Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Έναρξη φοίτησης: Ιανουάριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002542 | Φαξ.: 25002769

 

 • Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο της «Μελέτης της Ατμόσφαιρας και την Ατμοσφαιρική Τηλεπισκόπησης»

Περιγραφή: Μέσα από το ερευνητικό έργο «ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment» με το ακρωνύμιο: «EXCELSIOR», Horizon 2020 Widespread Teaming Phase 2 (www.excelsior2020.eu), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα [το Γερμανικό Κέντρο Διαστήματος (DLR), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (NOA), το Γερμανικό Ινστιτούτο μελέτης της Τροπόσφαιρας Leibniz (TROPOS) και το Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos, Παγκόσμιο Κέντρο Ακτινοβολίας (PMODWRC)], ίδρυσε  ένα νέο, αυτόνομο και βιώσιμο Κέντρο Αριστείας με όνομα «Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ (ECoE)» (www.eratosthenes.org.cy) ERATOSTHENES για την παρατήρηση της γης και τη παρακολούθηση του περιβάλλοντος από το διάστημα.

Οι θέσεις εντάσσονται στα ερευνητικά πεδία του τομέα Ατμόσφαιρας του Τμήματος Περιβάλλοντος και Κλίματος του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ και υποστηρίζονται από το έργο ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510.

Οι επιλεχθέντες/ούσες υποψήφιοι/ες θα εντάσσονται στο διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και θα εργαστούν σε ένα διεθνές διεθνές ερευνητικό περιβάλλον, θα έχουν πρόσβαση σε όργανα τελευταίας τεχνολογίας του τομέα της Ατμόσφαιρας του κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, και θα τους δοθεί η ευκαιρία να εργαστούν σε θέματα κοινωνικής ευαισθητοποίησης και σημασίας. Η επίβλεψη και καθοδήγηση των διδακτορικών ερευνητών θα γίνεται σε στενή συνεργασία με τους ερευνητές του Ινστιτούτου TROPOS.

Οι τρεις (3) θέσεις τον τομέα της Παρατήρησης της Γης & Τηλεπισκόπησης στο γνωστικό αντικείμενο της Έρευνας Ατμοσφαιρικής Τηλεπισκόπησης θα έχουν έμφαση σε:

 1. Ο ρόλος της σκόνης στο σχηματισμό νεφών χρησιμοποιώντας τεχνικές τηλεπισκόπησης. Η διδακτορική διατριβή εστιάζει στην αλληλεπίδραση αερολύματος-νέφους και ο/η υποψήφιος/α θα μελετήσει την επίδραση της σκόνης στις μικροφυσικές ιδιότητες των νεφών υγρής σύστασης
 2. Στατιστική ανάλυση των ιδιοτήτων της ερημικής σκόνης και η επίδρασή τους στα σύννεφα πάγου.Η διδακτορική διατριβή θα επικεντρωθεί στον χαρακτηρισμό των αερολυμάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές τηλεπισκόπησης.
 3. Χαρακτηρισμός αερολυμάτων και προσδιορισμός πηγών προέλευσης Η διδακτορική διατριβή εστιάζει στη συνδυασμένη ανάλυση παρατηρήσεων τηλεπισκόπησης και μοντελοποιημένων δεδομένων για τον χαρακτηρισμό των αερολυμάτων στην Ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Η ερευνητική δραστηριότητα θα περιλαμβάνει:

 • Ανάλυση επίγειων δεδομένων ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης
 • Ανάλυση ατμοσφαιρικών παραμέτρων δορυφορικών αποστολών
 • Σύνθεση και σύγκριση διαφόρων βάσεων δεδομένων (Δορυφορικών, επίγειων, τηλεπισκόπησης, πεδίου κ.α)
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων επεξεργασίας σε επίγεια δεδομένα ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης
 • Εφαρμογή ποιοτικών προτύπων και εργαλείων ποιοτικού ελέγχου

Συμμετοχή σε δραστηριότητες/ Ρόλος:

 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εγκατάσταση Ερευνητικών Υποδομών
 • Υπεύθυνος/η για τη λειτουργία οργάνων ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης σύμφωνα με διεθνείς πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας.
 • Υπεύθυνος/η για την επεξεργασία δεδομένων με χρήση προηγμένων λογισμικών και εργαλείων.
 • Συνεισφορά στην έρευνα που σχετίζεται με τις Παρατηρήσεις Ατμοσφαιρικής Τηλεπισκόπησης
 • Συνεισφορά σε δημοσιεύσεις και επικοινωνία ερευνητικών αποτελεσμάτων σε διαφορετικά ακροατήρια.
 • Συμμετοχή στις πειραματικές εκστρατείες πεδίου, ερευνητικά έργα του κέντρου ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ.
 • Ενεργής συμμετοχή σε τοπική, περιφερειακή και διεθνή δικτύωση, συμμετέχοντας σε εθνικά και διεθνή συνέδρια.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο στο πεδίο της  φυσικής, ή των θετικών επιστημών, ή της μετεωρολογίας, ή των επιστημών περιβάλλοντος
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην φυσική της ατμόσφαιρας, ή τηλεπισκόπησης, ή περιβάλλοντος, ή μετεωρολογίας
 • Ικανότητα προγραμματισμού για την ανάλυση επιστημονικών δεδομένων και καλή γνώση αγγλικών
 • Προθυμία συμμετοχής σε επιστημονικά πειράματα και μετρήσεις πεδίου
 • Προθυμία συμμετοχής και παρακολούθησης επιστημονικών εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
 • Η εμπειρία στις τεχνικές ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Δίπλωμα οδήγησης.

Χρηματοδότηση: Ο/Η επιτυχών/ούσα θα απασχοληθεί ως Μεταπτυχιακός Συνεργάτης, Βοηθός Ερευνητής στο Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ. Προσφέρετε ανταγωνιστική οικονομική υποστήριξη με το ακριβές επίπεδο μισθού να καθορίζεται κατά τη συνέντευξη.

Μέγιστος μεικτός μηνιαίος μισθός σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης €2122

Διάρκεια: 36 μήνες

Θα υπάρχουν στις τριμελείς επιτροπές μέλη από τους στρατηγικούς εταίρους του έργου EXCELSIOR H2020 TEAMING PROJECT (π.χ. TROPOS) & μέλη του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης ή άλλα μέλη από συνεργαζόμενα Κέντρα Αριστείας/Πανεπιστήμια (π.χ. Κέντρο Αριστείας CARE-C).

Ερευνητικός/ή Σύμβουλος/ Ερευνητικοί Σύμβουλοι:  Διόφαντος Χατζημιτσής, Καθηγητής, d.hadjimitsis@cut.ac.cy

 • Οκτώ  (8) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενό της «Παρατήρησης Γης, Τηλεπισκόπησης  και Γεωπληροφορικής» στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 

 • «Περιβάλλον και κλίμα (γεωργία, υδάτινοι πόροι, χρήσεις γης, φυσικό και δομημένο περιβάλλον)»

Γεωργία: Μοντελοποίηση δεδομένων παρατήρησης Γης για γεωργικές εφαρμογές (π.χ. παρακολούθηση των γεωργικών εκτάσεων, Κοινή Αγροτική Πολιτική, ορθές γεωργικές πρακτικές, εργαλεία υποστηρικτικά στους αγρότες, στους γεωργικούς συμβούλους και στους οργανισμούς πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων, επισιτιστική ασφάλεια, Ανθρακικό Αποτύπωμα)

Υδάτινοι Πόροι: Διαχείριση υδάτινων πόρων (π.χ. ξηρασία, υδροδυναμική ενέργεια, υδρολογικές αναλύσεις, χρήση δεδομένων Copernicus, παρακολούθηση λεκανών απορροής, παρακολούθηση παράκτιας ζώνης)

Χρήσεις Γης: Χρήσεις γης και έξυπνες πόλεις, αστικοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση δασικών εκτάσεων

«Ανθεκτικές κοινωνίες (μείωση των κινδύνων καταστροφών, πολιτιστική κληρονομιά, ασφάλεια στη θάλασσα)»

Πλημμύρες & πυρκαγιές:

 • Ολοκληρωμένη χρήση δορυφορικών δεδομένων, γεωπληροφορικής και της ανάλυσης δεδομένων για εφαρμογές σχετικές με φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων πλημμυρών και πυρκαγιών (π.χ. δορυφορική τηλεπισκόπηση, διαχρονικότητα, χαρτογράφηση πλημμυρών, χάρτες αποτίμησης καταστροφών, μοντελοποίηση, οριοθέτηση καμένων εκτάσεων, έγκαιρη ανίχνευση, συνεχής παρακολούθηση).

Σεισμοί/ Γεωκίνδυνοι:

 • Ολοκληρωμένη χρήση και ενσωμάτωση προϊόντων δορυφορικής συμβολομετρίας με μετρήσεις GNSS και επίγειους γωνιακούς ανακλαστήρες για την παρακολούθηση γεωκινδύνων (π.χ. γεωκίνδυνοι, συμβολομετρία, παραμορφώσεις, κατολισθήσεις, διαχείριση έκτακτης ανάγκης)
 • Διαδικασία εκτίμησης επικινδυνότητας, υπολογισμός συνεπειών με χρήση σεναρίων, πιθανοτική εκτίμηση απωλειών.
 • Εκτίμηση επικινδυνότητας από πολλαπλούς κινδύνους (multi-hazard)

Υγεία:

 • Μεγάλα δεδομένα Παρατήρησης Γης για εφαρμογές σχετικές με εποχιακές ασθένειες (π.χ. επιδημιολογία, διαβιβαστές, ιός δυτικού Νείλου, δυναμικά μοντέλα, μηχανική εκμάθηση)

Πολιτιστική Κληρονομιά:

 • Ανάπτυξη Διαθεματικής Υπηρεσίας στην Πολιτιστική Κληρονομιά για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Copernicus.
 • Χρήση εικονικής πραγματικότητας για αποκατάσταση και ενίσχυση μνημείων.
 • Εκτίμηση επικινδυνότητας μνημείων και χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς από γεωκινδύνους.

Θαλάσσια Επιτήρηση:

 • Παρακολούθηση θαλάσσιου περιβάλλοντος, θαλάσσια ασφάλεια και προστασία, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, παρακολούθηση ιχθυοκαλλιεργειών.

Επιτήρηση κατασκευών/υποδομών και οδικού δικτύου:

 • Παρακολούθηση υποδομών και οδικού δικτύου μέσω τηλεσπισκόπησης (π.χ. φθορές οδοστρωμάτων)

Διαχείριση μεγάλων δεδομένων  (εξαγωγή πληροφοριών, οπτική εξερεύνηση και απεικόνιση, συλλογή πληροφοριών και σύμπτυξη δεδομένων, γεωπληροφορική).

 • Ανάλυση μεγάλων γεωδεδομένων για την παρακολούθηση εποχικών ασθενειών,
 • Μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη στην ανάλυση γεωδεδομένων,
 • Ανάπτυξη Διαλειτουργικών Υπηρεσιών Γεωπληροφορικής και Γεωδαισίας,
 • Διαχείριση & Έλεγχος Μεγάλων Δεδομένων GNSS
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πρότυπων μη-επανδρωμένων εναέριων πλατφορών (UAV) για περιβαλλοντική, αστική, θαλάσσια και αγροτική διαχείριση.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κρίσεων με τεχνολογίες GIS,
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος με τεχνολογίες GIS και δεδομένα Copernicus για υποστήριξη έξυπνων και πράσινων πόλεων (π.χ. δίκτυα LΟRA, ΙοΤ κτλ)
 • Ψηφιακά Δίδυμα -Digital Twins για διάφορες εφαρμογές (π.χ. Κλίμα, Θάλασσα κ.α.)
 • Τεχνητή Νοημοσύνη στην Παρατήρηση Γης

Οι θέσεις εντάσσονται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’ (www.excelsior2020.eu). Μέσα από το ερευνητικό έργο «ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment» με το ακρωνύμιο: «EXCELSIOR», Horizon 2020 Widespread Teaming Phase 2 (www.excelsior2020.eu), δημιουργήθηκε ένα νέο, αυτόνομο και βιώσιμο Κέντρο Αριστείας με όνομα «Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ (ECoE)» (www.eratosthenes.org.cy).

Η δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ μέσω του έργου EXCELSIOR H2020 Teaming βασίστηκε στις διακριτές ανάγκες και ευκαιρίες που ενθαρρύνουν την ίδρυση ενός Κέντρου Αριστείας Παρατήρησης Γης στην Κύπρο, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τη γεωστρατηγική τοποθεσία της Κύπρου που μας επιτρέπει να εξετάσουμε σύνθετα επιστημονικά προβλήματα και να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των χρηστών στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική (EMMENA), καθώς και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ως Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας θα βασίζεται σε δύο κύριες υποδομές, που αποτελούνται από ένα επίγειο σταθμό λήψης δορυφορικών δεδομένων και ένα σταθμό ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης, καθώς και επιπρόσθετες υποδομές. Η Κοινοπραξία του έργου EXCELSIOR αποτελείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (CUT), το Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής (DLR), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (NOA), το Γερμανικό Ινστιτούτο για την Μελέτη της Τροπόσφαιρας (TROPOS) και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (DEC) του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Κυβέρνησης. Στις επιτροπές παρακολούθησης των διδακτορικών προγραμμάτων δύναται να συμμετέχουν ακαδημαικοί/ερευνητές από την DLR, TROPOS, NOA και άλλα ερευνητικά κέντρα ή πανεπιστήμια που υποστηρίζουν το έργο EXCELSIOR.

