Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου-Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας - Τηλ.: 25002628 | Φαξ: 25002766

 

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Χρηματοοικονομικά/ Εταιρική Διακυβέρνηση

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Παρά την εκτενή κάλυψη των μέσων ενημέρωσης και την ακαδημαϊκή συζήτηση, οι επιπτώσεις της ποικιλομορφίας των διοικητικών συμβουλίων στα εταιρικά αποτελέσματα και οι εξηγήσεις πίσω από αυτήν είναι ένα διφορούμενο έδαφος. Η σχέση μεταξύ της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, της εταιρικής ανάρμοστης συμπεριφοράς και του κύκλου εργασιών του διοικητικού συμβουλίου είναι ένας τομέας που δικαιολογεί περαιτέρω διερεύνηση. Το έργο στοχεύει να εξετάσει εάν η ποικιλομορφία του διοικητικού συμβουλίου αποτρέπει την ανάρμοστη συμπεριφορά και σε ποιο βαθμό τιμωρείται η διοίκηση μιας επιχείρησης μετά από περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς. Περαιτέρω, το ζήτημα της εναλλαγής και της υποκατάστασης του Διευθύνοντος Συμβούλου θα διερευνηθεί υπό το πρίσμα της παρουσίας επιτροπών παρακολούθησης του διοικητικού συμβουλίου και του τρόπου με τον οποίο η αγορά εργασίας αξιολογεί τέτοια περιστατικά εναλλαγής.

 

Χρηματοδότηση:

Το Πανεπιστήμιο χρηματοδοτεί μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες έναντι προσφοράς βοηθητικού έργου για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος στο οποίο φοιτά ή άλλων Τμημάτων. Βοηθητικό έργο σημαίνει βοηθητικό διδακτικό έργο, διδασκαλία φροντιστηρίων, διδασκαλία ασκήσεων, επιτήρηση εργαστηρίων, διόρθωση γραπτών κ.α. Οι μηνιαίες απολαβές μπορούν να ανέλθουν στα 683 ευρώ με μέγιστη περίοδο εργοδότησης τις 8 ώρες εβδομαδιαίως. Σε περίπτωση απασχόλησης λιγότερο των 8 ωρών δίνεται κατ΄ αναλογία μισθός.

 

Οι διδακτορικοί φοιτητές/τριες μπορούν επιπρόσθετα να εργοδοτηθούν εντός τμήματος ως: (α) Βοηθοί διδασκαλίας - Οι προκηρύξεις για βοηθούς διδασκαλίας ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. (β) Ερευνητικοί συνεργάτες/τιδες - Τα Τμήματα προκηρύσσουν θέσεις ερευνητικών συνεργατών/τιδων ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα των υποψηφίων καθορίζονται στις προκηρύξεις και διαφέρουν ανάλογα με το αντικείμενο.

 

Οι διδακτορικοί φοιτητές/τριες μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν/εργοδοτηθούν εντός Πανεπιστημίου με τους εξής τρόπους: (α) Το Πανεπιστήμιο προσφέρει επίσης σημαντικό αριθμό υποτροφιών ακαδημαϊκής  Αριστείας  για  νεοεισερχόμενους/ες  διδακτορικούς φοιτητές/τριες. Οι υποτροφίες αριστείας είναι πλήρεις, καλύπτουν δηλαδή τα δίδακτρα και περιλαμβάνουν επίδομα. Οι όροι κ προϋποθέσεις καθορίζονται από το Πανεπιστήμιο. (β) Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης εργοδοτεί μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες για την προσφορά φροντιστηριακών μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου σε φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. (β) Όλοι οι φοιτητές/τριες μπορούν, εφόσον δεν εργάζονται ταυτόχρονα με άλλο καθεστώς, να εργαστούν στο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της πολιτικής για Ωρομίσθια Φοιτητική Απασχόληση. 

Τέλος, κάθε διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια δικαιούται να αιτηθεί επιχορήγηση μέχρι του ποσού των €1,000 για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με παρουσίαση (προφορική παρουσίαση ή παρουσίαση αφίσας) σε ένα ή περισσότερα επιστημονικά συνέδρια.

 

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Ακαδημαϊκή αριστεία: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού τίτλου Σπουδών και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Ναυτιλιακά ή Χρηματοοικονομικά ή Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλούς ή εξαιρετικούς βαθμούς στα προηγούμενα προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει και να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Καινοτόμος ερευνητική πρόταση: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να παρουσιάσουν μια ιδέα ή ερώτηση με σαφήνεια; τί προτείνουν να κάνουν. Επιπλέον, θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί η πρόταση τους είναι σημαντική και να επισημάνουν την επιπλέον γνώση που αναμένουν να συνεισφέρει στην σχετική βιβλιογραφία.
 • Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο.
 • Άλλα κριτήρια: Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, κλπ).
 • Προσωπική συνέντευξη

Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή. Για την ελληνική γλώσσα, τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυτήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Ελένη Καλότυχου

Βαθμίδα:

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Email:

eleni.kalotychou@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Μεγάλα Δεδομένα, Τεχνητή Νοημοσύνη, και Χρηματοοικονομική

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Αναζητούμε ενθουσιώδεις υποψήφιους που είναι παθιασμένοι για την προαγωγή της γνώσης και της καινοτομίας στον τομέα της χρηματοοικονομίας, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα διδακτορικών μας σπουδών. Στο σημερινό γρήγορα εξελισσόμενο χρηματοοικονομικό τοπίο, η ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών όπως οι μεγάλοι όγκοι δεδομένων και η τεχνητή νοημοσύνη ανασχηματίζει τον τομέα. Το πρόγραμμά μας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε άτομα με ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και βαθύ ενδιαφέρον για προηγμένη έρευνα να επιδιώξουν προηγμένες σπουδές στη διασταύρωση της χρηματοοικονομίας και της τεχνολογίας. Οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν στενά με τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, να συμμετάσχουν σε διεπιστημονικές συνεργασίες και να συμβάλουν σε έρευνα που αντιμετωπίζει πραγματικές προκλήσεις και ευκαιρίες στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού. Προσκαλούμε φιλόδοξα και προορατικά άτομα να ενταχθούν στη δυναμική ακαδημαϊκή μας κοινότητα και να ξεκινήσουν ένα μετασχηματιστικό ταξίδι για την προώθηση της γνώσης και των πρακτικών στη χρηματοοικονομία μέσω των μεγάλων δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης.

 

Χρηματοδότηση:

Το Πανεπιστήμιο χρηματοδοτεί μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες έναντι προσφοράς βοηθητικού έργου για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος στο οποίο φοιτά ή άλλων Τμημάτων. Βοηθητικό έργο σημαίνει βοηθητικό διδακτικό έργο, διδασκαλία φροντιστηρίων, διδασκαλία ασκήσεων, επιτήρηση εργαστηρίων, διόρθωση γραπτών κ.α. Οι μηνιαίες απολαβές μπορούν να ανέλθουν στα 683 ευρώ με μέγιστη περίοδο εργοδότησης τις 8 ώρες εβδομαδιαίως. Σε περίπτωση απασχόλησης λιγότερο των 8 ωρών δίνεται κατ΄ αναλογία μισθός.

