρους φοίτησης.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στην αγγλική γλώσσα, και να περιλαμβάνουν:

 • Δήλωση κινήτρων: Συνοπτική δήλωση (500 λέξεις) που να εξηγεί το ενδιαφέρον σας για έρευνα στους σχετικούς τομείς, τους στόχους σταδιοδρομίας σας και γιατί θέλετε να αποκτήσετε διδακτορικό σε αυτόν τον τομέα.
 • Ερευνητική πρόταση: Ερευνητική πρόταση (1000 λέξεις), η οποία να περιλαμβάνει  συνοπτική περιγραφή ενός ερευνητικού θέματος, ερευνητικά ερωτήματα, σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση, και μεθοδολογία υλοποίησης της προτεινομένης έρευνας
 • Βιογραφικό σημείωμα (CV): Λεπτομερές βιογραφικό που αναδεικνύει το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό σας ιστορικό, την ερευνητική σας εμπειρία και τυχόν σχετικές δημοσιεύσεις ή έργα.

 

Χρηματοδότηση:

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας ή ερευνητικοί βοηθοί, να διεκδικήσουν εσωτερικές υποτροφίες αριστείας ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Αναζητούμε υποψήφιους με ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε σχετικό τομέα όπως η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία, η διοίκηση/διαχείριση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ, τα οικονομικά ή άλλες σχετικές σπουδές. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πάθος για έρευνα στην επιχειρηματικότητα ή/και καινοτομία με αποδεδειγμένο ιστορικό ακαδημαϊκής αριστείας, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών έργων, δημοσιεύσεων ή παρουσιάσεων σε συνέδρια. Θα πρέπει να διαθέτουν πολύ καλές γνώσεις και ικανότητες ερευνητικού σχεδιασμού, συλλογής και ανάλυσης ποσοτικών ή/και ποιοτικών δεδομένων, και χρήσης λογισμικών ποσοτικής ή/και ποιοτικής έρευνας (SPSS, NVivo). 

Η διδακτορική διατριβή θα εκπονηθεί στην Αγγλική γλώσσα. Επομένως, οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα αυτή, παρουσιάζοντας σχετικά πιστοποιητικά επάρκειας της αγγλικής γλώσσας (π.χ. IELTS).

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Δρ. Ηλίας Χατζηηλία

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

elias.hadjielias@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Καινοτομία, Μάρκετινγκ, ή/και Επιχειρηματικότητα

Αριθμός θέσεων:

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Οι διδακτορικές αυτές θέσεις σχετίζονται με το στρατηγικό σημείο σύγκλισης της Επιχειρηματικότητας, του Μάρκετινγκ και της Καινοτομίας. Αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία εμβάθυνσης σε πρωτοποριακή έρευνα που αποσκοπεί στον επαναπροσδιορισμό των ορίων αυτών των δυναμικών πεδίων. Απευθύνεται σε αφοσιωμένους ερευνητές που επιδιώκουν την προώθηση μετασχηματιστικής αλλαγής. Οι θέσεις αυτές έχουν ως στόχο να διερευνήσουν πώς οι επιχειρηματικές στρατηγικές, οι καινοτόμες πρακτικές μάρκετινγκ και οι επαναστατικές καινοτομίες μπορούν από κοινού να διαμορφώσουν νέες προοπτικές για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της κοινωνικής προόδου. Οι υποψήφιοι θα εμπλακούν σε ενδελεχή ακαδημαϊκή έρευνα, εκμεταλλευόμενοι διεπιστημονικές μεθοδολογίες που θα τους οδηγήσουν σε ευρήματα για την αναβάθμιση των επιχειρήσεων αλλά και της κοινωνίας.

Οι εν λόγω διδακτορικές θέσεις απευθύνονται σε υποψήφιους φοιτητές διαφόρων ακαδημαϊκών κλάδων που είναι αφοσιωμένοι στην αριστεία και επιθυμούν να έχουν αντίκτυπο σε πολιτικές και πρακτικές, με τη δραστηριοποίηση τους στο σημείο τομής της επιχειρηματικότητας, του μάρκετινγκ και της καινοτομίας.

Το διδακτορικό μας πρόγραμμα παρέχει ένα ολοκληρωμένο και εις-βάθος πρόγραμμα εκπαίδευσης που καλύπτει διάφορες ερευνητικές μεθόδους και εργαλεία. Η φύση του συγκεκριμένου θέματος απαιτεί πλήρη αφοσίωση στην έρευνα, συνεπώς η θέση προκηρύσσεται στη βάση της πλήρους φοίτησης.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στην αγγλική γλώσσα, και να περιλαμβάνουν:

 • Δήλωση κινήτρων: Συνοπτική δήλωση (500 λέξεις) που να εξηγεί το ενδιαφέρον σας για έρευνα στους σχετικούς τομείς, τους στόχους σταδιοδρομίας σας και γιατί θέλετε να αποκτήσετε διδακτορικό σε αυτόν τον τομέα.
 • Ερευνητική πρόταση: Ερευνητική πρόταση (1000 λέξεις), η οποία να περιλαμβάνει  συνοπτική περιγραφή ενός ερευνητικού θέματος, ερευνητικά ερωτήματα, σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση, και μεθοδολογία υλοποίησης της προτεινομένης έρευνας
 • Βιογραφικό σημείωμα (CV): Λεπτομερές βιογραφικό που αναδεικνύει το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό σας ιστορικό, την ερευνητική σας εμπειρία και τυχόν σχετικές δημοσιεύσεις ή έργα.

 

Χρηματοδότηση:

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας ή ερευνητικοί βοηθοί, να διεκδικήσουν εσωτερικές υποτροφίες αριστείας ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Αναζητούμε υποψήφιους με ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και άριστες ακαδημαϊκές επιδόσεις. Θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε σχετικό τομέα όπως η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία, η διοίκηση/διαχείριση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ, τα οικονομικά ή άλλες σχετικές σπουδές. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πάθος για έρευνα στην επιχειρηματικότητα, το μάρκετινγκ ή/και την καινοτομία με αποδεδειγμένο ιστορικό ακαδημαϊκής αριστείας, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών έργων, δημοσιεύσεων ή παρουσιάσεων σε συνέδρια. Θα πρέπει να διαθέτουν πολύ καλές γνώσεις και ικανότητες ερευνητικού σχεδιασμού, συλλογής και ανάλυσης ποσοτικών ή/και ποιοτικών δεδομένων, και χρήσης λογισμικών ποσοτικής ή/και ποιοτικής έρευνας (SPSS, STATA, R, NVivo). 

