Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Χημικής Μηχανικής

Έναρξη φοίτησης: Ιανουάριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηελκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002178 | Φαξ.: 25002636

 

 • Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Ενέργεια και Μετεωρολογία»

Περιγραφή: Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (PVs) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα τοπικά καιρικά φαινόμενα, όπως τον τύπο των σύννεφων και της συννεφοκάλυψη. Έτσι, με στόχο την περαιτέρω προώθηση της διείσδυσης των μικρής-κλίμακας φωτοβολταϊκών στις πόλεις, η επίδραση των σύννεφων στα PVs και η πρόβλεψη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από PVs πρέπει να γίνουν κατανοητές και τα τυχόν προβλήματα να επιλυθούν. To εν λόγω διδακτορικό έργο συσχετίζεται με την ανάπτυξη ενός λογισμικού, που θα βασίζεται σε καινοτόμα μεθοδολογία (patent pending) για την πρόβλεψη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο/Δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Φυσικής ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο, εμπειρία σε υπολογιστικά προγράμματα (Python/C++/Matlab/GIS/κτλ), ικανότητα και προθυμία για μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ μετεωρολογίας και ενέργειας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, a.charalambides@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Δημιουργία τοπικών οικοσυστημάτων καινοτομίας για το κλίμα»

Περιγραφή: Ο στόχος της έρευνας είναι να μετρηθεί και να αναλυθεί η επίδραση των τοπικών παραδόσεων στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων πρακτικών αναγέννησης για ένα βιώσιμο μέλλον μέσω της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Οι υπάρχουσες πρακτικές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Ελλάδα, Κροατία, Δυτικά Βαλκάνια, Κύπρος) και ολόκληρη στη Μέση Ανατολή-Βόρεια Αφρική (περιοχή MENA) θα μελετηθούν και θα συγκριθούν με πιο ανεπτυγμένες χώρες (Ισραήλ, Κορέα, ΗΠΑ, κτλ). Επιπλέον, ο ρόλος των «πρωταθλητών» και των «πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης» θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος αυτής της έρευνας.

Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο/Δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο στα Οικονομικά ή Διοίκηση, ή Περιβαλλοντικές Επιστήμες ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο. Ικανότητα και προθυμία για διατμηματική μελέτη του κλίματος, μηχανολογίας και καινοτομίας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, a.charalambides@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Υδρογόνωση του CO2 σε Μεθάνιο, Μεθανόλη και Ανώτερους Υδρογονάνθρακες Χρησιμοποιώντας Ετερογενείς Καταλύτες σε Μικροαντιδραστήρες Συνεχούς Ροής»

Περιγραφή: Η μεθανόλη θεωρείται ως πρώτη ύλη στις χημικές βιομηχανίες και ως εναλλακτικό καύσιμο για την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων. Ο σχηματισμός μεθανόλης και μεθανίου για παράδειγμα μπορεί να είναι πολύ χρήσιμος, δεδομένου ότι αυτές οι δύο χημικές ουσίες μπορούν να είναι δυνητικοί υποψήφιοι για μελλοντικά εναλλακτικά καύσιμα. Επιπλέον, η μεθανοποίηση του CO2 μπορεί να αυξήσει τις ικανότητες του παγκόσμιου μεθανίου που μπορεί να μετατραπεί περαιτέρω σε χρήσιμες χημικές ουσίες, όπως μεθανόλη ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η τρέχουσα βιομηχανική κλίμακα για την παραγωγή μεθανόλης βασίζεται στην τεχνολογία syngas μέσω της χρήσης CO και χρησιμοποιώντας καταλύτες μετάλλου. Η αντικατάσταση του CO με CO2 είναι μια μεγάλη πρόκληση.

Να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν μικροαντιδραστήρες για υδρογόνωση CO2 για παραγωγή μεθανόλης και μεθανίου. Επίσης να αξιολογηθεί η καταλυτική απόδοση των συνθετικών υλικών και την δημιουργία νέων καταλυτών για τη βελτίωση της καταλυτικής απόδοσης βελτιστοποιημένων καταλυτών (εκμετάλλευση διμεταλλικών και τριμεταλλικών υποστηριζόμενων νανοσωματιδίων) όσον αφορά την απόδοση σε μεθανόλη, μεθάνιο και την μακροπρόθεσμη σταθερότητα τους. Συγκεκριμένα αυτή η εργασία στοχεύει στη μοντελοποίηση των φυσικοχημικών διεργασιών που σχετίζονται με την υδρογόνωση του CO2 χρησιμοποιώντας υποστηριζόμενα νανοσωματίδια προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η παραγωγή μεθανίου / μεθανόλης χρησιμοποιώντας εντατικούς μικροαντιδραστήρες. Επιπλέον, θα αξιολογηθούν διαφορετικά είδη μικροαντιδραστήρων προκειμένου να εξεταστεί η απόδοση των νανοσωματιδίων στο σχηματισμό μεθανίου / μεθανόλης.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν προπτυχιακό και μεταπτυχιακό δίπλωμα από διαπιστευμένα πανεπιστήμια χημικής μηχανικής ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό πεδίο. Απαιτείται ισχυρό υπόβαθρο στον προγραμματισμό με την χρήση MATLAB, gPROMS, COMSOL Multiphysics ή παρόμοιες γλώσσες.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αχιλλέας Κωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής, a.konstantinou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Θερμόλυση Απoβλήτων PVC ως Διεργασία Ανακύκλωσης»

Περιγραφή: Με την ταχεία οικονομική ανάπτυξη και τη μαζική αστικοποίηση, η τεχνολογία αποβλήτων και μετατροπή σε ενέργεια αναγνωρίζεται ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και παίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (MSW). Τα πλαστικά στερεά απόβλητα αναπτύσσονται ραγδαία όπως υποδηλώνουν τα δεδομένα της παγκόσμιας τράπεζας και το PVC διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη συσσώρευση αποβλήτων λόγω της ταχείας χρήσης του σε σχεδόν κάθε νοικοκυριό σε όλο τον κόσμο. Η πυρόλυση πλαστικών στερεών αποβλήτων (PSW) έχει αποκτήσει σημασία λόγω του ότι έχει καλύτερα πλεονεκτήματα στην περιβαλλοντική ρύπανση και στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των πλαστικών προϊόντων ελαχιστοποιώντας τις εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα και διοξειδίου του άνθρακα σε σύγκριση με την καύση και την αεριοποίηση.