 

Οι διδακτορικοί φοιτητές/τριες μπορούν επιπρόσθετα να εργοδοτηθούν εντός τμήματος ως: (α) Βοηθοί διδασκαλίας - Οι προκηρύξεις για βοηθούς διδασκαλίας ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. (β) Ερευνητικοί συνεργάτες/τιδες - Τα Τμήματα προκηρύσσουν θέσεις ερευνητικών συνεργατών/τιδων ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα των υποψηφίων καθορίζονται στις προκηρύξεις και διαφέρουν ανάλογα με το αντικείμενο.

 

Οι διδακτορικοί φοιτητές/τριες μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν/εργοδοτηθούν εντός Πανεπιστημίου με τους εξής τρόπους: (α) Το Πανεπιστήμιο προσφέρει επίσης σημαντικό αριθμό υποτροφιών ακαδημαϊκής  Αριστείας  για  νεοεισερχόμενους/ες  διδακτορικούς φοιτητές/τριες. Οι υποτροφίες αριστείας είναι πλήρεις, καλύπτουν δηλαδή τα δίδακτρα και περιλαμβάνουν επίδομα. Οι όροι κ προϋποθέσεις καθορίζονται από το Πανεπιστήμιο. (β) Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης εργοδοτεί μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες για την προσφορά φροντιστηριακών μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου σε φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. (β) Όλοι οι φοιτητές/τριες μπορούν, εφόσον δεν εργάζονται ταυτόχρονα με άλλο καθεστώς, να εργαστούν στο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της πολιτικής για Ωρομίσθια Φοιτητική Απασχόληση. 

Τέλος, κάθε διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια δικαιούται να αιτηθεί επιχορήγηση μέχρι του ποσού των €1,000 για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με παρουσίαση (προφορική παρουσίαση ή παρουσίαση αφίσας) σε ένα ή περισσότερα επιστημονικά συνέδρια.

 

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Ακαδημαϊκή αριστεία: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού τίτλου Σπουδών και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Ναυτιλιακά ή Χρηματοοικονομικά ή Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλούς ή εξαιρετικούς βαθμούς στα προηγούμενα προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει και να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Καινοτόμος ερευνητική πρόταση: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να παρουσιάσουν μια ιδέα ή ερώτηση με σαφήνεια; τί προτείνουν να κάνουν. Επιπλέον, θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί η πρόταση τους είναι σημαντική και να επισημάνουν την επιπλέον γνώση που αναμένουν να συνεισφέρει στην σχετική βιβλιογραφία.
 • Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο.
 • Άλλα κριτήρια: Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, κλπ).
 • Προσωπική συνέντευξη

Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή. Για την ελληνική γλώσσα, τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυτήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Χριστόδουλος Λουκά

Μιχαήλ Μιχαηλίδης

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Λέκτορας

Email:

christodoulos.louca@cut.ac.cy

michael.michaelidis@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Λογιστική και Χρηματοοικονομικά

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Το έργο έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης για μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και την αντιμετώπιση του greenwashing. Σύμφωνα με έκθεση του Global Sustainable Investment Alliance, η παγκόσμια αγορά βιώσιμων επενδύσεων έφτασε τα 31 τρισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια υπό διαχείριση το 2020, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 15% από το προηγούμενο έτος (GSIA, 2020). Αυτή η τάση υπογραμμίζει το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικής, κοινωνικής πληροφόρησης και πληροφόρησης διακυβέρνησης (ESG) στις επενδυτικές τους αποφάσεις.

Ωστόσο, υπάρχει επίσης ανησυχία για την έλλειψη διαφάνειας και ευθύνης, ιδίως όσον αφορά τον καθορισμό και τον αντίκτυπο των πράσινων επενδύσεων. Η έλλειψη σαφών ορισμών και προτύπων για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση μπορεί να οδηγήσει σε greenwashing.

Ο επιτυχής υποψήφιος θα εργαστεί στο (α) εντοπισμό του πώς επικοινωνείται και αναφέρεται προς το παρόν η βιώσιμη πληροφορία, (β) θα αναπτύξει ένα μοντέλο για την αποκάλυψη πρακτικών greenwashing με χρήση ανάλυσης κειμένου, και (γ) θα ερευνήσει τα αποτελέσματα του κινδύνου του greenwashing στις αγορές κεφαλαίου.

 

 

Χρηματοδότηση:

Το Πανεπιστήμιο χρηματοδοτεί μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες έναντι προσφοράς βοηθητικού έργου για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος στο οποίο φοιτά ή άλλων Τμημάτων. Βοηθητικό έργο σημαίνει βοηθητικό διδακτικό έργο, διδασκαλία φροντιστηρίων, διδασκαλία ασκήσεων, επιτήρηση εργαστηρίων, διόρθωση γραπτών κ.α. Οι μηνιαίες απολαβές μπορούν να ανέλθουν στα 683 ευρώ με μέγιστη περίοδο εργοδότησης τις 8 ώρες εβδομαδιαίως. Σε περίπτωση απασχόλησης λιγότερο των 8 ωρών δίνεται κατ΄ αναλογία μισθός.

 

Οι διδακτορικοί φοιτητές/τριες μπορούν επιπρόσθετα να εργοδοτηθούν εντός τμήματος ως: (α) Βοηθοί διδασκαλίας - Οι προκηρύξεις για βοηθούς διδασκαλίας ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. (β) Ερευνητικοί συνεργάτες/τιδες - Τα Τμήματα προκηρύσσουν θέσεις ερευνητικών συνεργατών/τιδων ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα των υποψηφίων καθορίζονται στις προκηρύξεις και διαφέρουν ανάλογα με το αντικείμενο.

 

Οι διδακτορικοί φοιτητές/τριες μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν/εργοδοτηθούν εντός Πανεπιστημίου με τους εξής τρόπους: (α) Το Πανεπιστήμιο προσφέρει επίσης σημαντικό αριθμό υποτροφιών ακαδημαϊκής  Αριστείας  για  νεοεισερχόμενους/ες  διδακτορικούς φοιτητές/τριες. Οι υποτροφίες αριστείας είναι πλήρεις, καλύπτουν δηλαδή τα δίδακτρα και περιλαμβάνουν επίδομα. Οι όροι κ προϋποθέσεις καθορίζονται από το Πανεπιστήμιο. (β) Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης εργοδοτεί μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες για την προσφορά φροντιστηριακών μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου σε φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. (β) Όλοι οι φοιτητές/τριες μπορούν, εφόσον δεν εργάζονται ταυτόχρονα με άλλο καθεστώς, να εργαστούν στο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της πολιτικής για Ωρομίσθια Φοιτητική Απασχόληση. 

Τέλος, κάθε διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια δικαιούται να αιτηθεί επιχορήγηση μέχρι του ποσού των €1,000 για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με παρουσίαση (προφορική παρουσίαση ή παρουσίαση αφίσας) σε ένα ή περισσότερα επιστημονικά συνέδρια.