Η διδακτορική διατριβή θα εκπονηθεί στην Αγγλική γλώσσα. Επομένως, οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα την Αγγλική γλώσσα, παρουσιάζοντας σχετικά πιστοποιητικά επάρκειας (π.χ. IELTS).

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Δρ. Μιχαήλ Χριστοφή

Βαθμίδα:

Λέκτορας

Email:

Michael.christofi@cut.ac.cy

  

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 

 

«Εταιρική Στρατηγική»

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Η εταιρική στρατηγική κοιτάζει τη μεγάλη εικόνα των σύγχρονων εταιρικών οργανισμών. Εξετάζει τις στρατηγικές ικανότητες και πόρους που απαιτούνται από τις εταιρίες για την απόκτηση ανταγωνιστικών θέσεων στις αγορές.

 

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, ο/η υποψήφιος/α διδάκτωρ θα επιδοθεί στη συστηματική εξέταση ζητημάτων που αφορούν την εταιρική στρατηγική (όπως η καινοτομικότητα, η διαφοροποίηση, η διεθνοποίηση), την αλληλεπίδρασή της με το εταιρικό περιβάλλον και τις επιδράσεις της στην εταιρική επίδοση.

 

Χρηματοδότηση:

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να διεκδικήσουν εσωτερικές υποτροφίες αριστείας ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master σε ένα από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκηση, Οικονομικά, ή άλλο πεδίο συναφές με τη θέση. Θα πρέπει να έχουν ισχυρό υπόβαθρο σε ποσοτικές ερευνητικές μεθοδολογίες και αποδεδειγμένα, επάρκεια στη χρήση της αγγλικής γλώσσας στον προφορικό και γραπτό λόγο. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να επιδείξουν την ικανότητά τους να αναλαμβάνουν ερευνητική πρωτοβουλία και να εργάζονται συνεργατικά και ατομικά. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

 

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν σύντομη έκθεση (500 λέξεις) στην οποία να περιγράφουν τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν το πρόγραμμα, τους ερευνητικούς στόχους και τα ενδιαφέροντά τους. Επίσης, σε σύντομη έκθεση (1,000 – 1,500 λέξεις) οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να επιδείξουν τον βαθμό στον οποίο κατανοούν το προτεινόμενο ερευνητικό θέμα στο οποίο θα ενδιατρίψουν. Οι δύο εκθέσεις θα πρέπει να είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα.

 

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα. Η θέση αφορά διδακτορικές σπουδές στη βάση της πλήρους φοίτησης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες προτρέπονται να επικοινωνήσουν με τον ερευνητικό σύμβουλο για μια προκαταρκτική συζήτηση του ενδιαφέροντός τους.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Παύλος Συμεού,

 

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής,

Email:

pavlos.symeou@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 

 

«Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα (CSR)»

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Οι εταιρείες καλούνται όλο και περισσότερο να αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως η φτώχεια, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η απαίτηση για εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα απευθύνεται κυρίως στα ανώτατα στελέχη των εταιρειών, στα οποία υπενθυμίζεται ότι, εκτός από τη συμβολή τους στη βελτίωση του κόσμου, η δέσμευσή τους για κοινωνική δράση θα ανταμειφθεί με διαρκή πελατειακή πίστη και κερδοφορία. Είναι όμως αλήθεια ότι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε κοινωνική και περιβαλλοντική δράση θα ανταμειφθούν με καλό όνομα, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ανώτερα κέρδη και εταιρική βιωσιμότητα; Τι γίνεται αν ισχύει για ορισμένες εταιρείες και όχι για άλλες; Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, ο/η υποψήφιος/α διδάκτωρ θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει αυτά και άλλα σχετικά ερωτήματα, εξηγώντας το πώς και το γιατί οι στρατηγικές εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας δημιουργούν αξία προς τους μετόχους, τους εργαζόμενους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Χρηματοδότηση:

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να διεκδικήσουν εσωτερικές υποτροφίες αριστείας ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

 

 

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master σε ένα από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκηση, Οικονομικά, ή άλλο πεδίο συναφές με τη θέση. Θα πρέπει να έχουν ισχυρό υπόβαθρο σε ποσοτικές ερευνητικές μεθοδολογίες και αποδεδειγμένα, επάρκεια στη χρήση της αγγλικής γλώσσας στον προφορικό και γραπτό λόγο. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να επιδείξουν την ικανότητά τους να αναλαμβάνουν ερευνητική πρωτοβουλία και να εργάζονται συνεργατικά και ατομικά. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

 

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν σύντομη έκθεση (500 λέξεις) στην οποία να περιγράφουν τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν το πρόγραμμα, τους ερευνητικούς στόχους και τα ενδιαφέροντά τους. Επίσης, σε σύντομη έκθεση (1,000 – 1,500 λέξεις) οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να επιδείξουν τον βαθμό στον οποίο κατανοούν το προτεινόμενο ερευνητικό θέμα στο οποίο θα ενδιατρίψουν. Οι δύο εκθέσεις θα πρέπει να είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα.

 

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα. Η θέση αφορά διδακτορικές σπουδές στη βάση της πλήρους φοίτησης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες προτρέπονται να επικοινωνήσουν με τον ερευνητικό σύμβουλο για μια προκαταρκτική συζήτηση του ενδιαφέροντός τους.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Παύλος Συμεού,

 

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής,

Email:

pavlos.symeou@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Metaverse and Product Innovation (Metaverse και Καινοτομία Προϊόντος)

Αριθμός θέσεων:

 

  1

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Η θέση αποτελεί μέρος του έργου Marie Skłodowska-Curie Doctoral Network AGORA – “trAining younG researchers On shaping Metaverse for business and social vAlue” (https://agora-mariecurie.eu/).