Επομένως, σε αυτή την εργασία, η πυρόλυση των αποβλύτων PVC που θα ανακτηθεί από διάφορες πηγές και θα ρυθμιστεί, θα υποβληθεί σε επεξεργασία με τη διάταξη TG & TG-IR για να μελετήσει τον μηχανισμό του και να προσδιορίσει τα καύσιμα όπως τα αέρια που πρόκειται να εξελιχθούν έναντι του χρόνου αντίδρασης. Η μοντελοποίηση της διεργασίας θερμόλυσης θα είναι η βασική πτυχή αυτής της ερευνητικής εργασίας, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί ο σχεδιασμός και οι συνθήκες του αντιδραστήρα, καθώς και η απόδοση λαδιού (καύσιμου) πυρόλυσης.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν προπτυχιακό και μεταπτυχιακό δίπλωμα από διαπιστευμένα πανεπιστήμια χημικής μηχανικής ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό πεδίο. Απαιτείται ισχυρό υπόβαθρο στον προγραμματισμό με την χρήση MATLAB, gPROMS, COMSOL Multiphysics ή παρόμοιες γλώσσες.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αχιλλέας Κωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής, a.konstantinou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Υπολογιστική διερεύνηση μικροαντιδραστήρων για παραγωγή υδρογόνου από αποσύνθεση φορμικού οξέος/uδρώδη υδραζίνη με χρήση ετερογενών καταλυτών»

Περιγραφή: Η ανάγκη αντικατάστασης των ορυκτών καυσίμων με βιώσιμες εναλλακτικές είναι ένα κρίσιμο ζήτημα τα τελευταία χρόνια. Το καύσιμο υδρογόνου είναι μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική λύση στα ορυκτά καύσιμα λόγω της ευρείας διαθεσιμότητάς του και της υψηλής ενεργειακής πυκνότητάς του. Για πρώτη φορά, νέες διαμορφώσεις μικροαντιδραστήρων για την αποσύνθεση του φορμικού οξέος θα μελετηθούν χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες υπολογιστικής μοντελοποίησης. Η υπολογιστική δυναμική ρευστών (CFD) θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων μοντέλων ετερογενών μικροαντιδραστήρων.

Η μελέτη μοντελοποίησης CFD ξεκινά με την ανάπτυξη ενός μικροαντιδραστήρα  κλίνης για την επικύρωση των πειραματικών αποτελεσμάτων, και στη συνέχεια ακολουθείται από τη θεωρητική ανάπτυξη νέων  μικροαντιδραστήρων για την εκτέλεση περαιτέρω μελετών. Τα λεπτομερή μοντέλα που αναπτύχθηκαν σε αυτή την εργασία θα παρέχουν μια ενδιαφέρουσα εικόνα για την εντατικοποίηση της αντίδρασης αποσύνθεσης φορμικού οξέος, χρησιμοποιώντας ετερογενείς καταλύτες.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν προπτυχιακό και μεταπτυχιακό δίπλωμα από διαπιστευμένα πανεπιστήμια χημικής μηχανικής ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό πεδίο. Απαιτείται ισχυρό υπόβαθρο στον προγραμματισμό με την χρήση STAR-CCM +, gPROMS, COMSOL Multiphysics ή παρόμοιες γλώσσες.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αχιλλέας Κωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής, a.konstantinou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Επεξεργασία Υδάτων ρυπασμένων με κυανοτοξίνες με τη χρήση Προχωρημένων Οξειδωτικών Μεθόδων Αντιρρύπανσης (ΠΟΜΑ)»

Περιγραφή: Η ανίχνευση καθώς και η απομάκρυνση των μικρορυπαντών (π.χ. φυτοφάρμακα, ορμόνες, φαρμακευτικές ουσίες και τοξικοί μεταβολίτες) από τους υδάτινους πόρους και τα αστικά λύματα, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Σήμερα, η έρευνα για την απομάκρυνση των μικρορυπαντών από το περιβάλλον, εστιάζει στη χρήση νέων και καινοτόμων τεχνολογιών όπως οι προηγμένες οξειδωτικές μέθοδοι αντιρρύπανσης (ΠΟΜΑ) και οι τεχνολογίες χημικής οξείδωσης (οζονόλυση). Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής διαφόρων ΠΟΜΑ για την απομάκρυνση  μιας κατηγορίας φυσικών τοξινών, τις κυανοτοξίνες, από επιφανειακά ύδατα. Η μελέτη αυτή θα γίνει σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστήμιου του Γκντανσκ (επικεφαλής Καθηγήτρια Hanna Mazur-Marzec).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει να είναι κάτοχοι Αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Χημεία ή Χημική Μηχανική ή Βιοχημεία ή/και να διαθέτουν  Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Περιβαλλοντική Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Τοξικολογία, Περιβαλλοντική Επιστήμη ή Περιβαλλοντική Τεχνολογία. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μαρία Γ. Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, maria.antoniou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Ανίχνευση και απομάκρυνση ουσιών που προσδίδουν γεύση και οσμή στα επιφανειακά ύδατα κατά το φαινόμενο της άνθισης των κυανοβακτηρίων»

Περιγραφή: Τα κυανοβακτήρια, γνωστά και ως κυανοφύκη (blue-green algae) είναι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί στα επιφανειακά νερά που προσαρμόζονται εύκολα ακόμη και σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Όταν επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες τα κυανοβακτήρια αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς (άνθιση) σχηματίζοντας στρώματα (blooms). Η έντονη ανάπτυξή τους έχει σαν αποτέλεσμα τον ανεπιθύμητο χρωματισμό και τη προσθήκη γεύσης και οσμής στο νερό καθώς και την παραγωγή τοξινών. Η κλιματική αλλαγή και οι ανθρώπινες δραστηριότητες (γεωργικές απορροές, απορροές από μη ή ανεπαρκώς επεξεργασμένα αστικά και βιομηχανικά λύματα) έχουν ενισχύσει την εμφάνιση και τις δυσμενείς επιδράσεις του φαινομένου της άνθισης των κυανοβακτηρίων, παγκοσμίως.  Για την αποφυγή τέτοιων συμβάντων που οδηγούν στη διάθεση και διακοπή παροχής πόσιμου νερού, καθίσταται αναγκαία η επεξεργασία του νερού του επηρεαζόμενου υδάτινου σώματος. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας θα είναι η ανίχνευση ουσιών που προσδίδουν γεύση και οσμή στα επιφανειακά ύδατα (επιπρόσθετες της γεοσμίνης και MIB) κατά το φαινόμενο της άνθισης των κυανοβακτηρίων  και η διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής διαφόρων φυσικοχημικών τεχνολογιών για την αποκατάσταση τους. Η μελέτη αυτή θα γίνει σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης (επικεφαλής Καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει να είναι κάτοχοι Αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Χημεία, ή Περιβαλλοντική Μηχανική, ή Χημική Μηχανική ή/και να διαθέτουν  Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Περιβαλλοντική Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Περιβαλλοντική Επιστήμη ή Περιβαλλοντική Τεχνολογία. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μαρία Γ. Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, maria.antoniou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Διεργασίες παραγωγής υδρογόνου από μέταλλα μηδενικού σθένους »