 

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Ακαδημαϊκή αριστεία: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού τίτλου Σπουδών και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Ναυτιλιακά ή Χρηματοοικονομικά ή Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλούς ή εξαιρετικούς βαθμούς στα προηγούμενα προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει και να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Καινοτόμος ερευνητική πρόταση: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να παρουσιάσουν μια ιδέα ή ερώτηση με σαφήνεια; τί προτείνουν να κάνουν. Επιπλέον, θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί η πρόταση τους είναι σημαντική και να επισημάνουν την επιπλέον γνώση που αναμένουν να συνεισφέρει στην σχετική βιβλιογραφία.
 • Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο.
 • Άλλα κριτήρια: Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, κλπ).
 • Προσωπική συνέντευξη

Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή. Για την ελληνική γλώσσα, τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυτήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Νεόφυτος Λαμπερτίδης

Αναστασία Κοπίτα

Βαθμίδα:

Καθηγητής

Λέκτορας

Email:

n.lambertides@cut.ac.cy

anastasia.kopita@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

FinTech και Πράσινη Χρηματοδότηση

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Αυτή η θέση είναι για άτομα που επιδιώκουν την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για να εξερευνήσουν πώς οι καινοτομίες στην χρηματοοικονομική τεχνολογία μπορούν να προωθήσουν τη βιώσιμη χρηματοδότηση και τους περιβαλλοντικούς στόχους. Το άτομο θα διερευνήσει τις σχέσεις ανάμεσα στη ψηφιακή χρηματοδότηση, τη βιωσιμότητα και των ρυθμιστικών πλαισίων, συμβάλλοντας σε μια πιο πράσινη οικονομία.

 

Χρηματοδότηση:

Το Πανεπιστήμιο χρηματοδοτεί μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες έναντι προσφοράς βοηθητικού έργου για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος στο οποίο φοιτά ή άλλων Τμημάτων. Βοηθητικό έργο σημαίνει βοηθητικό διδακτικό έργο, διδασκαλία φροντιστηρίων, διδασκαλία ασκήσεων, επιτήρηση εργαστηρίων, διόρθωση γραπτών κ.α. Οι μηνιαίες απολαβές μπορούν να ανέλθουν στα 683 ευρώ με μέγιστη περίοδο εργοδότησης τις 8 ώρες εβδομαδιαίως. Σε περίπτωση απασχόλησης λιγότερο των 8 ωρών δίνεται κατ΄ αναλογία μισθός.

 

Οι διδακτορικοί φοιτητές/τριες μπορούν επιπρόσθετα να εργοδοτηθούν εντός τμήματος ως: (α) Βοηθοί διδασκαλίας - Οι προκηρύξεις για βοηθούς διδασκαλίας ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. (β) Ερευνητικοί συνεργάτες/τιδες - Τα Τμήματα προκηρύσσουν θέσεις ερευνητικών συνεργατών/τιδων ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα των υποψηφίων καθορίζονται στις προκηρύξεις και διαφέρουν ανάλογα με το αντικείμενο.

 

Οι διδακτορικοί φοιτητές/τριες μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν/εργοδοτηθούν εντός Πανεπιστημίου με τους εξής τρόπους: (α) Το Πανεπιστήμιο προσφέρει επίσης σημαντικό αριθμό υποτροφιών ακαδημαϊκής  Αριστείας  για  νεοεισερχόμενους/ες  διδακτορικούς φοιτητές/τριες. Οι υποτροφίες αριστείας είναι πλήρεις, καλύπτουν δηλαδή τα δίδακτρα και περιλαμβάνουν επίδομα. Οι όροι κ προϋποθέσεις καθορίζονται από το Πανεπιστήμιο. (β) Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης εργοδοτεί μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες για την προσφορά φροντιστηριακών μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου σε φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. (β) Όλοι οι φοιτητές/τριες μπορούν, εφόσον δεν εργάζονται ταυτόχρονα με άλλο καθεστώς, να εργαστούν στο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της πολιτικής για Ωρομίσθια Φοιτητική Απασχόληση. 

Τέλος, κάθε διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια δικαιούται να αιτηθεί επιχορήγηση μέχρι του ποσού των €1,000 για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με παρουσίαση (προφορική παρουσίαση ή παρουσίαση αφίσας) σε ένα ή περισσότερα επιστημονικά συνέδρια.

 

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Ακαδημαϊκή αριστεία: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού τίτλου Σπουδών και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Ναυτιλιακά ή Χρηματοοικονομικά ή Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλούς ή εξαιρετικούς βαθμούς στα προηγούμενα προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει και να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Καινοτόμος ερευνητική πρόταση: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να παρουσιάσουν μια ιδέα ή ερώτηση με σαφήνεια; τί προτείνουν να κάνουν. Επιπλέον, θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί η πρόταση τους είναι σημαντική και να επισημάνουν την επιπλέον γνώση που αναμένουν να συνεισφέρει στην σχετική βιβλιογραφία.
 • Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο.
 • Άλλα κριτήρια: Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, κλπ).
 • Προσωπική συνέντευξη

Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή. Για την ελληνική γλώσσα, τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυτήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Παναγιώτης Ανδρέου

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

panayiotis.andreou@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Ψηφιακός Χρηματοοικονομικός Εγγραμματισμός και Οικονομικά του Νοικοκυριού 

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Αυτή η θέση είναι για άτομα που επιδιώκουν την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για να εξερευνήσουν πώς η ψηφιακή οικονομική εγγραμματοσύνη επηρεάζει τη διαχείριση των οικονομικών των νοικοκυριών, τη λήψη αποφάσεων και τη μακροπρόθεσμη οικονομική ευημερία. Η έρευνα θα εστιάσει στους τρόπους που τα ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες επηρεάζουν τις αποταμιεύσεις, τις συμπεριφορές επένδυσης και την πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Εξετάζοντας το πλέγμα της ψηφιακής τεχνολογίας, της οικονομικής εκπαίδευσης και των οικονομικών των νοικοκυριών, αυτή η θέση στοχεύει στο να προτείνει προτάσεις και στρατηγικές για τη βελτίωση της οικονομικής εγγραμματοσύνης και της ένταξης των πολιτών μιας χώρας.

 

Χρηματοδότηση:

Το Πανεπιστήμιο χρηματοδοτεί μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες έναντι προσφοράς βοηθητικού έργου για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος στο οποίο φοιτά ή άλλων Τμημάτων. Βοηθητικό έργο σημαίνει βοηθητικό διδακτικό έργο, διδασκαλία φροντιστηρίων, διδασκαλία ασκήσεων, επιτήρηση εργαστηρίων, διόρθωση γραπτών κ.α. Οι μηνιαίες απολαβές μπορούν να ανέλθουν στα 683 ευρώ με μέγιστη περίοδο εργοδότησης τις 8 ώρες εβδομαδιαίως. Σε περίπτωση απασχόλησης λιγότερο των 8 ωρών δίνεται κατ΄ αναλογία μισθός.