Χρηματοδότηση: Ο/Η επιτυχών/ούσα θα απασχοληθεί ως Μεταπτυχιακός Συνεργάτης, Βοηθός Ερευνητής στο Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ. Προσφέρετε ανταγωνιστική οικονομική υποστήριξη με το ακριβές επίπεδο μισθού να καθορίζεται κατά τη συνέντευξη.

Μέγιστος μεικτός μηνιαίος μισθός σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης €2122

Διάρκεια: 36 μήνες

Θα υπάρχουν στις τριμελείς επιτροπές μέλη από τους στρατηγικούς εταίρους του έργου EXCELSIOR H2020 TEAMING PROJECT (π.χ. NOA, TROPOS, DLR) και μέλη του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ή άλλα μέλη από συνεργαζόμενα Κέντρα Αριστείας/Πανεπιστήμια.

Ερευνητικός Σύμβουλος/ Ερευνητικοί Σύμβουλοι: Οι 8 θέσεις θα κατανεμηθούν αναλόγως στα πιο κάτω μέλη ΔΕΠ και θα υπάρχουν στις τριμελείς επιτροπές μέλη από τους στρατηγικούς εταίρους του έργου EXCELSIOR H2020 Teaming Project και μέλη του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης ή άλλα μέλη από συνεργαζόμενα Κέντρα Αριστείας/Πανεπιστήμια.

Διόφαντος Χατζημιτσής, Καθηγητής, d.hadjimitsis@cut.ac.cy

Ευάγγελος Ακύλας, evangelos.akylas@cut.ac.cy

Χριστόδουλος Δανέζης, Επίκουρος Καθηγητής, Chris.danezis@cut.ac.cy

Νικόλας Κυριακίδης, Λέκτορας, Nicholas.kyriakides@cut.ac.cy

 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενοo της «Ηλιακής Ενέργειας – Ηλιακής Ακτινοβολίας (EXCELSIOR H2020 TEAMING PROJECT)»

Μια θέση στο γνωστικό αντικείμενό της Ενέργειας στη θεματική ενότητα της Πρόγνωσης της Ηλιακής Ενέργειας και της Αλληλεπίδρασης της Ηλιακής Ακτινοβολίας με την Επιφάνεια και την Ατμόσφαιρα της Γης. Τα προτεινόμενα θέμα είναι:

 • Βελτίωση μεθόδων πρόγνωσης ηλιακής ακτινοβολίας/ενέργειας με χρήση δορυφορικών και επίγειων δεδομένων τηλεπισκόπησης της ατμόσφαιρας

Η ερευνητική δραστηριότητα θα περιλαμβάνει:

 • Επίγειες παρατηρήσεις της ολικής και φασματικής ηλιακής ακτινοβολίας.
 • Ανάπτυξη μοντέλων διάδοσης της ακτινοβολίας με τη χρήση in-situ δεδομένων (μετρήσεις ακτινοβολίας, νεφών και αερολυμάτων), δορυφορικές παρατηρήσεις και προγνωστικά δεδομένα του μοντέλου CAMS, για εφαρμογές πρόγνωσης της ηλιακής ενέργειας.
 • Μελέτη της διάδοσης της ηλιακής ακτινοβολίας μέσω της γήινης ατμόσφαιρας και των αλληλοεπιδράσεων της με τις ατμοσφαιρικές παραμέτρους, όπως το όζον, τα αερολύματα και τα νέφη.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων επεξεργασίας δεδομένων (π.χ. εφαρμογή μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της πρόγνωσης της ηλιακής ενέργειας).
 • Εφαρμογή ποιοτικών προτύπων και εργαλείων ποιοτικού ελέγχου για επίγειες μετρήσεις της φασματικής και ολικής ηλιακής ακτινοβολίας.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών βαθμονόμησης για φασματικά, ολοφασματικά και στενής φασματικής περιοχής οργάνων μέτρησης της ηλιακής ακτινοβολίας.
 • Διερεύνηση των επιδράσεων των μεταβολών της φασματικής ηλιακής ακτινοβολίας στα οικοσυστήματα και στην ανθρώπινη υγεία.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο στο πεδίο της  φυσικής, ή των θετικών επιστημών, ή της μετεωρολογίας, ή των επιστημών περιβάλλοντος ή άλλου συναφούς αντικειμένου
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην φυσική της ατμόσφαιρας, ή τηλεπισκόπησης, ή περιβάλλοντος, ή μετεωρολογίας ή άλλου συναφούς αντικειμένου
 • Ικανότητα προγραμματισμού για την ανάλυση επιστημονικών δεδομένων (κατά προτίμηση χρήση της Python και/ή Matlab)
 • Γνώση ή εξοικείωση με το περιβάλλον linux θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Προθυμία συμμετοχής σε επιστημονικά πειράματα και μετρήσεις πεδίου
 • Προθυμία συμμετοχής και παρακολούθησης επιστημονικών εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
 • Η εμπειρία σχετική με μετρήσεις της ηλιακής ακτινοβολίας ή μοντέλων διάδοσης της ακτινοβολίας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Η Θέση εντάσσεται στα ερευνητικά πεδία του τομέα Ενέργειας του Τμήματος Resilient Society του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ και υποστηρίζονται από το έργο ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement No 857510.

Οι επιλεχθέντες/ούσες υποψήφιοι/ες θα εργάζονται σε ένα διεθνές ερευνητικό περιβάλλον, θα έχουν πρόσβαση σε όργανα τελευταίας τεχνολογίας και θα τους δοθεί η ευκαιρία να εργαστούν σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Περισσότερες πληροφορίες για τους στόχους του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

Μέσα από το ερευνητικό έργο «ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment» με το ακρωνύμιο: «EXCELSIOR», Horizon 2020 Widespread Teaming Phase 2 (www.excelsior2020.eu), δημιουργήθηκε ένα νέο, αυτόνομο και βιώσιμο Κέντρο Αριστείας με όνομα «Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ (ECoE)» (www.eratosthenes.org.cy).

Η δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ μέσω του έργου EXCELSIOR H2020 Teaming βασίστηκε στις διακριτές ανάγκες και ευκαιρίες που ενθαρρύνουν την ίδρυση ενός Κέντρου Αριστείας Παρατήρησης Γης στην Κύπρο, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τη γεωστρατηγική τοποθεσία της Κύπρου που μας επιτρέπει να εξετάσουμε σύνθετα επιστημονικά προβλήματα και να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των χρηστών στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική (EMMENA), καθώς και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ως Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας θα βασίζεται σε δύο κύριες υποδομές, που αποτελούνται από ένα επίγειο σταθμό λήψης δορυφορικών δεδομένων και ένα σταθμό ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης, καθώς και επιπρόσθετες υποδομές. Η Κοινοπραξία του έργου EXCELSIOR αποτελείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (CUT), το Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής (DLR), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (NOA), το Γερμανικό Ινστιτούτο για την Μελέτη της Τροπόσφαιρας (TROPOS), το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (DEC) του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Κυβέρνησης και τους συνεργαζόμενους φορείς CYRIC και το Παγκόσμιο Κέντρο Ακτινοβολίας στο Νταβός της Ελβετίας. Στις επιτροπές παρακολούθησης των διδακτορικών προγραμμάτων δύναται να συμμετέχουν ακαδημαϊκοί/ερευνητές από την DLR, TROPOS, NOA το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ και άλλα ερευνητικά κέντρα ή πανεπιστήμια που υποστηρίζουν το έργο EXCELSIOR.

Χρηματοδότηση: Ο/Η επιτυχών/ούσα θα απασχοληθεί ως Μεταπτυχιακός Συνεργάτης, Βοηθός Ερευνητής στο Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ. Προσφέρετε ανταγωνιστική οικονομική υποστήριξη με το ακριβές επίπεδο μισθού να καθορίζεται κατά τη συνέντευξη.

Μέγιστος μεικτός μηνιαίος μισθός σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης €2122

Διάρκεια: 36 μήνες

Στις τριμελείς επιτροπές θα υπάρχουν μέλη από τους στρατηγικούς εταίρους του έργου EXCELSIOR H2020 Teaming Project (π.χ. TROPOS) και μέλη του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ή άλλα μέλη από συνεργαζόμενα Κέντρα Αριστείας/Πανεπιστήμια (π.χ. Κέντρο Αριστείας CARE-C)

Ερευνητικός/ή Σύμβουλος/ Ερευνητικοί Σύμβουλοι:  Διόφαντος Χατζημιτσής, Καθηγητής, d.hadjimitsis@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο της «Τεχνητής Νοημοσύνης και Παρατήρηση Γης»

Η εν λόγω θέση θα χρηματοδοτηθεί πλήρως από συνεργαζόμενο οργανισμό/επιχείρηση του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης από την πρόσκληση του ΙΔΕΚ που αφορά την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε επιχειρήσεις και θα εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης σε εφαρμογές διαστήματος και δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Η χρηματοδότηση θα ισχύει μετά από έγκριση του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας και Καινοτομίας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο στο πεδίο της Μηχανικής όπως τοπογράφων, επιστημών των υπολογιστών, πολιτικών μηχανικών, μηχανικών περιβάλλοντος ή άλλου συναφούς αντικειμένου.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο πεδίο της Μηχανικής όπως τοπογράφων, επιστημών των υπολογιστών, πολιτικών μηχανικών, μηχανικών περιβάλλοντος ή άλλου συναφούς αντικειμένου.
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών.

Χρηματοδότηση: Ο/Η επιτυχών/ούσα θα απασχοληθεί ως Μεταπτυχιακός Συνεργάτης, Βοηθός Ερευνητής στο συνεργαζόμενο οργανισμό/επιχείρηση του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης. Προσφέρεται ανταγωνιστική οικονομική υποστήριξη με το ακριβές επίπεδο μισθού να καθορίζεται κατά τη συνέντευξη.

Μέγιστος μεικτός μηνιαίος μισθός σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης €2122.

Διάρκεια: 36 μήνες

Ερευνητικός/ή Σύμβουλος/ Ερευνητικοί Σύμβουλοι: Διόφαντος Χατζημιτσής, Καθηγητής, d.hadjimitsis@cut.ac.cy και συν-επίβλεψη από ερευνητή της εταιρείας του συνεργαζόμενου οργανισμού/επιχείρησης του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης. 

 

 • Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενοo της «Τεχνητής Νοημοσύνης και Παρατήρηση Γης  (AI OBSERVER) »

Η εν λόγω θέση θα χρηματοδοτηθεί πλήρως από το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης μέσω του προγράμματος AI OBSERVER 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο στο πεδίο της Μηχανικής όπως τοπογράφων, επιστημών των υπολογιστών, πολιτικών μηχανικών, μηχανικών περιβάλλοντος ή άλλου συναφούς αντικειμένου.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο πεδίο της Μηχανικής όπως τοπογράφων, επιστημών των υπολογιστών, πολιτικών μηχανικών, μηχανικών περιβάλλοντος ή άλλου συναφούς αντικειμένου.
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών.

Χρηματοδότηση: Ο/Η επιτυχών/ούσα θα απασχοληθεί ως Μεταπτυχιακός Συνεργάτης, Βοηθός Ερευνητής στο  Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης. 

Μέγιστος μεικτός μηνιαίος μισθός σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης €2122.