Στο πλαίσιο του διδακτορικού θέματος θα μελετηθούν:

 • Τρόποι σύνθεσης μετάλλων μηδενικού σθένους και η εφαρμογή τους στην παραγωγή υδρογόνου και δέσμευση CO2.
 • Αντιδράσεις παραγωγής υδρογόνου με χρήση των μετάλλων σε υδατικές συνθήκες και παρουσία διαλυμένου CO2. Τρόποι αύξησης της απόδοσης της αντίδρασης (π.χ. αφαίρεση του παθητικού στρώματος, αύξηση της ειδικής επιφάνειας κ.λπ.).
 • Χρήση μεταλλικών αποβλήτων στις αντιδράσεις παραγωγής υδρογόνου.
 • Ανάκτηση του διαλυμένου σιδήρου μέσω ηλεκτρόλυσης και επαναχρησιμοποίησή του στην αντίδραση.
 • Σύνδεση της πιο πάνω διεργασίας με hydrogenotrophic microorganisms και άλλων αυτότροφων μικροοργανισμών για παραγωγή προϊόντων (μεθανίου, οργανικών οξέων, πρωτεϊνών κ.λ.π.).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε Χημική Μηχανική, Βιοτεχνολογία, Βιομηχανική Μηχανική, Χημεία, Βιολογία, Περιβαλλοντική Μηχανική ή άλλο συναφή τομέα, και να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ιωάννης Βυρίδης, Επίκουρος Καθηγητής, ioannis.vyrides@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Μοντελοποίηση της συμπεριφοράς διαπλεγμένων πολυμερικών τηγμάτων»

Περιγραφή: Τα πολυμερή μεγάλου μοριακού βάρους, δηλαδή αυτά βιομηχανικού ενδιαφέροντος, τείνουν να παρουσιάζουν μια διαφορετική συμπεριφορά από αυτήν πολυμερών μικρότερου μοριακού βάρους. Αυτό έγκειται στην  ανάπτυξη διαπλοκών (εναγκαλισμών) μεταξύ των πολυμερικών αλυσίδων, κάτι που περιπλέκει την  μοντελοποίηση της ρεολογικής τους συμπεριφοράς. Τα πολυμερή αυτά καλούνται ως διαπλεγμένα πολυμερή. Στη παρούσα διδακτορική εργασία θα πραγματοποιηθεί μια ενδελεχής μελέτη της ρεολογικής απόκρισης τέτοιων πολυμερών τόσο θεωρητικά όσο και υπολογιστικά. Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί ένα καταστατικό μοντέλο που θα περιγράφει την ρεολογική συμπεριφορά των διαπλεγμένων πολυμερικών τηγμάτων με χρήση του φορμαλισμού Γενικευμένων Αγκυλών ή/και GENERIC της θερμοδυναμικής εκτός ισορροπίας (ΘΕΙ). Τα ιδιαίτερα ελκυστικά πλεονεκτήματα χρήσης φορμαλισμών ΘΕΙ είναι ότι τα αναπτυγμένα μοντέλα καθίστανται, από κατασκευής τους, σύμφωνα με τους θερμοδυναμικούς νόμους. Επιπρόσθετα, για την παραμετροποίηση και επαλήθευση της ικανότητας του μοντέλου να περιγράφει την πραγματική ρεολογική συμπεριφορά τέτοιων πολυμερών, οι θεωρητικές προβλέψεις του μοντέλου θα συγκριθούν με αποτελέσματα ατομιστικών προσομοιώσεων μοριακής δυναμικής (Molecular Dynamics, MD) και εκτός ισορροπίας μοριακής δυναμικής (Non-Equilibrium Molecular Dynamics, NEMD) τέτοιων συστημάτων [όπως πολυαιθυλένιο και πολυ(αιθυλενοξείδιο)]. Υπάρχει σημαντική προηγούμενη εμπειρία στην ομάδα, τόσο στη θεωρητική όσο και στην υπολογιστική συνιστώσα, με πλειάδα δημοσιευμένων άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς εμβέλειας. Ο επιλεγμένος υποψήφιος θα καλεστεί να τροποποιήσει και βελτιστοποιήσει τα προϋπάρχοντα μοντέλα. 

Το ερευνητικό έργο θα είναι σε συνεργασία με τον Kαθηγητή Βλάση Μαυραντζά (Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Παν. Πατρών/ Department of Mechanical and Process Engineering, ETH Zürich).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Χημική Μηχανική ή Θεωρητική/Υπολογιστική Χημεία, Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών, ή Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Φυσική. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία (π.χ. στα πλαίσια διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας) στο αντικείμενο της αποκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα. Ανάλογα με την εξειδίκευση και τα προσόντα του υποψηφίου, θα μπορούσε να υπάρξει μικρή χρηματοδότηση. Επιπρόσθετα, θα  μπορούσε να προσφερθεί θέση βοηθού διδασκαλίας για θεωρητικά ή εργαστηριακά μαθήματα του τμήματος.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παύλος Σ. Στεφάνου, Επίκουρος Καθηγητής, pavlos.stefanou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Περιγραφή της μετανάστευσης λόγω διάτμησης των ερυθρών αιμοσφαιρίων»