 

Οι διδακτορικοί φοιτητές/τριες μπορούν επιπρόσθετα να εργοδοτηθούν εντός τμήματος ως: (α) Βοηθοί διδασκαλίας - Οι προκηρύξεις για βοηθούς διδασκαλίας ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. (β) Ερευνητικοί συνεργάτες/τιδες - Τα Τμήματα προκηρύσσουν θέσεις ερευνητικών συνεργατών/τιδων ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα των υποψηφίων καθορίζονται στις προκηρύξεις και διαφέρουν ανάλογα με το αντικείμενο.

 

Οι διδακτορικοί φοιτητές/τριες μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν/εργοδοτηθούν εντός Πανεπιστημίου με τους εξής τρόπους: (α) Το Πανεπιστήμιο προσφέρει επίσης σημαντικό αριθμό υποτροφιών ακαδημαϊκής  Αριστείας  για  νεοεισερχόμενους/ες  διδακτορικούς φοιτητές/τριες. Οι υποτροφίες αριστείας είναι πλήρεις, καλύπτουν δηλαδή τα δίδακτρα και περιλαμβάνουν επίδομα. Οι όροι κ προϋποθέσεις καθορίζονται από το Πανεπιστήμιο. (β) Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης εργοδοτεί μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες για την προσφορά φροντιστηριακών μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου σε φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. (β) Όλοι οι φοιτητές/τριες μπορούν, εφόσον δεν εργάζονται ταυτόχρονα με άλλο καθεστώς, να εργαστούν στο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της πολιτικής για Ωρομίσθια Φοιτητική Απασχόληση. 

Τέλος, κάθε διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια δικαιούται να αιτηθεί επιχορήγηση μέχρι του ποσού των €1,000 για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με παρουσίαση (προφορική παρουσίαση ή παρουσίαση αφίσας) σε ένα ή περισσότερα επιστημονικά συνέδρια.

 

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Ακαδημαϊκή αριστεία: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού τίτλου Σπουδών και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Ναυτιλιακά ή Χρηματοοικονομικά ή Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλούς ή εξαιρετικούς βαθμούς στα προηγούμενα προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει και να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Καινοτόμος ερευνητική πρόταση: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να παρουσιάσουν μια ιδέα ή ερώτηση με σαφήνεια; τί προτείνουν να κάνουν. Επιπλέον, θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί η πρόταση τους είναι σημαντική και να επισημάνουν την επιπλέον γνώση που αναμένουν να συνεισφέρει στην σχετική βιβλιογραφία.
 • Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο.
 • Άλλα κριτήρια: Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, κλπ).
 • Προσωπική συνέντευξη

Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή. Για την ελληνική γλώσσα, τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυτήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Παναγιώτης Ανδρέου

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

panayiotis.andreou@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Τιμολόγηση περιουσιακών στοιχείων

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Αυτή η θέση αναφέρεται φιλόδοξους υποψηφίους να διερευνήσουν τον αντίκτυπο των μεθόδων αποτίμησης των επιχειρήσεων στις αποδόσεις των μετοχών τους. Ο επιλεγμένος υποψήφιος θα διερευνήσει τη συνάφεια των διαφόρων μεθόδων αποτίμησης με τις τρέχουσες τιμές μετοχών και την αποτελεσματικότητα τους για σκοπούς αποτίμησης.

 

Χρηματοδότηση:

Το Πανεπιστήμιο χρηματοδοτεί μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες έναντι προσφοράς βοηθητικού έργου για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος στο οποίο φοιτά ή άλλων Τμημάτων. Βοηθητικό έργο σημαίνει βοηθητικό διδακτικό έργο, διδασκαλία φροντιστηρίων, διδασκαλία ασκήσεων, επιτήρηση εργαστηρίων, διόρθωση γραπτών κ.α. Οι μηνιαίες απολαβές μπορούν να ανέλθουν στα 683 ευρώ με μέγιστη περίοδο εργοδότησης τις 8 ώρες εβδομαδιαίως. Σε περίπτωση απασχόλησης λιγότερο των 8 ωρών δίνεται κατ΄ αναλογία μισθός.

 

Οι διδακτορικοί φοιτητές/τριες μπορούν επιπρόσθετα να εργοδοτηθούν εντός τμήματος ως: (α) Βοηθοί διδασκαλίας - Οι προκηρύξεις για βοηθούς διδασκαλίας ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. (β) Ερευνητικοί συνεργάτες/τιδες - Τα Τμήματα προκηρύσσουν θέσεις ερευνητικών συνεργατών/τιδων ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα των υποψηφίων καθορίζονται στις προκηρύξεις και διαφέρουν ανάλογα με το αντικείμενο.

 

Οι διδακτορικοί φοιτητές/τριες μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν/εργοδοτηθούν εντός Πανεπιστημίου με τους εξής τρόπους: (α) Το Πανεπιστήμιο προσφέρει επίσης σημαντικό αριθμό υποτροφιών ακαδημαϊκής  Αριστείας  για  νεοεισερχόμενους/ες  διδακτορικούς φοιτητές/τριες. Οι υποτροφίες αριστείας είναι πλήρεις, καλύπτουν δηλαδή τα δίδακτρα και περιλαμβάνουν επίδομα. Οι όροι κ προϋποθέσεις καθορίζονται από το Πανεπιστήμιο. (β) Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης εργοδοτεί μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες για την προσφορά φροντιστηριακών μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου σε φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. (β) Όλοι οι φοιτητές/τριες μπορούν, εφόσον δεν εργάζονται ταυτόχρονα με άλλο καθεστώς, να εργαστούν στο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της πολιτικής για Ωρομίσθια Φοιτητική Απασχόληση. 

Τέλος, κάθε διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια δικαιούται να αιτηθεί επιχορήγηση μέχρι του ποσού των €1,000 για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με παρουσίαση (προφορική παρουσίαση ή παρουσίαση αφίσας) σε ένα ή περισσότερα επιστημονικά συνέδρια.