 

Καθώς τα μετασύμπαντα (metaverses) λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο, η ευρεία υιοθέτησή τους αναμένεται να δημιουργήσει ψηφιακούς δημόσιους χώρους αλληλεπίδρασης στους οποίους οι ήδη πιθανές διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις εντείνονται και αναμειγνύονται με τον φυσικό κόσμο όσο ποτέ άλλοτε.

 

Το Metaverse μπορεί να προσφέρει ένα κοινό εικονικό περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να πειραματιστούν και να δημιουργήσουν προϊόντα. Παράλληλα η παρουσία τους στο Metaverse μπορεί να ενισχύσει τις δυνατότητες των προϊόντων να βγουν στην αγορά, καθώς οι πελάτες μπορούν έχουν τη δυνατότητα  να δοκιμάσουν αμέσως το προϊόν και να δώσουν ανατροφοδότηση στην επιχείρηση. Ως αποτέλεσμα, το Metaverse αναμένεται να προωθήσει την επιχειρηματική καινοτομία, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να καινοτομούν με ταχύτερο ρυθμό, καθώς αυτό διευκολύνεται από την ευκαιρία για περισσότερο πειραματισμό και συνδεσιμότητα των χρηστών στον εικονικό χώρο. Η έρευνα αυτή θα επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι υπάρχουσες στρατηγικές επιχειρηματικής καινοτομίας στο Metaverse και πώς μπορούν να τροποποιηθούν για να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες καινοτομίας για τους οργανισμούς.

Χρηματοδότηση:

Η χρηματοδότηση για αυτό το διδακτορικό είναι διαθέσιμη μέσω του έργου AGORA MSCA για τρία χρόνια (κανόνες κινητικότητας*). Ο μισθός περιλαμβάνει επίδομα διαβίωσης, κινητικότητας και οικογενειακό επίδομα (εάν υπάρχει οικογένεια), σύμφωνα με τους κανονισμούς MSCA της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Διδακτορικούς Ερευνητές.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • *Κανόνες Κινητικότητας: Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να διαμένουν ή να έχουν ασκήσει την κύρια δραστηριότητά τους (εργασία, σπουδές κ.λπ.) στην Κύπρο για περισσότερο από 12 μήνες κατά τους 36 μήνες πριν από την ημερομηνία πρόσληψής τους.
 • Πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επίπεδου Μάστερ από διαπιστευμένα πανεπιστήμια στην Πληροφορική, στη Διοίκηση ή σε άλλο συναφή με το αντικείμενο τομέα
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στα Αγγλικά.
 • Δεν είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

Προαιρετικά προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη ικανότητα ανάληψης ερευνητικών πρωτοβουλιών και εργασίας συνεργατικά και ατομικά.
 • Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Υπόβαθρο σε ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους έρευνας.
 • Εμπειρία στην ακαδημαϊκή συγγραφή (εάν υπάρχει).
 • Αρχείο επιστημονικών δημοσιεύσεων (εάν υπάρχουν).
 • Ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα και με ακρίβεια.
 • Ισχυρές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, προσοχή στη λεπτομέρεια και υψηλής ποιότητας αποτελέσματα.
 • Άριστες δεξιότητες γραφής και επικοινωνίας στα Αγγλικά.


Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και να περιλαμβάνουν:

 • Βιογραφικό σημείωμα (CV)
 • Σύντομη έκθεση (500 λέξεις, γραμμένη στην αγγλική γλώσσα) στην οποία να περιγράφουν τους λόγους για τους οποίους θα θέλατε να γίνετε μέλος ενός διδακτορικού δικτύου και πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να συνεισφέρετε σε αυτή τη θέση.
 • Αντίγραφα πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Εάν δεν έχετε ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό, θα πρέπει να υποβάλετε αντίγραφο των μαθημάτων που έχετε ολοκληρώσει και την εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης των μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας.
 • Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων από τα οποία δύναται να ζητηθεί συστατική επιστολή.
 • Ερευνητική πρόταση (έως 2000 λέξεις, γραμμένη στην αγγλική γλώσσα), που περιγράφει το προτεινόμενο ερευνητικό θέμα & στόχους, προτεινόμενη μεθοδολογία και χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.
 • Δημοσιεύσεις και άλλες επιστημονικές εργασίες, εάν υπάρχουν.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Αριάνα Πολυβίου

Βαθμίδα:

Λέκτορας

Email:

Ariana.polyviou@cut.ac.cy

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Διοίκησης, Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακού Επιχειρείν

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002596 | Φαξ: 25002750

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Metaverse and Data management (Μετασύμπαντα και διαχείριση δεδομένων)

Αριθμός θέσεων:

 

  1

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Η θέση αποτελεί μέρος του έργου Marie Skłodowska-Curie Doctoral Network AGORA – “trAining younG researchers On shaping Metaverse for business and social vAlue” (https://agora-mariecurie.eu/).

 

Καθώς τα μετασύμπαντα (metaverses) λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο, η ευρεία υιοθέτησή τους αναμένεται να δημιουργήσει ψηφιακούς δημόσιους χώρους αλληλεπίδρασης στους οποίους οι ήδη πιθανές διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις εντείνονται και αναμειγνύονται με τον φυσικό κόσμο όσο ποτέ άλλοτε.

