Νοσηλευτική

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου

Έναρξη φοίτησης το Σεπτέμβριο 2022

► Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 2 Μαΐου 2022

► Για υποβολή αίτησης, από εδώ


Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Τηλεϊατρική-Ρομποτική με εφαρμογή στην Κοινοτική Νοσηλευτική»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στη Νοσηλευτική, Ιατρική ή/και στην επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Νοσηλευτική ή/και στους κλάδους Μηχανικής όπως: Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας η και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office, και βασικές γνώσεις σε Τεχνολογίες «Cloud»).

Ερευνητικός  Σύμβουλος: Σωτήρης Αυγουστή, Επίκουρος Καθηγητής, sotiris.avgousti@cut.ac.cy

 

Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Ηλεκτρονικής Υγείας: Εξ αποστάσεως διάγνωση και φροντίδα» με θέμα: «Παρακολούθηση ασθενών μετά  από νοσηλεία λόγω covid με την  χρήση εφαρμογών mHealth συνδεδεμένων με τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας  και εμπλοκής ασθενών μέσω αυτό-αναφοράς συμπτωμάτων»

Περιγραφή: Στόχος αυτού του θέματος θα είναι η χρήση και αξιολόγηση ψηφιακών εργαλείων παρακολούθησης της κατάστασης της υγείας των πολιτών που έχουν νοσηλευτεί λόγω covid-19 ή/ και έχουν υποφέρει/ πάσχουν από Μακροχρόνιο Covid (μετά τον covid). Το τελευταίο θα περιλαμβάνει παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας με τη χρήση ορισμένων καθιερωμένων δεικτών υγείας· να διερευνηθούν οι επιπτώσεις της ασθένειας με covid (και της πανδημίας Covid-19 εν γένει) στα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας,· παρακολούθηση της τήρησης των θεραπευτικών αγωγών. λαμβάνοντας υπόψη τις συναφείς κοινωνικοοικονομικές πτυχές. Η προσέγγιση θα αξιοποιήσει τον Ηλεκτρονικό Φάκελο ασθενή  που βασίζεται στις τεχνολογίες cloud και χρησιμοποιείται από ιατρούς για την παρακολούθηση και την αλληλεπίδραση με τους εγγεγραμμένους πολίτες. Ταυτόχρονα, μια εφαρμογή mHealth θα είναι διαθέσιμη για τους πολίτες / ασθενείς για να αναφέρονται από τον ασθενή τα  μέτρα έκβασης (PROMs), όπως πόνος ή άλλα συμπτώματα, ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία και φυσιολογικές παραμέτρους.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου Νοσηλευτικής/Ιατρικής ή πληροφορικής και σχετικού μεταπτυχιακού διπλώματος Απαιτούνται εξαιρετικές δεξιότητες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, καθώς και ικανότητες στη χρήση προγραμμάτων υπολογιστών (Microsoft Office) και τεχνολογιών cloud.

Ερευνητικός  Σύμβουλος: Σωτήρης Αυγουστή, Επίκουρος Καθηγητής, sotiris.avgousti@cut.ac.cy

 

Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Ηλεκτρονικής Υγείας» με θέμα «Χρήση της τεχνολογίας για παρακολούθηση ασθενών με καρκίνο και η επίδραση τους στους επαγγελματίες υγείας»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας (Ιατρική, Νοσηλευτική, Ογκολογία, Φυσικοθεραπεία, Ψυχολογία, Βιοϊατρική) ή στην Πληροφορική  ή άλλο αντικείμενο ή και εργασιακή εμπειρία συναφές με τη θέση. Μεταπτυχιακός τίτλος σε τομείς συναφείς με τη θέση θα θεωρείτε ως επιπλέον προσόν. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, χρήση Η/Υ, και κατανόηση αρχών και εννοιών της Μεθοδολογίας της Έρευνας όπως και της επιστήμης της Πληροφορικής. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία ή/και σχετική κλινική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν. Υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών θα πρέπει να συμπληρώσουν επιπρόσθετες μονάδες ECTS με βάση τους κανονισμούς του ΤΕΠΑΚ.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Άγγελος Κασσιανός, Λέκτορας,  angelos.kassianos@cut.ac.cy

 

Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Νοσηλευτικής και Ιατρικής Εκπαίδευσης» με θέμα «Εκπαιδεύοντας το νοσηλευτικό προσωπικό στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην αντιμετώπιση των ασυνείδητων προκαταλήψεων»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας (Ιατρική, Νοσηλευτική, Ψυχολογία, Βιοϊατρική, Δημόσια Υγεία, Νευροεπιστήμες, Λογοθεραπεία) ή στις Επιστήμες Εκπαίδευσης  ή άλλο αντικείμενο συναφές με τη θέση. Η έρευνα θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων πτυχές όπως: διαδικτυακές προσομοιώσεις ασθενών, δημιουργία ψυχομετρικών εργαλείων, εικονική πραγματικότητα και νευροαπεικονιστικές μεθόδους. Μεταπτυχιακός τίτλος σε τομείς συναφείς με τη θέση θα θεωρείτε ως επιπλέον προσόν. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, χρήση Η/Υ, και κατανόηση αρχών και εννοιών της Μεθοδολογίας της Έρευνας. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία ή/και σχετική κλινική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν. Υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών θα πρέπει να συμπληρώσουν επιπρόσθετες μονάδες ECTS με βάση τους κανονισμούς του ΤΕΠΑΚ.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Άγγελος Κασσιανός, Λέκτορας,  angelos.kassianos@cut.ac.cy

 

Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας- Επιδημιολογία» με θέμα «Αξιολόγηση αναγκών Υγείας της Κοινότητας και κοινωνική διαβάθμιση στην Υγεία»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών είτε σε κλάδο των Επιστημών Υγείας (Νοσηλευτική, Ιατρική, ή άλλο) είτε σε συναφή με το αντικείμενο κλάδο των Κοινωνικών ή Θετικών Επιστημών και επίσης Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ, κατά προτίμηση στην Επιδημιολογία, Δημόσια Υγεία, Προαγωγή Υγείας, Κοινοτική Νοσηλευτική/ Φροντίδα Υγείας, ή άλλο αντικείμενο συναφές με τη θέση. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, κατανόηση αρχών της Μεθοδολογίας της Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας, Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής, εξοικείωση με τις έννοιες των Κοινωνικών Ανισοτήτων στην Υγεία, της Κοινωνικής διαβάθμισης και των Κοινωνικών Προσδιοριστών της Υγείας, ικανότητες στη χρήση Η/Υ και στην ανάλυση δεδομένων με τη χρήση στατιστικών προγραμμάτων (π.χ. SPSS, STATA, R). Προηγούμενη ακαδημαϊκή εμπειρία σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της θέσης ή/και ερευνητική εμπειρία σε στην πληθυσμιακή έρευνα ή/και αξιολόγηση αναγκών στην κοινότητα θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Νίκος Μίτλεττον, Αναπληρωτής Καθηγητής, nicos.middleton@cut.ac.cy

 

Δύο (2) θέσεις στο αντικείμενο «Νοσηλευτική με Έμφαση στις Κλινικές Εφαρμογές»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στη Νοσηλευτική, Ιατρική ή/και στην Ψυχολογία, Διαιτολογία και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Νοσηλευτική ή/και στην Ψυχολογία και  Διαιτολογία. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα). Θετικά θα συνεκτιμηθεί η εργασιακή/κλινική εμπειρία. 

Ερευνητική Σύμβουλος: Μαρία Κυράνου Επίκουρη Καθηγήτρια, maria.kyranou@cut.ac.cy

 

Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Ογκολογική Νοσηλευτική» με θέμα «Efficacy of collaborative virtual reality systems for remote support (home-based) of cancer patients and their informal caregivers»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και  του στατιστικού προγράμματος SPSS και MedCalc. Απαιτείται κλινική εμπειρία στην ογκολογική νοσηλευτική τουλάχιστον 5 χρόνια. Ερευνητική εμπειρία στη διεξαγωγή ερευνών (π.χ. κλινικών ερευνών) στο πεδίο της ογκολογικής νοσηλευτικής θα ληφθεί υπόψη.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αντρέας Χαραλάμπους, Αναπληρωτής Καθηγητής,  andreas.charalambous@cut.ac.cy  

 

Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να δοθούν από τους αναφερόμενους ερευνητικούς συμβούλους κάθε θέσης καθώς και από τη Γραμματεία του Τμήματος (Τηλ.: 25002012, Φαξ.: 25002864)

Νοσηλευτική

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου

Έναρξη φοίτησης το Σεπτέμβριο 2022

► Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 2 Μαΐου 2022

► Για υποβολή αίτησης, από εδώ


Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Τηλεϊατρική-Ρομποτική με εφαρμογή στην Κοινοτική Νοσηλευτική»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στη Νοσηλευτική, Ιατρική ή/και στην επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Νοσηλευτική ή/και στους κλάδους Μηχανικής όπως: Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας η και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office, και βασικές γνώσεις σε Τεχνολογίες «Cloud»).