 

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Ακαδημαϊκή αριστεία: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού τίτλου Σπουδών και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Χρηματοοικονομικά ή Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλούς ή εξαιρετικούς βαθμούς στα προηγούμενα προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει και να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Καινοτόμος ερευνητική πρόταση: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να παρουσιάσουν μια ιδέα ή ερώτηση με σαφήνεια; τί προτείνουν να κάνουν. Επιπλέον, θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί η πρόταση τους είναι σημαντική και να επισημάνουν την επιπλέον γνώση που αναμένουν να συνεισφέρει στην σχετική βιβλιογραφία.
 • Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο.
 • Άλλα κριτήρια: Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, κλπ).
 • Προσωπική συνέντευξη

Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή. Για την ελληνική γλώσσα, τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυτήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

1) Χριστόφορος Ανδρέου και 2) Παναγιώτης Ανδρέου

Βαθμίδα:

1) Λέκτορας και 2) Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

1) chk.andreou@cut.ac.cy and 2) panayiotis.andreou@cut.ac.cy

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου-Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας - Τηλ.: 25002628 | Φαξ: 25002766

 

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Χρηματοοικονομικά/ Εταιρική Διακυβέρνηση

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Παρά την εκτενή κάλυψη των μέσων ενημέρωσης και την ακαδημαϊκή συζήτηση, οι επιπτώσεις της ποικιλομορφίας των διοικητικών συμβουλίων στα εταιρικά αποτελέσματα και οι εξηγήσεις πίσω από αυτήν είναι ένα διφορούμενο έδαφος. Η σχέση μεταξύ της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, της εταιρικής ανάρμοστης συμπεριφοράς και του κύκλου εργασιών του διοικητικού συμβουλίου είναι ένας τομέας που δικαιολογεί περαιτέρω διερεύνηση. Το έργο στοχεύει να εξετάσει εάν η ποικιλομορφία του διοικητικού συμβουλίου αποτρέπει την ανάρμοστη συμπεριφορά και σε ποιο βαθμό τιμωρείται η διοίκηση μιας επιχείρησης μετά από περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς. Περαιτέρω, το ζήτημα της εναλλαγής και της υποκατάστασης του Διευθύνοντος Συμβούλου θα διερευνηθεί υπό το πρίσμα της παρουσίας επιτροπών παρακολούθησης του διοικητικού συμβουλίου και του τρόπου με τον οποίο η αγορά εργασίας αξιολογεί τέτοια περιστατικά εναλλαγής.

 

Χρηματοδότηση:

Το Πανεπιστήμιο χρηματοδοτεί μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες έναντι προσφοράς βοηθητικού έργου για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος στο οποίο φοιτά ή άλλων Τμημάτων. Βοηθητικό έργο σημαίνει βοηθητικό διδακτικό έργο, διδασκαλία φροντιστηρίων, διδασκαλία ασκήσεων, επιτήρηση εργαστηρίων, διόρθωση γραπτών κ.α. Οι μηνιαίες απολαβές μπορούν να ανέλθουν στα 683 ευρώ με μέγιστη περίοδο εργοδότησης τις 8 ώρες εβδομαδιαίως. Σε περίπτωση απασχόλησης λιγότερο των 8 ωρών δίνεται κατ΄ αναλογία μισθός.

 

Οι διδακτορικοί φοιτητές/τριες μπορούν επιπρόσθετα να εργοδοτηθούν εντός τμήματος ως: (α) Βοηθοί διδασκαλίας - Οι προκηρύξεις για βοηθούς διδασκαλίας ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. (β) Ερευνητικοί συνεργάτες/τιδες - Τα Τμήματα προκηρύσσουν θέσεις ερευνητικών συνεργατών/τιδων ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα των υποψηφίων καθορίζονται στις προκηρύξεις και διαφέρουν ανάλογα με το αντικείμενο.

 

Οι διδακτορικοί φοιτητές/τριες μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν/εργοδοτηθούν εντός Πανεπιστημίου με τους εξής τρόπους: (α) Το Πανεπιστήμιο προσφέρει επίσης σημαντικό αριθμό υποτροφιών ακαδημαϊκής  Αριστείας  για  νεοεισερχόμενους/ες  διδακτορικούς φοιτητές/τριες. Οι υποτροφίες αριστείας είναι πλήρεις, καλύπτουν δηλαδή τα δίδακτρα και περιλαμβάνουν επίδομα. Οι όροι κ προϋποθέσεις καθορίζονται από το Πανεπιστήμιο. (β) Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης εργοδοτεί μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες για την προσφορά φροντιστηριακών μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου σε φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. (β) Όλοι οι φοιτητές/τριες μπορούν, εφόσον δεν εργάζονται ταυτόχρονα με άλλο καθεστώς, να εργαστούν στο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της πολιτικής για Ωρομίσθια Φοιτητική Απασχόληση. 

Τέλος, κάθε διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια δικαιούται να αιτηθεί επιχορήγηση μέχρι του ποσού των €1,000 για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με παρουσίαση (προφορική παρουσίαση ή παρουσίαση αφίσας) σε ένα ή περισσότερα επιστημονικά συνέδρια.

 

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Ακαδημαϊκή αριστεία: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού τίτλου Σπουδών και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Ναυτιλιακά ή Χρηματοοικονομικά ή Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλούς ή εξαιρετικούς βαθμούς στα προηγούμενα προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει και να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Καινοτόμος ερευνητική πρόταση: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να παρουσιάσουν μια ιδέα ή ερώτηση με σαφήνεια; τί προτείνουν να κάνουν. Επιπλέον, θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί η πρόταση τους είναι σημαντική και να επισημάνουν την επιπλέον γνώση που αναμένουν να συνεισφέρει στην σχετική βιβλιογραφία.
 • Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο.
 • Άλλα κριτήρια: Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, κλπ).
 • Προσωπική συνέντευξη

Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή. Για την ελληνική γλώσσα, τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυτήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Ελένη Καλότυχου

Βαθμίδα:

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Email:

eleni.kalotychou@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Μεγάλα Δεδομένα, Τεχνητή Νοημοσύνη, και Χρηματοοικονομική

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Αναζητούμε ενθουσιώδεις υποψήφιους που είναι παθιασμένοι για την προαγωγή της γνώσης και της καινοτομίας στον τομέα της χρηματοοικονομίας, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα διδακτορικών μας σπουδών. Στο σημερινό γρήγορα εξελισσόμενο χρηματοοικονομικό τοπίο, η ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών όπως οι μεγάλοι όγκοι δεδομένων και η τεχνητή νοημοσύνη ανασχηματίζει τον τομέα. Το πρόγραμμά μας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε άτομα με ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και βαθύ ενδιαφέρον για προηγμένη έρευνα να επιδιώξουν προηγμένες σπουδές στη διασταύρωση της χρηματοοικονομίας και της τεχνολογίας. Οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν στενά με τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, να συμμετάσχουν σε διεπιστημονικές συνεργασίες και να συμβάλουν σε έρευνα που αντιμετωπίζει πραγματικές προκλήσεις και ευκαιρίες στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού. Προσκαλούμε φιλόδοξα και προορατικά άτομα να ενταχθούν στη δυναμική ακαδημαϊκή μας κοινότητα και να ξεκινήσουν ένα μετασχηματιστικό ταξίδι για την προώθηση της γνώσης και των πρακτικών στη χρηματοοικονομία μέσω των μεγάλων δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης.

 

Χρηματοδότηση:

Το Πανεπιστήμιο χρηματοδοτεί μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες έναντι προσφοράς βοηθητικού έργου για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος στο οποίο φοιτά ή άλλων Τμημάτων. Βοηθητικό έργο σημαίνει βοηθητικό διδακτικό έργο, διδασκαλία φροντιστηρίων, διδασκαλία ασκήσεων, επιτήρηση εργαστηρίων, διόρθωση γραπτών κ.α. Οι μηνιαίες απολαβές μπορούν να ανέλθουν στα 683 ευρώ με μέγιστη περίοδο εργοδότησης τις 8 ώρες εβδομαδιαίως. Σε περίπτωση απασχόλησης λιγότερο των 8 ωρών δίνεται κατ΄ αναλογία μισθός.