Περιγραφή: Τα ερυθρά αιμοσφαίρια (ΕΑΣ) σε φυσιολογικές συνθήκες είναι ικανά να παραμορφώνονται και να συσσωματώνονται. Ωστόσο, τόσο η παραμόρφωση όσο και η συσσώρευση σπάνια εξετάζονται μαζί κατά τη μοντελοποίηση της ρεολογικής συμπεριφοράς του αίματος. Πρόσφατα, προτείναμε μια σειρά από ρεολογικά μοντέλα που έχουν αποδειχθεί ικανά να κάνουν ποσοτικές προβλέψεις έναντι διαθέσιμων πειραματικών δεδομένων. Ωστόσο, αυτά τα μοντέλα θα πρέπει να γενικευθούν για να ληφθούν υπόψη οι επιδράσεις μετανάστευσης των ερυθρών αιμοσφαιρίων και οι αλληλεπιδράσεις ΕΑΣ-πλάσματος που λαμβάνουν χώρα σε μικροαγγεία. Στη παρούσα διδακτορική εργασία θα πραγματοποιηθεί η μοντελοποίηση η οποία θα βασιστεί στη χρήση του φορμαλισμού Γενικευμένων Αγκυλών ή/και GENERIC της θερμοδυναμικής εκτός ισορροπίας (ΘΕΙ). Το αρχικό μας σημείο θα είναι το μοντέλο μετανάστευσης λόγω διάτμησης (shear-induced migration) που έχει προταθεί από τους Phillips et al. Τα ιδιαίτερα ελκυστικά πλεονεκτήματα χρήσης φορμαλισμών ΘΕΙ είναι ότι τα αναπτυγμένα μοντέλα είναι, από κατασκευής τους, σε συμφωνία με τους θερμοδυναμικούς νόμους. Η μοντελοποίηση θα παρέχει τις ρεολογικές ιδιότητες αυτών των ρευστών (π.χ. το ιξώδες), οι οποίες και θα συγκριθούν με διαθέσιμες πειραματικές μετρήσεις. Αυτή η διδακτορική θέση θα χρηματοδοτηθεί μέσω του ερευνητικού έργου CRaFTC

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Χημική Μηχανική ή Θεωρητική/Υπολογιστική Χημεία, Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών, ή Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Φυσική. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία (π.χ., στα πλαίσια διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας) στο αντικείμενο της αποκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Το ερευνητικό έργο θα είναι σε συνεργασία με τον Αναπ. Kαθηγητή Ευστάθιο Καλυβιώτη (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου).

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παύλος Σ. Στεφάνου, Επίκουρος Καθηγητής, pavlos.stefanou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Κατανόηση της δυναμικής συμπεριφοράς αλυσίδων ροφημένων σε νανοσωματίδια υπό την επίδραση ροϊκού πεδίου»

Περιγραφή: Τα πολυμερικά νανοσύνθετα (ΠΝΣ) υλικά αποτελούν μία τάξη νανοδομημένων υλικών στα οποία νανοσωματίδια (σωματίδια τυπικού μεγέθους νανομέτρου) ενσωματώνονται σε μία πολυμερική μήτρα, κάτι που οδηγεί σε σημαντική βελτίωση των μηχανικών, οπτικών, ρεολογικών, και άλλων ιδιοτήτων του. Σε πολλές περιπτώσεις, η πολυμερική αλυσίδα δύναται να ροφηθεί πάνω στο νανοσωματίδιο, π.χ., λόγω της δημιουργίας δεσμών υδρογόνου μεταξύ νανοσωματιδίου και πολυμερικής αλυσίδας. Στη παρούσα διδακτορική εργασία θα πραγματοποιηθεί μια ενδελεχής μελέτη της ρεολογικής απόκρισης των ΠΝΣ τόσο θεωρητικά όσο και υπολογιστικά. Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί ένα καταστατικό μοντέλο που θα περιγράφει την ρεολογική συμπεριφορά των ΠΝΣ με χρήση του φορμαλισμού Γενικευμένων Αγκυλών ή/και GENERIC της θερμοδυναμικής εκτός ισορροπίας (ΘΕΙ). Τα ιδιαίτερα ελκυστικά πλεονεκτήματα χρήσης φορμαλισμών ΘΕΙ είναι ότι τα αναπτυγμένα μοντέλα καθίστανται, από κατασκευής τους, σύμφωνα με τους θερμοδυναμικούς νόμους. Η μοντελοποίηση θα παρέχει τα ποσοστά των ροφημένων αλυσίδων σαν συνάρτηση της ισχύος του ροϊκού πεδίου, καθώς και τις ρεολογικές τους ιδιότητες (π.χ., το ιξώδες). Επιπρόσθετα, για την παραμετροποίηση και επαλήθευση της ικανότητας του μοντέλου να περιγράφει την πραγματική ρεολογική συμπεριφορά τέτοιων πολυμερών, οι θεωρητικές προβλέψεις του μοντέλου θα συγκριθούν με αποτελέσματα ατομιστικών προσομοιώσεων μοριακής δυναμικής (Molecular Dynamics, MD) και εκτός ισορροπίας μοριακής δυναμικής (Non-Equilibrium Molecular Dynamics, NEMD) τέτοιων συστημάτων (όπως νανοσύνθετα πολυαιθυλενογλυκόλης/σίλικας). Υπάρχει σημαντική προηγούμενη εμπειρία στην ομάδα, τόσο στη θεωρητική όσο και στην υπολογιστική συνιστώσα, με πλειάδα δημοσιευμένων άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς εμβέλειας. Ο επιλεγμένος υποψήφιος θα καλεστεί να τροποποιήσει και βελτιστοποιήσει τα προϋπάρχοντα μοντέλα.  

Το ερευνητικό έργο θα είναι σε συνεργασία με τον Kαθηγητή Βλάση Μαυραντζά (Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Παν. Πατρών/ Department of Mechanical and Process Engineering, ETH Zürich).