Διάρκεια: 36 μήνες

Ερευνητικός/ή Σύμβουλος/ Ερευνητικοί Σύμβουλοι: Διόφαντος Χατζημιτσής, Καθηγητής, d.hadjimitsis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Σταθεροποίηση ενεργών κολοσσιαίων κατολισθήσεων εδαφικών υλικών»

Το θέμα περιλαμβάνει ανάπτυξη καινοτόμους μεθόδου ανάλυσης, καθώς επίσης και εφαρμογή. Το πρακτικό μέρος της διατριβής (εφαρμογή), περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χρήση του διαθέσιμου δυναμικού/στατικού πενετρομέτρου (Pagani TG63-100).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στην επιστήμη της Πολιτικής Μηχανικής (ή συναφούς κλάδου). Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία ή προηγούμενες σπουδές με προσανατολισμό στη γεωτεχνική μηχανική σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών θα πρέπει να συμπληρώσουν επιπρόσθετες μονάδες ECTS με βάση τους κανονισμούς του ΤΕΠΑΚ.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Λύσανδρος Παντελίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, lysandros.pantelidis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωτεχνική ανάλυση μηχανικά σταθεροποιημένων τοίχων αντιστήριξης και πρανών»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στην επιστήμη της Πολιτικής Μηχανικής (ή συναφούς κλάδου). Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία ή προηγούμενες σπουδές με προσανατολισμό στη γεωτεχνική μηχανική σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών θα πρέπει να συμπληρώσουν επιπρόσθετες μονάδες ECTS με βάση τους κανονισμούς του ΤΕΠΑΚ

Ερευνητικός Σύμβουλος: Λύσανδρος Παντελίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, lysandros.pantelidis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Χαρτογραφική προσέγγιση σε χωρικά και θεματικά επίπεδα λεπτομέρειας και τα ζητημάτα κλίμακας στην εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα»

Η επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα (VR & AR) είναι τεχνολογίες που αναπτύσσονται ταχύτατα και ενισχύουν την αντίληψη των χρηστών για τον πραγματικό κόσμο χρησιμοποιώντας εικονικούς χώρους ή ενισχύοντας τον πραγματικό χώρο με εικονικά στοιχεία. Η γεωχωρική κοινότητα εστιάζει σταδιακά σε τεχνολογίες και εφαρμογές VR & AR λόγω της ικανότητάς τους να δημιουργούν καθηλωτικές χωρικές εμπειρίες, να διευκολύνουν τη χωρική μάθηση και να διεγείρουν την εμπειρία των χρηστών. Ωστόσο, ο σχεδιασμός αποτελεσματικών διεπαφών VR ή AR θέτει αρκετές προκλήσεις, ειδικά όταν υλοποιείται μια χαρτογραφική προσέγγιση. Τα ζητήματα κλίμακας και η διαχείριση του επιπέδου λεπτομέρειας (LoD) θα πρέπει να μελετηθούν για να δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση όταν χρησιμοποιούνται υψηλής ανάλυσης και ακριβή χωρικά δεδομένα. Ειδικά όταν παρέχονται δεδομένα από αερομεταφερόμενους αισθητήρες UAS και χρειάζεται να οπτικοποιηθεί ένας τρισδιάστατος εικονικός χώρος ή τρισδιάστατα αντικείμενα ως ψηφιακά δίδυμα.

Η χαρτογραφική προσέγγιση είναι καθοριστικές για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με χωρικά και θεματικά επίπεδα λεπτομέρειας, καθώς και με κλίμακα στην εικονική και την επαυξημένη πραγματικότητα. Εξετάζοντας προσεκτικά τα ζητήματα κλίμακας, την αναπαράσταση δεδομένων, την αλληλεπίδραση με τον χρήστη και το σχεδιασμό UX, οι χαρτογράφοι μπορούν να δημιουργήσουν καθηλωτικές και αποτελεσματικές εμπειρίες VR και AR που παρέχουν πολύτιμες χωρικές και θεματικές πληροφορίες στους χρήστες.

Ο υποψήφιος αναμένεται να συμβάλει σημαντικά -μέσω της έρευνάς του- στην κατανόηση σχετικά με τα ζητήματα κλίμακας και τη διαχείριση του επιπέδου λεπτομέρειας (LoD) στις VR & AR χαρτογραφικές αναπαραστάσεις με βάση διάφορες διαστάσεις που εστιάζουν στους τύπους δεδομένων που οπτικοποιούνται, τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται και τις ενέργειες του χρήστη που ενεργοποιούν την αλλαγή των επιπέδων λεπτομέρειας (LoD).

Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση για τη θέση δεν είναι εγγυημένη, αλλά θα είναι δυνατή η προσέλκυση μερικής/πλήρης χρηματοδότησης από διάφορες προσκλήσεις/έργα έρευνας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Απόστολος Παπακωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής, a.papakonstantinou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Τρισδιάστατη Γεωοπτικοποίηση Χωροχρονικών Αλλαγών με χρήση Μηχανών Παιχνιδιού. Μια χαρτογραφική προσέγγιση σε χωρικά και θεματικά επίπεδα λεπτομέρειας στα ψηφιακά δίδυμα»

Οι εξελίξεις στις τεχνικές τρισδιάστατης γεωγραφικής απεικόνισης έχουν φέρει επανάσταση στην ικανότητά μας να αναλύουμε και να κατανοούμε πολύπλοκα χωροχρονικά δεδομένα. Τα τελευταία χρόνια, η ενσωμάτωση των μηχανών παιχνιδιών σε χαρτογραφικές πρακτικές έχει αναδειχθεί ως ένα ισχυρό εργαλείο για την αναπαράσταση γεωχωρικών πληροφοριών με καθηλωτικό και διαδραστικό τρόπο. Αυτή η προσέγγιση αξιοποιεί τις δυνατότητες δημοφιλών μηχανών παιχνιδιών, όπως το Unity και το Unreal Engine, για τη δημιουργία δυναμικών και οπτικά συναρπαστικών αναπαραστάσεων γεωγραφικών δεδομένων.

Η χρήση μηχανών παιχνιδιών για την γεωαπεικόνιση χωροχρονικών αλλαγών σε διάφορα επίπεδα λεπτομέρειας επιτρέπει στους χρήστες να πλοηγούνται σε περίπλοκα τοπία, κάνοντας μεγέθυνση από παγκόσμια κλίμακα σε μεμονωμένα αντικείμενα με ευκολία. Επιπλέον, οι μηχανές παιχνιδιών επιτρέπουν τη δυναμική απεικόνιση των επιπέδων δεδομένων που ορίζουν την γεωχωρική πληροφορία.

Η δημιουργία αυτών των νέων τύπων εφαρμογών περιλαμβάνει επίσης δημιουργία ψηφιακών δίδυμων. Έτσι, δημιουργώντας καθηλωτικούς τρόπους οπτικοποίησης και αλληλεπίδρασης με στοιχεία GIS του πραγματικού κόσμου αυτά δύναται να συμπληρώσουν τις τρέχουσες ροές εργασίας.

Θα πρέπει να γίνει μια συστηματική διερεύνηση των δυνατοτήτων των μηχανών παιχνιδιού να απεικονίζουν θεματικές και φωτορεαλιστικές πληροφορίες χρονικών αλλαγών για εκτεταμένες περιόδους σε διάφορες χωρικές και χαρτογραφικές κλίμακες. Η τρισδιάστατη γεωοπτικοποίηση με χρήση μηχανών παιχνιδιών προσφέρει μια ισχυρή και ευέλικτη λύση για την εξερεύνηση χωροχρονικών αλλαγών με χαρτογραφική προοπτική. Δίνει δυνατότητα στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με δεδομένα, επιτρέποντας βαθύτερες γνώσεις για τη δυναμική φύση του κόσμου μας.

Σε αυτή τη δυναμική διασταύρωση χαρτογραφίας και τεχνολογίας, ο υποψήφιος θα εμβαθύνει στη συγχώνευση χωρικών και θεματικών επιπέδων λεπτομέρειας, μελετώντας τα ζητήματα κλίμακας στον καθηλωτικό 3D καμβά , για να ξεκλειδώσει πλήρως τις δυνατότητες των μηχανών παιχνιδιών για εξερεύνηση, μάθηση και λήψη αποφάσεων στην ψηφιακή εποχή.

Ο υποψήφιος αναμένεται να συμβάλει σημαντικά - μέσω της έρευνάς του - στην κατανόηση της πιο αποτελεσματικής προσέγγισης οπτικοποίησης χρησιμοποιώντας μηχανές παιχνιδιών για να προσφέρει μια ισχυρή και ευέλικτη λύση για την εξερεύνηση χωροχρονικών αλλαγών με χαρτογραφική προοπτική. Θα μελετήσει πώς να παρακινήσει τους χρήστες να εμπλακούν διαδραστικά με δεδομένα, επιτρέποντας βαθύτερες γνώσεις για τη δυναμική φύση του κόσμου μας.

Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση για τη θέση δεν είναι εγγυημένη, αλλά θα είναι δυνατή η προσέλκυση μερικής/πλήρης χρηματοδότησης από διάφορες προσκλήσεις/έργα έρευνας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Απόστολος Παπακωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής, a.papakonstantinou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Γεω-χωρική λήψη αποφάσεων για τη Διαχείριση/Διοίκηση της γης, με χρήση GIS και τεχνητής νοημοσύνης»

Απαιτουμενα Προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο στο πεδίο της Μηχανικής (Τοπογράφου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού), της Γεωγραφίας, της Πολεοδομίας, της Επιστήμης των Υπολογιστών ή σε άλλο συναφές πεδίο.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σε επιστημονικά πεδία όπως: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Γεωπληροφορική, Τηλεπισκόπηση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Επιστήμη Δεδομένων ή σε άλλο συναφές πεδίο.
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες γλώσσες προγραμματισμού: Python, C#, Java, VB (using .NET SDK) (ή και σε άλλη γλώσσα).
 • Άριστη γνώση αγγλικών.

Χρηματοδότηση:Στο παρόν στάδιο δεν διατίθεται χρηματοδότηση για τη θέση, αλλά αναμένεται να υπάρχει δυνατότητα προσέλκυσης μερικής/πλήρους χρηματοδότησης από ερευνητικές προσκλήσεις.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δημήτρης Δημητρίου, Λέκτορας, demetris.s.demetriou@cut.ac.cy

 

 •  Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «3D-Κτηματολόγιο και 3D-Μοντέλα πόλης για τη Διαχείριση/Διοίκηση της γης

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο στο πεδίο της Μηχανικής (Τοπογράφου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού), της Γεωγραφίας, της Πολεοδομίας, της Επιστήμης των Υπολογιστών ή σε άλλο συναφές πεδίο.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σε επιστημονικά πεδία όπως: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Γεωπληροφορική, Τηλεπισκόπηση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Επιστήμη Δεδομένων ή σε άλλο συναφές πεδίο.
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες γλώσσες προγραμματισμού: Python, C#, Java, VB (using .NET SDK) (ή και σε άλλη γλώσσα).
 • Άριστη γνώση αγγλικών.

Χρηματοδότηση:Στο παρόν στάδιο δεν διατίθεται χρηματοδότηση για τη θέση, αλλά αναμένεται να υπάρχει δυνατότητα προσέλκυσης μερικής/πλήρους χρηματοδότησης από ερευνητικές προσκλήσεις.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δημήτρης Δημητρίου, Λέκτορας, demetris.s.demetriou@cut.ac.cy

 

Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμεν飼Μοντελοποίηση της κλιματικής αλλαγής και των πολιτικών γης για την υποστήριξη της διαχείρισης κινδύνου από καταστροφές»

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο στο πεδίο της Μηχανικής (Τοπογράφου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού), της Γεωγραφίας, της Πολεοδομίας, της Επιστήμης των Υπολογιστών ή σε άλλο συναφές πεδίο.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σε επιστημονικά πεδία όπως: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Γεωπληροφορική, Τηλεπισκόπηση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Επιστήμη Δεδομένων ή σε άλλο συναφές πεδίο.
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες γλώσσες προγραμματισμού: Python, C#, Java, VB (using .NET SDK) (ή και σε άλλη γλώσσα).
 • Άριστη γνώση αγγλικών.

Χρηματοδότηση:Στο παρόν στάδιο δεν διατίθεται χρηματοδότηση για τη θέση, αλλά αναμένεται να υπάρχει δυνατότητα προσέλκυσης μερικής/πλήρους χρηματοδότησης από ερευνητικές προσκλήσεις.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δημήτρης Δημητρίου, Λέκτορας, demetris.s.demetriou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο πιο κάτω γνωστικό αντικείμενο: «Σύμπτυξη Δορυφορικών και Επίγειων Δεδομένων Τηλεπισκόπησης για Μελέτες Αρχαιολογικού Τοπίου»

Περιγραφή: Η σύμπτυξη ή συγχώνευση (fusion) τηλεπισκοπικών δεδομένων και αισθητήρων για μελέτες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος αποτελεί ένα ιδιαίτερο ερευνητικό θέμα το οποίο παραμένει ακόμη ανοικτό. Η πολυπλοκότητα του θέματος έγκειται στο διαφορετικό τρόπο λειτουργίας του κάθε τηλεπισκοπικού αισθητήρα, στην φασματική ευαισθησία καταγραφής του, όπως επίσης και στην ίδια ετερογένεια και μοναδικότητα του αρχαιολογικού τοπίου. Η διάθεση μεγάλων (γεω-χωρικών) και ανοικτών (open) γεω-δεδομένων, γνωστή στις μέρες μας και ως Big Data, μαζί με την ανάπτυξη νέων τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence) που σχετίζονται με την επεξεργασία εικόνας, δίνουν μια νέα οπτική μελλοντικής έρευνας. Ο/Η υποψήφιος/α αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά -μέσα από την έρευνα του- στην κατανόηση και βελτιστοποίηση μη καταστρεπτικών συνδυασμένων τεχνικών για μελέτες αρχαιολογικού τοπίου

Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση για τη θέση δεν είναι εγγυημένη, αλλά θα υπάρχει δυνατότητα προσέλκυσης μερικής/πλήρους χρηματοδότησης από διάφορες ερευνητικές προσκλήσεις.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Άθως Αγαπίου, ΕπίκουροςΚαθηγητής, athos.agapiou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο πιο κάτω γνωστικό αντικείμενο: «Δεδομένα Παρατήρηση Γης και Ανάλυση σε Απειλούμενα Μνημεία και Θέσεις»

Περιγραφή: Οι δορυφορικές εικόνες έχουν την ικανότητα να καταγράφουν σε σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλες περιοχές με ένα συστηματικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένου αρχαιολογικών θέσεων και μνημείων. Η ικανότητα τους να καταγράφουν την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε μήκη κύματος πέρα από το ορατό (εγγύς, μέσο υπέρθυρο και θερμικό κανάλι) επιτρέπουν την καλύτερη παρατήρηση, ανάλυση και χαρτογράφηση απειλούμενων θέσεων και μνημείων, ιδιαίτερα δε σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή. Σκοπός της παρούσας έρευνας που θα εκπονηθεί από τον/την υποψήφιο/α είναι να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση υφιστάμενων ερευνητικών μεθόδων, ιδιαίτερα με τη χρήση ανοικτών και δωρεάν διαθέσιμων δορυφορικών εικόνων, όπως είναι οι εικόνες Sentinel του ευρωπαϊκού διαστημικού προγράμματος Copernicus, με την ανάπτυξη πρωτότυπης μεθοδολογίας η οποία θα επιτρέπει στην ακριβέστερη χαρτογράφηση και με την παράλληλη ανάπτυξη δεικτών επικινδυνότητας των μνημείων και θέσεων.

Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση για τη θέση δεν είναι εγγυημένη, αλλά θα υπάρχει δυνατότητα προσέλκυσης μερικής/πλήρους χρηματοδότησης από διάφορες ερευνητικές προσκλήσεις.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Άθως Αγαπίου, ΕπίκουροςΚαθηγητής, athos.agapiou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο πιο κάτω γνωστικό αντικείμενο: «Κατανοώντας τις Αλλαγές Τοπίου και Περιβάλλοντος σε Χώρους Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO) στην Ινδία με Δεδομένα Παρατήρησης Γης»

Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση για τη θέση δεν είναι εγγυημένη, αλλά θα υπάρχει δυνατότητα προσέλκυσης μερικής/πλήρους χρηματοδότησης από διάφορες ερευνητικές προσκλήσεις.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Άθως Αγαπίου, ΕπίκουροςΚαθηγητής, athos.agapiou@cut.ac.cy

 

 • Δύο (2) θέσεις στα  παρακάτω θέματα: 

«Χρήση υποβρύχιου βίντεο για 3D ανακατασκευή»

Περιγραφή: Οι φωτογραφίες παραμένουν η κυρίαρχη μέθοδος συλλογής πρωτογενούς πληροφορίας την φωτογραμμετρία, λόγω της ποιότητας και της ανάλυσής τους. Πρόσφατα, τα βίντεο αναδεικνύονται σε μια εναλλακτική λύση για 3D ανακατασκευή λόγω των βελτιωμένων αλγορίθμων συμπίεσης, των καμερών με υψηλότερη ανάλυση καθώς και του γεγονότος ότι η απόκτηση βίντεο έχει πλεονεκτήματα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως το υποβρύχιο περιβάλλον. Η βέλτιστη επιλογή καρέ από βίντεο για 3D ανακατασκευή, είναι ακόμα ανοιχτό ερευνητικό θέμα. Η επιλογή του ελάχιστου αριθμού καρέ διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το αντικείμενο θα περιγράφεται πλήρως στην 3D ανακατασκευή αποτελεί πρόκληση. Η επιλογή καρέ σε προεπιλεγμένο ρυθμό, απέχει πολύ από το βέλτιστο, καθώς η κάλυψη μπορεί να διαφέρει λόγω της μεταβλητής ταχύτητας και περιστροφής της κάμερας καθώς και της περίπλοκης γεωμετρίας του αντικειμένου. Ένα παρόμοιο πρόβλημα, αλλά σε πραγματικό χρόνο, ισχύει και για εφαρμογές πλοήγησης, όπου ορισμένα καρέ παραλείπονται ώστε να μειωθεί ο υπολογιστικός φόρτος. Ο/H υποψήφιος/α θα εργαστεί στην ανάπτυξη αλγορίθμων για βέλτιστη εξαγωγή καρέ, είτε σε πραγματικό χρόνο είτε σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Μεταπτυχιακό μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Κάρτα διαμονής (εάν δεν είναι πολίτες ΕΕ)
 •  

Επιπρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη:

 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώσεις προγραμματισμού (C++, C#, ή παρόμοια)
 • Γνώσεις όρασης υπολογιστών ή φωτογραμμετρίας ή γραφικών
 • Προηγούμενες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, κλπ.
 • Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο/η αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500-800 λέξεις) για την θέση δεν είναι εγγυημένη.

«Αφαίρεση θαλάσσιου κυματισμού σε ακολουθία βίντεο»

Η οπτική χαρτογράφηση του βυθού, ιδίως σε παράκτιες τοποθεσίες, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος, του τουρισμού, της μηχανικής, της αρχαιολογίας κ.λπ. Η χρήση υποβρύχιων καμερών είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος, αλλά το μειονέκτημαά του είναι η μικρή κάλυψη ανά φωτογραφία, που περιορίζει την συνολική έκταση κάλυψης. Οι υπάρχουσες φωτογραμμετρικές μέθοδοι για επίλυση χιλιάδων φωτογραφιών σε ενιαίο συγκρότημα φωτογραφιών είναι χρονοβόρες και πρακτικά περιορίζουν το πλήθος φωτογραφιών που μπορούν να επεξεργαστούν ταυτόχρονα. Η χρήση drones μπορεί να επιτρέψει την κάλυψη μεγαλύτερων περιοχών, αφού η κάθε φωτογραφία καλύπτει μεγαλύτερη έκταση. Όμως σε χαμηλό ύψος πτήσης ο κυματισμός καθιστά τις φωτογραφίες θολές και πρακτικά τις καθιστά άχρηστες. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει αν κάνει χρήση κατακόρυφου βίντεο που λαμβάνεται από σταθερό σημείο αιώρησης, μπορεί με κατάλληλη επεξεργασία και και ανάλυση χρονοσειράς, να δημιουργήσει μια τεχνητή φωτογραφία του βυθού, χωρίς παραμορφώσεις κυματισμού. Μία τέτοια φωτογραφία θα είχε εφαρμογή σε πολλές εφαρμογές, από την απλή χρήση για παραγωγή βίντεο επικοινωνίας έως φωτογραμμετρία για παράκτια χαρτογράφηση.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Μεταπτυχιακό μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Κάρτα διαμονής (εάν δεν είναι πολίτες ΕΕ)

Επιπρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη:

 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώσεις προγραμματισμού (C++, C#, ή παρόμοια)
 • Γνώσεις όρασης υπολογιστών ή φωτογραμμετρίας ή γραφικών
 • Προηγούμενες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, κλπ.
 • Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο/η αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500-800 λέξεις) για την θέση δεν είναι εγγυημένη.

«Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) για την υποβοηθούμενη συλλογή φωτογραμμετρικών λήψεων»

 

Περιγραφη: Κατά τη τελευταία δεκαετία, η 3D ανακατασκευή αντικειμένων με χρήση φωτογραφιών έχουν αυτοματοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε η διαδικασία υιοθετήθηκε από αρκετούς επαγγελματίες χωρίς φωτογραμμετρική εμπειρία, συμπεριλαμβανομένων φωτογράφων, αρχαιολόγων, δυτών, μελετητών κ.λπ. Σε συγκεκριμένες εφαρμογές / περιπτώσεις, η τεχνολογία υποστηρίζει την πλήρως αυτοματοποιημένη λήψη φωτογραφιών εξασφαλίζοντας πλήρη κάλυψη του αντικειμένου με προκαθορισμένες επικαλύψεις (π.χ, χαρτογράφηση χρησιμοποιώντας drones). Σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά όταν χρησιμοποιείται φορητή κάμερα για τεκμηρίωση μνημείων, κατασκευών ή μεσαίου μεγέθους αντικείμενα, η διαδικασία συλλογής δεδομένων βασίζεται στην εμπειρία του φωτογράφου. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για την πλήρη κάλυψη του αντικειμένου, μέχρι την μετα-επεξεργασία τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δύσκολο, δαπανηρό ή ακόμα και αδύνατο να επαναληφθεί η επίσκεψη στο αντικείμενο για επιπρόσθετη συλλογή φωτογραφιών. Ο/Η υποψήφιος/α θα εργαστεί για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής AR που θα προτείνει τις καλύτερες θέσεις για φωτογραφίες σε πραγματικό χρόνο καθοδηγώντας τον χρήστη στη κατάλληλη θέση για την βέλτιστη κάλυψη του συνόλου του αντικειμένου. Μια τέτοια εφαρμογή, θα βελτιώσει σημαντικά τη διαδικασία απόκτησης δεδομένων, καθιστώντας το ευαίσθητο κομμάτι της συλλογής 3D πληροφορίας, σχεδόν αυτόματο.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Μεταπτυχιακό μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Κάρτα διαμονής (εάν δεν είναι πολίτες ΕΕ)

Επιπρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη:

 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώσεις προγραμματισμού (C++, C#, ή παρόμοια)
 • Γνώσεις όρασης υπολογιστών ή φωτογραμμετρίας ή γραφικών
 • Γνώση Επαυξημένης Πραγματικότητας
 • Προηγούμενες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, κλπ.
 • Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο/η αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500-800 λέξεις)

 

Η θέση θα συνεπιβλέπεται με το Extended Experiences Group of CYENS - Centre of Excellence (https://www.cyens.org.cy/).Η χρηματοδότηση για αυτή τη θέση δεν είναι εγγυημένη για όλη τη διάρκεια του διδακτορικού, αλλά υπάρχει η δυνατότητα προσέλκυσης πλήρους χρηματοδότησης από το CYENS - Κέντρο Αριστείας (https://www.cyens.org.cy/), στο πλαίσιο ανταγωνιστικών προσκλήσεων διδακτορικών διατριβών.  Σε περίπτωση χρηματοδότησης, ο υποψήφιος θα εδρεύει στο Κέντρο Αριστείας CYENS.

Η Επαυξημένη Πραγματικότητα αποτελεί βασικό εργαλείο για την ανάδειξη και προβολή της ΠΚ. Αν και η ΕΠ είναι καλά αποδεδειγμένη τεχνολογία σε ανοιχτούς χώρους με τη βοήθεια GPS και πρόσθετων αισθητήρων, δεν ισχύει το ίδιο για τον κλειστό χώρο μουσείων, το εσωτερικό ιστορικών κτιρίων ή υποβρύχιες θέσεις. Το WiFi και οι κωδικοποιημένοι στόχοι είναι μια εναλλακτική λύση για αυτές τις περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση τους. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να αναπτύξει ένα σύστημα  που να κάνει χρήση υπολογιστικής όρασης για εντοπισμό θέσης και προσανατολισμού της κάμερας της συσκευής ΕΠ.  Εκτός από τον εντοπισμό, η συσκευή ΕΠ θα επιτρέψει στους επισκέπτες να παρακολουθήσουν την ανακατασκευή του περιβάλλοντος χώρου, σε πραγματικό χρόνο μέσω διεπαφής.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Πτυχίο μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Μεταπτυχιακό μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Κάρτα διαμονής (εάν δεν είναι πολίτες ΕΕ)

 

Επιπρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη:

 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώσεις προγραμματισμού (C++, C#, ή παρόμοια)
 • Γνώσεις όρασης υπολογιστών ή φωτογραμμετρίας ή γραφικών
 • Γνώση λογισμικού Unity or Unreal
 • Γνώση Επαυξημένης Πραγματικότητας
 • Προηγούμενες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, κλπ.
 • Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο/η αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500-800 λέξεις)

Χρηματοδότηση: Αυτή η θέση θα συνεπιβλέπεται με το Extended Experiences Group of CYENS - Centre of Excellence (https://www.cyens.org.cy/). Η χρηματοδότηση για αυτή τη θέση δεν είναι εγγυημένη για όλη τη διάρκεια του διδακτορικού, αλλά υπάρχει η δυνατότητα προσέλκυσης πλήρους χρηματοδότησης από το CYENS - Κέντρο Αριστείας (https://www.cyens.org.cy/), στο πλαίσιο ανταγωνιστικών προσκλήσεων διδακτορικών διατριβών.  Σε περίπτωση χρηματοδότησης, ο υποψήφιος θα εδρεύει στο Κέντρο Αριστείας CYENS.Ερευνητικός Σύμβουλος: Δημήτριος Σκαρλάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής dimitrios.skarlatos@cut.ac.cy

 

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δημήτριος Σκαρλάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής dimitrios.skarlatos@cut.ac.cy

 

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Έναρξη φοίτησης: Ιανουάριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002542 | Φαξ.: 25002769

 

 • Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο της «Μελέτης της Ατμόσφαιρας και την Ατμοσφαιρική Τηλεπισκόπησης»

Περιγραφή: Μέσα από το ερευνητικό έργο «ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment» με το ακρωνύμιο: «EXCELSIOR», Horizon 2020 Widespread Teaming Phase 2 (www.excelsior2020.eu), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα [το Γερμανικό Κέντρο Διαστήματος (DLR), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (NOA), το Γερμανικό Ινστιτούτο μελέτης της Τροπόσφαιρας Leibniz (TROPOS) και το Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos, Παγκόσμιο Κέντρο Ακτινοβολίας (PMODWRC)], ίδρυσε  ένα νέο, αυτόνομο και βιώσιμο Κέντρο Αριστείας με όνομα «Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ (ECoE)» (www.eratosthenes.org.cy) ERATOSTHENES για την παρατήρηση της γης και τη παρακολούθηση του περιβάλλοντος από το διάστημα.