 

Οι διδακτορικοί φοιτητές/τριες μπορούν επιπρόσθετα να εργοδοτηθούν εντός τμήματος ως: (α) Βοηθοί διδασκαλίας - Οι προκηρύξεις για βοηθούς διδασκαλίας ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. (β) Ερευνητικοί συνεργάτες/τιδες - Τα Τμήματα προκηρύσσουν θέσεις ερευνητικών συνεργατών/τιδων ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα των υποψηφίων καθορίζονται στις προκηρύξεις και διαφέρουν ανάλογα με το αντικείμενο.

 

Οι διδακτορικοί φοιτητές/τριες μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν/εργοδοτηθούν εντός Πανεπιστημίου με τους εξής τρόπους: (α) Το Πανεπιστήμιο προσφέρει επίσης σημαντικό αριθμό υποτροφιών ακαδημαϊκής  Αριστείας  για  νεοεισερχόμενους/ες  διδακτορικούς φοιτητές/τριες. Οι υποτροφίες αριστείας είναι πλήρεις, καλύπτουν δηλαδή τα δίδακτρα και περιλαμβάνουν επίδομα. Οι όροι κ προϋποθέσεις καθορίζονται από το Πανεπιστήμιο. (β) Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης εργοδοτεί μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες για την προσφορά φροντιστηριακών μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου σε φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. (β) Όλοι οι φοιτητές/τριες μπορούν, εφόσον δεν εργάζονται ταυτόχρονα με άλλο καθεστώς, να εργαστούν στο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της πολιτικής για Ωρομίσθια Φοιτητική Απασχόληση. 

Τέλος, κάθε διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια δικαιούται να αιτηθεί επιχορήγηση μέχρι του ποσού των €1,000 για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με παρουσίαση (προφορική παρουσίαση ή παρουσίαση αφίσας) σε ένα ή περισσότερα επιστημονικά συνέδρια.

 

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Ακαδημαϊκή αριστεία: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού τίτλου Σπουδών και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Ναυτιλιακά ή Χρηματοοικονομικά ή Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλούς ή εξαιρετικούς βαθμούς στα προηγούμενα προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει και να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Καινοτόμος ερευνητική πρόταση: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να παρουσιάσουν μια ιδέα ή ερώτηση με σαφήνεια; τί προτείνουν να κάνουν. Επιπλέον, θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί η πρόταση τους είναι σημαντική και να επισημάνουν την επιπλέον γνώση που αναμένουν να συνεισφέρει στην σχετική βιβλιογραφία.
 • Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο.
 • Άλλα κριτήρια: Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, κλπ).
 • Προσωπική συνέντευξη

Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή. Για την ελληνική γλώσσα, τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυτήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Χριστόδουλος Λουκά

Μιχαήλ Μιχαηλίδης

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Λέκτορας

Email:

christodoulos.louca@cut.ac.cy

michael.michaelidis@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Λογιστική και Χρηματοοικονομικά

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Το έργο έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης για μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και την αντιμετώπιση του greenwashing. Σύμφωνα με έκθεση του Global Sustainable Investment Alliance, η παγκόσμια αγορά βιώσιμων επενδύσεων έφτασε τα 31 τρισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια υπό διαχείριση το 2020, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 15% από το προηγούμενο έτος (GSIA, 2020). Αυτή η τάση υπογραμμίζει το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικής, κοινωνικής πληροφόρησης και πληροφόρησης διακυβέρνησης (ESG) στις επενδυτικές τους αποφάσεις.

Ωστόσο, υπάρχει επίσης ανησυχία για την έλλειψη διαφάνειας και ευθύνης, ιδίως όσον αφορά τον καθορισμό και τον αντίκτυπο των πράσινων επενδύσεων. Η έλλειψη σαφών ορισμών και προτύπων για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση μπορεί να οδηγήσει σε greenwashing.

Ο επιτυχής υποψήφιος θα εργαστεί στο (α) εντοπισμό του πώς επικοινωνείται και αναφέρεται προς το παρόν η βιώσιμη πληροφορία, (β) θα αναπτύξει ένα μοντέλο για την αποκάλυψη πρακτικών greenwashing με χρήση ανάλυσης κειμένου, και (γ) θα ερευνήσει τα αποτελέσματα του κινδύνου του greenwashing στις αγορές κεφαλαίου.

 

 

Χρηματοδότηση:

Το Πανεπιστήμιο χρηματοδοτεί μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες έναντι προσφοράς βοηθητικού έργου για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος στο οποίο φοιτά ή άλλων Τμημάτων. Βοηθητικό έργο σημαίνει βοηθητικό διδακτικό έργο, διδασκαλία φροντιστηρίων, διδασκαλία ασκήσεων, επιτήρηση εργαστηρίων, διόρθωση γραπτών κ.α. Οι μηνιαίες απολαβές μπορούν να ανέλθουν στα 683 ευρώ με μέγιστη περίοδο εργοδότησης τις 8 ώρες εβδομαδιαίως. Σε περίπτωση απασχόλησης λιγότερο των 8 ωρών δίνεται κατ΄ αναλογία μισθός.

 

Οι διδακτορικοί φοιτητές/τριες μπορούν επιπρόσθετα να εργοδοτηθούν εντός τμήματος ως: (α) Βοηθοί διδασκαλίας - Οι προκηρύξεις για βοηθούς διδασκαλίας ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. (β) Ερευνητικοί συνεργάτες/τιδες - Τα Τμήματα προκηρύσσουν θέσεις ερευνητικών συνεργατών/τιδων ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα των υποψηφίων καθορίζονται στις προκηρύξεις και διαφέρουν ανάλογα με το αντικείμενο.

 

Οι διδακτορικοί φοιτητές/τριες μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν/εργοδοτηθούν εντός Πανεπιστημίου με τους εξής τρόπους: (α) Το Πανεπιστήμιο προσφέρει επίσης σημαντικό αριθμό υποτροφιών ακαδημαϊκής  Αριστείας  για  νεοεισερχόμενους/ες  διδακτορικούς φοιτητές/τριες. Οι υποτροφίες αριστείας είναι πλήρεις, καλύπτουν δηλαδή τα δίδακτρα και περιλαμβάνουν επίδομα. Οι όροι κ προϋποθέσεις καθορίζονται από το Πανεπιστήμιο. (β) Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης εργοδοτεί μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες για την προσφορά φροντιστηριακών μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου σε φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. (β) Όλοι οι φοιτητές/τριες μπορούν, εφόσον δεν εργάζονται ταυτόχρονα με άλλο καθεστώς, να εργαστούν στο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της πολιτικής για Ωρομίσθια Φοιτητική Απασχόληση. 

Τέλος, κάθε διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια δικαιούται να αιτηθεί επιχορήγηση μέχρι του ποσού των €1,000 για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με παρουσίαση (προφορική παρουσίαση ή παρουσίαση αφίσας) σε ένα ή περισσότερα επιστημονικά συνέδρια.