Απαιτούμενα Προσόντα:  Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Χημική Μηχανική ή Θεωρητική/Υπολογιστική Χημεία, Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών, ή Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Φυσική. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία (π.χ. στα πλαίσια διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας) στο αντικείμενο της αποκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα. Ανάλογα με την εξειδίκευση και τα προσόντα του υποψηφίου, θα μπορούσε να υπάρξει μικρή χρηματοδότηση. Επιπρόσθετα, θα  μπορούσε να προσφερθεί θέση βοηθού διδασκαλίας για θεωρητικά ή εργαστηριακά μαθήματα του τμήματος.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παύλος Σ. Στεφάνου, Επίκουρος Καθηγητής, pavlos.stefanou@cut.ac.cy

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Χημικής Μηχανικής

Έναρξη φοίτησης: Ιανουάριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηελκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002178 | Φαξ.: 25002636

 

 • Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Ενέργεια και Μετεωρολογία»

Περιγραφή: Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (PVs) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα τοπικά καιρικά φαινόμενα, όπως τον τύπο των σύννεφων και της συννεφοκάλυψη. Έτσι, με στόχο την περαιτέρω προώθηση της διείσδυσης των μικρής-κλίμακας φωτοβολταϊκών στις πόλεις, η επίδραση των σύννεφων στα PVs και η πρόβλεψη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από PVs πρέπει να γίνουν κατανοητές και τα τυχόν προβλήματα να επιλυθούν. To εν λόγω διδακτορικό έργο συσχετίζεται με την ανάπτυξη ενός λογισμικού, που θα βασίζεται σε καινοτόμα μεθοδολογία (patent pending) για την πρόβλεψη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο/Δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Φυσικής ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο, εμπειρία σε υπολογιστικά προγράμματα (Python/C++/Matlab/GIS/κτλ), ικανότητα και προθυμία για μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ μετεωρολογίας και ενέργειας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, a.charalambides@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Δημιουργία τοπικών οικοσυστημάτων καινοτομίας για το κλίμα»

Περιγραφή: Ο στόχος της έρευνας είναι να μετρηθεί και να αναλυθεί η επίδραση των τοπικών παραδόσεων στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων πρακτικών αναγέννησης για ένα βιώσιμο μέλλον μέσω της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Οι υπάρχουσες πρακτικές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Ελλάδα, Κροατία, Δυτικά Βαλκάνια, Κύπρος) και ολόκληρη στη Μέση Ανατολή-Βόρεια Αφρική (περιοχή MENA) θα μελετηθούν και θα συγκριθούν με πιο ανεπτυγμένες χώρες (Ισραήλ, Κορέα, ΗΠΑ, κτλ). Επιπλέον, ο ρόλος των «πρωταθλητών» και των «πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης» θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος αυτής της έρευνας.

Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο/Δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο στα Οικονομικά ή Διοίκηση, ή Περιβαλλοντικές Επιστήμες ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο. Ικανότητα και προθυμία για διατμηματική μελέτη του κλίματος, μηχανολογίας και καινοτομίας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, a.charalambides@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Υδρογόνωση του CO2 σε Μεθάνιο, Μεθανόλη και Ανώτερους Υδρογονάνθρακες Χρησιμοποιώντας Ετερογενείς Καταλύτες σε Μικροαντιδραστήρες Συνεχούς Ροής»

Περιγραφή: Η μεθανόλη θεωρείται ως πρώτη ύλη στις χημικές βιομηχανίες και ως εναλλακτικό καύσιμο για την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων. Ο σχηματισμός μεθανόλης και μεθανίου για παράδειγμα μπορεί να είναι πολύ χρήσιμος, δεδομένου ότι αυτές οι δύο χημικές ουσίες μπορούν να είναι δυνητικοί υποψήφιοι για μελλοντικά εναλλακτικά καύσιμα. Επιπλέον, η μεθανοποίηση του CO2 μπορεί να αυξήσει τις ικανότητες του παγκόσμιου μεθανίου που μπορεί να μετατραπεί περαιτέρω σε χρήσιμες χημικές ουσίες, όπως μεθανόλη ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η τρέχουσα βιομηχανική κλίμακα για την παραγωγή μεθανόλης βασίζεται στην τεχνολογία syngas μέσω της χρήσης CO και χρησιμοποιώντας καταλύτες μετάλλου. Η αντικατάσταση του CO με CO2 είναι μια μεγάλη πρόκληση.

Να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν μικροαντιδραστήρες για υδρογόνωση CO2 για παραγωγή μεθανόλης και μεθανίου. Επίσης να αξιολογηθεί η καταλυτική απόδοση των συνθετικών υλικών και την δημιουργία νέων καταλυτών για τη βελτίωση της καταλυτικής απόδοσης βελτιστοποιημένων καταλυτών (εκμετάλλευση διμεταλλικών και τριμεταλλικών υποστηριζόμενων νανοσωματιδίων) όσον αφορά την απόδοση σε μεθανόλη, μεθάνιο και την μακροπρόθεσμη σταθερότητα τους. Συγκεκριμένα αυτή η εργασία στοχεύει στη μοντελοποίηση των φυσικοχημικών διεργασιών που σχετίζονται με την υδρογόνωση του CO2 χρησιμοποιώντας υποστηριζόμενα νανοσωματίδια προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η παραγωγή μεθανίου / μεθανόλης χρησιμοποιώντας εντατικούς μικροαντιδραστήρες. Επιπλέον, θα αξιολογηθούν διαφορετικά είδη μικροαντιδραστήρων προκειμένου να εξεταστεί η απόδοση των νανοσωματιδίων στο σχηματισμό μεθανίου / μεθανόλης.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν προπτυχιακό και μεταπτυχιακό δίπλωμα από διαπιστευμένα πανεπιστήμια χημικής μηχανικής ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό πεδίο. Απαιτείται ισχυρό υπόβαθρο στον προγραμματισμό με την χρήση MATLAB, gPROMS, COMSOL Multiphysics ή παρόμοιες γλώσσες.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αχιλλέας Κωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής, a.konstantinou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Θερμόλυση Απoβλήτων PVC ως Διεργασία Ανακύκλωσης»

Περιγραφή: Με την ταχεία οικονομική ανάπτυξη και τη μαζική αστικοποίηση, η τεχνολογία αποβλήτων και μετατροπή σε ενέργεια αναγνωρίζεται ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και παίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (MSW). Τα πλαστικά στερεά απόβλητα αναπτύσσονται ραγδαία όπως υποδηλώνουν τα δεδομένα της παγκόσμιας τράπεζας και το PVC διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη συσσώρευση αποβλήτων λόγω της ταχείας χρήσης του σε σχεδόν κάθε νοικοκυριό σε όλο τον κόσμο. Η πυρόλυση πλαστικών στερεών αποβλήτων (PSW) έχει αποκτήσει σημασία λόγω του ότι έχει καλύτερα πλεονεκτήματα στην περιβαλλοντική ρύπανση και στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των πλαστικών προϊόντων ελαχιστοποιώντας τις εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα και διοξειδίου του άνθρακα σε σύγκριση με την καύση και την αεριοποίηση.

