Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου

Έναρξη φοίτησης το Σεπτέμβριο 2022

► Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 2 Μαΐου 2022

► Για υποβολή αίτησης, από εδώ


Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Διερεύνηση της επιρροής της ετερογένειας του υπεδάφους στην αξιοπιστία των γεωτεχνικών κατασκευών με τη βοήθεια στατικών και δυναμικών πενετρομετρήσεων»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στην επιστήμη της Πολιτικής Μηχανικής (ή συναφούς κλάδου). Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία ή προηγούμενες σπουδές με προσανατολισμό στη γεωτεχνική μηχανική σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών θα πρέπει να συμπληρώσουν επιπρόσθετες μονάδες ECTS με βάση τους κανονισμούς του ΤΕΠΑΚ.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Λύσανδρος Παντελίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, lysandros.pantelidis@cut.ac.cy

 

Δυο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Πλάστιμη ή Περιορισμένη Πλάστιμη Συμπεριφορά για το Σχεδιασμό Κτηρίων σε Σεισμικές Περιοχές»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χρύσης Παπαλεοντίου, Επίκουρος Καθηγητής, c.papaleontiou@cut.ac.cy

 

Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Ο ρόλος της συμπεριληπτικής και πράσινης επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση μηχανικών»

Περιγραφή: Ο/Η Υποψήφιο/ά διδάκτορας θα ενταχθεί στην ερευνητική ομάδα του Δρ. Σ. Γιατρού και θα διερευνήσει πως η ένταξη συμπεριληπτικής και πράσινης επιχειρηματικότητας σε προγράμματα σπουδών μηχανικής μπορεί να προσδώσει νέες ικανότητες στους φοιτητές μηχανικής ώστε να ανταποκριθούν ως απόφοιτοι και να συμβάλουν στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και την Ατζέντα 2030. Η διδακτορική έρευνα θα γίνει στο πλαίσιο του Inno-EUt+ σε συνεργασία με το Cyprus Interaction Lab. Τυχόν ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να επικοινωνήσουν με τον Επιβλέποντα καθηγητή για περαιτέρω πληροφόρηση.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού κλάδου (Master) στο από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια σε τομείς που είναι σχετικοί με την μηχανική ή/και εκπαίδευση ή/και την επιχειρηματικότητα (entrepreneurship/business studies/marketing). Είναι επίσης δεκτοί απόφοιτοι πενταετών προγραμμάτων (Dipl. Eng / Dipl. Ing / Dipl Arch). Απόφοιτοι τετραετών προγραμμάτων MEng, ενδέχεται να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου στο ΤΕ.ΠΑ.Κ. Τέλος οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολύ καλοί γνώστες τις Αγγλικής. Συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα, επαγγελματικά συνέδρια ή/και διαγωνισμούς θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Με βάση τα προσόντα, ο/η επιτυχών/ουσα υποψήφιος/α θα έχει την ευκαιρία να εργοδοτηθεί ως Βοηθός Διδασκαλίας στο οικείο Τμήμα ή/και σε ερευνητικά προγράμματα και στις δραστηριότητες καινοτομίας Climate-KIC, εφ’ όσον υπάρχει ανάγκη και το επιθυμεί ο ίδιος/ίδια.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Στυλιανoς Γιατρός, Αναπληρωτής Καθηγητής, stylianos.yiatros@cut.ac.cy

 

Δυο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο: «Ενέργεια και Υδρογονάνθρακες - Υποδομές, Πηγές και Περιβάλλον»

Ερευνητική Σύμβουλος: Τούλα Ονουφρίου, Καθηγητρια,   t.onoufriou@cut.ac.cy 

 

Δώδεκα  (12) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενό της Παρατήρησης Γης, Τηλεπισκόπησης  και Γεωπληροφορικής στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Περιβάλλον και κλίμα (ατμόσφαιρα, γεωργία, υδάτινοι πόροι, χρήσεις γης, φυσικό και δομημένο περιβάλλον)

Ατμόσφαιρα: Μελέτη της ατμόσφαιρας με τεχνικές τηλεπισκόπησης (π.χ. Κλιματικές Αλλαγές/ ατμόσφαιρα/ ατμοσφαιρική ρύπανση, Ερημοποίηση, Βαθμόνομηση - Επικύρωση Δορυφορικών δεδομένων μέσω επίγειων τεχνικών τηλεπισκόπησης, ηλιακή ακτινοβολία, αιωρούμενα σωματίδια, χαρακτηρισμός αιωρούμενων Σωματιδίων, LIDAR, φωτομετρία).