Οι θέσεις εντάσσονται στα ερευνητικά πεδία του τομέα Ατμόσφαιρας του Τμήματος Περιβάλλοντος και Κλίματος του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ και υποστηρίζονται από το έργο ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510.

Οι επιλεχθέντες/ούσες υποψήφιοι/ες θα εντάσσονται στο διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και θα εργαστούν σε ένα διεθνές διεθνές ερευνητικό περιβάλλον, θα έχουν πρόσβαση σε όργανα τελευταίας τεχνολογίας του τομέα της Ατμόσφαιρας του κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, και θα τους δοθεί η ευκαιρία να εργαστούν σε θέματα κοινωνικής ευαισθητοποίησης και σημασίας. Η επίβλεψη και καθοδήγηση των διδακτορικών ερευνητών θα γίνεται σε στενή συνεργασία με τους ερευνητές του Ινστιτούτου TROPOS.

Οι τρεις (3) θέσεις τον τομέα της Παρατήρησης της Γης & Τηλεπισκόπησης στο γνωστικό αντικείμενο της Έρευνας Ατμοσφαιρικής Τηλεπισκόπησης θα έχουν έμφαση σε:

 1. Ο ρόλος της σκόνης στο σχηματισμό νεφών χρησιμοποιώντας τεχνικές τηλεπισκόπησης. Η διδακτορική διατριβή εστιάζει στην αλληλεπίδραση αερολύματος-νέφους και ο/η υποψήφιος/α θα μελετήσει την επίδραση της σκόνης στις μικροφυσικές ιδιότητες των νεφών υγρής σύστασης
 2. Στατιστική ανάλυση των ιδιοτήτων της ερημικής σκόνης και η επίδρασή τους στα σύννεφα πάγου.Η διδακτορική διατριβή θα επικεντρωθεί στον χαρακτηρισμό των αερολυμάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές τηλεπισκόπησης.
 3. Χαρακτηρισμός αερολυμάτων και προσδιορισμός πηγών προέλευσης Η διδακτορική διατριβή εστιάζει στη συνδυασμένη ανάλυση παρατηρήσεων τηλεπισκόπησης και μοντελοποιημένων δεδομένων για τον χαρακτηρισμό των αερολυμάτων στην Ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Η ερευνητική δραστηριότητα θα περιλαμβάνει:

 • Ανάλυση επίγειων δεδομένων ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης
 • Ανάλυση ατμοσφαιρικών παραμέτρων δορυφορικών αποστολών
 • Σύνθεση και σύγκριση διαφόρων βάσεων δεδομένων (Δορυφορικών, επίγειων, τηλεπισκόπησης, πεδίου κ.α)
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων επεξεργασίας σε επίγεια δεδομένα ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης
 • Εφαρμογή ποιοτικών προτύπων και εργαλείων ποιοτικού ελέγχου

Συμμετοχή σε δραστηριότητες/ Ρόλος:

 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εγκατάσταση Ερευνητικών Υποδομών
 • Υπεύθυνος/η για τη λειτουργία οργάνων ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης σύμφωνα με διεθνείς πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας.
 • Υπεύθυνος/η για την επεξεργασία δεδομένων με χρήση προηγμένων λογισμικών και εργαλείων.
 • Συνεισφορά στην έρευνα που σχετίζεται με τις Παρατηρήσεις Ατμοσφαιρικής Τηλεπισκόπησης
 • Συνεισφορά σε δημοσιεύσεις και επικοινωνία ερευνητικών αποτελεσμάτων σε διαφορετικά ακροατήρια.
 • Συμμετοχή στις πειραματικές εκστρατείες πεδίου, ερευνητικά έργα του κέντρου ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ.
 • Ενεργής συμμετοχή σε τοπική, περιφερειακή και διεθνή δικτύωση, συμμετέχοντας σε εθνικά και διεθνή συνέδρια.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο στο πεδίο της  φυσικής, ή των θετικών επιστημών, ή της μετεωρολογίας, ή των επιστημών περιβάλλοντος
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην φυσική της ατμόσφαιρας, ή τηλεπισκόπησης, ή περιβάλλοντος, ή μετεωρολογίας
 • Ικανότητα προγραμματισμού για την ανάλυση επιστημονικών δεδομένων και καλή γνώση αγγλικών
 • Προθυμία συμμετοχής σε επιστημονικά πειράματα και μετρήσεις πεδίου
 • Προθυμία συμμετοχής και παρακολούθησης επιστημονικών εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
 • Η εμπειρία στις τεχνικές ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Δίπλωμα οδήγησης.

Χρηματοδότηση: Ο/Η επιτυχών/ούσα θα απασχοληθεί ως Μεταπτυχιακός Συνεργάτης, Βοηθός Ερευνητής στο Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ. Προσφέρετε ανταγωνιστική οικονομική υποστήριξη με το ακριβές επίπεδο μισθού να καθορίζεται κατά τη συνέντευξη.

Μέγιστος μεικτός μηνιαίος μισθός σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης €2122

Διάρκεια: 36 μήνες

Θα υπάρχουν στις τριμελείς επιτροπές μέλη από τους στρατηγικούς εταίρους του έργου EXCELSIOR H2020 TEAMING PROJECT (π.χ. TROPOS) & μέλη του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης ή άλλα μέλη από συνεργαζόμενα Κέντρα Αριστείας/Πανεπιστήμια (π.χ. Κέντρο Αριστείας CARE-C).

Ερευνητικός/ή Σύμβουλος/ Ερευνητικοί Σύμβουλοι:  Διόφαντος Χατζημιτσής, Καθηγητής, d.hadjimitsis@cut.ac.cy

 • Οκτώ  (8) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενό της «Παρατήρησης Γης, Τηλεπισκόπησης  και Γεωπληροφορικής» στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 

 • «Περιβάλλον και κλίμα (γεωργία, υδάτινοι πόροι, χρήσεις γης, φυσικό και δομημένο περιβάλλον)»

Γεωργία: Μοντελοποίηση δεδομένων παρατήρησης Γης για γεωργικές εφαρμογές (π.χ. παρακολούθηση των γεωργικών εκτάσεων, Κοινή Αγροτική Πολιτική, ορθές γεωργικές πρακτικές, εργαλεία υποστηρικτικά στους αγρότες, στους γεωργικούς συμβούλους και στους οργανισμούς πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων, επισιτιστική ασφάλεια, Ανθρακικό Αποτύπωμα)

Υδάτινοι Πόροι: Διαχείριση υδάτινων πόρων (π.χ. ξηρασία, υδροδυναμική ενέργεια, υδρολογικές αναλύσεις, χρήση δεδομένων Copernicus, παρακολούθηση λεκανών απορροής, παρακολούθηση παράκτιας ζώνης)

Χρήσεις Γης: Χρήσεις γης και έξυπνες πόλεις, αστικοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση δασικών εκτάσεων

«Ανθεκτικές κοινωνίες (μείωση των κινδύνων καταστροφών, πολιτιστική κληρονομιά, ασφάλεια στη θάλασσα)»

Πλημμύρες & πυρκαγιές:

 • Ολοκληρωμένη χρήση δορυφορικών δεδομένων, γεωπληροφορικής και της ανάλυσης δεδομένων για εφαρμογές σχετικές με φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων πλημμυρών και πυρκαγιών (π.χ. δορυφορική τηλεπισκόπηση, διαχρονικότητα, χαρτογράφηση πλημμυρών, χάρτες αποτίμησης καταστροφών, μοντελοποίηση, οριοθέτηση καμένων εκτάσεων, έγκαιρη ανίχνευση, συνεχής παρακολούθηση).

Σεισμοί/ Γεωκίνδυνοι:

 • Ολοκληρωμένη χρήση και ενσωμάτωση προϊόντων δορυφορικής συμβολομετρίας με μετρήσεις GNSS και επίγειους γωνιακούς ανακλαστήρες για την παρακολούθηση γεωκινδύνων (π.χ. γεωκίνδυνοι, συμβολομετρία, παραμορφώσεις, κατολισθήσεις, διαχείριση έκτακτης ανάγκης)
 • Διαδικασία εκτίμησης επικινδυνότητας, υπολογισμός συνεπειών με χρήση σεναρίων, πιθανοτική εκτίμηση απωλειών.
 • Εκτίμηση επικινδυνότητας από πολλαπλούς κινδύνους (multi-hazard)

Υγεία:

 • Μεγάλα δεδομένα Παρατήρησης Γης για εφαρμογές σχετικές με εποχιακές ασθένειες (π.χ. επιδημιολογία, διαβιβαστές, ιός δυτικού Νείλου, δυναμικά μοντέλα, μηχανική εκμάθηση)

Πολιτιστική Κληρονομιά:

 • Ανάπτυξη Διαθεματικής Υπηρεσίας στην Πολιτιστική Κληρονομιά για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Copernicus.
 • Χρήση εικονικής πραγματικότητας για αποκατάσταση και ενίσχυση μνημείων.
 • Εκτίμηση επικινδυνότητας μνημείων και χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς από γεωκινδύνους.

Θαλάσσια Επιτήρηση:

 • Παρακολούθηση θαλάσσιου περιβάλλοντος, θαλάσσια ασφάλεια και προστασία, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, παρακολούθηση ιχθυοκαλλιεργειών.

Επιτήρηση κατασκευών/υποδομών και οδικού δικτύου:

 • Παρακολούθηση υποδομών και οδικού δικτύου μέσω τηλεσπισκόπησης (π.χ. φθορές οδοστρωμάτων)

Διαχείριση μεγάλων δεδομένων  (εξαγωγή πληροφοριών, οπτική εξερεύνηση και απεικόνιση, συλλογή πληροφοριών και σύμπτυξη δεδομένων, γεωπληροφορική).

 • Ανάλυση μεγάλων γεωδεδομένων για την παρακολούθηση εποχικών ασθενειών,
 • Μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη στην ανάλυση γεωδεδομένων,
 • Ανάπτυξη Διαλειτουργικών Υπηρεσιών Γεωπληροφορικής και Γεωδαισίας,
 • Διαχείριση & Έλεγχος Μεγάλων Δεδομένων GNSS
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πρότυπων μη-επανδρωμένων εναέριων πλατφορών (UAV) για περιβαλλοντική, αστική, θαλάσσια και αγροτική διαχείριση.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κρίσεων με τεχνολογίες GIS,
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος με τεχνολογίες GIS και δεδομένα Copernicus για υποστήριξη έξυπνων και πράσινων πόλεων (π.χ. δίκτυα LΟRA, ΙοΤ κτλ)
 • Ψηφιακά Δίδυμα -Digital Twins για διάφορες εφαρμογές (π.χ. Κλίμα, Θάλασσα κ.α.)
 • Τεχνητή Νοημοσύνη στην Παρατήρηση Γης

Οι θέσεις εντάσσονται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’ (www.excelsior2020.eu). Μέσα από το ερευνητικό έργο «ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment» με το ακρωνύμιο: «EXCELSIOR», Horizon 2020 Widespread Teaming Phase 2 (www.excelsior2020.eu), δημιουργήθηκε ένα νέο, αυτόνομο και βιώσιμο Κέντρο Αριστείας με όνομα «Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ (ECoE)» (www.eratosthenes.org.cy).

Η δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ μέσω του έργου EXCELSIOR H2020 Teaming βασίστηκε στις διακριτές ανάγκες και ευκαιρίες που ενθαρρύνουν την ίδρυση ενός Κέντρου Αριστείας Παρατήρησης Γης στην Κύπρο, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τη γεωστρατηγική τοποθεσία της Κύπρου που μας επιτρέπει να εξετάσουμε σύνθετα επιστημονικά προβλήματα και να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των χρηστών στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική (EMMENA), καθώς και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ως Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας θα βασίζεται σε δύο κύριες υποδομές, που αποτελούνται από ένα επίγειο σταθμό λήψης δορυφορικών δεδομένων και ένα σταθμό ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης, καθώς και επιπρόσθετες υποδομές. Η Κοινοπραξία του έργου EXCELSIOR αποτελείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (CUT), το Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής (DLR), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (NOA), το Γερμανικό Ινστιτούτο για την Μελέτη της Τροπόσφαιρας (TROPOS) και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (DEC) του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Κυβέρνησης. Στις επιτροπές παρακολούθησης των διδακτορικών προγραμμάτων δύναται να συμμετέχουν ακαδημαικοί/ερευνητές από την DLR, TROPOS, NOA και άλλα ερευνητικά κέντρα ή πανεπιστήμια που υποστηρίζουν το έργο EXCELSIOR.