Ερευνητικός  Σύμβουλος: Σωτήρης Αυγουστή, Επίκουρος Καθηγητής, sotiris.avgousti@cut.ac.cy

 

Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Ηλεκτρονικής Υγείας: Εξ αποστάσεως διάγνωση και φροντίδα» με θέμα: «Παρακολούθηση ασθενών μετά  από νοσηλεία λόγω covid με την  χρήση εφαρμογών mHealth συνδεδεμένων με τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας  και εμπλοκής ασθενών μέσω αυτό-αναφοράς συμπτωμάτων»

Περιγραφή: Στόχος αυτού του θέματος θα είναι η χρήση και αξιολόγηση ψηφιακών εργαλείων παρακολούθησης της κατάστασης της υγείας των πολιτών που έχουν νοσηλευτεί λόγω covid-19 ή/ και έχουν υποφέρει/ πάσχουν από Μακροχρόνιο Covid (μετά τον covid). Το τελευταίο θα περιλαμβάνει παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας με τη χρήση ορισμένων καθιερωμένων δεικτών υγείας· να διερευνηθούν οι επιπτώσεις της ασθένειας με covid (και της πανδημίας Covid-19 εν γένει) στα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας,· παρακολούθηση της τήρησης των θεραπευτικών αγωγών. λαμβάνοντας υπόψη τις συναφείς κοινωνικοοικονομικές πτυχές. Η προσέγγιση θα αξιοποιήσει τον Ηλεκτρονικό Φάκελο ασθενή  που βασίζεται στις τεχνολογίες cloud και χρησιμοποιείται από ιατρούς για την παρακολούθηση και την αλληλεπίδραση με τους εγγεγραμμένους πολίτες. Ταυτόχρονα, μια εφαρμογή mHealth θα είναι διαθέσιμη για τους πολίτες / ασθενείς για να αναφέρονται από τον ασθενή τα  μέτρα έκβασης (PROMs), όπως πόνος ή άλλα συμπτώματα, ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία και φυσιολογικές παραμέτρους.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου Νοσηλευτικής/Ιατρικής ή πληροφορικής και σχετικού μεταπτυχιακού διπλώματος Απαιτούνται εξαιρετικές δεξιότητες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, καθώς και ικανότητες στη χρήση προγραμμάτων υπολογιστών (Microsoft Office) και τεχνολογιών cloud.

Ερευνητικός  Σύμβουλος: Σωτήρης Αυγουστή, Επίκουρος Καθηγητής, sotiris.avgousti@cut.ac.cy

 

Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Ηλεκτρονικής Υγείας» με θέμα «Χρήση της τεχνολογίας για παρακολούθηση ασθενών με καρκίνο και η επίδραση τους στους επαγγελματίες υγείας»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας (Ιατρική, Νοσηλευτική, Ογκολογία, Φυσικοθεραπεία, Ψυχολογία, Βιοϊατρική) ή στην Πληροφορική  ή άλλο αντικείμενο ή και εργασιακή εμπειρία συναφές με τη θέση. Μεταπτυχιακός τίτλος σε τομείς συναφείς με τη θέση θα θεωρείτε ως επιπλέον προσόν. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, χρήση Η/Υ, και κατανόηση αρχών και εννοιών της Μεθοδολογίας της Έρευνας όπως και της επιστήμης της Πληροφορικής. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία ή/και σχετική κλινική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν. Υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών θα πρέπει να συμπληρώσουν επιπρόσθετες μονάδες ECTS με βάση τους κανονισμούς του ΤΕΠΑΚ.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Άγγελος Κασσιανός, Λέκτορας,  angelos.kassianos@cut.ac.cy

 

Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Νοσηλευτικής και Ιατρικής Εκπαίδευσης» με θέμα «Εκπαιδεύοντας το νοσηλευτικό προσωπικό στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην αντιμετώπιση των ασυνείδητων προκαταλήψεων»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας (Ιατρική, Νοσηλευτική, Ψυχολογία, Βιοϊατρική, Δημόσια Υγεία, Νευροεπιστήμες, Λογοθεραπεία) ή στις Επιστήμες Εκπαίδευσης  ή άλλο αντικείμενο συναφές με τη θέση. Η έρευνα θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων πτυχές όπως: διαδικτυακές προσομοιώσεις ασθενών, δημιουργία ψυχομετρικών εργαλείων, εικονική πραγματικότητα και νευροαπεικονιστικές μεθόδους. Μεταπτυχιακός τίτλος σε τομείς συναφείς με τη θέση θα θεωρείτε ως επιπλέον προσόν. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, χρήση Η/Υ, και κατανόηση αρχών και εννοιών της Μεθοδολογίας της Έρευνας. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία ή/και σχετική κλινική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν. Υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών θα πρέπει να συμπληρώσουν επιπρόσθετες μονάδες ECTS με βάση τους κανονισμούς του ΤΕΠΑΚ.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Άγγελος Κασσιανός, Λέκτορας,  angelos.kassianos@cut.ac.cy

 

Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας- Επιδημιολογία» με θέμα «Αξιολόγηση αναγκών Υγείας της Κοινότητας και κοινωνική διαβάθμιση στην Υγεία»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών είτε σε κλάδο των Επιστημών Υγείας (Νοσηλευτική, Ιατρική, ή άλλο) είτε σε συναφή με το αντικείμενο κλάδο των Κοινωνικών ή Θετικών Επιστημών και επίσης Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ, κατά προτίμηση στην Επιδημιολογία, Δημόσια Υγεία, Προαγωγή Υγείας, Κοινοτική Νοσηλευτική/ Φροντίδα Υγείας, ή άλλο αντικείμενο συναφές με τη θέση. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, κατανόηση αρχών της Μεθοδολογίας της Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας, Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής, εξοικείωση με τις έννοιες των Κοινωνικών Ανισοτήτων στην Υγεία, της Κοινωνικής διαβάθμισης και των Κοινωνικών Προσδιοριστών της Υγείας, ικανότητες στη χρήση Η/Υ και στην ανάλυση δεδομένων με τη χρήση στατιστικών προγραμμάτων (π.χ. SPSS, STATA, R). Προηγούμενη ακαδημαϊκή εμπειρία σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της θέσης ή/και ερευνητική εμπειρία σε στην πληθυσμιακή έρευνα ή/και αξιολόγηση αναγκών στην κοινότητα θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Νίκος Μίτλεττον, Αναπληρωτής Καθηγητής, nicos.middleton@cut.ac.cy

 

Δύο (2) θέσεις στο αντικείμενο «Νοσηλευτική με Έμφαση στις Κλινικές Εφαρμογές»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στη Νοσηλευτική, Ιατρική ή/και στην Ψυχολογία, Διαιτολογία και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Νοσηλευτική ή/και στην Ψυχολογία και  Διαιτολογία. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα). Θετικά θα συνεκτιμηθεί η εργασιακή/κλινική εμπειρία. 

Ερευνητική Σύμβουλος: Μαρία Κυράνου Επίκουρη Καθηγήτρια, maria.kyranou@cut.ac.cy

 

Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Ογκολογική Νοσηλευτική» με θέμα «Efficacy of collaborative virtual reality systems for remote support (home-based) of cancer patients and their informal caregivers»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και  του στατιστικού προγράμματος SPSS και MedCalc. Απαιτείται κλινική εμπειρία στην ογκολογική νοσηλευτική τουλάχιστον 5 χρόνια. Ερευνητική εμπειρία στη διεξαγωγή ερευνών (π.χ. κλινικών ερευνών) στο πεδίο της ογκολογικής νοσηλευτικής θα ληφθεί υπόψη.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αντρέας Χαραλάμπους, Αναπληρωτής Καθηγητής,  andreas.charalambous@cut.ac.cy  

 

Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να δοθούν από τους αναφερόμενους ερευνητικούς συμβούλους κάθε θέσης καθώς και από τη Γραμματεία του Τμήματος (Τηλ.: 25002012, Φαξ.: 25002864)