 

Η εκτεταμένη υιοθέτηση τους θα οδηγήσει πιθανώς σε αύξηση του χρόνου που δαπανάται στην χρήση ψηφιακών μέσων και δικτύων. Ως αποτέλεσμα, οι χρήστες θα δημιουργούν μεγαλύτερο όγκο δεδομένων καθώς χρησιμοποιούν περιβάλλοντα metaverse, για εργασία, παιχνίδι και άλλες δραστηριότητες. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση των metaverses μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία εμπορικής αξίας προϊόντων και υπηρεσιών. Η διατριβή αυτή θα επικεντρωθεί στο πώς και ποια δεδομένα θα μπορούσαν να συλλεχθούν για αυτό τον σκοπό, ποιες θα πρέπει να είναι οι πρακτικές διαχείρισης των δεδομένων αυτών, ποιες πολιτικές διαχείρισης δεδομένων θα είναι κατάλληλες και ηθικές, και σε ποιο βαθμό τέτοια δεδομένα θα μπορούσαν να εχουν εμπορική αξία, διασφαλίζοντας παράλληλα την υπεύθυνη χρήση τους

 

 

Χρηματοδότηση:

Η χρηματοδότηση για αυτό το διδακτορικό είναι διαθέσιμη μέσω του έργου AGORA MSCA για τρία χρόνια (κανόνες κινητικότητας*). Ο μισθός περιλαμβάνει επίδομα διαβίωσης, κινητικότητας και οικογενειακό επίδομα (εάν υπάρχει οικογένεια), σύμφωνα με τους κανονισμούς MSCA της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Διδακτορικούς Ερευνητές.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • *Κανόνες Κινητικότητας: Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να διαμένουν ή να έχουν ασκήσει την κύρια δραστηριότητά τους (εργασία, σπουδές κ.λπ.) στην Κύπρο για περισσότερο από 12 μήνες κατά τους 36 μήνες πριν από την ημερομηνία πρόσληψής τους.
 • Πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επίπεδου Μάστερ από διαπιστευμένα πανεπιστήμια στην Πληροφορική, στη Διοίκηση ή σε άλλο συναφή με το αντικείμενο τομέα
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στα Αγγλικά.
 • Δεν είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

Προαιρετικά προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη ικανότητα ανάληψης ερευνητικών πρωτοβουλιών και εργασίας συνεργατικά και ατομικά.
 • Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Υπόβαθρο σε ποιοτικές και άλλες εμπειρικές μεθόδους έρευνας.
 • Εμπειρία στην ακαδημαϊκή συγγραφή (εάν υπάρχει).
 • Αρχείο επιστημονικών δημοσιεύσεων (εάν υπάρχουν).
 • Ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα και με ακρίβεια.
 • Ισχυρές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, προσοχή στη λεπτομέρεια και υψηλής ποιότητας αποτελέσματα.
 • Άριστες δεξιότητες γραφής και επικοινωνίας στα Αγγλικά.


Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και να περιλαμβάνουν:

 • Βιογραφικό σημείωμα (CV)
 • Σύντομη έκθεση (500 λέξεις, γραμμένη στην αγγλική γλώσσα) στην οποία να περιγράφουν τους λόγους για τους οποίους θα θέλατε να γίνετε μέλος ενός διδακτορικού δικτύου και πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να συνεισφέρετε σε αυτή τη θέση.
 • Αντίγραφα πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Εάν δεν έχετε ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό, θα πρέπει να υποβάλετε αντίγραφο των μαθημάτων που έχετε ολοκληρώσει και την εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης των μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας.
 • Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων από τα οποία δύναται να ζητηθεί συστατική επιστολή.
 • Ερευνητική πρόταση (έως 2000 λέξεις, γραμμένη στην αγγλική γλώσσα), που περιγράφει το προτεινόμενο ερευνητικό θέμα & στόχους, προτεινόμενη μεθοδολογία και χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.
 • Δημοσιεύσεις και άλλες επιστημονικές εργασίες, εάν υπάρχουν.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Αριάνα Πολυβίου

Βαθμίδα:

Λέκτορας

Email:

Ariana.polyviou@cut.ac.cy

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Metaverse Adoption in Small and Medium Enterprises (SMEs) (Υιοθέτηση του Metaverse στις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις)

Αριθμός θέσεων:

 

  1

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Η θέση αποτελεί μέρος του έργου Marie Skłodowska-Curie Doctoral Network AGORA – “trAining younG researchers On shaping Metaverse for business and social vAlue” (https://agora-mariecurie.eu/).

 

Καθώς τα μετασύμπαντα (metaverses) λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο, η ευρεία υιοθέτησή τους αναμένεται να δημιουργήσει ψηφιακούς δημόσιους χώρους αλληλεπίδρασης στους οποίους οι ήδη πιθανές διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις εντείνονται και αναμειγνύονται με τον φυσικό κόσμο όσο ποτέ άλλοτε.

 

Ενώ η χρήση του metaverse αναμένεται να μεταμορφώσει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν με τους πελάτες τους, η μετάβαση στο metaverse επιβάλλει αλλαγές στη στρατηγική, τις λειτουργίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα των ΜΜΕ. Η εργασία αυτή θα επικεντρωθεί στις ΜΜΕ και θα εξετάσει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την υιοθέτηση τεχνολογιών που σχετίζονται με το metaverse, λαμβάνοντας υπόψη των περιορισμών πόρων τους και τον αντίκτυπό που έχουν στη διαμόρφωση της επιχειρηματικής στρατηγικής των ΜΜΕ στη χρήση του metaverse.

 

Χρηματοδότηση:

Η χρηματοδότηση για αυτό το διδακτορικό είναι διαθέσιμη μέσω του έργου AGORA MSCA για τρία χρόνια (κανόνες κινητικότητας*). Ο μισθός περιλαμβάνει επίδομα διαβίωσης, κινητικότητας και οικογενειακό επίδομα (εάν υπάρχει οικογένεια), σύμφωνα με τους κανονισμούς MSCA της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Διδακτορικούς Ερευνητές.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • *Κανόνες Κινητικότητας: Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να διαμένουν ή να έχουν ασκήσει την κύρια δραστηριότητά τους (εργασία, σπουδές κ.λπ.) στην Κύπρο για περισσότερο από 12 μήνες κατά τους 36 μήνες πριν από την ημερομηνία πρόσληψής τους.
 • Πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επίπεδου Μάστερ από διαπιστευμένα πανεπιστήμια στην Πληροφορική, στη Διοίκηση ή σε άλλο συναφή με το αντικείμενο τομέα
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στα Αγγλικά.
 • Δεν είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

Προαιρετικά προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη ικανότητα ανάληψης ερευνητικών πρωτοβουλιών και εργασίας συνεργατικά και ατομικά.
 • Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Υπόβαθρο σε ποιοτικές και άλλες εμπειρικές μεθόδους έρευνας.
 • Εμπειρία στην ακαδημαϊκή συγγραφή (εάν υπάρχει).
 • Αρχείο επιστημονικών δημοσιεύσεων (εάν υπάρχουν).
 • Ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα και με ακρίβεια.
 • Ισχυρές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, προσοχή στη λεπτομέρεια και υψηλής ποιότητας αποτελέσματα.
 • Άριστες δεξιότητες γραφής και επικοινωνίας στα Αγγλικά.


Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και να περιλαμβάνουν:

 • Βιογραφικό σημείωμα (CV)
 • Σύντομη έκθεση (500 λέξεις, γραμμένη στην αγγλική γλώσσα) στην οποία να περιγράφουν τους λόγους για τους οποίους θα θέλατε να γίνετε μέλος ενός διδακτορικού δικτύου και πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να συνεισφέρετε σε αυτή τη θέση.
 • Αντίγραφα πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Εάν δεν έχετε ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό, θα πρέπει να υποβάλετε αντίγραφο των μαθημάτων που έχετε ολοκληρώσει και την εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης των μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας.
 • Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων από τα οποία δύναται να ζητηθεί συστατική επιστολή.
 • Ερευνητική πρόταση (έως 2000 λέξεις, γραμμένη στην αγγλική γλώσσα), που περιγράφει το προτεινόμενο ερευνητικό θέμα & στόχους, προτεινόμενη μεθοδολογία και χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.
 • Δημοσιεύσεις και άλλες επιστημονικές εργασίες, εάν υπάρχουν.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Αριάνα Πολυβίου

Βαθμίδα:

Λέκτορας

Email:

Ariana.polyviou@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

"Metaverse and Responsible Business Models (Metaverse και Υπέθυνα Επιχειρηματικά Μοντέλα)"

Αριθμός θέσεων:

 

  1

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Η θέση αποτελεί μέρος του έργου Marie Skłodowska-Curie Doctoral Network AGORA – “trAining younG researchers On shaping Metaverse for business and social vAlue” (https://agora-mariecurie.eu/).

 

Καθώς τα μετασύμπαντα (metaverses) λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο, η ευρεία υιοθέτησή τους αναμένεται να δημιουργήσει ψηφιακούς δημόσιους χώρους αλληλεπίδρασης στους οποίους οι ήδη πιθανές διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις εντείνονται και αναμειγνύονται με τον φυσικό κόσμο όσο ποτέ άλλοτε.

 

Η ευρεία χρήση των metaverses δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις. Τους επιτρέπει να επωφεληθούν από το περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες, τους δίνει τη δυνατότητα συλλογής μεγάλων δεδομένων και τους παρέχει πρόσθετα μέσα ώστε να προσεγγίσουν υφιστάμενους καθώς και υποψήφιους πελάτες.. Η διατριβή αυτή θα επικεντρωθεί πώς τα επιχειρηματικά μοντέλα μπορούν να επανασχεδιαστούν και να προσαρμοστούν για τη δημιουργία αξίας, ενώ θα είναι ταυτόχρονα ηθικά και υπέυθυνα.

 

Χρηματοδότηση:

Η χρηματοδότηση για αυτό το διδακτορικό είναι διαθέσιμη μέσω του έργου AGORA MSCA για τρία χρόνια (κανόνες κινητικότητας*). Ο μισθός περιλαμβάνει επίδομα διαβίωσης, κινητικότητας και οικογενειακό επίδομα (εάν υπάρχει οικογένεια), σύμφωνα με τους κανονισμούς MSCA της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Διδακτορικούς Ερευνητές.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • *Κανόνες Κινητικότητας: Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να διαμένουν ή να έχουν ασκήσει την κύρια δραστηριότητά τους (εργασία, σπουδές κ.λπ.) στην Κύπρο για περισσότερο από 12 μήνες κατά τους 36 μήνες πριν από την ημερομηνία πρόσληψής τους.
 • Πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επίπεδου Μάστερ από διαπιστευμένα πανεπιστήμια στην Πληροφορική, στη Διοίκηση ή σε άλλο συναφή με το αντικείμενο τομέα
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στα Αγγλικά.
 • Δεν είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

Προαιρετικά προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη ικανότητα ανάληψης ερευνητικών πρωτοβουλιών και εργασίας συνεργατικά και ατομικά.
 • Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Υπόβαθρο σε ποιοτικές και άλλες εμπειρικές μεθόδους έρευνας.
 • Εμπειρία στην ακαδημαϊκή συγγραφή (εάν υπάρχει).
 • Αρχείο επιστημονικών δημοσιεύσεων (εάν υπάρχουν).
 • Ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα και με ακρίβεια.
 • Ισχυρές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, προσοχή στη λεπτομέρεια και υψηλής ποιότητας αποτελέσματα.
 • Άριστες δεξιότητες γραφής και επικοινωνίας στα Αγγλικά.


Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και να περιλαμβάνουν:

 • Βιογραφικό σημείωμα (CV)
 • Σύντομη έκθεση (500 λέξεις, γραμμένη στην αγγλική γλώσσα) στην οποία να περιγράφουν τους λόγους για τους οποίους θα θέλατε να γίνετε μέλος ενός διδακτορικού δικτύου και πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να συνεισφέρετε σε αυτή τη θέση.
 • Αντίγραφα πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Εάν δεν έχετε ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό, θα πρέπει να υποβάλετε αντίγραφο των μαθημάτων που έχετε ολοκληρώσει και την εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης των μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας.
 • Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων από τα οποία δύναται να ζητηθεί συστατική επιστολή.
 • Ερευνητική πρόταση (έως 2000 λέξεις, γραμμένη στην αγγλική γλώσσα), που περιγράφει το προτεινόμενο ερευνητικό θέμα & στόχους, προτεινόμενη μεθοδολογία και χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.
 • Δημοσιεύσεις και άλλες επιστημονικές εργασίες, εάν υπάρχουν.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Αριάνα Πολυβίου

Βαθμίδα:

Λέκτορας

Email:

Ariana.polyviou@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Οικογενειακές Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικότητα/ Καινοτομία

Αριθμός θέσεων:

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Το Τμήμα Διοίκησης, Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακού Επιχειρείν του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να εμβαθύνετε στον περίπλοκο κόσμο των οικογενειακών επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας/ καινοτομίας.