Χρηματοδότηση: Ο/Η επιτυχών/ούσα θα απασχοληθεί ως Μεταπτυχιακός Συνεργάτης, Βοηθός Ερευνητής στο Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ. Προσφέρετε ανταγωνιστική οικονομική υποστήριξη με το ακριβές επίπεδο μισθού να καθορίζεται κατά τη συνέντευξη.

Μέγιστος μεικτός μηνιαίος μισθός σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης €2122

Διάρκεια: 36 μήνες

Θα υπάρχουν στις τριμελείς επιτροπές μέλη από τους στρατηγικούς εταίρους του έργου EXCELSIOR H2020 TEAMING PROJECT (π.χ. NOA, TROPOS, DLR) και μέλη του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ή άλλα μέλη από συνεργαζόμενα Κέντρα Αριστείας/Πανεπιστήμια.

Ερευνητικός Σύμβουλος/ Ερευνητικοί Σύμβουλοι: Οι 8 θέσεις θα κατανεμηθούν αναλόγως στα πιο κάτω μέλη ΔΕΠ και θα υπάρχουν στις τριμελείς επιτροπές μέλη από τους στρατηγικούς εταίρους του έργου EXCELSIOR H2020 Teaming Project και μέλη του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης ή άλλα μέλη από συνεργαζόμενα Κέντρα Αριστείας/Πανεπιστήμια.

Διόφαντος Χατζημιτσής, Καθηγητής, d.hadjimitsis@cut.ac.cy

Ευάγγελος Ακύλας, evangelos.akylas@cut.ac.cy

Χριστόδουλος Δανέζης, Επίκουρος Καθηγητής, Chris.danezis@cut.ac.cy

Νικόλας Κυριακίδης, Λέκτορας, Nicholas.kyriakides@cut.ac.cy

 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενοo της «Ηλιακής Ενέργειας – Ηλιακής Ακτινοβολίας (EXCELSIOR H2020 TEAMING PROJECT)»

Μια θέση στο γνωστικό αντικείμενό της Ενέργειας στη θεματική ενότητα της Πρόγνωσης της Ηλιακής Ενέργειας και της Αλληλεπίδρασης της Ηλιακής Ακτινοβολίας με την Επιφάνεια και την Ατμόσφαιρα της Γης. Τα προτεινόμενα θέμα είναι:

 • Βελτίωση μεθόδων πρόγνωσης ηλιακής ακτινοβολίας/ενέργειας με χρήση δορυφορικών και επίγειων δεδομένων τηλεπισκόπησης της ατμόσφαιρας

Η ερευνητική δραστηριότητα θα περιλαμβάνει:

 • Επίγειες παρατηρήσεις της ολικής και φασματικής ηλιακής ακτινοβολίας.
 • Ανάπτυξη μοντέλων διάδοσης της ακτινοβολίας με τη χρήση in-situ δεδομένων (μετρήσεις ακτινοβολίας, νεφών και αερολυμάτων), δορυφορικές παρατηρήσεις και προγνωστικά δεδομένα του μοντέλου CAMS, για εφαρμογές πρόγνωσης της ηλιακής ενέργειας.
 • Μελέτη της διάδοσης της ηλιακής ακτινοβολίας μέσω της γήινης ατμόσφαιρας και των αλληλοεπιδράσεων της με τις ατμοσφαιρικές παραμέτρους, όπως το όζον, τα αερολύματα και τα νέφη.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων επεξεργασίας δεδομένων (π.χ. εφαρμογή μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της πρόγνωσης της ηλιακής ενέργειας).
 • Εφαρμογή ποιοτικών προτύπων και εργαλείων ποιοτικού ελέγχου για επίγειες μετρήσεις της φασματικής και ολικής ηλιακής ακτινοβολίας.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών βαθμονόμησης για φασματικά, ολοφασματικά και στενής φασματικής περιοχής οργάνων μέτρησης της ηλιακής ακτινοβολίας.
 • Διερεύνηση των επιδράσεων των μεταβολών της φασματικής ηλιακής ακτινοβολίας στα οικοσυστήματα και στην ανθρώπινη υγεία.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο στο πεδίο της  φυσικής, ή των θετικών επιστημών, ή της μετεωρολογίας, ή των επιστημών περιβάλλοντος ή άλλου συναφούς αντικειμένου
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην φυσική της ατμόσφαιρας, ή τηλεπισκόπησης, ή περιβάλλοντος, ή μετεωρολογίας ή άλλου συναφούς αντικειμένου
 • Ικανότητα προγραμματισμού για την ανάλυση επιστημονικών δεδομένων (κατά προτίμηση χρήση της Python και/ή Matlab)
 • Γνώση ή εξοικείωση με το περιβάλλον linux θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Προθυμία συμμετοχής σε επιστημονικά πειράματα και μετρήσεις πεδίου
 • Προθυμία συμμετοχής και παρακολούθησης επιστημονικών εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
 • Η εμπειρία σχετική με μετρήσεις της ηλιακής ακτινοβολίας ή μοντέλων διάδοσης της ακτινοβολίας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Η Θέση εντάσσεται στα ερευνητικά πεδία του τομέα Ενέργειας του Τμήματος Resilient Society του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ και υποστηρίζονται από το έργο ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement No 857510.

Οι επιλεχθέντες/ούσες υποψήφιοι/ες θα εργάζονται σε ένα διεθνές ερευνητικό περιβάλλον, θα έχουν πρόσβαση σε όργανα τελευταίας τεχνολογίας και θα τους δοθεί η ευκαιρία να εργαστούν σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Περισσότερες πληροφορίες για τους στόχους του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

Μέσα από το ερευνητικό έργο «ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment» με το ακρωνύμιο: «EXCELSIOR», Horizon 2020 Widespread Teaming Phase 2 (www.excelsior2020.eu), δημιουργήθηκε ένα νέο, αυτόνομο και βιώσιμο Κέντρο Αριστείας με όνομα «Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ (ECoE)» (www.eratosthenes.org.cy).

Η δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ μέσω του έργου EXCELSIOR H2020 Teaming βασίστηκε στις διακριτές ανάγκες και ευκαιρίες που ενθαρρύνουν την ίδρυση ενός Κέντρου Αριστείας Παρατήρησης Γης στην Κύπρο, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τη γεωστρατηγική τοποθεσία της Κύπρου που μας επιτρέπει να εξετάσουμε σύνθετα επιστημονικά προβλήματα και να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των χρηστών στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική (EMMENA), καθώς και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ως Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας θα βασίζεται σε δύο κύριες υποδομές, που αποτελούνται από ένα επίγειο σταθμό λήψης δορυφορικών δεδομένων και ένα σταθμό ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης, καθώς και επιπρόσθετες υποδομές. Η Κοινοπραξία του έργου EXCELSIOR αποτελείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (CUT), το Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής (DLR), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (NOA), το Γερμανικό Ινστιτούτο για την Μελέτη της Τροπόσφαιρας (TROPOS), το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (DEC) του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Κυβέρνησης και τους συνεργαζόμενους φορείς CYRIC και το Παγκόσμιο Κέντρο Ακτινοβολίας στο Νταβός της Ελβετίας. Στις επιτροπές παρακολούθησης των διδακτορικών προγραμμάτων δύναται να συμμετέχουν ακαδημαϊκοί/ερευνητές από την DLR, TROPOS, NOA το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ και άλλα ερευνητικά κέντρα ή πανεπιστήμια που υποστηρίζουν το έργο EXCELSIOR.

Χρηματοδότηση: Ο/Η επιτυχών/ούσα θα απασχοληθεί ως Μεταπτυχιακός Συνεργάτης, Βοηθός Ερευνητής στο Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ. Προσφέρετε ανταγωνιστική οικονομική υποστήριξη με το ακριβές επίπεδο μισθού να καθορίζεται κατά τη συνέντευξη.

Μέγιστος μεικτός μηνιαίος μισθός σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης €2122

Διάρκεια: 36 μήνες

Στις τριμελείς επιτροπές θα υπάρχουν μέλη από τους στρατηγικούς εταίρους του έργου EXCELSIOR H2020 Teaming Project (π.χ. TROPOS) και μέλη του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ή άλλα μέλη από συνεργαζόμενα Κέντρα Αριστείας/Πανεπιστήμια (π.χ. Κέντρο Αριστείας CARE-C)

Ερευνητικός/ή Σύμβουλος/ Ερευνητικοί Σύμβουλοι:  Διόφαντος Χατζημιτσής, Καθηγητής, d.hadjimitsis@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο της «Τεχνητής Νοημοσύνης και Παρατήρηση Γης»

Η εν λόγω θέση θα χρηματοδοτηθεί πλήρως από συνεργαζόμενο οργανισμό/επιχείρηση του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης από την πρόσκληση του ΙΔΕΚ που αφορά την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε επιχειρήσεις και θα εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης σε εφαρμογές διαστήματος και δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Η χρηματοδότηση θα ισχύει μετά από έγκριση του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας και Καινοτομίας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο στο πεδίο της Μηχανικής όπως τοπογράφων, επιστημών των υπολογιστών, πολιτικών μηχανικών, μηχανικών περιβάλλοντος ή άλλου συναφούς αντικειμένου.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο πεδίο της Μηχανικής όπως τοπογράφων, επιστημών των υπολογιστών, πολιτικών μηχανικών, μηχανικών περιβάλλοντος ή άλλου συναφούς αντικειμένου.
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών.

Χρηματοδότηση: Ο/Η επιτυχών/ούσα θα απασχοληθεί ως Μεταπτυχιακός Συνεργάτης, Βοηθός Ερευνητής στο συνεργαζόμενο οργανισμό/επιχείρηση του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης. Προσφέρεται ανταγωνιστική οικονομική υποστήριξη με το ακριβές επίπεδο μισθού να καθορίζεται κατά τη συνέντευξη.

Μέγιστος μεικτός μηνιαίος μισθός σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης €2122.

Διάρκεια: 36 μήνες

Ερευνητικός/ή Σύμβουλος/ Ερευνητικοί Σύμβουλοι: Διόφαντος Χατζημιτσής, Καθηγητής, d.hadjimitsis@cut.ac.cy και συν-επίβλεψη από ερευνητή της εταιρείας του συνεργαζόμενου οργανισμού/επιχείρησης του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης. 

 

 • Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενοo της «Τεχνητής Νοημοσύνης και Παρατήρηση Γης  (AI OBSERVER) »

Η εν λόγω θέση θα χρηματοδοτηθεί πλήρως από το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης μέσω του προγράμματος AI OBSERVER 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο στο πεδίο της Μηχανικής όπως τοπογράφων, επιστημών των υπολογιστών, πολιτικών μηχανικών, μηχανικών περιβάλλοντος ή άλλου συναφούς αντικειμένου.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο πεδίο της Μηχανικής όπως τοπογράφων, επιστημών των υπολογιστών, πολιτικών μηχανικών, μηχανικών περιβάλλοντος ή άλλου συναφούς αντικειμένου.
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών.

Χρηματοδότηση: Ο/Η επιτυχών/ούσα θα απασχοληθεί ως Μεταπτυχιακός Συνεργάτης, Βοηθός Ερευνητής στο  Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης. 

Μέγιστος μεικτός μηνιαίος μισθός σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης €2122.