Επομένως, σε αυτή την εργασία, η πυρόλυση των αποβλύτων PVC που θα ανακτηθεί από διάφορες πηγές και θα ρυθμιστεί, θα υποβληθεί σε επεξεργασία με τη διάταξη TG & TG-IR για να μελετήσει τον μηχανισμό του και να προσδιορίσει τα καύσιμα όπως τα αέρια που πρόκειται να εξελιχθούν έναντι του χρόνου αντίδρασης. Η μοντελοποίηση της διεργασίας θερμόλυσης θα είναι η βασική πτυχή αυτής της ερευνητικής εργασίας, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί ο σχεδιασμός και οι συνθήκες του αντιδραστήρα, καθώς και η απόδοση λαδιού (καύσιμου) πυρόλυσης.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν προπτυχιακό και μεταπτυχιακό δίπλωμα από διαπιστευμένα πανεπιστήμια χημικής μηχανικής ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό πεδίο. Απαιτείται ισχυρό υπόβαθρο στον προγραμματισμό με την χρήση MATLAB, gPROMS, COMSOL Multiphysics ή παρόμοιες γλώσσες.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αχιλλέας Κωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής, a.konstantinou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Υπολογιστική διερεύνηση μικροαντιδραστήρων για παραγωγή υδρογόνου από αποσύνθεση φορμικού οξέος/uδρώδη υδραζίνη με χρήση ετερογενών καταλυτών»

Περιγραφή: Η ανάγκη αντικατάστασης των ορυκτών καυσίμων με βιώσιμες εναλλακτικές είναι ένα κρίσιμο ζήτημα τα τελευταία χρόνια. Το καύσιμο υδρογόνου είναι μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική λύση στα ορυκτά καύσιμα λόγω της ευρείας διαθεσιμότητάς του και της υψηλής ενεργειακής πυκνότητάς του. Για πρώτη φορά, νέες διαμορφώσεις μικροαντιδραστήρων για την αποσύνθεση του φορμικού οξέος θα μελετηθούν χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες υπολογιστικής μοντελοποίησης. Η υπολογιστική δυναμική ρευστών (CFD) θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων μοντέλων ετερογενών μικροαντιδραστήρων.

Η μελέτη μοντελοποίησης CFD ξεκινά με την ανάπτυξη ενός μικροαντιδραστήρα  κλίνης για την επικύρωση των πειραματικών αποτελεσμάτων, και στη συνέχεια ακολουθείται από τη θεωρητική ανάπτυξη νέων  μικροαντιδραστήρων για την εκτέλεση περαιτέρω μελετών. Τα λεπτομερή μοντέλα που αναπτύχθηκαν σε αυτή την εργασία θα παρέχουν μια ενδιαφέρουσα εικόνα για την εντατικοποίηση της αντίδρασης αποσύνθεσης φορμικού οξέος, χρησιμοποιώντας ετερογενείς καταλύτες.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν προπτυχιακό και μεταπτυχιακό δίπλωμα από διαπιστευμένα πανεπιστήμια χημικής μηχανικής ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό πεδίο. Απαιτείται ισχυρό υπόβαθρο στον προγραμματισμό με την χρήση STAR-CCM +, gPROMS, COMSOL Multiphysics ή παρόμοιες γλώσσες.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αχιλλέας Κωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής, a.konstantinou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Επεξεργασία Υδάτων ρυπασμένων με κυανοτοξίνες με τη χρήση Προχωρημένων Οξειδωτικών Μεθόδων Αντιρρύπανσης (ΠΟΜΑ)»

Περιγραφή: Η ανίχνευση καθώς και η απομάκρυνση των μικρορυπαντών (π.χ. φυτοφάρμακα, ορμόνες, φαρμακευτικές ουσίες και τοξικοί μεταβολίτες) από τους υδάτινους πόρους και τα αστικά λύματα, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Σήμερα, η έρευνα για την απομάκρυνση των μικρορυπαντών από το περιβάλλον, εστιάζει στη χρήση νέων και καινοτόμων τεχνολογιών όπως οι προηγμένες οξειδωτικές μέθοδοι αντιρρύπανσης (ΠΟΜΑ) και οι τεχνολογίες χημικής οξείδωσης (οζονόλυση). Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής διαφόρων ΠΟΜΑ για την απομάκρυνση  μιας κατηγορίας φυσικών τοξινών, τις κυανοτοξίνες, από επιφανειακά ύδατα. Η μελέτη αυτή θα γίνει σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστήμιου του Γκντανσκ (επικεφαλής Καθηγήτρια Hanna Mazur-Marzec).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει να είναι κάτοχοι Αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Χημεία ή Χημική Μηχανική ή Βιοχημεία ή/και να διαθέτουν  Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Περιβαλλοντική Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Τοξικολογία, Περιβαλλοντική Επιστήμη ή Περιβαλλοντική Τεχνολογία. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μαρία Γ. Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, maria.antoniou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Ανίχνευση και απομάκρυνση ουσιών που προσδίδουν γεύση και οσμή στα επιφανειακά ύδατα κατά το φαινόμενο της άνθισης των κυανοβακτηρίων»

Περιγραφή: Τα κυανοβακτήρια, γνωστά και ως κυανοφύκη (blue-green algae) είναι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί στα επιφανειακά νερά που προσαρμόζονται εύκολα ακόμη και σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Όταν επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες τα κυανοβακτήρια αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς (άνθιση) σχηματίζοντας στρώματα (blooms). Η έντονη ανάπτυξή τους έχει σαν αποτέλεσμα τον ανεπιθύμητο χρωματισμό και τη προσθήκη γεύσης και οσμής στο νερό καθώς και την παραγωγή τοξινών. Η κλιματική αλλαγή και οι ανθρώπινες δραστηριότητες (γεωργικές απορροές, απορροές από μη ή ανεπαρκώς επεξεργασμένα αστικά και βιομηχανικά λύματα) έχουν ενισχύσει την εμφάνιση και τις δυσμενείς επιδράσεις του φαινομένου της άνθισης των κυανοβακτηρίων, παγκοσμίως.  Για την αποφυγή τέτοιων συμβάντων που οδηγούν στη διάθεση και διακοπή παροχής πόσιμου νερού, καθίσταται αναγκαία η επεξεργασία του νερού του επηρεαζόμενου υδάτινου σώματος. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας θα είναι η ανίχνευση ουσιών που προσδίδουν γεύση και οσμή στα επιφανειακά ύδατα (επιπρόσθετες της γεοσμίνης και MIB) κατά το φαινόμενο της άνθισης των κυανοβακτηρίων  και η διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής διαφόρων φυσικοχημικών τεχνολογιών για την αποκατάσταση τους. Η μελέτη αυτή θα γίνει σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης (επικεφαλής Καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει να είναι κάτοχοι Αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Χημεία, ή Περιβαλλοντική Μηχανική, ή Χημική Μηχανική ή/και να διαθέτουν  Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Περιβαλλοντική Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Περιβαλλοντική Επιστήμη ή Περιβαλλοντική Τεχνολογία. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μαρία Γ. Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, maria.antoniou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Διεργασίες παραγωγής υδρογόνου από μέταλλα μηδενικού σθένους »