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν την κύρια επιχειρηματική οντότητα σε όλο τον κόσμο, συνθέτοντας περίπλοκες αφηγήσεις παράδοσης, καινοτομίας και ανθεκτικότητας. Αυτές οι επιχειρήσεις υπερβαίνουν τους οικονομικούς στόχους , ενσωματώνοντας κοινωνικό-συναισθηματικούς στόχους και αξίες και μια βαθιά αίσθηση επιμέλειας της επιχείρησης. Στο σημερινό ταχέως εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από τεχνολογικές εξελίξεις και αυξημένη διασυνδεσιμότητα, η ανθεκτικότητα και η καινοτόμος ικανότητα των οικογενειακών επιχειρήσεων δεν ήταν ποτέ πιο κρίσιμες. Η κατανόηση της περίπλοκης δυναμικής των οικογενειακών επιχειρήσεων και η αξιοποίηση του δυναμικού της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας σε αυτό το πλαίσιο είναι υψίστης σημασίας για την οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος και την προώθηση της οικονομικής ευημερίας.

Το διδακτορικό μας πρόγραμμα παρέχει ένα ολοκληρωμένο και εις-βάθος πρόγραμμα εκπαίδευσης που καλύπτει διάφορες ερευνητικές μεθόδους και εργαλεία. Η φύση του συγκεκριμένου θέματος απαιτεί πλήρη αφοσίωση στην έρευνα, συνεπώς η θέση προκηρύσσεται στη βάση της πλήρους φοίτησης.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στην αγγλική γλώσσα, και να περιλαμβάνουν:

 • Δήλωση κινήτρων: Συνοπτική δήλωση (500 λέξεις) που να εξηγεί το ενδιαφέρον σας για έρευνα στους σχετικούς τομείς, τους στόχους σταδιοδρομίας σας και γιατί θέλετε να αποκτήσετε διδακτορικό σε αυτόν τον τομέα.
 • Ερευνητική πρόταση: Ερευνητική πρόταση (1000 λέξεις), η οποία να περιλαμβάνει  συνοπτική περιγραφή ενός ερευνητικού θέματος, ερευνητικά ερωτήματα, σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση, και μεθοδολογία υλοποίησης της προτεινομένης έρευνας
 • Βιογραφικό σημείωμα (CV): Λεπτομερές βιογραφικό που αναδεικνύει το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό σας ιστορικό, την ερευνητική σας εμπειρία και τυχόν σχετικές δημοσιεύσεις ή έργα.

 

Χρηματοδότηση:

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας ή ερευνητικοί βοηθοί, να διεκδικήσουν εσωτερικές υποτροφίες αριστείας ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Αναζητούμε υποψήφιους με ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε σχετικό τομέα όπως η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία, η διοίκηση/διαχείριση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ, τα οικονομικά ή άλλες σχετικές σπουδές. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πάθος για έρευνα στην επιχειρηματικότητα ή/και καινοτομία με αποδεδειγμένο ιστορικό ακαδημαϊκής αριστείας, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών έργων, δημοσιεύσεων ή παρουσιάσεων σε συνέδρια. Θα πρέπει να διαθέτουν πολύ καλές γνώσεις και ικανότητες ερευνητικού σχεδιασμού, συλλογής και ανάλυσης ποσοτικών ή/και ποιοτικών δεδομένων, και χρήσης λογισμικών ποσοτικής ή/και ποιοτικής έρευνας (SPSS, NVivo). 

Η διδακτορική διατριβή θα εκπονηθεί στην Αγγλική γλώσσα. Επομένως, οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα αυτή, παρουσιάζοντας σχετικά πιστοποιητικά επάρκειας της αγγλικής γλώσσας (π.χ. IELTS).

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Δρ. Ηλίας Χατζηηλία

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

elias.hadjielias@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Καινοτομία, Μάρκετινγκ, ή/και Επιχειρηματικότητα

Αριθμός θέσεων:

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Οι διδακτορικές αυτές θέσεις σχετίζονται με το στρατηγικό σημείο σύγκλισης της Επιχειρηματικότητας, του Μάρκετινγκ και της Καινοτομίας. Αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία εμβάθυνσης σε πρωτοποριακή έρευνα που αποσκοπεί στον επαναπροσδιορισμό των ορίων αυτών των δυναμικών πεδίων. Απευθύνεται σε αφοσιωμένους ερευνητές που επιδιώκουν την προώθηση μετασχηματιστικής αλλαγής. Οι θέσεις αυτές έχουν ως στόχο να διερευνήσουν πώς οι επιχειρηματικές στρατηγικές, οι καινοτόμες πρακτικές μάρκετινγκ και οι επαναστατικές καινοτομίες μπορούν από κοινού να διαμορφώσουν νέες προοπτικές για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της κοινωνικής προόδου. Οι υποψήφιοι θα εμπλακούν σε ενδελεχή ακαδημαϊκή έρευνα, εκμεταλλευόμενοι διεπιστημονικές μεθοδολογίες που θα τους οδηγήσουν σε ευρήματα για την αναβάθμιση των επιχειρήσεων αλλά και της κοινωνίας.

Οι εν λόγω διδακτορικές θέσεις απευθύνονται σε υποψήφιους φοιτητές διαφόρων ακαδημαϊκών κλάδων που είναι αφοσιωμένοι στην αριστεία και επιθυμούν να έχουν αντίκτυπο σε πολιτικές και πρακτικές, με τη δραστηριοποίηση τους στο σημείο τομής της επιχειρηματικότητας, του μάρκετινγκ και της καινοτομίας.