 

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Ακαδημαϊκή αριστεία: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού τίτλου Σπουδών και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Ναυτιλιακά ή Χρηματοοικονομικά ή Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλούς ή εξαιρετικούς βαθμούς στα προηγούμενα προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει και να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Καινοτόμος ερευνητική πρόταση: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να παρουσιάσουν μια ιδέα ή ερώτηση με σαφήνεια; τί προτείνουν να κάνουν. Επιπλέον, θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί η πρόταση τους είναι σημαντική και να επισημάνουν την επιπλέον γνώση που αναμένουν να συνεισφέρει στην σχετική βιβλιογραφία.
 • Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο.
 • Άλλα κριτήρια: Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, κλπ).
 • Προσωπική συνέντευξη

Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή. Για την ελληνική γλώσσα, τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυτήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Νεόφυτος Λαμπερτίδης

Αναστασία Κοπίτα

Βαθμίδα:

Καθηγητής

Λέκτορας

Email:

n.lambertides@cut.ac.cy

anastasia.kopita@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

FinTech και Πράσινη Χρηματοδότηση

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Αυτή η θέση είναι για άτομα που επιδιώκουν την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για να εξερευνήσουν πώς οι καινοτομίες στην χρηματοοικονομική τεχνολογία μπορούν να προωθήσουν τη βιώσιμη χρηματοδότηση και τους περιβαλλοντικούς στόχους. Το άτομο θα διερευνήσει τις σχέσεις ανάμεσα στη ψηφιακή χρηματοδότηση, τη βιωσιμότητα και των ρυθμιστικών πλαισίων, συμβάλλοντας σε μια πιο πράσινη οικονομία.

 

Χρηματοδότηση:

Το Πανεπιστήμιο χρηματοδοτεί μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες έναντι προσφοράς βοηθητικού έργου για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος στο οποίο φοιτά ή άλλων Τμημάτων. Βοηθητικό έργο σημαίνει βοηθητικό διδακτικό έργο, διδασκαλία φροντιστηρίων, διδασκαλία ασκήσεων, επιτήρηση εργαστηρίων, διόρθωση γραπτών κ.α. Οι μηνιαίες απολαβές μπορούν να ανέλθουν στα 683 ευρώ με μέγιστη περίοδο εργοδότησης τις 8 ώρες εβδομαδιαίως. Σε περίπτωση απασχόλησης λιγότερο των 8 ωρών δίνεται κατ΄ αναλογία μισθός.

 

Οι διδακτορικοί φοιτητές/τριες μπορούν επιπρόσθετα να εργοδοτηθούν εντός τμήματος ως: (α) Βοηθοί διδασκαλίας - Οι προκηρύξεις για βοηθούς διδασκαλίας ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. (β) Ερευνητικοί συνεργάτες/τιδες - Τα Τμήματα προκηρύσσουν θέσεις ερευνητικών συνεργατών/τιδων ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα των υποψηφίων καθορίζονται στις προκηρύξεις και διαφέρουν ανάλογα με το αντικείμενο.

 

Οι διδακτορικοί φοιτητές/τριες μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν/εργοδοτηθούν εντός Πανεπιστημίου με τους εξής τρόπους: (α) Το Πανεπιστήμιο προσφέρει επίσης σημαντικό αριθμό υποτροφιών ακαδημαϊκής  Αριστείας  για  νεοεισερχόμενους/ες  διδακτορικούς φοιτητές/τριες. Οι υποτροφίες αριστείας είναι πλήρεις, καλύπτουν δηλαδή τα δίδακτρα και περιλαμβάνουν επίδομα. Οι όροι κ προϋποθέσεις καθορίζονται από το Πανεπιστήμιο. (β) Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης εργοδοτεί μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες για την προσφορά φροντιστηριακών μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου σε φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. (β) Όλοι οι φοιτητές/τριες μπορούν, εφόσον δεν εργάζονται ταυτόχρονα με άλλο καθεστώς, να εργαστούν στο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της πολιτικής για Ωρομίσθια Φοιτητική Απασχόληση. 

Τέλος, κάθε διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια δικαιούται να αιτηθεί επιχορήγηση μέχρι του ποσού των €1,000 για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με παρουσίαση (προφορική παρουσίαση ή παρουσίαση αφίσας) σε ένα ή περισσότερα επιστημονικά συνέδρια.

 

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Ακαδημαϊκή αριστεία: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού τίτλου Σπουδών και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Ναυτιλιακά ή Χρηματοοικονομικά ή Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλούς ή εξαιρετικούς βαθμούς στα προηγούμενα προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει και να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Καινοτόμος ερευνητική πρόταση: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να παρουσιάσουν μια ιδέα ή ερώτηση με σαφήνεια; τί προτείνουν να κάνουν. Επιπλέον, θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί η πρόταση τους είναι σημαντική και να επισημάνουν την επιπλέον γνώση που αναμένουν να συνεισφέρει στην σχετική βιβλιογραφία.
 • Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο.
 • Άλλα κριτήρια: Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, κλπ).
 • Προσωπική συνέντευξη

Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή. Για την ελληνική γλώσσα, τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυτήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Παναγιώτης Ανδρέου

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

panayiotis.andreou@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Ψηφιακός Χρηματοοικονομικός Εγγραμματισμός και Οικονομικά του Νοικοκυριού 

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Αυτή η θέση είναι για άτομα που επιδιώκουν την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για να εξερευνήσουν πώς η ψηφιακή οικονομική εγγραμματοσύνη επηρεάζει τη διαχείριση των οικονομικών των νοικοκυριών, τη λήψη αποφάσεων και τη μακροπρόθεσμη οικονομική ευημερία. Η έρευνα θα εστιάσει στους τρόπους που τα ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες επηρεάζουν τις αποταμιεύσεις, τις συμπεριφορές επένδυσης και την πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Εξετάζοντας το πλέγμα της ψηφιακής τεχνολογίας, της οικονομικής εκπαίδευσης και των οικονομικών των νοικοκυριών, αυτή η θέση στοχεύει στο να προτείνει προτάσεις και στρατηγικές για τη βελτίωση της οικονομικής εγγραμματοσύνης και της ένταξης των πολιτών μιας χώρας.

 

Χρηματοδότηση:

Το Πανεπιστήμιο χρηματοδοτεί μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες έναντι προσφοράς βοηθητικού έργου για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος στο οποίο φοιτά ή άλλων Τμημάτων. Βοηθητικό έργο σημαίνει βοηθητικό διδακτικό έργο, διδασκαλία φροντιστηρίων, διδασκαλία ασκήσεων, επιτήρηση εργαστηρίων, διόρθωση γραπτών κ.α. Οι μηνιαίες απολαβές μπορούν να ανέλθουν στα 683 ευρώ με μέγιστη περίοδο εργοδότησης τις 8 ώρες εβδομαδιαίως. Σε περίπτωση απασχόλησης λιγότερο των 8 ωρών δίνεται κατ΄ αναλογία μισθός.