Στο πλαίσιο του διδακτορικού θέματος θα μελετηθούν:

 • Τρόποι σύνθεσης μετάλλων μηδενικού σθένους και η εφαρμογή τους στην παραγωγή υδρογόνου και δέσμευση CO2.
 • Αντιδράσεις παραγωγής υδρογόνου με χρήση των μετάλλων σε υδατικές συνθήκες και παρουσία διαλυμένου CO2. Τρόποι αύξησης της απόδοσης της αντίδρασης (π.χ. αφαίρεση του παθητικού στρώματος, αύξηση της ειδικής επιφάνειας κ.λπ.).
 • Χρήση μεταλλικών αποβλήτων στις αντιδράσεις παραγωγής υδρογόνου.
 • Ανάκτηση του διαλυμένου σιδήρου μέσω ηλεκτρόλυσης και επαναχρησιμοποίησή του στην αντίδραση.
 • Σύνδεση της πιο πάνω διεργασίας με hydrogenotrophic microorganisms και άλλων αυτότροφων μικροοργανισμών για παραγωγή προϊόντων (μεθανίου, οργανικών οξέων, πρωτεϊνών κ.λ.π.).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε Χημική Μηχανική, Βιοτεχνολογία, Βιομηχανική Μηχανική, Χημεία, Βιολογία, Περιβαλλοντική Μηχανική ή άλλο συναφή τομέα, και να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ιωάννης Βυρίδης, Επίκουρος Καθηγητής, ioannis.vyrides@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Μοντελοποίηση της συμπεριφοράς διαπλεγμένων πολυμερικών τηγμάτων»

Περιγραφή: Τα πολυμερή μεγάλου μοριακού βάρους, δηλαδή αυτά βιομηχανικού ενδιαφέροντος, τείνουν να παρουσιάζουν μια διαφορετική συμπεριφορά από αυτήν πολυμερών μικρότερου μοριακού βάρους. Αυτό έγκειται στην  ανάπτυξη διαπλοκών (εναγκαλισμών) μεταξύ των πολυμερικών αλυσίδων, κάτι που περιπλέκει την  μοντελοποίηση της ρεολογικής τους συμπεριφοράς. Τα πολυμερή αυτά καλούνται ως διαπλεγμένα πολυμερή. Στη παρούσα διδακτορική εργασία θα πραγματοποιηθεί μια ενδελεχής μελέτη της ρεολογικής απόκρισης τέτοιων πολυμερών τόσο θεωρητικά όσο και υπολογιστικά. Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί ένα καταστατικό μοντέλο που θα περιγράφει την ρεολογική συμπεριφορά των διαπλεγμένων πολυμερικών τηγμάτων με χρήση του φορμαλισμού Γενικευμένων Αγκυλών ή/και GENERIC της θερμοδυναμικής εκτός ισορροπίας (ΘΕΙ). Τα ιδιαίτερα ελκυστικά πλεονεκτήματα χρήσης φορμαλισμών ΘΕΙ είναι ότι τα αναπτυγμένα μοντέλα καθίστανται, από κατασκευής τους, σύμφωνα με τους θερμοδυναμικούς νόμους. Επιπρόσθετα, για την παραμετροποίηση και επαλήθευση της ικανότητας του μοντέλου να περιγράφει την πραγματική ρεολογική συμπεριφορά τέτοιων πολυμερών, οι θεωρητικές προβλέψεις του μοντέλου θα συγκριθούν με αποτελέσματα ατομιστικών προσομοιώσεων μοριακής δυναμικής (Molecular Dynamics, MD) και εκτός ισορροπίας μοριακής δυναμικής (Non-Equilibrium Molecular Dynamics, NEMD) τέτοιων συστημάτων [όπως πολυαιθυλένιο και πολυ(αιθυλενοξείδιο)]. Υπάρχει σημαντική προηγούμενη εμπειρία στην ομάδα, τόσο στη θεωρητική όσο και στην υπολογιστική συνιστώσα, με πλειάδα δημοσιευμένων άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς εμβέλειας. Ο επιλεγμένος υποψήφιος θα καλεστεί να τροποποιήσει και βελτιστοποιήσει τα προϋπάρχοντα μοντέλα. 

Το ερευνητικό έργο θα είναι σε συνεργασία με τον Kαθηγητή Βλάση Μαυραντζά (Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Παν. Πατρών/ Department of Mechanical and Process Engineering, ETH Zürich).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Χημική Μηχανική ή Θεωρητική/Υπολογιστική Χημεία, Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών, ή Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Φυσική. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία (π.χ. στα πλαίσια διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας) στο αντικείμενο της αποκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα. Ανάλογα με την εξειδίκευση και τα προσόντα του υποψηφίου, θα μπορούσε να υπάρξει μικρή χρηματοδότηση. Επιπρόσθετα, θα  μπορούσε να προσφερθεί θέση βοηθού διδασκαλίας για θεωρητικά ή εργαστηριακά μαθήματα του τμήματος.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παύλος Σ. Στεφάνου, Επίκουρος Καθηγητής, pavlos.stefanou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Περιγραφή της μετανάστευσης λόγω διάτμησης των ερυθρών αιμοσφαιρίων»