Γεωργία: Μοντελοποίηση δεδομένων παρατήρησης Γης για γεωργικές εφαρμογές (π.χ. παρακολούθηση των γεωργικών εκτάσεων, Κοινή Αγροτική Πολιτική, ορθές γεωργικές πρακτικές, εργαλεία υποστηρικτικά στους αγρότες, στους γεωργικούς συμβούλους και στους οργανισμούς πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων, επισιτιστική ασφάλεια)

Υδάτινοι Πόροι: Διαχείριση υδάτινων πόρων (π.χ. ξηρασία, υδροδυναμική ενέργεια, υδρολογικές αναλύσεις, χρήση δεδομένων Copernicus, παρακολούθηση λεκανών απορροής, παρακολούθηση παράκτιας ζώνης)

Χρήσεις Γης: Χρήσεις γης και έξυπνες πόλεις, αστικοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση δασικών εκτάσεων.

Ανθεκτικές κοινωνίες (μείωση των κινδύνων καταστροφών, πολιτιστική κληρονομιά, ασφάλεια στη θάλασσα, ενέργεια)

Πλημμύρες & πυρκαγιές: Ολοκληρωμένη χρήση δορυφορικών δεδομένων, γεωπληροφορικής και της ανάλυσης δεδομένων για εφαρμογές σχετικές με φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων πλημμυρών και πυρκαγιών (π.χ. δορυφορική τηλεπισκόπηση, διαχρονικότητα, χαρτογράφηση πλημμυρών, χάρτες αποτίμησης καταστροφών, μοντελοποίηση, οριοθέτηση καμένων εκτάσεων, έγκαιρη ανίχνευση, συνεχής παρακολούθηση).

Ενέργεια:

 • Βελτίωση μεθόδων πρόγνωσης ηλιακής ακτινοβολίας/ ενέργειας με χρήση δορυφορικών και επίγειων δεδομένων τηλεπισκόπησης της ατμόσφαιρας (π.χ. ηλιακή ακτινοβολία, ηλιακή ενέργεια, ΑΠΕ, νέφη, αιωρούμενα σωματίδια)
 • Επίδραση των νεφών και των αιωρούμενων σωματιδίων στη φασματική ηλιακή ακτινοβολία με έμφαση σε εφαρμογές στην υγεία και στην αγροτική παραγωγή (υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία, αιωρούμενα σωματίδια, Βιταμίνη D, φωτοσυνθετική ικανότητα)

Σεισμοί/ Γεωκίνδυνοι:

 • Ολοκληρωμένη χρήση και ενσωμάτωση προϊόντων δορυφορικής συμβολομετρίας με μετρήσεις GNSS και επίγειους γωνιακούς ανακλαστήρες για την παρακολούθηση γεωκινδύνων (π.χ. γεωκίνδυνοι, συμβολομετρία, παραμορφώσεις, κατολισθήσεις, διαχείριση έκτακτης ανάγκης)
 • Διαδικασία εκτίμησης επικινδυνότητας, υπολογισμός συνεπειών με χρήση σεναρίων, πιθανοτική εκτίμηση απωλειών.
 • Εκτίμηση επικινδυνότητας από πολλαπλούς κινδύνους (multi-hazard)

Υγεία: Μεγάλα δεδομένα Παρατήρησης Γης για εφαρμογές σχετικές με εποχιακές ασθένειες (π.χ. επιδημιολογία, διαβιβαστές, ιός δυτικού Νείλου, δυναμικά μοντέλα, μηχανική εκμάθηση)Πολιτιστική Κληρονομιά:

 • Ανάπτυξη Διαθεματικής Υπηρεσίας στην Πολιτιστική Κληρονομιά για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Copernicus.
 • Χρήση εικονικής πραγματικότητας για αποκατάσταση και ενίσχυση μνημείων.
 • Εκτίμηση επικινδυνότητας μνημείων και χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς από γεωκινδύνους.

Θαλάσσια Επιτήρηση: Παρακολούθηση θαλάσσιου περιβάλλοντος, θαλάσσια ασφάλεια και προστασία, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, παρακολούθηση ιχθυοκαλλιεργειών.