 

Οι διδακτορικοί φοιτητές/τριες μπορούν επιπρόσθετα να εργοδοτηθούν εντός τμήματος ως: (α) Βοηθοί διδασκαλίας - Οι προκηρύξεις για βοηθούς διδασκαλίας ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. (β) Ερευνητικοί συνεργάτες/τιδες - Τα Τμήματα προκηρύσσουν θέσεις ερευνητικών συνεργατών/τιδων ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα των υποψηφίων καθορίζονται στις προκηρύξεις και διαφέρουν ανάλογα με το αντικείμενο.

 

Οι διδακτορικοί φοιτητές/τριες μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν/εργοδοτηθούν εντός Πανεπιστημίου με τους εξής τρόπους: (α) Το Πανεπιστήμιο προσφέρει επίσης σημαντικό αριθμό υποτροφιών ακαδημαϊκής  Αριστείας  για  νεοεισερχόμενους/ες  διδακτορικούς φοιτητές/τριες. Οι υποτροφίες αριστείας είναι πλήρεις, καλύπτουν δηλαδή τα δίδακτρα και περιλαμβάνουν επίδομα. Οι όροι κ προϋποθέσεις καθορίζονται από το Πανεπιστήμιο. (β) Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης εργοδοτεί μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες για την προσφορά φροντιστηριακών μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου σε φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. (β) Όλοι οι φοιτητές/τριες μπορούν, εφόσον δεν εργάζονται ταυτόχρονα με άλλο καθεστώς, να εργαστούν στο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της πολιτικής για Ωρομίσθια Φοιτητική Απασχόληση. 

Τέλος, κάθε διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια δικαιούται να αιτηθεί επιχορήγηση μέχρι του ποσού των €1,000 για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με παρουσίαση (προφορική παρουσίαση ή παρουσίαση αφίσας) σε ένα ή περισσότερα επιστημονικά συνέδρια.

 

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Ακαδημαϊκή αριστεία: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού τίτλου Σπουδών και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Ναυτιλιακά ή Χρηματοοικονομικά ή Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλούς ή εξαιρετικούς βαθμούς στα προηγούμενα προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει και να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Καινοτόμος ερευνητική πρόταση: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να παρουσιάσουν μια ιδέα ή ερώτηση με σαφήνεια; τί προτείνουν να κάνουν. Επιπλέον, θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί η πρόταση τους είναι σημαντική και να επισημάνουν την επιπλέον γνώση που αναμένουν να συνεισφέρει στην σχετική βιβλιογραφία.
 • Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο.
 • Άλλα κριτήρια: Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, κλπ).
 • Προσωπική συνέντευξη

Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή. Για την ελληνική γλώσσα, τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυτήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Παναγιώτης Ανδρέου

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

panayiotis.andreou@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Τιμολόγηση περιουσιακών στοιχείων

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Αυτή η θέση αναφέρεται φιλόδοξους υποψηφίους να διερευνήσουν τον αντίκτυπο των μεθόδων αποτίμησης των επιχειρήσεων στις αποδόσεις των μετοχών τους. Ο επιλεγμένος υποψήφιος θα διερευνήσει τη συνάφεια των διαφόρων μεθόδων αποτίμησης με τις τρέχουσες τιμές μετοχών και την αποτελεσματικότητα τους για σκοπούς αποτίμησης.

 

Χρηματοδότηση:

Το Πανεπιστήμιο χρηματοδοτεί μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες έναντι προσφοράς βοηθητικού έργου για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος στο οποίο φοιτά ή άλλων Τμημάτων. Βοηθητικό έργο σημαίνει βοηθητικό διδακτικό έργο, διδασκαλία φροντιστηρίων, διδασκαλία ασκήσεων, επιτήρηση εργαστηρίων, διόρθωση γραπτών κ.α. Οι μηνιαίες απολαβές μπορούν να ανέλθουν στα 683 ευρώ με μέγιστη περίοδο εργοδότησης τις 8 ώρες εβδομαδιαίως. Σε περίπτωση απασχόλησης λιγότερο των 8 ωρών δίνεται κατ΄ αναλογία μισθός.

 

Οι διδακτορικοί φοιτητές/τριες μπορούν επιπρόσθετα να εργοδοτηθούν εντός τμήματος ως: (α) Βοηθοί διδασκαλίας - Οι προκηρύξεις για βοηθούς διδασκαλίας ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. (β) Ερευνητικοί συνεργάτες/τιδες - Τα Τμήματα προκηρύσσουν θέσεις ερευνητικών συνεργατών/τιδων ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα των υποψηφίων καθορίζονται στις προκηρύξεις και διαφέρουν ανάλογα με το αντικείμενο.

 

Οι διδακτορικοί φοιτητές/τριες μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν/εργοδοτηθούν εντός Πανεπιστημίου με τους εξής τρόπους: (α) Το Πανεπιστήμιο προσφέρει επίσης σημαντικό αριθμό υποτροφιών ακαδημαϊκής  Αριστείας  για  νεοεισερχόμενους/ες  διδακτορικούς φοιτητές/τριες. Οι υποτροφίες αριστείας είναι πλήρεις, καλύπτουν δηλαδή τα δίδακτρα και περιλαμβάνουν επίδομα. Οι όροι κ προϋποθέσεις καθορίζονται από το Πανεπιστήμιο. (β) Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης εργοδοτεί μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες για την προσφορά φροντιστηριακών μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου σε φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. (β) Όλοι οι φοιτητές/τριες μπορούν, εφόσον δεν εργάζονται ταυτόχρονα με άλλο καθεστώς, να εργαστούν στο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της πολιτικής για Ωρομίσθια Φοιτητική Απασχόληση. 

Τέλος, κάθε διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια δικαιούται να αιτηθεί επιχορήγηση μέχρι του ποσού των €1,000 για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με παρουσίαση (προφορική παρουσίαση ή παρουσίαση αφίσας) σε ένα ή περισσότερα επιστημονικά συνέδρια.

 

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Ακαδημαϊκή αριστεία: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού τίτλου Σπουδών και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Χρηματοοικονομικά ή Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλούς ή εξαιρετικούς βαθμούς στα προηγούμενα προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει και να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Καινοτόμος ερευνητική πρόταση: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να παρουσιάσουν μια ιδέα ή ερώτηση με σαφήνεια; τί προτείνουν να κάνουν. Επιπλέον, θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί η πρόταση τους είναι σημαντική και να επισημάνουν την επιπλέον γνώση που αναμένουν να συνεισφέρει στην σχετική βιβλιογραφία.
 • Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο.
 • Άλλα κριτήρια: Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, κλπ).
 • Προσωπική συνέντευξη

Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή. Για την ελληνική γλώσσα, τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυτήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

1) Χριστόφορος Ανδρέου και 2) Παναγιώτης Ανδρέου

Βαθμίδα:

1) Λέκτορας και 2) Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

1) chk.andreou@cut.ac.cy and 2) panayiotis.andreou@cut.ac.cy