Περιγραφή: Τα ερυθρά αιμοσφαίρια (ΕΑΣ) σε φυσιολογικές συνθήκες είναι ικανά να παραμορφώνονται και να συσσωματώνονται. Ωστόσο, τόσο η παραμόρφωση όσο και η συσσώρευση σπάνια εξετάζονται μαζί κατά τη μοντελοποίηση της ρεολογικής συμπεριφοράς του αίματος. Πρόσφατα, προτείναμε μια σειρά από ρεολογικά μοντέλα που έχουν αποδειχθεί ικανά να κάνουν ποσοτικές προβλέψεις έναντι διαθέσιμων πειραματικών δεδομένων. Ωστόσο, αυτά τα μοντέλα θα πρέπει να γενικευθούν για να ληφθούν υπόψη οι επιδράσεις μετανάστευσης των ερυθρών αιμοσφαιρίων και οι αλληλεπιδράσεις ΕΑΣ-πλάσματος που λαμβάνουν χώρα σε μικροαγγεία. Στη παρούσα διδακτορική εργασία θα πραγματοποιηθεί η μοντελοποίηση η οποία θα βασιστεί στη χρήση του φορμαλισμού Γενικευμένων Αγκυλών ή/και GENERIC της θερμοδυναμικής εκτός ισορροπίας (ΘΕΙ). Το αρχικό μας σημείο θα είναι το μοντέλο μετανάστευσης λόγω διάτμησης (shear-induced migration) που έχει προταθεί από τους Phillips et al. Τα ιδιαίτερα ελκυστικά πλεονεκτήματα χρήσης φορμαλισμών ΘΕΙ είναι ότι τα αναπτυγμένα μοντέλα είναι, από κατασκευής τους, σε συμφωνία με τους θερμοδυναμικούς νόμους. Η μοντελοποίηση θα παρέχει τις ρεολογικές ιδιότητες αυτών των ρευστών (π.χ. το ιξώδες), οι οποίες και θα συγκριθούν με διαθέσιμες πειραματικές μετρήσεις. Αυτή η διδακτορική θέση θα χρηματοδοτηθεί μέσω του ερευνητικού έργου CRaFTC

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Χημική Μηχανική ή Θεωρητική/Υπολογιστική Χημεία, Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών, ή Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Φυσική. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία (π.χ., στα πλαίσια διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας) στο αντικείμενο της αποκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Το ερευνητικό έργο θα είναι σε συνεργασία με τον Αναπ. Kαθηγητή Ευστάθιο Καλυβιώτη (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου).

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παύλος Σ. Στεφάνου, Επίκουρος Καθηγητής, pavlos.stefanou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Κατανόηση της δυναμικής συμπεριφοράς αλυσίδων ροφημένων σε νανοσωματίδια υπό την επίδραση ροϊκού πεδίου»

Περιγραφή: Τα πολυμερικά νανοσύνθετα (ΠΝΣ) υλικά αποτελούν μία τάξη νανοδομημένων υλικών στα οποία νανοσωματίδια (σωματίδια τυπικού μεγέθους νανομέτρου) ενσωματώνονται σε μία πολυμερική μήτρα, κάτι που οδηγεί σε σημαντική βελτίωση των μηχανικών, οπτικών, ρεολογικών, και άλλων ιδιοτήτων του. Σε πολλές περιπτώσεις, η πολυμερική αλυσίδα δύναται να ροφηθεί πάνω στο νανοσωματίδιο, π.χ., λόγω της δημιουργίας δεσμών υδρογόνου μεταξύ νανοσωματιδίου και πολυμερικής αλυσίδας. Στη παρούσα διδακτορική εργασία θα πραγματοποιηθεί μια ενδελεχής μελέτη της ρεολογικής απόκρισης των ΠΝΣ τόσο θεωρητικά όσο και υπολογιστικά. Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί ένα καταστατικό μοντέλο που θα περιγράφει την ρεολογική συμπεριφορά των ΠΝΣ με χρήση του φορμαλισμού Γενικευμένων Αγκυλών ή/και GENERIC της θερμοδυναμικής εκτός ισορροπίας (ΘΕΙ). Τα ιδιαίτερα ελκυστικά πλεονεκτήματα χρήσης φορμαλισμών ΘΕΙ είναι ότι τα αναπτυγμένα μοντέλα καθίστανται, από κατασκευής τους, σύμφωνα με τους θερμοδυναμικούς νόμους. Η μοντελοποίηση θα παρέχει τα ποσοστά των ροφημένων αλυσίδων σαν συνάρτηση της ισχύος του ροϊκού πεδίου, καθώς και τις ρεολογικές τους ιδιότητες (π.χ., το ιξώδες). Επιπρόσθετα, για την παραμετροποίηση και επαλήθευση της ικανότητας του μοντέλου να περιγράφει την πραγματική ρεολογική συμπεριφορά τέτοιων πολυμερών, οι θεωρητικές προβλέψεις του μοντέλου θα συγκριθούν με αποτελέσματα ατομιστικών προσομοιώσεων μοριακής δυναμικής (Molecular Dynamics, MD) και εκτός ισορροπίας μοριακής δυναμικής (Non-Equilibrium Molecular Dynamics, NEMD) τέτοιων συστημάτων (όπως νανοσύνθετα πολυαιθυλενογλυκόλης/σίλικας). Υπάρχει σημαντική προηγούμενη εμπειρία στην ομάδα, τόσο στη θεωρητική όσο και στην υπολογιστική συνιστώσα, με πλειάδα δημοσιευμένων άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς εμβέλειας. Ο επιλεγμένος υποψήφιος θα καλεστεί να τροποποιήσει και βελτιστοποιήσει τα προϋπάρχοντα μοντέλα.  

Το ερευνητικό έργο θα είναι σε συνεργασία με τον Kαθηγητή Βλάση Μαυραντζά (Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Παν. Πατρών/ Department of Mechanical and Process Engineering, ETH Zürich).

Απαιτούμενα Προσόντα:  Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Χημική Μηχανική ή Θεωρητική/Υπολογιστική Χημεία, Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών, ή Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Φυσική. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία (π.χ. στα πλαίσια διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας) στο αντικείμενο της αποκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα. Ανάλογα με την εξειδίκευση και τα προσόντα του υποψηφίου, θα μπορούσε να υπάρξει μικρή χρηματοδότηση. Επιπρόσθετα, θα  μπορούσε να προσφερθεί θέση βοηθού διδασκαλίας για θεωρητικά ή εργαστηριακά μαθήματα του τμήματος.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παύλος Σ. Στεφάνου, Επίκουρος Καθηγητής, pavlos.stefanou@cut.ac.cy