Επιτήρηση κατασκευών/υποδομών και οδικού δικτύου: Παρακολούθηση υποδομών και οδικού δικτύου μέσω τηλεσπισκόπησης (π.χ. φθορές οδοστρωμάτων)

Διαχείριση μεγάλων δεδομένων (εξαγωγή πληροφοριών, οπτική εξερεύνηση και απεικόνιση, συλλογή πληροφοριών και σύμπτυξη δεδομένων, γεωπληροφορική).

 • Ανάλυση μεγάλων γεωδεδομένων για την παρακολούθηση εποχικών ασθενειών,
 • Μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη στην ανάλυση γεωδεδομένων,
 • Ανάπτυξη Διαλειτουργικών Υπηρεσιών Γεωπληροφορικής και Γεωδαισίας,
 • Διαχείριση & Έλεγχος Μεγάλων Δεδομένων GNSS
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πρότυπων μη-επανδρωμένων εναέριων πλατφορών (UAV) για περιβαλλοντική, αστική, θαλάσσια και αγροτική διαχείριση.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κρίσεων με τεχνολογίες GIS,
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος με τεχνολογίες GIS και δεδομένα Copernicus για υποστήριξη έξυπνων και πράσινων πόλεων (π.χ. δίκτυα LΟRA, ΙοΤ κτλ)

Οι θέσεις εντάσσονται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’ (www.excelsior2020.eu). Μέσα από το ερευνητικό έργο «ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment» με το ακρωνύμιο: «EXCELSIOR», Horizon 2020 Widespread Teaming Phase 2 (www.excelsior2020.eu), δημιουργήθηκε ένα νέο, αυτόνομο και βιώσιμο Κέντρο Αριστείας με όνομα «Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ (ECoE)» (www.eratosthenes.org.cy).

Η δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ μέσω του έργου EXCELSIOR H2020 Teaming βασίστηκε στις διακριτές ανάγκες και ευκαιρίες που ενθαρρύνουν την ίδρυση ενός Κέντρου Αριστείας Παρατήρησης Γης στην Κύπρο, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τη γεωστρατηγική τοποθεσία της Κύπρου που μας επιτρέπει να εξετάσουμε σύνθετα επιστημονικά προβλήματα και να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των χρηστών στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική (EMMENA), καθώς και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ως Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας θα βασίζεται σε δύο κύριες υποδομές, που αποτελούνται από ένα επίγειο σταθμό λήψης δορυφορικών δεδομένων και ένα σταθμό ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης, καθώς και επιπρόσθετες υποδομές. Η Κοινοπραξία του έργου EXCELSIOR αποτελείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (CUT), το Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής (DLR), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (NOA), το Γερμανικό Ινστιτούτο για την Μελέτη της Τροπόσφαιρας (TROPOS) και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (DEC) του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Κυβέρνησης. Στις επιτροπές παρακολούθησης των διδακτορικών προγραμμάτων δύναται να συμμετέχουν ακαδημαικοί/ερευνητές από την DLR, TROPOS, NOA και άλλα ερευνητικά κέντρα ή πανεπιστήμια που υποστηρίζουν το έργο EXCELSIOR.

Ερευνητικός Σύμβουλο/ Ερευνητικοί Σύμβουλοι: Οι 12 θέσεις θα κατανεμηθούν αναλόγως στα πιο κάτω μέλη ΔΕΠ

Διόφαντος Χατζημιτσής, Καθηγητής, d.hadjimitsis@cut.ac.cy

Φαίδων Κυριακίδης, Καθηγητής, phaedon.kyriakidis@cut.ac.cy

Ευάγγελος Ακύλας, evangelos.akylas@cut.ac.cy

Χρίστος Δανέζης, Επίκουρος Καθηγητής, Chris.danezis@cut.ac.cy

Νικόλας Κυριακίδης, Λέκτορας, Nicholas.kyriakides@cut.ac.cy

Άθως Αγαπίου, Επίκουρος Καθηγητής Athos.agapiou@cut.ac.cy

 

Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να δοθούν από τους αναφερόμενους ερευνητικούς συμβούλους κάθε θέσης καθώς και από τη Γραμματεία του Τμήματος (Τηλ.: 25002542, Φαξ.: 25002769)