Διάρκεια: 36 μήνες

Ερευνητικός/ή Σύμβουλος/ Ερευνητικοί Σύμβουλοι: Διόφαντος Χατζημιτσής, Καθηγητής, d.hadjimitsis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Σταθεροποίηση ενεργών κολοσσιαίων κατολισθήσεων εδαφικών υλικών»

Το θέμα περιλαμβάνει ανάπτυξη καινοτόμους μεθόδου ανάλυσης, καθώς επίσης και εφαρμογή. Το πρακτικό μέρος της διατριβής (εφαρμογή), περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χρήση του διαθέσιμου δυναμικού/στατικού πενετρομέτρου (Pagani TG63-100).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στην επιστήμη της Πολιτικής Μηχανικής (ή συναφούς κλάδου). Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία ή προηγούμενες σπουδές με προσανατολισμό στη γεωτεχνική μηχανική σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών θα πρέπει να συμπληρώσουν επιπρόσθετες μονάδες ECTS με βάση τους κανονισμούς του ΤΕΠΑΚ.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Λύσανδρος Παντελίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, lysandros.pantelidis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωτεχνική ανάλυση μηχανικά σταθεροποιημένων τοίχων αντιστήριξης και πρανών»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στην επιστήμη της Πολιτικής Μηχανικής (ή συναφούς κλάδου). Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία ή προηγούμενες σπουδές με προσανατολισμό στη γεωτεχνική μηχανική σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών θα πρέπει να συμπληρώσουν επιπρόσθετες μονάδες ECTS με βάση τους κανονισμούς του ΤΕΠΑΚ

Ερευνητικός Σύμβουλος: Λύσανδρος Παντελίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, lysandros.pantelidis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Χαρτογραφική προσέγγιση σε χωρικά και θεματικά επίπεδα λεπτομέρειας και τα ζητημάτα κλίμακας στην εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα»

Η επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα (VR & AR) είναι τεχνολογίες που αναπτύσσονται ταχύτατα και ενισχύουν την αντίληψη των χρηστών για τον πραγματικό κόσμο χρησιμοποιώντας εικονικούς χώρους ή ενισχύοντας τον πραγματικό χώρο με εικονικά στοιχεία. Η γεωχωρική κοινότητα εστιάζει σταδιακά σε τεχνολογίες και εφαρμογές VR & AR λόγω της ικανότητάς τους να δημιουργούν καθηλωτικές χωρικές εμπειρίες, να διευκολύνουν τη χωρική μάθηση και να διεγείρουν την εμπειρία των χρηστών. Ωστόσο, ο σχεδιασμός αποτελεσματικών διεπαφών VR ή AR θέτει αρκετές προκλήσεις, ειδικά όταν υλοποιείται μια χαρτογραφική προσέγγιση. Τα ζητήματα κλίμακας και η διαχείριση του επιπέδου λεπτομέρειας (LoD) θα πρέπει να μελετηθούν για να δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση όταν χρησιμοποιούνται υψηλής ανάλυσης και ακριβή χωρικά δεδομένα. Ειδικά όταν παρέχονται δεδομένα από αερομεταφερόμενους αισθητήρες UAS και χρειάζεται να οπτικοποιηθεί ένας τρισδιάστατος εικονικός χώρος ή τρισδιάστατα αντικείμενα ως ψηφιακά δίδυμα.

Η χαρτογραφική προσέγγιση είναι καθοριστικές για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με χωρικά και θεματικά επίπεδα λεπτομέρειας, καθώς και με κλίμακα στην εικονική και την επαυξημένη πραγματικότητα. Εξετάζοντας προσεκτικά τα ζητήματα κλίμακας, την αναπαράσταση δεδομένων, την αλληλεπίδραση με τον χρήστη και το σχεδιασμό UX, οι χαρτογράφοι μπορούν να δημιουργήσουν καθηλωτικές και αποτελεσματικές εμπειρίες VR και AR που παρέχουν πολύτιμες χωρικές και θεματικές πληροφορίες στους χρήστες.

Ο υποψήφιος αναμένεται να συμβάλει σημαντικά -μέσω της έρευνάς του- στην κατανόηση σχετικά με τα ζητήματα κλίμακας και τη διαχείριση του επιπέδου λεπτομέρειας (LoD) στις VR & AR χαρτογραφικές αναπαραστάσεις με βάση διάφορες διαστάσεις που εστιάζουν στους τύπους δεδομένων που οπτικοποιούνται, τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται και τις ενέργειες του χρήστη που ενεργοποιούν την αλλαγή των επιπέδων λεπτομέρειας (LoD).

Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση για τη θέση δεν είναι εγγυημένη, αλλά θα είναι δυνατή η προσέλκυση μερικής/πλήρης χρηματοδότησης από διάφορες προσκλήσεις/έργα έρευνας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Απόστολος Παπακωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής, a.papakonstantinou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Τρισδιάστατη Γεωοπτικοποίηση Χωροχρονικών Αλλαγών με χρήση Μηχανών Παιχνιδιού. Μια χαρτογραφική προσέγγιση σε χωρικά και θεματικά επίπεδα λεπτομέρειας στα ψηφιακά δίδυμα»

Οι εξελίξεις στις τεχνικές τρισδιάστατης γεωγραφικής απεικόνισης έχουν φέρει επανάσταση στην ικανότητά μας να αναλύουμε και να κατανοούμε πολύπλοκα χωροχρονικά δεδομένα. Τα τελευταία χρόνια, η ενσωμάτωση των μηχανών παιχνιδιών σε χαρτογραφικές πρακτικές έχει αναδειχθεί ως ένα ισχυρό εργαλείο για την αναπαράσταση γεωχωρικών πληροφοριών με καθηλωτικό και διαδραστικό τρόπο. Αυτή η προσέγγιση αξιοποιεί τις δυνατότητες δημοφιλών μηχανών παιχνιδιών, όπως το Unity και το Unreal Engine, για τη δημιουργία δυναμικών και οπτικά συναρπαστικών αναπαραστάσεων γεωγραφικών δεδομένων.

Η χρήση μηχανών παιχνιδιών για την γεωαπεικόνιση χωροχρονικών αλλαγών σε διάφορα επίπεδα λεπτομέρειας επιτρέπει στους χρήστες να πλοηγούνται σε περίπλοκα τοπία, κάνοντας μεγέθυνση από παγκόσμια κλίμακα σε μεμονωμένα αντικείμενα με ευκολία. Επιπλέον, οι μηχανές παιχνιδιών επιτρέπουν τη δυναμική απεικόνιση των επιπέδων δεδομένων που ορίζουν την γεωχωρική πληροφορία.

Η δημιουργία αυτών των νέων τύπων εφαρμογών περιλαμβάνει επίσης δημιουργία ψηφιακών δίδυμων. Έτσι, δημιουργώντας καθηλωτικούς τρόπους οπτικοποίησης και αλληλεπίδρασης με στοιχεία GIS του πραγματικού κόσμου αυτά δύναται να συμπληρώσουν τις τρέχουσες ροές εργασίας.

Θα πρέπει να γίνει μια συστηματική διερεύνηση των δυνατοτήτων των μηχανών παιχνιδιού να απεικονίζουν θεματικές και φωτορεαλιστικές πληροφορίες χρονικών αλλαγών για εκτεταμένες περιόδους σε διάφορες χωρικές και χαρτογραφικές κλίμακες. Η τρισδιάστατη γεωοπτικοποίηση με χρήση μηχανών παιχνιδιών προσφέρει μια ισχυρή και ευέλικτη λύση για την εξερεύνηση χωροχρονικών αλλαγών με χαρτογραφική προοπτική. Δίνει δυνατότητα στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με δεδομένα, επιτρέποντας βαθύτερες γνώσεις για τη δυναμική φύση του κόσμου μας.

Σε αυτή τη δυναμική διασταύρωση χαρτογραφίας και τεχνολογίας, ο υποψήφιος θα εμβαθύνει στη συγχώνευση χωρικών και θεματικών επιπέδων λεπτομέρειας, μελετώντας τα ζητήματα κλίμακας στον καθηλωτικό 3D καμβά , για να ξεκλειδώσει πλήρως τις δυνατότητες των μηχανών παιχνιδιών για εξερεύνηση, μάθηση και λήψη αποφάσεων στην ψηφιακή εποχή.

Ο υποψήφιος αναμένεται να συμβάλει σημαντικά - μέσω της έρευνάς του - στην κατανόηση της πιο αποτελεσματικής προσέγγισης οπτικοποίησης χρησιμοποιώντας μηχανές παιχνιδιών για να προσφέρει μια ισχυρή και ευέλικτη λύση για την εξερεύνηση χωροχρονικών αλλαγών με χαρτογραφική προοπτική. Θα μελετήσει πώς να παρακινήσει τους χρήστες να εμπλακούν διαδραστικά με δεδομένα, επιτρέποντας βαθύτερες γνώσεις για τη δυναμική φύση του κόσμου μας.

Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση για τη θέση δεν είναι εγγυημένη, αλλά θα είναι δυνατή η προσέλκυση μερικής/πλήρης χρηματοδότησης από διάφορες προσκλήσεις/έργα έρευνας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Απόστολος Παπακωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής, a.papakonstantinou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Γεω-χωρική λήψη αποφάσεων για τη Διαχείριση/Διοίκηση της γης, με χρήση GIS και τεχνητής νοημοσύνης»

Απαιτουμενα Προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο στο πεδίο της Μηχανικής (Τοπογράφου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού), της Γεωγραφίας, της Πολεοδομίας, της Επιστήμης των Υπολογιστών ή σε άλλο συναφές πεδίο.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σε επιστημονικά πεδία όπως: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Γεωπληροφορική, Τηλεπισκόπηση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Επιστήμη Δεδομένων ή σε άλλο συναφές πεδίο.
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες γλώσσες προγραμματισμού: Python, C#, Java, VB (using .NET SDK) (ή και σε άλλη γλώσσα).
 • Άριστη γνώση αγγλικών.

Χρηματοδότηση:Στο παρόν στάδιο δεν διατίθεται χρηματοδότηση για τη θέση, αλλά αναμένεται να υπάρχει δυνατότητα προσέλκυσης μερικής/πλήρους χρηματοδότησης από ερευνητικές προσκλήσεις.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δημήτρης Δημητρίου, Λέκτορας, demetris.s.demetriou@cut.ac.cy

 

 •  Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «3D-Κτηματολόγιο και 3D-Μοντέλα πόλης για τη Διαχείριση/Διοίκηση της γης

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο στο πεδίο της Μηχανικής (Τοπογράφου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού), της Γεωγραφίας, της Πολεοδομίας, της Επιστήμης των Υπολογιστών ή σε άλλο συναφές πεδίο.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σε επιστημονικά πεδία όπως: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Γεωπληροφορική, Τηλεπισκόπηση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Επιστήμη Δεδομένων ή σε άλλο συναφές πεδίο.
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες γλώσσες προγραμματισμού: Python, C#, Java, VB (using .NET SDK) (ή και σε άλλη γλώσσα).
 • Άριστη γνώση αγγλικών.

Χρηματοδότηση:Στο παρόν στάδιο δεν διατίθεται χρηματοδότηση για τη θέση, αλλά αναμένεται να υπάρχει δυνατότητα προσέλκυσης μερικής/πλήρους χρηματοδότησης από ερευνητικές προσκλήσεις.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δημήτρης Δημητρίου, Λέκτορας, demetris.s.demetriou@cut.ac.cy

 

Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμεν飼Μοντελοποίηση της κλιματικής αλλαγής και των πολιτικών γης για την υποστήριξη της διαχείρισης κινδύνου από καταστροφές»

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο στο πεδίο της Μηχανικής (Τοπογράφου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού), της Γεωγραφίας, της Πολεοδομίας, της Επιστήμης των Υπολογιστών ή σε άλλο συναφές πεδίο.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σε επιστημονικά πεδία όπως: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Γεωπληροφορική, Τηλεπισκόπηση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Επιστήμη Δεδομένων ή σε άλλο συναφές πεδίο.
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες γλώσσες προγραμματισμού: Python, C#, Java, VB (using .NET SDK) (ή και σε άλλη γλώσσα).
 • Άριστη γνώση αγγλικών.

Χρηματοδότηση:Στο παρόν στάδιο δεν διατίθεται χρηματοδότηση για τη θέση, αλλά αναμένεται να υπάρχει δυνατότητα προσέλκυσης μερικής/πλήρους χρηματοδότησης από ερευνητικές προσκλήσεις.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δημήτρης Δημητρίου, Λέκτορας, demetris.s.demetriou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο πιο κάτω γνωστικό αντικείμενο: «Σύμπτυξη Δορυφορικών και Επίγειων Δεδομένων Τηλεπισκόπησης για Μελέτες Αρχαιολογικού Τοπίου»

Περιγραφή: Η σύμπτυξη ή συγχώνευση (fusion) τηλεπισκοπικών δεδομένων και αισθητήρων για μελέτες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος αποτελεί ένα ιδιαίτερο ερευνητικό θέμα το οποίο παραμένει ακόμη ανοικτό. Η πολυπλοκότητα του θέματος έγκειται στο διαφορετικό τρόπο λειτουργίας του κάθε τηλεπισκοπικού αισθητήρα, στην φασματική ευαισθησία καταγραφής του, όπως επίσης και στην ίδια ετερογένεια και μοναδικότητα του αρχαιολογικού τοπίου. Η διάθεση μεγάλων (γεω-χωρικών) και ανοικτών (open) γεω-δεδομένων, γνωστή στις μέρες μας και ως Big Data, μαζί με την ανάπτυξη νέων τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence) που σχετίζονται με την επεξεργασία εικόνας, δίνουν μια νέα οπτική μελλοντικής έρευνας. Ο/Η υποψήφιος/α αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά -μέσα από την έρευνα του- στην κατανόηση και βελτιστοποίηση μη καταστρεπτικών συνδυασμένων τεχνικών για μελέτες αρχαιολογικού τοπίου

Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση για τη θέση δεν είναι εγγυημένη, αλλά θα υπάρχει δυνατότητα προσέλκυσης μερικής/πλήρους χρηματοδότησης από διάφορες ερευνητικές προσκλήσεις.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Άθως Αγαπίου, ΕπίκουροςΚαθηγητής, athos.agapiou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο πιο κάτω γνωστικό αντικείμενο: «Δεδομένα Παρατήρηση Γης και Ανάλυση σε Απειλούμενα Μνημεία και Θέσεις»

Περιγραφή: Οι δορυφορικές εικόνες έχουν την ικανότητα να καταγράφουν σε σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλες περιοχές με ένα συστηματικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένου αρχαιολογικών θέσεων και μνημείων. Η ικανότητα τους να καταγράφουν την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε μήκη κύματος πέρα από το ορατό (εγγύς, μέσο υπέρθυρο και θερμικό κανάλι) επιτρέπουν την καλύτερη παρατήρηση, ανάλυση και χαρτογράφηση απειλούμενων θέσεων και μνημείων, ιδιαίτερα δε σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή. Σκοπός της παρούσας έρευνας που θα εκπονηθεί από τον/την υποψήφιο/α είναι να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση υφιστάμενων ερευνητικών μεθόδων, ιδιαίτερα με τη χρήση ανοικτών και δωρεάν διαθέσιμων δορυφορικών εικόνων, όπως είναι οι εικόνες Sentinel του ευρωπαϊκού διαστημικού προγράμματος Copernicus, με την ανάπτυξη πρωτότυπης μεθοδολογίας η οποία θα επιτρέπει στην ακριβέστερη χαρτογράφηση και με την παράλληλη ανάπτυξη δεικτών επικινδυνότητας των μνημείων και θέσεων.

Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση για τη θέση δεν είναι εγγυημένη, αλλά θα υπάρχει δυνατότητα προσέλκυσης μερικής/πλήρους χρηματοδότησης από διάφορες ερευνητικές προσκλήσεις.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Άθως Αγαπίου, ΕπίκουροςΚαθηγητής, athos.agapiou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο πιο κάτω γνωστικό αντικείμενο: «Κατανοώντας τις Αλλαγές Τοπίου και Περιβάλλοντος σε Χώρους Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO) στην Ινδία με Δεδομένα Παρατήρησης Γης»

Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση για τη θέση δεν είναι εγγυημένη, αλλά θα υπάρχει δυνατότητα προσέλκυσης μερικής/πλήρους χρηματοδότησης από διάφορες ερευνητικές προσκλήσεις.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Άθως Αγαπίου, ΕπίκουροςΚαθηγητής, athos.agapiou@cut.ac.cy

 

 • Δύο (2) θέσεις στα  παρακάτω θέματα: 

«Χρήση υποβρύχιου βίντεο για 3D ανακατασκευή»

Περιγραφή: Οι φωτογραφίες παραμένουν η κυρίαρχη μέθοδος συλλογής πρωτογενούς πληροφορίας την φωτογραμμετρία, λόγω της ποιότητας και της ανάλυσής τους. Πρόσφατα, τα βίντεο αναδεικνύονται σε μια εναλλακτική λύση για 3D ανακατασκευή λόγω των βελτιωμένων αλγορίθμων συμπίεσης, των καμερών με υψηλότερη ανάλυση καθώς και του γεγονότος ότι η απόκτηση βίντεο έχει πλεονεκτήματα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως το υποβρύχιο περιβάλλον. Η βέλτιστη επιλογή καρέ από βίντεο για 3D ανακατασκευή, είναι ακόμα ανοιχτό ερευνητικό θέμα. Η επιλογή του ελάχιστου αριθμού καρέ διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το αντικείμενο θα περιγράφεται πλήρως στην 3D ανακατασκευή αποτελεί πρόκληση. Η επιλογή καρέ σε προεπιλεγμένο ρυθμό, απέχει πολύ από το βέλτιστο, καθώς η κάλυψη μπορεί να διαφέρει λόγω της μεταβλητής ταχύτητας και περιστροφής της κάμερας καθώς και της περίπλοκης γεωμετρίας του αντικειμένου. Ένα παρόμοιο πρόβλημα, αλλά σε πραγματικό χρόνο, ισχύει και για εφαρμογές πλοήγησης, όπου ορισμένα καρέ παραλείπονται ώστε να μειωθεί ο υπολογιστικός φόρτος. Ο/H υποψήφιος/α θα εργαστεί στην ανάπτυξη αλγορίθμων για βέλτιστη εξαγωγή καρέ, είτε σε πραγματικό χρόνο είτε σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Μεταπτυχιακό μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Κάρτα διαμονής (εάν δεν είναι πολίτες ΕΕ)
 •  

Επιπρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη:

 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώσεις προγραμματισμού (C++, C#, ή παρόμοια)
 • Γνώσεις όρασης υπολογιστών ή φωτογραμμετρίας ή γραφικών
 • Προηγούμενες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, κλπ.
 • Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο/η αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500-800 λέξεις) για την θέση δεν είναι εγγυημένη.

«Αφαίρεση θαλάσσιου κυματισμού σε ακολουθία βίντεο»

Η οπτική χαρτογράφηση του βυθού, ιδίως σε παράκτιες τοποθεσίες, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος, του τουρισμού, της μηχανικής, της αρχαιολογίας κ.λπ. Η χρήση υποβρύχιων καμερών είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος, αλλά το μειονέκτημαά του είναι η μικρή κάλυψη ανά φωτογραφία, που περιορίζει την συνολική έκταση κάλυψης. Οι υπάρχουσες φωτογραμμετρικές μέθοδοι για επίλυση χιλιάδων φωτογραφιών σε ενιαίο συγκρότημα φωτογραφιών είναι χρονοβόρες και πρακτικά περιορίζουν το πλήθος φωτογραφιών που μπορούν να επεξεργαστούν ταυτόχρονα. Η χρήση drones μπορεί να επιτρέψει την κάλυψη μεγαλύτερων περιοχών, αφού η κάθε φωτογραφία καλύπτει μεγαλύτερη έκταση. Όμως σε χαμηλό ύψος πτήσης ο κυματισμός καθιστά τις φωτογραφίες θολές και πρακτικά τις καθιστά άχρηστες. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει αν κάνει χρήση κατακόρυφου βίντεο που λαμβάνεται από σταθερό σημείο αιώρησης, μπορεί με κατάλληλη επεξεργασία και και ανάλυση χρονοσειράς, να δημιουργήσει μια τεχνητή φωτογραφία του βυθού, χωρίς παραμορφώσεις κυματισμού. Μία τέτοια φωτογραφία θα είχε εφαρμογή σε πολλές εφαρμογές, από την απλή χρήση για παραγωγή βίντεο επικοινωνίας έως φωτογραμμετρία για παράκτια χαρτογράφηση.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Μεταπτυχιακό μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Κάρτα διαμονής (εάν δεν είναι πολίτες ΕΕ)

Επιπρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη:

 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώσεις προγραμματισμού (C++, C#, ή παρόμοια)
 • Γνώσεις όρασης υπολογιστών ή φωτογραμμετρίας ή γραφικών
 • Προηγούμενες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, κλπ.
 • Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο/η αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500-800 λέξεις) για την θέση δεν είναι εγγυημένη.

«Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) για την υποβοηθούμενη συλλογή φωτογραμμετρικών λήψεων»

 

Περιγραφη: Κατά τη τελευταία δεκαετία, η 3D ανακατασκευή αντικειμένων με χρήση φωτογραφιών έχουν αυτοματοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε η διαδικασία υιοθετήθηκε από αρκετούς επαγγελματίες χωρίς φωτογραμμετρική εμπειρία, συμπεριλαμβανομένων φωτογράφων, αρχαιολόγων, δυτών, μελετητών κ.λπ. Σε συγκεκριμένες εφαρμογές / περιπτώσεις, η τεχνολογία υποστηρίζει την πλήρως αυτοματοποιημένη λήψη φωτογραφιών εξασφαλίζοντας πλήρη κάλυψη του αντικειμένου με προκαθορισμένες επικαλύψεις (π.χ, χαρτογράφηση χρησιμοποιώντας drones). Σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά όταν χρησιμοποιείται φορητή κάμερα για τεκμηρίωση μνημείων, κατασκευών ή μεσαίου μεγέθους αντικείμενα, η διαδικασία συλλογής δεδομένων βασίζεται στην εμπειρία του φωτογράφου. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για την πλήρη κάλυψη του αντικειμένου, μέχρι την μετα-επεξεργασία τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δύσκολο, δαπανηρό ή ακόμα και αδύνατο να επαναληφθεί η επίσκεψη στο αντικείμενο για επιπρόσθετη συλλογή φωτογραφιών. Ο/Η υποψήφιος/α θα εργαστεί για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής AR που θα προτείνει τις καλύτερες θέσεις για φωτογραφίες σε πραγματικό χρόνο καθοδηγώντας τον χρήστη στη κατάλληλη θέση για την βέλτιστη κάλυψη του συνόλου του αντικειμένου. Μια τέτοια εφαρμογή, θα βελτιώσει σημαντικά τη διαδικασία απόκτησης δεδομένων, καθιστώντας το ευαίσθητο κομμάτι της συλλογής 3D πληροφορίας, σχεδόν αυτόματο.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Μεταπτυχιακό μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Κάρτα διαμονής (εάν δεν είναι πολίτες ΕΕ)

Επιπρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη:

 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώσεις προγραμματισμού (C++, C#, ή παρόμοια)
 • Γνώσεις όρασης υπολογιστών ή φωτογραμμετρίας ή γραφικών
 • Γνώση Επαυξημένης Πραγματικότητας
 • Προηγούμενες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, κλπ.
 • Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο/η αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500-800 λέξεις)

 

Η θέση θα συνεπιβλέπεται με το Extended Experiences Group of CYENS - Centre of Excellence (https://www.cyens.org.cy/).Η χρηματοδότηση για αυτή τη θέση δεν είναι εγγυημένη για όλη τη διάρκεια του διδακτορικού, αλλά υπάρχει η δυνατότητα προσέλκυσης πλήρους χρηματοδότησης από το CYENS - Κέντρο Αριστείας (https://www.cyens.org.cy/), στο πλαίσιο ανταγωνιστικών προσκλήσεων διδακτορικών διατριβών.  Σε περίπτωση χρηματοδότησης, ο υποψήφιος θα εδρεύει στο Κέντρο Αριστείας CYENS.

Η Επαυξημένη Πραγματικότητα αποτελεί βασικό εργαλείο για την ανάδειξη και προβολή της ΠΚ. Αν και η ΕΠ είναι καλά αποδεδειγμένη τεχνολογία σε ανοιχτούς χώρους με τη βοήθεια GPS και πρόσθετων αισθητήρων, δεν ισχύει το ίδιο για τον κλειστό χώρο μουσείων, το εσωτερικό ιστορικών κτιρίων ή υποβρύχιες θέσεις. Το WiFi και οι κωδικοποιημένοι στόχοι είναι μια εναλλακτική λύση για αυτές τις περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση τους. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να αναπτύξει ένα σύστημα  που να κάνει χρήση υπολογιστικής όρασης για εντοπισμό θέσης και προσανατολισμού της κάμερας της συσκευής ΕΠ.  Εκτός από τον εντοπισμό, η συσκευή ΕΠ θα επιτρέψει στους επισκέπτες να παρακολουθήσουν την ανακατασκευή του περιβάλλοντος χώρου, σε πραγματικό χρόνο μέσω διεπαφής.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Πτυχίο μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Μεταπτυχιακό μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Κάρτα διαμονής (εάν δεν είναι πολίτες ΕΕ)

 

Επιπρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη:

 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώσεις προγραμματισμού (C++, C#, ή παρόμοια)
 • Γνώσεις όρασης υπολογιστών ή φωτογραμμετρίας ή γραφικών
 • Γνώση λογισμικού Unity or Unreal
 • Γνώση Επαυξημένης Πραγματικότητας
 • Προηγούμενες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, κλπ.
 • Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο/η αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500-800 λέξεις)

Χρηματοδότηση: Αυτή η θέση θα συνεπιβλέπεται με το Extended Experiences Group of CYENS - Centre of Excellence (https://www.cyens.org.cy/). Η χρηματοδότηση για αυτή τη θέση δεν είναι εγγυημένη για όλη τη διάρκεια του διδακτορικού, αλλά υπάρχει η δυνατότητα προσέλκυσης πλήρους χρηματοδότησης από το CYENS - Κέντρο Αριστείας (https://www.cyens.org.cy/), στο πλαίσιο ανταγωνιστικών προσκλήσεων διδακτορικών διατριβών.  Σε περίπτωση χρηματοδότησης, ο υποψήφιος θα εδρεύει στο Κέντρο Αριστείας CYENS.Ερευνητικός Σύμβουλος: Δημήτριος Σκαρλάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής dimitrios.skarlatos@cut.ac.cy

 

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δημήτριος Σκαρλάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής dimitrios.skarlatos@cut.ac.cy