Το διδακτορικό μας πρόγραμμα παρέχει ένα ολοκληρωμένο και εις-βάθος πρόγραμμα εκπαίδευσης που καλύπτει διάφορες ερευνητικές μεθόδους και εργαλεία. Η φύση του συγκεκριμένου θέματος απαιτεί πλήρη αφοσίωση στην έρευνα, συνεπώς η θέση προκηρύσσεται στη βάση της πλήρους φοίτησης.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στην αγγλική γλώσσα, και να περιλαμβάνουν:

 • Δήλωση κινήτρων: Συνοπτική δήλωση (500 λέξεις) που να εξηγεί το ενδιαφέρον σας για έρευνα στους σχετικούς τομείς, τους στόχους σταδιοδρομίας σας και γιατί θέλετε να αποκτήσετε διδακτορικό σε αυτόν τον τομέα.
 • Ερευνητική πρόταση: Ερευνητική πρόταση (1000 λέξεις), η οποία να περιλαμβάνει  συνοπτική περιγραφή ενός ερευνητικού θέματος, ερευνητικά ερωτήματα, σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση, και μεθοδολογία υλοποίησης της προτεινομένης έρευνας
 • Βιογραφικό σημείωμα (CV): Λεπτομερές βιογραφικό που αναδεικνύει το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό σας ιστορικό, την ερευνητική σας εμπειρία και τυχόν σχετικές δημοσιεύσεις ή έργα.

 

Χρηματοδότηση:

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας ή ερευνητικοί βοηθοί, να διεκδικήσουν εσωτερικές υποτροφίες αριστείας ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Αναζητούμε υποψήφιους με ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και άριστες ακαδημαϊκές επιδόσεις. Θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε σχετικό τομέα όπως η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία, η διοίκηση/διαχείριση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ, τα οικονομικά ή άλλες σχετικές σπουδές. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πάθος για έρευνα στην επιχειρηματικότητα, το μάρκετινγκ ή/και την καινοτομία με αποδεδειγμένο ιστορικό ακαδημαϊκής αριστείας, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών έργων, δημοσιεύσεων ή παρουσιάσεων σε συνέδρια. Θα πρέπει να διαθέτουν πολύ καλές γνώσεις και ικανότητες ερευνητικού σχεδιασμού, συλλογής και ανάλυσης ποσοτικών ή/και ποιοτικών δεδομένων, και χρήσης λογισμικών ποσοτικής ή/και ποιοτικής έρευνας (SPSS, STATA, R, NVivo). 

Η διδακτορική διατριβή θα εκπονηθεί στην Αγγλική γλώσσα. Επομένως, οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα την Αγγλική γλώσσα, παρουσιάζοντας σχετικά πιστοποιητικά επάρκειας (π.χ. IELTS).

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Δρ. Μιχαήλ Χριστοφή

Βαθμίδα:

Λέκτορας

Email:

Michael.christofi@cut.ac.cy

  

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 

 

«Εταιρική Στρατηγική»

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Η εταιρική στρατηγική κοιτάζει τη μεγάλη εικόνα των σύγχρονων εταιρικών οργανισμών. Εξετάζει τις στρατηγικές ικανότητες και πόρους που απαιτούνται από τις εταιρίες για την απόκτηση ανταγωνιστικών θέσεων στις αγορές.

 

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, ο/η υποψήφιος/α διδάκτωρ θα επιδοθεί στη συστηματική εξέταση ζητημάτων που αφορούν την εταιρική στρατηγική (όπως η καινοτομικότητα, η διαφοροποίηση, η διεθνοποίηση), την αλληλεπίδρασή της με το εταιρικό περιβάλλον και τις επιδράσεις της στην εταιρική επίδοση.

 

Χρηματοδότηση:

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να διεκδικήσουν εσωτερικές υποτροφίες αριστείας ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master σε ένα από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκηση, Οικονομικά, ή άλλο πεδίο συναφές με τη θέση. Θα πρέπει να έχουν ισχυρό υπόβαθρο σε ποσοτικές ερευνητικές μεθοδολογίες και αποδεδειγμένα, επάρκεια στη χρήση της αγγλικής γλώσσας στον προφορικό και γραπτό λόγο. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να επιδείξουν την ικανότητά τους να αναλαμβάνουν ερευνητική πρωτοβουλία και να εργάζονται συνεργατικά και ατομικά. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

 

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν σύντομη έκθεση (500 λέξεις) στην οποία να περιγράφουν τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν το πρόγραμμα, τους ερευνητικούς στόχους και τα ενδιαφέροντά τους. Επίσης, σε σύντομη έκθεση (1,000 – 1,500 λέξεις) οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να επιδείξουν τον βαθμό στον οποίο κατανοούν το προτεινόμενο ερευνητικό θέμα στο οποίο θα ενδιατρίψουν. Οι δύο εκθέσεις θα πρέπει να είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα.

 

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα. Η θέση αφορά διδακτορικές σπουδές στη βάση της πλήρους φοίτησης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες προτρέπονται να επικοινωνήσουν με τον ερευνητικό σύμβουλο για μια προκαταρκτική συζήτηση του ενδιαφέροντός τους.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Παύλος Συμεού,

 

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής,

Email:

pavlos.symeou@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 

 

«Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα (CSR)»

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Οι εταιρείες καλούνται όλο και περισσότερο να αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως η φτώχεια, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η απαίτηση για εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα απευθύνεται κυρίως στα ανώτατα στελέχη των εταιρειών, στα οποία υπενθυμίζεται ότι, εκτός από τη συμβολή τους στη βελτίωση του κόσμου, η δέσμευσή τους για κοινωνική δράση θα ανταμειφθεί με διαρκή πελατειακή πίστη και κερδοφορία. Είναι όμως αλήθεια ότι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε κοινωνική και περιβαλλοντική δράση θα ανταμειφθούν με καλό όνομα, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ανώτερα κέρδη και εταιρική βιωσιμότητα; Τι γίνεται αν ισχύει για ορισμένες εταιρείες και όχι για άλλες; Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, ο/η υποψήφιος/α διδάκτωρ θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει αυτά και άλλα σχετικά ερωτήματα, εξηγώντας το πώς και το γιατί οι στρατηγικές εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας δημιουργούν αξία προς τους μετόχους, τους εργαζόμενους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Χρηματοδότηση:

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να διεκδικήσουν εσωτερικές υποτροφίες αριστείας ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

 

 