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου

Έναρξη φοίτησης το Σεπτέμβριο 2022

► Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 2 Μαΐου 2022

► Για υποβολή αίτησης, από εδώ


Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Διερεύνηση της επιρροής της ετερογένειας του υπεδάφους στην αξιοπιστία των γεωτεχνικών κατασκευών με τη βοήθεια στατικών και δυναμικών πενετρομετρήσεων»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στην επιστήμη της Πολιτικής Μηχανικής (ή συναφούς κλάδου). Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία ή προηγούμενες σπουδές με προσανατολισμό στη γεωτεχνική μηχανική σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών θα πρέπει να συμπληρώσουν επιπρόσθετες μονάδες ECTS με βάση τους κανονισμούς του ΤΕΠΑΚ.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Λύσανδρος Παντελίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, lysandros.pantelidis@cut.ac.cy

 

Δυο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Πλάστιμη ή Περιορισμένη Πλάστιμη Συμπεριφορά για το Σχεδιασμό Κτηρίων σε Σεισμικές Περιοχές»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χρύσης Παπαλεοντίου, Επίκουρος Καθηγητής, c.papaleontiou@cut.ac.cy

 

Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Ο ρόλος της συμπεριληπτικής και πράσινης επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση μηχανικών»

Περιγραφή: Ο/Η Υποψήφιο/ά διδάκτορας θα ενταχθεί στην ερευνητική ομάδα του Δρ. Σ. Γιατρού και θα διερευνήσει πως η ένταξη συμπεριληπτικής και πράσινης επιχειρηματικότητας σε προγράμματα σπουδών μηχανικής μπορεί να προσδώσει νέες ικανότητες στους φοιτητές μηχανικής ώστε να ανταποκριθούν ως απόφοιτοι και να συμβάλουν στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και την Ατζέντα 2030. Η διδακτορική έρευνα θα γίνει στο πλαίσιο του Inno-EUt+ σε συνεργασία με το Cyprus Interaction Lab. Τυχόν ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να επικοινωνήσουν με τον Επιβλέποντα καθηγητή για περαιτέρω πληροφόρηση.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού κλάδου (Master) στο από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια σε τομείς που είναι σχετικοί με την μηχανική ή/και εκπαίδευση ή/και την επιχειρηματικότητα (entrepreneurship/business studies/marketing). Είναι επίσης δεκτοί απόφοιτοι πενταετών προγραμμάτων (Dipl. Eng / Dipl. Ing / Dipl Arch). Απόφοιτοι τετραετών προγραμμάτων MEng, ενδέχεται να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου στο ΤΕ.ΠΑ.Κ. Τέλος οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολύ καλοί γνώστες τις Αγγλικής. Συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα, επαγγελματικά συνέδρια ή/και διαγωνισμούς θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Με βάση τα προσόντα, ο/η επιτυχών/ουσα υποψήφιος/α θα έχει την ευκαιρία να εργοδοτηθεί ως Βοηθός Διδασκαλίας στο οικείο Τμήμα ή/και σε ερευνητικά προγράμματα και στις δραστηριότητες καινοτομίας Climate-KIC, εφ’ όσον υπάρχει ανάγκη και το επιθυμεί ο ίδιος/ίδια.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Στυλιανoς Γιατρός, Αναπληρωτής Καθηγητής, stylianos.yiatros@cut.ac.cy

 

Δυο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο: «Ενέργεια και Υδρογονάνθρακες - Υποδομές, Πηγές και Περιβάλλον»

Ερευνητική Σύμβουλος: Τούλα Ονουφρίου, Καθηγητρια,   t.onoufriou@cut.ac.cy 

 

Δώδεκα  (12) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενό της Παρατήρησης Γης, Τηλεπισκόπησης  και Γεωπληροφορικής στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Περιβάλλον και κλίμα (ατμόσφαιρα, γεωργία, υδάτινοι πόροι, χρήσεις γης, φυσικό και δομημένο περιβάλλον)

Ατμόσφαιρα: Μελέτη της ατμόσφαιρας με τεχνικές τηλεπισκόπησης (π.χ. Κλιματικές Αλλαγές/ ατμόσφαιρα/ ατμοσφαιρική ρύπανση, Ερημοποίηση, Βαθμόνομηση - Επικύρωση Δορυφορικών δεδομένων μέσω επίγειων τεχνικών τηλεπισκόπησης, ηλιακή ακτινοβολία, αιωρούμενα σωματίδια, χαρακτηρισμός αιωρούμενων Σωματιδίων, LIDAR, φωτομετρία).

Γεωργία: Μοντελοποίηση δεδομένων παρατήρησης Γης για γεωργικές εφαρμογές (π.χ. παρακολούθηση των γεωργικών εκτάσεων, Κοινή Αγροτική Πολιτική, ορθές γεωργικές πρακτικές, εργαλεία υποστηρικτικά στους αγρότες, στους γεωργικούς συμβούλους και στους οργανισμούς πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων, επισιτιστική ασφάλεια)

Υδάτινοι Πόροι: Διαχείριση υδάτινων πόρων (π.χ. ξηρασία, υδροδυναμική ενέργεια, υδρολογικές αναλύσεις, χρήση δεδομένων Copernicus, παρακολούθηση λεκανών απορροής, παρακολούθηση παράκτιας ζώνης)

Χρήσεις Γης: Χρήσεις γης και έξυπνες πόλεις, αστικοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση δασικών εκτάσεων.

Ανθεκτικές κοινωνίες (μείωση των κινδύνων καταστροφών, πολιτιστική κληρονομιά, ασφάλεια στη θάλασσα, ενέργεια)

Πλημμύρες & πυρκαγιές: Ολοκληρωμένη χρήση δορυφορικών δεδομένων, γεωπληροφορικής και της ανάλυσης δεδομένων για εφαρμογές σχετικές με φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων πλημμυρών και πυρκαγιών (π.χ. δορυφορική τηλεπισκόπηση, διαχρονικότητα, χαρτογράφηση πλημμυρών, χάρτες αποτίμησης καταστροφών, μοντελοποίηση, οριοθέτηση καμένων εκτάσεων, έγκαιρη ανίχνευση, συνεχής παρακολούθηση).

Ενέργεια:

 • Βελτίωση μεθόδων πρόγνωσης ηλιακής ακτινοβολίας/ ενέργειας με χρήση δορυφορικών και επίγειων δεδομένων τηλεπισκόπησης της ατμόσφαιρας (π.χ. ηλιακή ακτινοβολία, ηλιακή ενέργεια, ΑΠΕ, νέφη, αιωρούμενα σωματίδια)
 • Επίδραση των νεφών και των αιωρούμενων σωματιδίων στη φασματική ηλιακή ακτινοβολία με έμφαση σε εφαρμογές στην υγεία και στην αγροτική παραγωγή (υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία, αιωρούμενα σωματίδια, Βιταμίνη D, φωτοσυνθετική ικανότητα)

Σεισμοί/ Γεωκίνδυνοι:

 • Ολοκληρωμένη χρήση και ενσωμάτωση προϊόντων δορυφορικής συμβολομετρίας με μετρήσεις GNSS και επίγειους γωνιακούς ανακλαστήρες για την παρακολούθηση γεωκινδύνων (π.χ. γεωκίνδυνοι, συμβολομετρία, παραμορφώσεις, κατολισθήσεις, διαχείριση έκτακτης ανάγκης)
 • Διαδικασία εκτίμησης επικινδυνότητας, υπολογισμός συνεπειών με χρήση σεναρίων, πιθανοτική εκτίμηση απωλειών.
 • Εκτίμηση επικινδυνότητας από πολλαπλούς κινδύνους (multi-hazard)

Υγεία: Μεγάλα δεδομένα Παρατήρησης Γης για εφαρμογές σχετικές με εποχιακές ασθένειες (π.χ. επιδημιολογία, διαβιβαστές, ιός δυτικού Νείλου, δυναμικά μοντέλα, μηχανική εκμάθηση)Πολιτιστική Κληρονομιά:

 • Ανάπτυξη Διαθεματικής Υπηρεσίας στην Πολιτιστική Κληρονομιά για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Copernicus.
 • Χρήση εικονικής πραγματικότητας για αποκατάσταση και ενίσχυση μνημείων.
 • Εκτίμηση επικινδυνότητας μνημείων και χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς από γεωκινδύνους.

Θαλάσσια Επιτήρηση: Παρακολούθηση θαλάσσιου περιβάλλοντος, θαλάσσια ασφάλεια και προστασία, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, παρακολούθηση ιχθυοκαλλιεργειών.