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master σε ένα από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκηση, Οικονομικά, ή άλλο πεδίο συναφές με τη θέση. Θα πρέπει να έχουν ισχυρό υπόβαθρο σε ποσοτικές ερευνητικές μεθοδολογίες και αποδεδειγμένα, επάρκεια στη χρήση της αγγλικής γλώσσας στον προφορικό και γραπτό λόγο. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να επιδείξουν την ικανότητά τους να αναλαμβάνουν ερευνητική πρωτοβουλία και να εργάζονται συνεργατικά και ατομικά. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

 

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν σύντομη έκθεση (500 λέξεις) στην οποία να περιγράφουν τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν το πρόγραμμα, τους ερευνητικούς στόχους και τα ενδιαφέροντά τους. Επίσης, σε σύντομη έκθεση (1,000 – 1,500 λέξεις) οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να επιδείξουν τον βαθμό στον οποίο κατανοούν το προτεινόμενο ερευνητικό θέμα στο οποίο θα ενδιατρίψουν. Οι δύο εκθέσεις θα πρέπει να είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα.

 

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα. Η θέση αφορά διδακτορικές σπουδές στη βάση της πλήρους φοίτησης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες προτρέπονται να επικοινωνήσουν με τον ερευνητικό σύμβουλο για μια προκαταρκτική συζήτηση του ενδιαφέροντός τους.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Παύλος Συμεού,

 

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής,

Email:

pavlos.symeou@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Metaverse and Product Innovation (Metaverse και Καινοτομία Προϊόντος)

Αριθμός θέσεων:

 

  1

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Η θέση αποτελεί μέρος του έργου Marie Skłodowska-Curie Doctoral Network AGORA – “trAining younG researchers On shaping Metaverse for business and social vAlue” (https://agora-mariecurie.eu/).

 

Καθώς τα μετασύμπαντα (metaverses) λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο, η ευρεία υιοθέτησή τους αναμένεται να δημιουργήσει ψηφιακούς δημόσιους χώρους αλληλεπίδρασης στους οποίους οι ήδη πιθανές διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις εντείνονται και αναμειγνύονται με τον φυσικό κόσμο όσο ποτέ άλλοτε.

 

Το Metaverse μπορεί να προσφέρει ένα κοινό εικονικό περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να πειραματιστούν και να δημιουργήσουν προϊόντα. Παράλληλα η παρουσία τους στο Metaverse μπορεί να ενισχύσει τις δυνατότητες των προϊόντων να βγουν στην αγορά, καθώς οι πελάτες μπορούν έχουν τη δυνατότητα  να δοκιμάσουν αμέσως το προϊόν και να δώσουν ανατροφοδότηση στην επιχείρηση. Ως αποτέλεσμα, το Metaverse αναμένεται να προωθήσει την επιχειρηματική καινοτομία, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να καινοτομούν με ταχύτερο ρυθμό, καθώς αυτό διευκολύνεται από την ευκαιρία για περισσότερο πειραματισμό και συνδεσιμότητα των χρηστών στον εικονικό χώρο. Η έρευνα αυτή θα επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι υπάρχουσες στρατηγικές επιχειρηματικής καινοτομίας στο Metaverse και πώς μπορούν να τροποποιηθούν για να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες καινοτομίας για τους οργανισμούς.

Χρηματοδότηση:

Η χρηματοδότηση για αυτό το διδακτορικό είναι διαθέσιμη μέσω του έργου AGORA MSCA για τρία χρόνια (κανόνες κινητικότητας*). Ο μισθός περιλαμβάνει επίδομα διαβίωσης, κινητικότητας και οικογενειακό επίδομα (εάν υπάρχει οικογένεια), σύμφωνα με τους κανονισμούς MSCA της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Διδακτορικούς Ερευνητές.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • *Κανόνες Κινητικότητας: Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να διαμένουν ή να έχουν ασκήσει την κύρια δραστηριότητά τους (εργασία, σπουδές κ.λπ.) στην Κύπρο για περισσότερο από 12 μήνες κατά τους 36 μήνες πριν από την ημερομηνία πρόσληψής τους.
 • Πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επίπεδου Μάστερ από διαπιστευμένα πανεπιστήμια στην Πληροφορική, στη Διοίκηση ή σε άλλο συναφή με το αντικείμενο τομέα
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στα Αγγλικά.
 • Δεν είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

Προαιρετικά προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη ικανότητα ανάληψης ερευνητικών πρωτοβουλιών και εργασίας συνεργατικά και ατομικά.
 • Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Υπόβαθρο σε ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους έρευνας.
 • Εμπειρία στην ακαδημαϊκή συγγραφή (εάν υπάρχει).
 • Αρχείο επιστημονικών δημοσιεύσεων (εάν υπάρχουν).
 • Ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα και με ακρίβεια.
 • Ισχυρές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, προσοχή στη λεπτομέρεια και υψηλής ποιότητας αποτελέσματα.
 • Άριστες δεξιότητες γραφής και επικοινωνίας στα Αγγλικά.


Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και να περιλαμβάνουν:

 • Βιογραφικό σημείωμα (CV)
 • Σύντομη έκθεση (500 λέξεις, γραμμένη στην αγγλική γλώσσα) στην οποία να περιγράφουν τους λόγους για τους οποίους θα θέλατε να γίνετε μέλος ενός διδακτορικού δικτύου και πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να συνεισφέρετε σε αυτή τη θέση.
 • Αντίγραφα πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Εάν δεν έχετε ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό, θα πρέπει να υποβάλετε αντίγραφο των μαθημάτων που έχετε ολοκληρώσει και την εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης των μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας.
 • Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων από τα οποία δύναται να ζητηθεί συστατική επιστολή.
 • Ερευνητική πρόταση (έως 2000 λέξεις, γραμμένη στην αγγλική γλώσσα), που περιγράφει το προτεινόμενο ερευνητικό θέμα & στόχους, προτεινόμενη μεθοδολογία και χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.
 • Δημοσιεύσεις και άλλες επιστημονικές εργασίες, εάν υπάρχουν.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Αριάνα Πολυβίου

Βαθμίδα:

Λέκτορας

Email:

Ariana.polyviou@cut.ac.cy