Επιτήρηση κατασκευών/υποδομών και οδικού δικτύου: Παρακολούθηση υποδομών και οδικού δικτύου μέσω τηλεσπισκόπησης (π.χ. φθορές οδοστρωμάτων)

Διαχείριση μεγάλων δεδομένων (εξαγωγή πληροφοριών, οπτική εξερεύνηση και απεικόνιση, συλλογή πληροφοριών και σύμπτυξη δεδομένων, γεωπληροφορική).

 • Ανάλυση μεγάλων γεωδεδομένων για την παρακολούθηση εποχικών ασθενειών,
 • Μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη στην ανάλυση γεωδεδομένων,
 • Ανάπτυξη Διαλειτουργικών Υπηρεσιών Γεωπληροφορικής και Γεωδαισίας,
 • Διαχείριση & Έλεγχος Μεγάλων Δεδομένων GNSS
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πρότυπων μη-επανδρωμένων εναέριων πλατφορών (UAV) για περιβαλλοντική, αστική, θαλάσσια και αγροτική διαχείριση.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κρίσεων με τεχνολογίες GIS,
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος με τεχνολογίες GIS και δεδομένα Copernicus για υποστήριξη έξυπνων και πράσινων πόλεων (π.χ. δίκτυα LΟRA, ΙοΤ κτλ)

Οι θέσεις εντάσσονται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’ (www.excelsior2020.eu). Μέσα από το ερευνητικό έργο «ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment» με το ακρωνύμιο: «EXCELSIOR», Horizon 2020 Widespread Teaming Phase 2 (www.excelsior2020.eu), δημιουργήθηκε ένα νέο, αυτόνομο και βιώσιμο Κέντρο Αριστείας με όνομα «Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ (ECoE)» (www.eratosthenes.org.cy).

Η δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ μέσω του έργου EXCELSIOR H2020 Teaming βασίστηκε στις διακριτές ανάγκες και ευκαιρίες που ενθαρρύνουν την ίδρυση ενός Κέντρου Αριστείας Παρατήρησης Γης στην Κύπρο, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τη γεωστρατηγική τοποθεσία της Κύπρου που μας επιτρέπει να εξετάσουμε σύνθετα επιστημονικά προβλήματα και να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των χρηστών στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική (EMMENA), καθώς και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ως Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας θα βασίζεται σε δύο κύριες υποδομές, που αποτελούνται από ένα επίγειο σταθμό λήψης δορυφορικών δεδομένων και ένα σταθμό ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης, καθώς και επιπρόσθετες υποδομές. Η Κοινοπραξία του έργου EXCELSIOR αποτελείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (CUT), το Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής (DLR), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (NOA), το Γερμανικό Ινστιτούτο για την Μελέτη της Τροπόσφαιρας (TROPOS) και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (DEC) του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Κυβέρνησης. Στις επιτροπές παρακολούθησης των διδακτορικών προγραμμάτων δύναται να συμμετέχουν ακαδημαικοί/ερευνητές από την DLR, TROPOS, NOA και άλλα ερευνητικά κέντρα ή πανεπιστήμια που υποστηρίζουν το έργο EXCELSIOR.

Ερευνητικός Σύμβουλο/ Ερευνητικοί Σύμβουλοι: Οι 12 θέσεις θα κατανεμηθούν αναλόγως στα πιο κάτω μέλη ΔΕΠ

Διόφαντος Χατζημιτσής, Καθηγητής, d.hadjimitsis@cut.ac.cy

Φαίδων Κυριακίδης, Καθηγητής, phaedon.kyriakidis@cut.ac.cy

Ευάγγελος Ακύλας, evangelos.akylas@cut.ac.cy

Χρίστος Δανέζης, Επίκουρος Καθηγητής, Chris.danezis@cut.ac.cy

Νικόλας Κυριακίδης, Λέκτορας, Nicholas.kyriakides@cut.ac.cy

Άθως Αγαπίου, Επίκουρος Καθηγητής Athos.agapiou@cut.ac.cy

 

Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να δοθούν από τους αναφερόμενους ερευνητικούς συμβούλους κάθε θέσης καθώς και από τη Γραμματεία του Τμήματος (Τηλ.: 25002542, Φαξ.: 25002769)